ביטול החלטת רשם העמותות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול החלטת רשם העמותות:

1. המבקשים הגישו תביעה לבית משפט זה לפסק דין הצהרתי המבטל את החלטת רשם העמותות מיום 12.8.99 (להלן - ההחלטה).

2. בד בבד עם הגשת התביעה, הגישו המבקשים בקשה זו לצו מניעה זמני במעמד צד אחד, ליתן את הסעדים הבאים:ב
א. סעד זמני המורה כי ההחלטה לא תכנס לתוקף עד להכרעה בתביעה;
ב. לחלופין - סעד המורה כי מורשי החתימה והוועד שפעל עובר ל"מהפך השני" בעמותת רמת איתרי, עמותת רשת מוסדות איתרי, עמותת תורת חיים פרי יצחק, עמותת חדרה אינסטיטיוט, ועמותת מדרש התלמדות תפארת אברהם (להלן - העמותות) - ימשיכו לפעול עד להכרעה בתביעה;
ג. לחילופי חילופין - סעד המורה כי מורשי החתימה בחשבונות העמותות, או הוועד שפעל בעמותות עובר ל"שני המהפכים" - ימשיך לפעול עד להכרעה בתביעה;
ד. צו האוסר על כל שינוי בחברי העמותות, והשארתם כפי מצבם עובר להכרעת רשם העמותות, וכפי שייקבע על-ידי בית המשפט.

3. אני דוחה את הבקשה מן הטעמים הבאים:ו
א. אם אכן היה בעמותות מצב בלתי חוקי של חברים וחברי וועד - כפי שקבע רשם העמותות, לא ניתן להכשירם במתן צו זמני שיותיר בעינו מצב בלתי חוקי עד להכרעת בית המשפט.
ב. במסגרת בקשה לסעד זמני לא יוכל בית המשפט להגיע למסקנה אם רשם העמותות צדק בהחלטתו אם לאו, שכן כדי לקבוע זאת - יש לשמוע את התיק במלואו, דהיינו - את כל הצדדים בתיק, את כל עדיהם, ולבחון את כל מסמכיהם.
ג. מבחינת שמיעת התיק וקביעת עמדה באשר לנכונות החלטת רשם העמותות - דין הבקשה הזמנית כדין העתירה בתביעה.
ד. אילו נתבקש צו מניעה זמני האוסר על פעולה כלשהי בכל העמותות עד להכרעה בתביעה - ניתן היה לשקול זאת (כמובן לאחר קבלת תגובות כל הצדדים), אם בכלל הדבר אפשרי מבחינת פעילות העמותות עצמן, וזאת כדי למנוע מגורם שאולי בסופו של דבר יתברר כי מינויו היה שלא כדין - ליצור עובדות מוגמרות בשטח עד להכרעה בתביעה.
ה. עתירה כאמור בס"ק ד' לעיל - לא מצויה בפני, ועל כן אין כלל מקום לדון בה ולבקש את תגובת הצדדים האחרים לגביה.
ו. החלטת רשם העמותות ניתנה על בסיס המסמכים המצויים בתיק העמותות.
על כן להלכה, וכל עוד לא הוכח והוחלט אחרת - עדיפה החלטתו של רשם העמותות שהוא גורם ניטרלי - על השארת המצב כפי שהיה ערב החלטתו, כאשר מהחלטת רשם העמותות עולה כי ערב החלטתו - המצב בעמותות היה בלתי חוקי.
ז. אין, איפוא, כל הצדקה לאפשר למורשי החתימה ולחברי וועדי העמותות שפעלו ערב החלטת רשם העמותות - להמשיך בתפקידם.
ח. אם יינתן סעד זמני שהחלטת רשם העמותות לא תכנס לתוקף, וגם על חברי וועדי העמותות ומורשי החתימה שלהם - ייאסר לפעול (כפי שראוי לקבוע), כיצד יוכלו העמותות לפעול עד למתן פסק דין בתביעה?


4. נוכח כל האמור לעיל - אני דוחה את הבקשה למתן סעד מן הסעדים הזמניים החלופיים שהתבקשו, וזאת אף מבלי לבקש את תגובת המשיבים.

5. כדי למנוע מצב של שינוי בחברי העמותות, אני נותנת בזה צו זמני האוסר על הוספת חברים לעמותות מעתה ואילך - עד למתן פסק דין בתביעהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון עמותה

 2. רישום עמותה

 3. סמכות רשם העמותות

 4. שכר מתנדב בעמותה

 5. סירוב לרשום עמותה

 6. בחירות לועד עמותה

 7. בג''צ עמותת שיח חדש

 8. ביטול החלטת רשם העמותות

 9. דחיית בקשת רישום עמותה

 10. חובת תשלום דמי חבר עמותה

 11. תביעה לקבלת דמי חבר בעמותה

 12. ערעור על החלטת מפרק עמותה

 13. בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה

 14. עתירה לרישום תקנון עמותה חדש

 15. בקשה בנושא חוקיות תקנון עמותה

 16. בקשת רשם העמותות לפירוק עמותה

 17. החזרת שכר חברי ועד עמותה בפירוק

 18. מניעת השתתפות באסיפה כללית של עמותה

 19. חבר ועד של עמותה - יחסי עובד מעביד

 20. ערעור על החלטת נאמנים לביצוע הסדר נושים של עמותה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון