סיוע ליתומי צה''ל מביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סיוע ליתומי צה''ל מביטוח לאומי:

.1תביעת התובע לקבלת סיוע במסים לרכב נדחתה ע"י פקיד התביעות במכתבו מיום
20/9/93, בנימוק הבא;
"כיתום אינך זכאי לסיוע כזה שכן קיבלת סיוע למימון לימודיך".
לפיכך, הוגשה ע"י התובע תביעה לביה"ד ובה נדרש הסעד המבוקש, דהיינו סיוע
במיסים לרכב.
.2בכתב ההגנה טענה ב"כ הנתבע כי התובע הגיש בקשה להלוואה עומדת למיסים על
רכב לשיקום מהעבודה (כיתום של חלל פעולת איבה).
הבקשה נדחיתה הואיל ובעבר קיבל התובע סיוע למימון לימודיו בבית הספר
להנדסאים.
.3ביום 20/11/95הסכימו הצדדים לסכם על סמך ממסכים שבתיק.
.4להלן העובודת הנוגעות לעניין;
א. התובע יתום, אביו נהרג במלחמת יום הכיפורים.
ב. התובע בן 26, ומגיל 5משפחתו מקבלת תמיכה מיוחדת לפנסת המשפחה.
ג. התובע פנה ללימודים, לימודי הנדסאי, והמוסד מימן לימודיו.
ד. לאחר סיום לימודיו החל התובע לעבוד במשרד מהנדסים.
ה. התובע פנה בבקשה לקבלת סיוע במיסים לנכה, ובקשתו נדחתה מהנימוק
הנ"ל.
.5להלן טענות התובע בסיכומיו;
א. אין כל הוראה ספציפית בחקיקה השוללת מהתובע הזכות לתבוע סיוע בתשלום מיסים החלים על רכב, כאשר הוא מקבל סיוע שיקומי קודם.
ב. בסעיף 8לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל- 1970קיימת הרחבת יריעה וזכאות לסיוע המוקנית מכח חוק הנכים או חוק משפחות החיילים, וקיים שיוויון ברור בין הזכויות המוענקות לפי חוק זה ובין החוקים האחרים הנ"ל.
ג. לא קיימת שום הצדקה בחוקים הנ"ל (בשלושתם) לטענה המרכזית הנטענת ע"י ב"כ הנתבע כי קבלת סיוע למימון בלימודים העל תיכוניים תשלול מהזכאי לסיוע לזכאות נוספת ולהמשך סיוע בשיקום, והדבר נכון גם בהתייחס לתקנות עפ"י חוקים אלו.
ד. העובדה שמשרד הבטחון פועל בכפוף להוראות מנהליות אינה באה במקום הוראות הדין החל בעניין זה, במקרה של התנגשות בין הוראה מנהלית של גוף או רשות שלטונית לבין הוראה שבדין, ההוראה האחרונה היא זאת שתגבר.
ה. התובע יטען כי בחוברת ההסברה תגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה המופצת מטעם המל"ל, יש התייחסות מיוחדת לעניין קבלת סיוע בתשלום מיסים החלים על רכב ולא נאמר שם כי קבלת סיוע קודם כלשהוא תשלול את הזכות לקבלת סיוע בתשלום מיסים החלים על רכב ובזה יש משום הטעיה לציבור הזכאים עפ"י החוקים הנ"ל.
ו. התובע יטען כי לא מיצה את זכויותיו הראשוניות לקבלת סיוע במימון שכר לימוד, מענק ציוד לימודי ודמי מחייה ועל כן אף עפ"י טענת הנתבע שהזכות מומשה, התובע יטען כי הזכות לא מוחה עם תום. לעולם לא קיבל כל מענק לציוד לימודי וכי המל"ל שילם לו אך ורק עבור שכר לימוד ודמי מחייה.
ז. הזכויות והתגמולים לנפגעי פעולות איבה שוות לאלה של חוק משפחות חיילים שנספו במערכה ומקנה להם מסכת שלמה של זכויות ולא מתייחס לעניין הנטען כי קבלת זכות מסויימת תשלול זכות אחרת המוקנת עפ"י החוק.
ח. המחוקק מלכתחילה יזם חוקים אלו על מנת לעזור ולהיטיב עם נפגעי
פעולות האיבה בכל שלב בחייהם, והמטרה הינה במהותה סוצאלית ושיקומית.
.7להלן טענות ב"כ הנתבע בסיכומיו;
א. התובע יליד .1967
ב. התובע בעל השכלה תיכונית ולמד במכינה להנדסאים במכלתת תל חי. לאחר סיום המכינה פנה התובע לנתבע וביקש עזרה במימון לימודיו בטכניון במקצוע "הנדסאי אדריכלות" בקשתו אושרה בהתאם לחוק נפגעי פעולות איבה המשווה זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה לאלה של חוק משפחות חיילים שנספו במערכה.
התובע קיבל מימון מהנתבע לתשלום שכר לימוד, מענק לציוד לימודי ודמי מחייה מדי חודש בחודשו בסכום כולל משוערך ל- 30/8/95בסך -.600,.35
ג. לאחר סיום לימודיו על תיכוניים, התובע התחיל לעבוד במשרדו של המהנדס מר ספדי מאגד - "ספדי תכנון הנדסי" בקרית שמונה 10/11/91בתור מתכנן ומפקח בשטח.
בחודש 6/93פנה התובע למוסד וביקש סיוע במימון מיסים על רכב לצורכי פיקוח על אתרי בנייה.
הואיל והתובע מיצה זכויותיו בשקום בדך של מימון לימודיו על תיכוניים כבואר לעיל ולאור הוראת אגף השיקוף מס' 61/01של משרד הביטחון לפיה תנאי לזכאות במענק לתשלום מיסים על רכב לצרוך שיקום כלכלי הוא שלא ניתן לתבוע סיוע לשיקום בעבר, התביעה נדחתה.
ד. יש לציין כי הסיוע לתשלום מיסים על רכב לא מעוגן בתקנות והזכאות מוענקת ע"י משרד הביטחון עפ"י הוראה מנהלית.
משרד הביטחון רשאי לקבוע נוהלים בכל עניין הנידון בתקנות (ר' סעיף 33(א)(4)) לחוק חיילים שנספו במערכה ועל כן קל וחומר שמשרד הביטחון רשאי לקבוע נוהלים בכל עניין בו הוא פועל עפ"י הוראה מינהלית שלו.
.8א. אין מחלוקת כי התובע קיבל סיוע לצורך לימודיו כהנדסאי, וזאת מכח חוק נפגעי פעולות איבה, המשווה זכויות נפגעי פעולות איבה לאלה של חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, והתקנות שהותקנו על פיו.
ב. התובע דורש עתה קבלת סיוע במיסים לרכב, קבלת הסיוע מסתמכת על הוראות אגף השיקום (הוראה 61.01) (צורפה כנספח 2לתעודת עובד ציבור מיום 30/8/95).
ג. בהוראה הנ"ל נקבעו כללי הזכאות לענייננו, הוראה "ד" כדלהלן:נ
"יתום שביום התייתמותו לא מלאו לו 21שנה וביום הגשת הבקשה לא מלאו לו 30שנה, ובתנאי שלא נתן לו סיוע לשיקום בעבר.
ד. השאלה הנשאלת הנה אם מתן סיוע ללימודים שוללת סיוע לקבלת מענק
לתשלום מיסים, זאת בעצם טענת ב"כ המוסד.
השאלה אם לא ניתן לפרש ההוראה כך, שהסיוע הנו חד פעמי, דהיינו, אם יתום קיבל סיוע לפי הוראה זאת, לא יקבל אותה שוב.
לא עולה מנוסח ההוראה שמימון לצרכי לימודים שולל קבלת מענק ואם מתקין ההוראה היה מתכוון לכך, לא היה פשוט מלציין זאת.
ה. בהמשך מתייחסות ההוראות למטרות קבלת המענק;
א. "הקמת עסק עצמאי ליצירת מקור פרנסה.
ב. ביסוס או השלמת העסק העצמאי בו שוקם הזכאי.
ג. ביסוס עסק עצמאי קיים ששימש מקור פרנסה לזכאי לפני שהעובר לטיפולנו.
ד. להשלמת שיקומו של שכיר - בהתאם לאישור המעביד ובו יצויין פירוש התפקיד והעבודה, וכי הרכב דרוש לצורכי העבודה".
לא עולה מנוסח ההוראות המתייחסות למטרות, שקבלת מענק קודם לצרכי לימודים, שולל קבלת מענק לרכב.
נוסח סעיפי המטרות מלמד שמנסח ההוראות היה ער לכך שבעבר נהנה הזכאי לכך מהטבה (ראה לדוגמא מטרה ב' או ד').
ו. אין ספק שלימודים עדיפים על רכב, וכשמדובר ביתום עדיפות זאת מקבלת משנה חשיבות, זאת לצורכי שיקומו בעתיד.
לא נראה לנו שיעמידו בפני אותו יתום הברירה לקבל רכב או לימודים. בריכה שהיא קשה לאותו נער צעיר, העשוי או עלול לבחור ברכב, ובכך יפגע שיקומו בעתיד, אם לא ילמד.
ז. מעיון בהנחיות המוסד (נספח /3לת. עובד ציבור - למרות שאין לראות בהוראות תחליף להוראת החוק). לא עולה שתנאי הזכאות לרכב באים במקום מענק ללימודים ששולם בעבר או להיפך, בהנחיות מצויינת הערה לגבי הורה שכול הזכאי לסיוע חד פעמי בתשלום מיסים החלים על רכב לשימוש אישי, הערה זו תואמת הפירוש שיש לתת להוראה 61.01הנ"ל.
.8בהתייחס לנ"ל זכאי התובע למענק סיוע במיסים לרכב, והעובדה שקיבל סיוע לצרכי לימודים אינה שוללת הזכאות.

בנסיבות העניין הנתבע ישלם לתובע הוצאות בסכום של -. 400ש"ח שישאו הצמדה וריבית מהיום אם לא ישולמו תוך 30יום מהיום.
.10כל צד רשאי להגיש ערעור על פסק הדין תוך 30יום מקבלתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התחזות במחסום צה''ל

 2. סמכות צה''ל להחרים בית

 3. פציעה מירי חייל צה''ל

 4. עתירה נגד פעולות צה''ל

 5. ביטוח פנסיה לעובדי צה''ל

 6. יריה ברגל של חיילי צה''ל

 7. פינוי אשפה מבסיסי צה''ל

 8. הרשעה בירי על חיילי צה''ל

 9. מכרז הובלת דלק עבור צה''ל

 10. ירי חיילי צה''ל לתוך דירה

 11. תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל

 12. תביעה בגין רשלנות חיילי צה''ל

 13. סיוע ליתומי צה''ל מביטוח לאומי

 14. פיצויים על תפיסת בית על ידי צה"ל

 15. נוהל פתיחה באש צה''ל במעצר חשוד

 16. עונש על ניסיון פגיעה בחיילי צה''ל

 17. הודעה בכתב לפי תביעת רשלנות צה''ל

 18. תביעה בגין פיצוץ בניין ע''י צה''ל

 19. מחסום צה''ל ללא היתר ליד בית מגורים

 20. מוות מאש צה''ל של תושב מחנה פליטים

 21. נזקי רכוש בגין פיצוץ יזום של צה''ל

 22. תביעת פיצויים על אלימות חיילי צה''ל

 23. פיצוי על נזק שנגרם ע''י דחפור צה''ל

 24. כאבי גב של אזרח עובד צה"ל כתאונת עבודה

 25. פיצויים ממדינת ישראל על ירי חייל צה''ל

 26. דין משמעתי בגין שינוי פרטים במחשב צה''ל

 27. מוות כתוצאה מירי חילופי אש עם כוחות צה''ל

 28. התיישנות תביעת נזיקין בגין פעולות כוחות צה''ל

 29. הבטחה מנהלית להכרה בחללי צה"ל כמשרתים בשירות קבע

 30. האם פגיעה ב"עובר אורח" בפעילות צה"ל מהווה רשלנות ?

 31. פלסטינית נהרגה מירי חיילי צה''ל - תביעה נגד המדינה

 32. הכרה בתאונת עבודה במהלך ניסוי של צה"ל בביטוח לאומי ?

 33. עיכוב שחרור משירות קבע בגלל צמצום הכוחות הסדירים בצה"ל

 34. פיצויים בגין נזקים עקב פגיעות מירי של כוחות צה"ל במבצע חומת מגן

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון