הריסת תקרה

בית המשפט הורה למשיב להרוס את התקרה הקיימת ולבנותה במיקומה המקורי, דהיינו בגובה הנמוך ב31 ס"מ מהמצב הנוכחי ועל פי האמור בחוות הדעת של המומחה וזאת בתוך 45 יום.

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הריסת תקרה:

1. המבקש הגיש בקשה בהתאם להוראת סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט. בקשתו זו של המבקש באה בקשר עם החלטה מיום 9.6.96 בהמ' 4583/96 לפיה נאסר על המשיב לבצע כל עבודות בניה או הריסה מכל מין וסוג בנכס נשוא הבקשה, זאת עד לאחר שהמשיב יבצע את יציקת התקרה בדירתו שבנכס במקום שבו הייתה התקרה המקורית ולאחר שיהרוס את מחיצת הבלוקים שנבנתה בחלל הגג.

2. בתחילת ההליכים נשוא בקשה זו הגיעו הצדדים להסכמה לפיה ימונה מומחה מוסכם אשר יחווה דעתו באשר למיקומה של התקרה במצבה כיום לעומת מיקומה המקורי, ובאיזה מרחק נמצאת התקרה החדשה ממיקום התקרה הקודם. כן התבקש המומחה לחוות דעתו בשאלה האם היו הצדקה וצורך למיקום התקרה במיקומה הנוכחי. עוד התבקש המומחה לקבוע האם המחיצה שנבנתה בחלל הגג הייתה נחוצה לתמיכה בגג הרעפים, זאת לאור טענת המשיב בתצהיר כי לא ניתן להסיר את המחיצה "כי הדבר יגרום לקריסת הגג כולו" ולאור טענתו כי הייתה סטיה של 10 ס"מ במיקום בתקרה "משיקולי בטיחות".

3. המומחה, המהנדס קידרון, ביקר בנכס ולפי חוות דעתו מיקום התקרה הוגבה ביחס למיקום התקרה המקורית ב31- ס"מ, ולפי חוות דעתו: "המניע העיקרי לקביעת מפלס התקרה החדשה היה הצורך בחלוקה אנכית של חלל בגובה 4.25 מ' ל2- חללים סבירים". באשר למחיצת הבלוקים קבע המומחה כי: "אין די צורך לתמיכת הגג... נראה בעליל כי בניית הבלוקים נעשתה לאחר שגג הרעפים היה כבר קיים".

4. בבקשה זו ניתנה החלטה עוד ביום 2.9.98 ולפיה היה על המשיב להרוס את המחיצה ולבנות את התקרה במיקומה המקורי (הנמוך ב31- ס"מ מהמצב הקיים) ואם לא ייעשה כן נקבע כי המשיב ישלם קנס בסך 1,000 ש"ח לכל יום מעבר למועד שנקבע באותה החלטה. על אף החלטה זו עשה המשיב כל שביכולתו להשהות את בצועה וסופו של דבר הודיעה באת כוחו ביום 11.1.99 כי המחיצה בחלל הגג פורקה ואילו בנוגע לתקרה לא בוצע הצו עד עצם היום הזה. בדיון שהתקיים ביום 24.1.99 טענה באת כח המשיב כי קיימת מחלוקת בנוגע לתקרה אליה התייחס המומחה כאשר לטענת ב"כ המשיב טעה המהנדס קידרון בהתייחסותו לתקרה נשוא המחלוקת. בהקשר זה הופנתה שאלת הבהרה למהנדס קידרון וסופו של דבר, ולאחר שהמהנדס נתן תשובתו בצורה ברורה ונחרצת, ב"כ המשיב אינה חולקת על כך שהתקרה נוצקה שלא במקומה אלא לטענתה: "התקרה נוצקה שלא במקומה עקב טעות בתום לב של יעוץ הנדסי". לפיכך בקשה להתיר לה לבנות תקרה זמנית במיקום המקורי ולהשהות את ההחלטה באשר לתקרה הנוכחית שכן פירוקה הוא דבר יקר ומסובך.נ

5. באמור לעיל פירטתי אך מקצת ההליכים שננקטו בנוגע עם בקשה זו בפרט, ועם הליכים נוספים שהיו קשורים בצו המניעה שניתן כנגד המשיב בקשר עם פעולות הבניה שביצע, בכלל. מהתנהגותו של המשיב, ממעשיו ומדבריו בתצהירו שנסתרו באופן חד משמעי על ידי המומחה עולה כי "תום לב" אינו מונח השגור בפי המשיב ואין מושג זה נקוט על ידו בבצוע מעשיו. המשיב הפר את צו המניעה ברגל גסה וביודעין שעה שביצע פעולות מתוכננות מראש שכל כולן לא נועדו אלא ליצור חלוקה אחרת ושונה של החללים בדירתו ובגג באופן שניתן יהא להגדיל את שטח דירתו. אין בין מעשיו של המשיב ולבין "טעות", ולא כלום, והניסיון לייחס זאת לייעוץ הנדסי, מוטב היה לולא נעשה. טענותיו של המשיב בנוגע לסיבות שהביאו לבניית המחיצה בחלל הגג ומיקומה של התקרה הופרכו מן היסוד לאור האמור בחוות דעתו של המומחה.לפיכך אני מורה בזאת למשיב להרוס את התקרה הקיימת ולבנותה במיקומה המקורי, דהיינו בגובה הנמוך ב31- ס"מ מהמצב הנוכחי ועל פי האמור בחוות הדעת של המומחה (לרבות הדוחות המשלימים), וזאת בתוך 45 יום מיום שתגיע החלטה זו לידי ב"כ המשיב.ב


אם לא ימלא המשיב את האמור לעיל (ולאחר שהצו מיום 2.9.98 לא קויים על ידו כאשר באותו צו נקבע כי המשיב ישלם 1,000 ש"ח בגין כל יום מעבר למועד שהיה עליו לבצע את הצו), ישלם המשיב סך של 2,500 ש"ח לכל יום שיחלוף מעבר למועד הנ"ל. נוסף על הנ"ל ישא המשיב בכל הוצאות המומחה וכן ישלם למבקש בגין שכר טרחת עורך דין בקשר עם כל ההליכים נשוא החלטה זו, סך של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון