ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל:
 
זהו ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ כב' הרשמת הניג מיום 8.10.01 (בתיק הוצל"פ 3-00-79439-01) לפיה נדחתה בקשת המערערים לחיוב המשיב בהוצאות.
 
העובדות הרלוונטיות לעניננו:


טל אבי חברה לבנין, פיתוח והשקעות בע"מ ( להלן: המערערת 1 ) הינה חברת בנייה מר ניסן עמיחי הנו מנהלה ואחד מבעלי מניותיה( להלן: "ניסן").נ
בנק מזרחי המאוחד בע"מ( להלן: המשיב) שימש כמלווה של חברת טל אבי בפרוייקט בנייה בשדרות ביאליק 24, רמת השרון וידוע כגוש 6417 (להלן: הפרויקט), מר עמיחי ניסן ערב כלפי המשיב להתחייבויות החברה.ב
 
להבטחת החזרת הכספים שהתקבלו במסגרת הסכם הלוואה בין המשיב למערערת שועבדה הקרקע עליה נבנה הפרוייקט. הקרקע להקמת הפרוייקט נרכשה בהסכם קומבינציה ונותרה רשומה על שם הבעלים, הגב' סמולר ציפורה (להלן: הגב' סמולר). על פי ההסכם רשמה גב' סמולר בתאריך 25.2.96 משכנתא מדרגה ראשונה בה שיעבדה לטובת המשיב את חלקה בנכס וכל אשר ייבנה עליו ללא הגבלה בסכום.ו
במסגרת השעבודים הנ"ל הוחתם אף ניסן על שטר מישכון זכויות והמחאה כללית (נספח ג').
לטענת המשיב לא עמדו המערערים בתנאי פרעון האשראי ובתאריך 23.10.00 מועד פתיחת תיק ההוצל"פ נשוא הערעור שבפניי ,עמד חובה של החברה על סך של 5,413,768 ₪.נ
בתאריך 15.11.00 נמסרה למערערים אזהרה ועותק מהבקשה למימוש המשכנתא , בה נדרשו לשלם למשיב את חובם.ב
בתאריך 14.1.01 הגיש מערער מס' 2 בקשה בטענת "פרעתי", ובמקביל הגיש בקשה לעיכוב הליכי מימוש משכנתא.
בבקשה בטענת "פרעתי" נטען בין היתר :
א.    כי מערער מס' 2 אינו חייב סכום כלשהו לבנק שכן חרף היותו מנהל ובעל מניות במערערת מס' 1 טרם נקבע בפסק דין כי הם חייבים את הסכום הנטען בבקשה לביצוע.ו
ב.     כי מערערת מס' 1 איננה חייבת למשיב את הסכום הנטען שכן חלק גדול ממנו מקורו בריבית פיגורים.נ
ג.       כי חלק מהחוב הנתבע טרם התגבש בהיותו ערבות כספית בנקאית אותה הוציא הבנק על פי בקשת מערערת מס' 1 בהתאם להוראות חוק מכר דירות וערבות זו טרם מומשה .ב
 
לאחר קבלת תגובתו של המשיב נתנה ע"י ראש ההוצל"פ ההחלטה כדלקמן:
"...2. תיק ממוש משכנתא צריך להפתח לשם אכיפת השעבוד על המשעבד לענייננו חייבת-2 לא ברור מדוע צורפו חייבים נוספים לאור העדר חתימתם על שטר המשכנתא . ב"כ הזוכה יודיע תוך 7 ימים מדוע לא ימחקו חייבים 2 ו-3 מתיק ההוצל"פ , ואזי טענות חייב 3 תתבררנה בפורום המוסמך ."
לאחר קבלת תשובת המשיב החליטה ראש ההוצל"פ, כב' הרשמת הניג, למחוק את המערערים מתיק ההוצל"פ יחד עם זאת חויבו הזוכה וכונס הנכסים ליידע את המערערים בכל הליכי ההוצל"פ מבעוד מועד.
 
בתאריך 29.8.01 לאחר ששמם נמחק מהבקשה לתיקון שטר המשכנתא הגישו המערערים בקשה לחיובו של המשיב בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 190,023 ₪ או כל סכום אחר שייקבע ע"י ראש ההוצל"פ עקב צירופם כחייבים לבקשה למימוש משכנתא יחד עם הגב' סמולר, הבעלים הרשום של הנכס . בתאריך 8.10.01 נדחתה הבקשה , על החלטה זו הוגש הערעור שבפניי.
 
טענות המערערים
לטענת המערערים טעתה כב' ראש ההוצל"פ בכך שלא חייבה את המשיב בהוצאות מכיוון שפתיחת תיק ההוצל"פ נגדם העמיד אותם בסיכון של תשלום סך העולה על 5 מליון ₪, וניסן אף הועמד בסיכון של מימוש משכנתא וסילוקו מדירת מגוריו, סיכונים אלה אילצו את המערערים לפנות לקבלת עזרה משפטית ונגרמו להם הוצאות משפטיות רבות לצורך ביטול ההליך נגדם, לטענתם הסכמת הבנק למחוק את הבקשה נתנה בשלב מאוחר ולאחר שנאלצו להגיש את הבקשות .
המערערים גורסים כי אין זה מתקבל על הדעת שהמשיב יפתח נגדם תיק הוצאה לפועל חסר כל יסוד משפטי, יגרום להם הוצאות, יבקש את מחיקת ההליך ויצא פטור בלא כלום.ו
 
לאור האמור לעיל טוענים המערערים כי יש להטיל על המשיב תשלום הוצאות משפט בסך 190,023.25 ₪ .נ

 
 
דיון
לאחר שבחנתי את טענות המערערים ותגובת המשיב, הגעתי למסקנה כי דינו של הערעור להידחות.ב
אין חולק בין הצדדים כי סיבת פתיחת התיק בלשכת ההוצל"פ היתה בגין חוב נטען של המערערים ולכן אני סבורה כי אין מדובר בצדדים אקראיים אשר צורפו להליך באופן שרירותי, אלא בצירוף צדדים אשר שיעבדו את זכויותיהם למשיב.ו
כלומר, בפועל מדובר בדרישה לפרעון חוב שנטען כי הם חבים למשיב והמשכנתא שביצועה נדרש נועדה להבטחת אשראי אותו קיבלו המערערים מהמשיב.נ
יתרה מכך, בסעיף 11 לסיכומי המערערים הדגיש בא כוחם את החשיבות הרבה במניעת מימוש המשכנתא מבחינתו של ניסן . ועל כן אין לי אלא להביע את פליאתי על הטענות המועלות בערעור זה בנוגע לזימונם של המערערים אשר משמעותו מתן אפשרות , למי שעלול להינזק בשל מימוש המשכנתא, לומר את דברו.ב
עוד יצויין, כי המשיב וכונס הנכסים אשר מונה לבקשתו הודיעו למערערים על הליכי ההוצל"פ והמערערים פעלו על פי הודעות אלה ובתאריך 20.12.01 הגיש ניסן בקשה לביטול החלטה למנות את עו"ד אסיף ככונס נכסים ולחלופין להורות על עיכוב הליכי הכינוס. בקשתו נדחתה בתאריך 23.12.01 בציון העובדה כי על פי החלטות קודמות על המבקש להפנות בקשותיו לבית המשפט המוסמך.ו
מן המקובץ עולה כי בשל היות עיסקת היסוד "עסקת קומבינציה" רכשו המערערים זכויות בנכס המקרקעין למרות שהבעלות טרם נרשמה על שמם. וכפועל יוצא שטר המשכנתא נחתם ע"י גב' סמולר ואילו ניסן חתם על שטר מישכון זכויות והמחאה כללית ( נספח ו' (1) לסיכומי המשיב ). על מנת שלא לפגוע בזכויותיהם של המערערים מבלי שתנתן להם האפשרות להגיב, פתח המשיב בהליכי הוצל"פ נגד סמולר והמערערים גם יחד . כב' ראש ההוצל"פ סברה שלאור העובדה ששטר המשכנתא חתום ע"י גב' סמולר בלבד יש למחוק את המערערים מהבקשה תוך הפניתם לבית משפט מוסמך להעלאת טענותיהם כנגד המימוש .אני סבורה שאלמלא הובא ההליך לידיעת המערערים הנזק לו היו צפויים היה רב יותר מזה הנטען על ידם.
מצאתי הגיון רב, בטענת המשיב כי צרופם של המערערים לבקשת המימוש נועדה למנוע מצב שנכס בו יש להם זכויות יימכר ללא ידיעתם וללא קבלת תגובתם להליכים הננקטים למימושו.נ
בנוסף, מעובדות המקרה המפורטות לעיל עולה שאין ממש בטענת המערערים לפיה שמם נמחק בעקבות הבקשה שהוגשה על ידם.
המערערים נמחקו מתיק ההוצל"פ מפני שלא חתמו על שטר המשכנתא ומטעם זה בלבד הטענה כי יש למחקם הועלתה לראשונה ע"י כב' ראש ההוצל"פ מיוזמתה בתאריך 7.3.01 ולא ע"י המערערים , אשר לא טענו טענה זו בבקשותיהם.
ההליך נגד המערערים הופסק בטרם התקיים דיון כפי שציינה ראש ההוצל"פ בהחלטתה:
 
"טענת המבקשים (המערערים בענייינו) בהמרצה 80/81 ( "פרעתי") לא נדונה לגופה. המבקשים נמחקו מתיק ההוצל"פ על פי החלטתי מ-7.3.01 ומ-12.4.01 , שכן לא חתמו כלל על שטרי המשכנתא . לא התקיים דיון בתיק." (ההדגשה שלי ש.ד.)
 
המשיב נהג כמתבקש בנסיבות המקרה ובתגובה להחלטת ראש ההוצל"פ מיום 7.3.01 הסכים כי המערערים ימחקו מתיק ההוצל"פ בכפוף לכך שזכויותיו לא ייפגעו בהמשך המימוש.ב
בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי ( מהדורה שביעית ) כותב כב' הנשיא אורי גורן ( עמ' 550)
"פסיקת ההוצאות מסורה לשיקול דעתה של הערכאה השיפוטית שלפניה נדון העניין, אך הכלל הוא , שבאין נסיבות מיוחדות , המצדיקות לשלול מבעל דין שזכה את הוצאותיו , יהא אותו בעל דין שזכה זכאי לפסיקת הוצאות . אופן ניהול הדיון על ידי בעלי הדין הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות."
 
בעניננו שקלה כב' ראש ההוצל"פ את כל הנסיבות ולא מצאתי כי שגתה בהחלטתה בהסתמך על מכלול הנתונים אשר פורטו לעיל . אשר על כן הערעור נדחה המערערים ישלמו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת מ.ע.מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסה"ד ועד למועד התשלום בפועל.
וזאת בנוסף להוצאות שנפסקו ברע"א 7912/02.ו
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון