ליקויי בניה - ריצוף

מתוך עיון בפרטי חוה"ד מסתבר שהנזק לריצוף הוא יחסית גדול. המומחה יצא מתוך הנחה שיש צורך בהחלפת כל השטחים בהם גילה פגמים וחללים מתחת לריצוץ

1. תביעה לתשלום פיצויים בגין ליקויי בניה, אי התאמה וירידת ערך, שהוגשה על סך כולל של 78,937 ₪ נגד הנתבעת מס' 1, מי שבנתה ומכרה את הדירה לתובעים ונגד מנהלה, הנתבע מס' 2, באופן אישי.

2. הצדדים הגישו מסמכים ותצהירים ופסק הדין ניתן על יסוד החומר שהוגש. אציין כי התובעים הגישו חו"ד של מומחה בתחום הבניה בשם מלכה משה ("הדס") וכן חו"ד השמאי גיל לזר ביחס לירידת ערך בגין הפרשי שטח. והנתבעת הגישה מסמך המתיימר להיות חו"ד של אינג' דהמשה מנסור - הוא הנתבע עצמו ובו ביקורת על חוה"ד של התובעים. הנ"ל מתייחס לכל סעיפי הליקוי הנטענים ע"י התובעת. (המסמך אינו ערוך פורמלית כחו"ד).


3. לאחר עיון בכל המסמכים ובטענות הצדדים באתי למסקנה שיש לקבל את מיקצת התביעה בלבד.נ

על פי גרסת התובעים רכשו את הדירה ברח' הגדוד העברי 50/7 א' בקרית חיים מאת הנתבעת 1 בהסכם מכר מיום 19.3.98. הדירה הושלמה באפריל 1998 ונמסרה לחזקתם במועד ולדבריהם היו ליקויים כבר אז גלויים לעין. ליקויים נוספים החלו להופיע בכל הדירה. תלונות ודרישות התובעים לתיקון נדחו, ולא נענו.ב

4. הליקויים פורטו בחו"ד מר מלכה. בתצהיר העדות של התובעים נטען שהם תובעים סכום של 53,937 ₪ כפי שקבע המומחה מטעמם, בסיכום הנזקים (סעיף 18 לתצהיר העדות) נקבעו הנזקים שנגרמו להם:

ליקוים לפי חו"ד 53,937 ₪
עגמת נפש וצער 20,000 ₪
הוצאות לדיור חלופי 5,000 ₪
סה"כ 78,937 ₪

אכן צודק ב"כ הנתבעים שהתביעה לירידת ערך עקב אי התאמת השטח ו/או מספר החדרים, נזנחה. התובעים אמנם צרפו לתביעתם חו"ד שמאי אולם לא עמדו בעדותם על נזקים אלה וברור כי וויתרו עליה.
יתכן והסיבה לכך היא העובדה שנתגלתה כי בינתיים מכרו התובעים את הדירה ולא גילו את פרטי המכר, על כל פנים אין בידם ראיה על הפסד כספי כל שהוא בעילה זו דוקא. כך או כך, גם לגופם של דברים ובשים לב לתוכן ממצאי השמאי לא הייתי פוסק לתובעים דבר בעילה זו. הטיעון בדבר הפרשי שטח בין 117 מ"ר + 6 מ"ר מרפסת כפי שהשמאי מצא בפרוספקט לבין 102 מ"ר שטח אפקטיבי שהשמאי מצא לפי שיטת מדידה פלונית – אין בו כדי לשמש בסיס לתביעה. הדירה לא נמכרה על פי הפרוספקט, לא ברור גם מה השטח הנדון על פי הפרוספקט, וממילא נקבע בחוזה עצמו תוך הפניה למפרט הטכני כי מדובר בשטח כמפורט בתוכנית הרצופה למפרט. אין המומחה מתמודד עם נתון זה, וההשוואה לפרוספקט אינה רלבנטית בנסיבות העניין. היו בפסיקה מקרים, בהם פסק בית המשפט פיצוי בעילה זו גם על פי האמור בפרוספקט אולם זאת בנסיבות ועל יסוד תשתית עובדתית מיוחדת ושונה מן המקרה דנן.

5. אשר לליקויי הבניה, ממצאיו של מהנדס מלכה לא נסתרו. המומחה קבע ליקויים בתחומים שונים כולל ריצוף, סידוק, צבע ועוד.ו

סה"כ הנזקים מפורטים בחו"ד ומסוכמים בהערכה הסופית כך:

" הערכה כספית

מס' סעיף סכום בש"ח
1.1 חלון ממ"ד 1,500
1.3-1.2 סדקים ועקמומיות 3,500
2.4-2.1 נגרות 2,500
3.1 מסגרות ממ"ד 2,000
3.2 ליקויים בדלת כניסה 1,400
4.8-4.1 עבודות אינסטלציה 3,000
5.2-5.1 קרמיקה 4,000
5.2 צנרת שופכין 500
6.5-6.1 עבודות חשמל 2,000
7.7-7.1 עבודות טיח 4,000
7.8 עבודות צבע 2,500
8.8-8.1 עבודות ריצוף 10,500
9.12-9.1 אלומיניום 3,500
10.2-10.1 עבודות שיש 1,500
פיקוח הנדסי 4,200
סכום ביניים 46,600 ₪
17% מע"מ 7,837
סכום סופי 53,937 ₪".החישוב כולל גם 4,200 ₪ פיקוח הנדסי ומע"מ, ונדרשים, לדעת המומחה, 3 שבועות לביצועם.נ

מתוך עיון בפרטי חוה"ד מסתבר שהנזק לריצוף הוא יחסית גדול. המומחה יצא מתוך הנחה שיש צורך בהחלפת כל השטחים בהם גילה פגמים וחללים מתחת לריצוץ.ב

הדברים לא נבדקו על ידו ע"י הסרת אריחים אולם אפשר לקבל את מסקנתו זו גם בלא להסיר אריחים. הנתבעת לא סתרה מסקנה זו. המומחה גם קבע בסעיף 8 לחוות הדעת שלא סופקו לדייר אריחים רזרביים בשיעור 2% אך הנתבעת טענה שהדייר עצמו רכש את האריחים ונדרש בעצמו לקנות 10% תוספת. במקומות אחדים נתגלו כתמים והמומחה קבע שאם לא ניתן להסירם יש להחליף השיפולים הפגומים. המומחה לא בדק או קבע אם הם ניתנים להסרה אם לא.ו

לסיכום, הרושם הוא שקביעת המומחה לעלות הנזקים בנושא הריצוף בסכום של 10,500 ₪ מופרזת משהו כאשר לא שוכנעתי שנדרש תיקון והחלפה של כל הריצוף או שטחים גדולים ממנו. על פי אומדנה אני מעמיד הנזק על 5,000 ₪ בלבד.נ

סה"כ הנזקים שאני קובעם הוא 36,900 ₪ נכון למועד חוה"ד 11.7.2000. (לפני מע"מ).ב

6. לתביעה האישית נגד נתבע 2 אין בסיס ולא הורם הנטל להוכחת חבות אישית בנזיקין, ו/או בדיני חוזים. עצם הטענה שהיה מפקח הבניה אינה כשלעצמה יכולה או צריכה להטיל עליו אחריות אישית. הנתבע לא ערב להתחייבות החברה ועל כן גם לא חייב אישית מכוח התחייבות חוזית או כערב. טענות התובעים על כך שהנתבע 2 הוא שקיבל את תלונותיהם על ליקויים - אף הן לא מהוות כשלעצמן בסיס לעילה ישירה נגדו.ו

אם הנתבע 2 היה מנהל בפועל של העבודה או המפקח מטעם החברה שמן הסתם היתה בשליטתו, אינה הופכת אותו לאחראי אישית כאורגן של החברה. אחריותו לא נגזרת מאחריות החברה, ועל התובעים להראות ולהוכיח מה אחריות בנזיקין מוטלת עליו על מעשיו ומחדליו שלו. האם הוכחו יסודות עוולה בנזיקין כנגדו? התובעים לא הרימו אף את אפס קצהו של נטל זה. האמרה כי היה מפקח הבניה אין בה די. הפסיקה אשר הטילה חבות אישית על מנהלי עבודה, מנהלי חברה, או מפקחים הבהירה מאז ומתמיד, שאחריות כזו אפשרית רק אם נתקיימו והוכחו יסודותיה של עוולה ספציפית כנגד אותו אדם.

מכאן - התביעה האישית נגד נתבע 2 נדחית.נ

7. מאחר והתובעים מכרו את דירתם, ולא הוכח כי תיקנו את הנזקים עובר למכירה, ובשים לב לכך שאין בעובדת המכירה כדי לשלול זכאותם לפיצוי עבור הנזק שנגרם להם, אפסוק להם הפיצויים הבאים:

א. נזקים לדירה בסך כולל של 36,900 ₪ בתוספת 17% מע"מ, והכל בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 11.7.2000 עד התשלום. (אין מקום לחיוב עבור דמי פיקוח).ב

ב. בגין עגמת נפש בהתחשב שהדירה נמכרה בעבור מספר שנים ובשים לב להיקף הנזק וכי זה לא תוקן עד למכירה, וכי הנתבעת סירבה לתקנו – סך כולל של 9,000 ₪ נכון ליום פסק הדין.ו


8. לאור האמור לעיל, התביעה נגד נתבע 2 נדחית.נ

אני מחייב הנתבעת 1 לשלם לתובעים יחד ולחוד, הסכומים הקבועים בסעיף 7 לעיל של פסק הדין, וכן גם אגרת משפט ששולמה בשערוך ליום ההשבה, וכן הוצאותיהם למומחה מטעמם לפי קבלות שיוצגו בשערוך עד ליום ההשבה, וכן גם שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪ + מע"מ.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון