הרחבת בית - ליקויי בניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הרחבת בית - ליקויי בניה:

בפני תביעה שעניינה ליקויי בניה ע"ס של 000, 83ש"ח.
רקע עובדתי
.1התובע הינו בעלי בית בישוב אלקנה.
התובע ביקש להגדיל את ביתו באופן זה שיוסף לבית מיפלס תחתון, בהיותו צמוד
לצלע של הר.
.2התובע התקשר לצורך עבודת הבנייה עם הנתבעים מס' 1ומס' 2- כמפקחים על
הבנייה ועם הנתבע מס' 3- כקבלן המבצע.
התובע התקשר עם הנתבעים בשני הסכמים זהים אשר נחתמו ביום .24/11/91
.3הבנייה התמשכה בעצלתיים ונעשתה באופן בלתי משביע רצון לגבי מזמינה,
ולפיכך הגיעו הצדדים להסדר פשרה ביניהם, שנערך ונחתם ביום 22/7/92במטרה להשלים הבנייה ולסיים הסכסוך בין הצדדים.
לפי הסכם זה, לתובע הופחת סך של 000, 8ש"ח מהתשלום והיה עליו לשאת בסך של
760, 3ש"ח בלבד כעלות סיום עבודות הבנייה, וזאת מתוך סך של 760, 11ש"ח שהתובע נותר חייב לנתבעים.
.4גם לאחר הסכם זה, לא הסתיימה הבנייה לשביעות רצון התובע והאחרון נאלץ, לגירסתו, להזמין בעלי מלאכה מטעמו להשלמת העבודה.
.5על כן, הוגשה התביעה דנן לענין הוצאות שהוציא התובע בפועל להשלמת
הבנייה וכן לענין הוצאות שעדיין יש להוציא בעתיד לגמר הבנייה וכן בגין עגמת
נפש שנגרמה לתובע ולבני משפחתו עקב העיכוב בסיום הבנייה.
התביעה נתמכת בחוות-דעת מומחה מטעם התובע שנערכה ע"י המהנדס מר ולדימיר
דובינסקי, על פיה התיקונים הנדרשים הינם בעלות של 400, 52ש"ח.
ליקויי הבנייה - מומחה מטעם בית המשפט
.6ביום 26/5/94מונה בהסכמת הצדדים מומחה נייטרלי ע"י כבוד השופטת ה.
גרסטל, המהנדס מר אורי מדפיס, כדי שיבדוק את אתר הבנייה ויתן חוות דעת לענין
עלות הליקויים שנותרו (להלן:נ "המומחה").
.7ביום 12/6/94ערך המומחה חוות דעתו, לפיה קיימים ליקויי בנייה
משמעותיים אשר כדי לתקנם, כולל עבודת פיתוח הנדסי ונקיון, יש צורך בתשלום בסך
של 600, 12ש"ח.
.8המומחה ציין כי הציע לצדדים לסיים המחלוקת בתשלום של 000, 10ש"ח, וכן ציין שלליקויים אלה קיימת תרומה נכבדת מצד התובע, בכך שהמתכנן מטעמו עשה עבודת תיכנון בלתי מקצועית, ומתכנן זה לא נתבע ע"י התובע.
כן ציין המומחה כי חלק מעבודות הקבלן נעשו ע"י התובע בעצמו, וזאת באופן
בלתי מקצועי ובכך גרם התובע במו ידיו לחלק מן הליקויים.
להלן עיקרי דברים אלה מפי המומחה:ב
"בבניין, לקויים רבים, כל פעולת הבנייה התנהלה במערכת הרחוקה ממערכת איכותית.
התכנון היה תכנון הנותן רק רמזים למה שצריך לבנות ומשאיר מקום רחב
לאינטרפרטציה של הקבלן ( לענין זה המפקח = נתבעים מס' 1,2).
בענין זה, טען משה ברומר שמצב תכנון זה אכן דורש מיומנות של הקבלן והמפקח, פירוש והשלמת התכנית על ידם לקבלת מבנה איכותי. אני מסכים במדה רבה עם גישה זו, אולם אין ספק שהיא מאפשרת ללקויים. קשה לי לקבל הקלה קיצונית עם המתכנן (שלא נתבע כאן), תוך הטלת אחריות מוחלטת על המבצעים.
העבודות עליהן התבססה עבודת הקבלן ואשר בוצעו בחלקן בבצוע עצמי של התובע, לא נתנו תשתית נאותה. כך לדוגמא הרצפה על הקרקע, עליה נבנתה תוספת הבניה."
.9על קביעת המומחה דלעיל, הציג ב"כ התובע שאלות הבהרה למומחה.
המומחה ענה על השאלות במענה מיום 1/8/94וכן במענה מיום 6/12/94, שכותרתו:ו "תשובות לאחוד שאלות עו"ד עוזר מיום 1/11/94".
.10מעיון במענה המומחה מיום 6/12/94, עולה כי חוות הדעת הקצרה והבהירה
הסתרבלה קמעא במענה דנן.
בהתייחס לתשובות המומחה במענהו האחרון מיום 6/12/94, הרי שאומדן תיקון הליקויים בבנייה הועמד על ידו על סך של 500, 16ש"ח ולא כפי שצויין קודם,
ע"ס 600, 12ש"ח.
כן ציין המומחה, כי קביעות שונות אצל המומחה מטעם התובע, המהנדס מר
ולדימיר דובינסקי, אינן מקובלות עליו וכן כי חלק מן הליקויים אליהם היפנה ב"כ
התובע הרי שלא הקבלן אחראי להם - אלא המתכנן שהוזמן ע"י התובע עצמו.
.11להלן עיקר קביעת המומחה במענה זה:נ
"מספר זה (הסך 500, 16ש"ח - ח.י.) לוקח בחשבון לקויים מכל סיבה שהיא, לרבות לקויים שאינם נזכרים בכתב התביעה, לקויי תכנון ולקויים בעבודות שאין לי מידע מי ביצע אותן".
משמע, אלו כלל הליקויים הקיימים במבנה מכל סוג ומין והללו מצריכים תיקונים בעלות הנזכרת בסך של 500, 16ש"ח.
.12לאור מענהו הברור של המומחה, יושת פסק דין זה על קביעתו הסופית של המומחה, אשר אין חולק כי נעשתה לאחר חתימת הסכם הפשרה דלעיל, אשר כפי הנראה לא קידם את הפרוייקט ולא סיימו.
מטעם זה, סבורתני, כי אין לאבחן בין המערכת החוזית ההתחלתית בין הצדדים לבין הסכם הפשרה - שכן אחת היא, בבוא המומחה לבדוק את הלקויים, מצא שקיימים לקויים שיש לתקנם ואשר תיקונם הינו בעלות הכספית דלעיל.
.13התובע מבקש פיצוי נוסף עבור דוד שמש - ואולם פריט זה לא מופיע בחוות
דעת המומחה, וכן פיצוי נוסף עבור הפסד שכר דירה - אשר לגביו לא הובאה כל
ראייה לגבי ייעוד המפלס התחתון או סיכויי ההשכרה ונחיצותה או גובה דמי ההשכרה
- על כן, אין בידי לאשר פיצוי לגבי פריטים אלה.
התובע מבקש פיצוי גם בגין אי-נוחות ועוגמת נפש - ואולם סבורתני, כי
התרשמתי שאלו באו עליו משום רצונו לחסוך בכספים לביצוע בנייה ברמה נאותה. על
כן, איני נוטה לפסוק כל סכום בענין זה.
.14כעולה מחוות הדעת, הרי שלתובע "אשם תורם" משמעותי בהתהוות הלקויים,
שכן התכנון אשר הזמין התובע היה לקוי והשפיע רבות על חוסר יכולתם של הקבלן
והמפקחים לבצע עבודתם כהלכה ובאופן מקצועי ראוי.
אשר על כן, נראה לי כי מכל סכום אשר ייפסק לתובע כפיצוי בגין הלקויים, מן הראוי להפחית ולו % 25משיעורו.
כן יצויין, כי התובע בחר, כאמור, שלא לתבוע את המתכנן, שנותר כגורם נעלם
בתיק שבפני, והדרך פתוחה בפניו להגיש תובענה מתאימה גם כנגדו.
לפיכך, על יסוד קביעת המומחה, הנני פוסקת לתובע פיצוי בסך של 500, 16ש"ח
בהפחתת %25, קרי:ב סך של 375, 12ש"ח.
.15אשר לחלוקת החבות בין הנתבעים, מאחר שהנתבעים מס' 1ומס' 2הביאו את
הקבלן, הנתבע מס' 3, אשר אף לא הגיש כתב הגנה, לא אכנס לשאלה כיצד תחולק
החבות בין שלושה גורמים אלה, אף שבהסכם הפשרה דלעיל ניתן לראות מעין חלוקה פנימית בין הגורמים, לפיה היה על התובע לשלם מירב יתרת חובו לקבלן, הנתבע .3
עם זאת, הנתבעים מס' 1ומס' 2הם אשר הביאו את הנתבע מס' 3לאתר העבודה וניתן לראותם כצוות עבודה.
אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הסך של 375, 12ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 6/1/94, ועד מועד התשלום המלא בפועל.

בנוסף, ישלמו הנתבעים לתובע, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של
000, 2ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון