ניתוח קיבוע צוואר

התובעת נפגעה בתאונת דרכים. בעקבות התאונה הובהלה לבית החולים נהריה, שם אושפזה, במהלך אשפוזה עברה, בין היתר, ניתוח קיבוע של הצוואר. ובהמשך באמצעות מכשיר מיוחד בשם "האלו".

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניתוח קיבוע צוואר:

.1מבוא.
תביעה לנזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בשל שתי תאונות
שהתובעת היתה מעורבת בהן.
התביעה, בנוסחה המקורי, הוגשה כנגד ארבעה נתבעים. נהג וחברת ביטוח של הרכב
הראשון. נהג וחברת ביטוח של הרכב השני.
בישיבה מיום 7.4.98נעתר בית המשפט לבקשת התובעת והורה על פיצול התביעה,
באופן שנזקי התובעת בשל התאונה הראשונה יגובשו בתביעה נפרדת ע"ס -.287,11, ש"ח לסילוק בשל אותה תביעה. המשך הבירור המשפטי באותה תביעה הועבר לבית משפט השלום בחיפה, על מנת שיתן תוקף של פסק- דין לאותה פשרה שגובשה כאמור.
בית המשפט המשיך לשמוע את התביעה בהתיחס לתאונה השניה בלבד.
.2רקע עובדתי.
התובעת, ילידת 17.10.59, נפגעה בתאונת דרכים שהיתה מעורבת בה ביום 29.8.94, בהיותה בדרכה לעבודה. בעקבות התאונה הובהלה לבית החולים נהריה, שם אושפזה עד ליום .29.9.94במהלך אישפוזה עברה, בין היתר, ניתוח קיבוע של הצוואר. ובהמשך באמצעות מכשיר מיוחד בשם "האלו". ביום 28.10.94אושפזה פעם נוספת לצורך הורדת מכשיר ה"האלו". היא נשארה מאושפזת שם עד יום 4.11.94לאמור:נ שמונה ימים נוספים. בסה"כ היתה מאושפזת 40יום.
.3נכות רפואית.
המוסד לביטוח לאומי קבע לתובעת נכויות זמניות כדלקמן:ב
מיום קרות התאונה עד ליום 28.2.95- 100אחוז
מיום 1.3.95עד יום 31.8.95 - 50אחוז
מיום 1.9.95עד יום 31.8.96 - 20אחוז
בהמשך נקבעו לתובעת 20אחוזי נכות רפואית לצמיתות, בשל הגבלת התנודות בעמוד
השידרה הצווארי, בצורה בינונית.
.4נכות תפקודית.
בשים לב למפגע, שהוא אורטופדי בעיקרו כמפורט לעיל, ותוך מתן הדעת לעיסוקה של הנתבעת, שהיא אחות במקצועה, נראה לי להעמיד את הנכות התפקודית על דרגת הנכות הרפואית, קרי:ו 20אחוזי נכות לצמיתות.
.5השתכרות התובעת עובר לתאונה.
עובר לתאונה עבדה התובעת כאחות קופת חולים במרפאת מעלות. ב"כ התובעת טוען כי התובעת עבדה בהיקף של משרה מלאה, עם מספר רב של שעות נוספות.
ב"כ הנתבעת טוען לעומתו כי היקף המשרה הוא לכל היותר חצי משרה עם שעות נוספות, בעיקר בשעות הקיץ. משרתה הוגדרה כמשרת מחליפה.
נורית מאיר, האחראית מטעם קופת חולים באותה מרפאה, אמרה בעדותה כי אינה זוכרת את היקף משרתה של התובעת, אך היא זוכרת שהתובעת עבדה שעות נוספות בעיקר בחודשי הקיץ.
מה לי חלקיות המשרה אם מלאה היא אם לאו, כשהיסוד הקובע הוא גובה ההכנסות
בממוצע לחודש.
את שכרה החודשי בתקופה עובר לתאונה אני מעמיד על -.780, 1ש"ח לחודש, וכל
זה על בסיס הכנסותיה בפועל על פני כששה חודשים קודם קרות התאונה. סכום זה עמד
אז על 50אחוז בקירוב מהשכר הממוצע במשק אותה עת. שיערוך הכנסה זו על בסיס השכר הממוצע במשק נכון להיום, מביא אותנו להכנסה משוערת של -.100, 3ש"ח לחודש בקירוב, נכון להיום.
כאן אוסיף ומיד כי לתובעת נקודות זיכוי המוליכות לכך שתהא פטורה או כמעט
פטורה מתשלומי מס הכנסה, בהתיחס להכנסה בסדר גודל של כ- -.100, 3ש"ח לחודש.
.6המערערת חזרה לעבודה במשרה חלקית, והכנסותיה החודשיות בפועל,
בממוצע, עולות כדי מעט למעלה מ- -.800, 2ש"ח לחודש.
.7תחשיבי הנזק.
.8א. הפסדי השתכרות לתקופה שחלפה.
התובעת נמצאה באי כושר מלא על פני שבעה חודשים. במותר התקופה עד הנה,
נמצאה באי כושר חלקי בלבד, בדרגות שונות.
מכאן לפיצויים בראש נזק זה בסך כולל של -.260, 45ש"ח, ערך כסף ליום מתן
פסק הדין.
בין סוגריים אוסיף כי לא הוספתי ריבית והפרשי הצמדה, מאז ועד הנה, שכן את החשבון אני עורך על בסיס הכנסה צפויה נכון להיום.
ב. את חישוב הפיצויים לתקופה מכאן ועד הגיע התובעת לגיל 65שנה אני
מעמיד על -.487, 132ש"ח, ערך כסף להיום.
.9באה דרישה להפסדי פנסיה.
דא עקא שהתובעת עובדת באמצעות חברת כח אדם, ולא באה ראיה שחברה זו מוסיפה לעובדיה הפרשות לקופת הפנסיה, וגם או מנכה מהכנסות עובדיה לקופת פנסיה באחוזים כמקובל.
.10 נזק שאינו נזק ממון.
הפרקליטים המלומדים יערכו את החשבון על פי תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (נזק שאינו נזק ממון) נכון להיום. הפרקליטים המלומדים הסכימו בראש נזק זה על -.679, 38ש"ח נכון ליום הגשת הסיכומים.
.11 עזרת צד ג'.
אין חולק שהתובעת נזקקה לעזרת צד שלישי סמוך לאחר קרות התאונה. תחילה
לעזרה מלאה ובהמשך לעזרה חלקית בלבד.
לא שוכנעתי שהתובעת תזקק לעזרת צד שלישי מכאן ולהבא אלא לפרקי זמן קצרים. התחשיב לעתיד יעשה על בסיס של 16שעות חודשיות.
והסה"כ העולה בראש נזק זה, עבר ועתיד גם יחד, מגיע כדי -.136, 153ש"ח,
ערך כסף להיום.
.12 הוצאות נסיעה.
התובעת נזקקה לשימוש ברכב בתקופה בה היתה מוגבלת עד הנה. לא שוכנעתי שיש
לפצות את התובעת בראש נזק זה, אלא לתקופה שחלפה בלבד.
והסכום שאני פוסק אותו, על אף שלא הוגשו קבלות, עומד על -.000, 9ש"ח, ערך כסף
להיום.
.13 הוצאות רפואיות.
ענין לנו בתאונת דרכים שהיא גם תאונה בעבודה. מכאן שאת הוצאותיה הרפואיות מכסה המוסד לביטוח לאומי. על אף כן אפסוק לה סכום גלובלי בן -.000, 5ש"ח, ערך כסף להיום, עבר ועתיד גם יחד, כמבוקש, על ידה.
.14 והסך הכל המצטבר הוא זה:נ
על פי סעיף 8(א) -.260,45 ש"ח
על פי סעיף 8(ב) -.487,132 ש"ח
על פי סעיף 10-.679,38 ש"ח
על פי סעיף 11-.136,153 ש"ח
על פי סעיף 12-.000,9 ש"ח
על פי סעיף 13-.000,5 ש"חבסך הכל -.562,383 ש"ח
.15 מן הסכומים להם זכאית התובעת כמפורט לעיל יש לנכות את תגמולי המל"ל
וכן תשלומים תכופים, כשכל אלה משוערכים ליום מתן פסק הדין.
.16סוף דבר.
אני מחייב בזה את הנתבעים לשלם לתובעת את מלוא הסכומים כפי שאלה עולים מראשי הנזק שפורטו לעיל, בניכוי תגמולי מל"ל ותשלומים תכופים כאמור. הסכום שיעלה בחשבון ישא ריבית והפרשי הצמדה מתום חודש ימים מהיום ואילך.

בנוסף על אלה אני מחייב בזה את הנתבעים לשלם לתובעת את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בשעור בן 13אחוז מהסכום המפורט בסעיף 14לעיל קודם הורדת התשלומים התכופים, (בהנחה שלא שולם עדין שכ"ט בהתיחס לסכומים אלה) והכל - בצירוף מע"מ, ריבית והפרשי הצמדה כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוחים פלאסטיים

 2. ניתוח קיבוע צוואר

 3. פיטורים בגלל ניתוח

 4. חובת הקטנת הנזק - ניתוח

 5. עיוורון אחרי ניתוח

 6. רשלנות בניתוח קטין

 7. סיכונים בניתוח קטרקט

 8. החמרת מצב אחרי ניתוח

 9. הסכמה לניתוח אלקטיבי

 10. נכות נפשית בגלל ניתוח

 11. ניתוח בכתף לאחר תאונה

 12. תביעה בגין זיהום בניתוח

 13. החזר כספי עבור ניתוח לב

 14. פגיעה בעצב במהלך ניתוח

 15. ניתוח מתיחת בטן סיכונים

 16. טופס הסכמה מדעת לניתוח

 17. עיוורון לאחר ניתוח לייזר

 18. עיכוב בביצוע ניתוח דחוף

 19. ניתוח בקע מפשעתי סיכונים

 20. רשלנות רפואית לאחר ניתוח

 21. רשלנות רפואית בניתוח אף

 22. סיכונים בניתוח כריתת רחם

 23. רשלנות רפואית ניתוח בעין

 24. הסתרת מידע מחולה על ניתוח

 25. השארת צינורית לאחר ניתוח

 26. צלקת בראש לאחר ניתוח קיסרי

 27. חובת רישום רפואי לפני ניתוח

 28. חובת הקטנת הנזק ע''י ניתוח

 29. רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי

 30. פיצויים על ניתוח פלסטי בפנים

 31. ניתוח שחזור שבר בהרדמה כללית

 32. סירוב לעבור ניתוח אחרי תאונה

 33. צלקת ניתוחית - קצין התגמולים

 34. ניתוח כריתת רחם - ביטוח לאומי

 35. רשלנות בניתוח להחלפת מפרק ירך

 36. נזק מוחי לאחר ניתוח עקב רשלנות

 37. ניתוח ללא הסכמה בהסכמת 3 רופאים

 38. מימון ניתוח - קופת חולים מאוחדת

 39. הידבקות בחיידק טורף בעקבות ניתוח

 40. החמרה לאחר ניתוח ארטרוסקופיה בברך

 41. רשלנות רפואית בניתוח להסרת גידול

 42. צלקת ניתוח קיסרי - תביעת פיצויים

 43. גזר דין פלילי רשלנות רפואית בניתוח

 44. אכילה לפני ניתוח יכולה לגרום למוות

 45. עיוורון לאחר ניתוח עיניים השתלת עדשה

 46. ניתוח לקיבוע שבר בקרסול כתוצאה מתאונה

 47. דחיית תביעה ניתוח לייזר להסרת משקפיים

 48. תביעה בגין ניתוח לתיקון ראייה שנדחתה

 49. ניתוח כריתת אונה בריאה - תאונת דרכים

 50. החזר הוצאות ניתוח בגרמניה מקופת חולים

 51. ניתוח להחלפת פרק ירך לאחר תאונת דרכים

 52. סירוב חברת הביטוח לשלם על ניתוח בחו''ל

 53. תביעה בגין רשלנות בניתוח להוצאת שקדים

 54. החמרת מצב נכות משרד הביטחון לאחר ניתוח

 55. החזר הוצאות ניתוחים בחו''ל מקופת חולים

 56. התנגדות סטודנט לניתוח בעלי חיים מטעמי מצפון

 57. החזר על ניתוחים לפי טופס 17 - תביעה ייצוגית

 58. ניתוח לאסיק (Lasik) להסרת משקפיים - סיכונים

 59. הסכמה מדעת לניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik

 60. התעוורות מניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik ?

 61. בקשה לבית המשפט לחייב חולה לעשות ניתוח מציל חיים

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון