פגם בניסוח צוואה

בצוואה נפל פגם פורמלי והוא שהן מהחלק של המצווה והן מהחלק של עדי הצוואה נעדרות ההצהרות הדרושות לפי ס' 20 לחוק הירושה. בנוסח עליו חתמו העדים נאמר רק שהם מאשרים את חתימת יד המצווה.
הצוואה כתובה עברית ואין מחלוקת כי המנוח לא שלט בעברית, לכן אין כל בטחון כי המנוח ידע את תוכן הצוואה עליה חתם.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגם בניסוח צוואה / צוואה לא מנוסחת נכון:

.1בתיק עזבונות 5071/97 בן המנוח המיוצג ע"י עו"ד בידוסי, ביקש ליתן צו ירושה שיכריז על אשת המנוח ו- 17ילדיהם כיורשי עזבון המנוח. צו כזה ניתן ביום 15.9.97, ולפיו האשה זכתה במחצית העזבון, וכלאחד מ- 17הילדים ב.1/34
.2ב 4.3.98, הגישו 6 בנות המנוח ע"י עו"ד זחאלקה בקשה לבטול צו הירושה וקיום צוואה תחתיו בטענה כי המנוח שנפטר ב20.6.94, השאיר צוואה בעדים מיום 16.6.91, שגם הופקדה בביהמ"ש המחוזי בחיפה, כעולה מהצוואה וטופס ההפקדה שצורפו לבקשה.
.3תוכנה של הצוואה הוא זה:ב
א. המצווה מצהיר על בטול מתנות מקרקעין שנתן בעבר ל- 4מילדיו.
ב. הדירות שהקימו ילדיו על שתי חלקותיו ישארו שלהן.
ג. כל היתר יתחלק "בין כל ילדיו שווה בשווה".
ועל משפט זה חזר שוב בזו הלשון:ו "רכושי יתחלק בין כל צאצאי שנולדו לי אי
פעם".
.4בצוואה נפל פגם פורמלי והוא שהן מהחלק של המצווה והן מהחלק של עדי הצוואה נעדרות ההצהרות הדרושות לפי ס' 20 לחוק הירושה. בנוסח עליו חתמו העדים נאמר רק שהם מאשרים את חתימת יד המצווה. הצוואה כתובה עברית ואין מחלוקת כי המנוח לא שלט בעברית, לכן אין כל בטחון כי המנוח ידע את תוכן הצוואה עליה חתם.
.5רוב הילדים המשיבים הצטרפו לבקשה לביטול צו הירושה, שכן לפי הצוואה חלקם בעזבון גדול יותר, אך אלו מהמשיבים שמיוצגים ע"י עו"ד בידוסי התנגדו לביטול צו הירושה וטען כי המסמך הנחזה להיות צוואת המנוח בוטל על ידו במסמך ביטול מ16.12.92, שנחתם אף הוא בפני שני עדים.
.6מבקשי קיום הצוואה השיבו על כך שחתימת המנוח על מסמך הביטול מזויפת.
.7בישיבת ההוכחות מיום 19.1.98בה נוכחו הצדדים ובאי כוחם הביאו מבקשי קיום הצוואה כעד ראשון את מר X. עד זה סיפר על נסיבות עריכת הצוואה והפקדתה את הדברים הבאים:נ
"המנוח בא אלי וביקש ממני לבוא לחיפה לשים צוואה בביהמ"ש והוא מבטל מתנות שנתן לבניו... ולהשאיר צוואה שיתן את האדמה זמנית לילדיו הזכרים והבנות שלב שני אז באנו לביהמ"ש והיתה לו את הצוואה בכתב לא מודפס וזה היה בשפה העברית... והדפיסו את הצוואה בביהמ"ש נכנסו למזכיר בימ"ש קרא את הצוואה וחתמנו".
לאחר מכן נשאל העד האם המנוח הבין מה שהיה כתוב בצוואה והוא משיב שכן וכי הוא יודע זאת מפני ש"דיברנו על זה ימים ולילות לפני כן".
לאחר מכן אומר העד:ב"אנחנו ידענו שרק לזכרים מגיע זה היה מה שסיכמתי איתו
ואני לא יודע למה כתוב בצוואה אחרת".
.8למשמע דברים אלו שעולה מהם כי הכתוב בצוואה אינו משקף את רצונו של
המנוח עליו העיד העד, הבינו כל הצדדים כי בהיות הצוואה פגומה פורמלית כאמור,
הרי שביהמ"ש לא יעשה שימוש בס' 25להכשיר את הצוואה למרות הפגמים שבה.
לפיכך ביקשו כי שמיעת הראיות תופסק על מנת לאפשר להם להגיש תוך 30יום
הסדר מוסכם. עוד הסכימו והדבר נרשם בפרוטוקול בזה הלשון:ו
"יחד עם זאת מסכימים הם כבר מעתה כי אם מחמת סרבנות של מי מהאחים שאינם נמצאים כאן לא ניתן יהיה להגיע להסדר כזה הבקשה לקיום צוואה תדחה וצו הירושה שניתן יעמוד בעינו ללא צו להוצאות".
.9קבעתי תזכורת להיום (היינו לאחר 30היום). והיום הופיעו עו"ד בידוסי
בשם המתנגדים לביטול צו הירושה עו"ד מידליג בשם חלק מהמצטרפים לבקשה לביטולו
ומתן צו קיום לצוואה תחתיו ובמקום עו"ד זחאלקה אשר ייצג כל הזמן את מבקשי
קיום הצוואה הופיע עו"ד קרמר.
.10עו"ד מידלג טען שהוא לא היה שותף להסדר המוסכם ואם נרשם בפרוטוקול
אחרת הרי שזו טעות. עוד טען כי לפחות אותו חלק מהצוואה הכולל את רצון המנוח לבטל המתנות שנתן אושר כנכון מפי העד שהעיד ולכן יש לאפשר שמיעת שאר הראיות על מנת שלפחות חלק זה מהצוואה יקויים ע"י ביהמ"ש לפי סעיף 37+ סעיף קטן כי מס' 38לחוק הירושה.
.11עו"ד קרמר הצטרף לעמדת עו"ד מידלג שלא לסיים הדיון בתיק בהתאם להסכם
אלא לתת למבקשים את האפשרות להוכיח שהמסמך המבטל את הצוואה בטל.
.12אני דוחה הן את עמדת עו"ד מידלג והן את זו של עו"ד קרמר. אינני מסכים עם טענת עו"ד מידלג כי הוא לא היה שותף להסכם כפי שנרשם בפרוטוקול ביהמ"ש.
אני זוכר היטב שהיה ויכוח בין הצדדים בדבר הנוסח שירשם בפרוטוקול. נוכח ויכוח זה אני הצעתי כי אכתיב נוסח לפרוטוקול ואם מי מהצדדים לא יסכים לו כל מה שירשם מפי ימחק. לאחר שהדברים נרשמו איש מכל הנוכחים לרבות עו"ד מידליג לא הביע התנגדות.
עו"ד מידליג כמו יתר הצדדים קיבל עותק מהפרוטוקל ולא מצא לנכון להגיש כל
בקשה לתיקון הפרוטוקול שתבטא את הסתייגותו ורק ביום שקבעתי לתזכורת מצא לנכון
לומר שהוא לא היה שותף להסכם כפי שנרשם. יש להביא בחשבון כי מבקשי צו הירושה ויתרו על הוצאות לפי ההסכם ונוכח עמדת עו"ד בידוסי שעומד על קיום ההסכם איני רואה אפשרות שלא לפעול על פיו.
.13זאת ועוד, כפי שכבר רמזתי גם לגופו של דבר נראים הדברים על פניהם שלא היה סיכוי רב לכך שהצוואה הפגומה תקויים מחמת שלפי דברי העד, שדבריו כבר נשמעו, לא נאמר בה מה שהמנוח באמת רצה בו. ולכך מצטרפת העובדה שהצוואה כתובה עברית, שפה שהמנוח לא שלט בה.
הסתמכות עו"ד מידלג על סעיף 38-37, לחוק הירושה אינה לענין. נכון הוא
שביהמ"ש רשאי ליתן תוקף לחלק מהצוואה, מקום שלא ניתן ליתן תוקף לחלק אחר שבה
אך במה דברים אמורים כשלפנינו צוואה כדין.
במקרה שלפנינו, הצוואה אינה ממלאה אחר הדרישות שבס' 20לחוק הירושה. לפי ס' 25(א), רשאי ביהמ"ש לקיימה למרות זאת אם לא היה לביהמ"ש ספק באמיתותה של הצוואה. לאור דברי העד יש לי בהחלט ספק באמיתותה של הצוואה, היינו יש לי ספק אם כל האמור בה משקף את רצונו של המנוח ולכן גם אם חלק מהאמור בה משקף לפי דברי העד את רצון המנוח לא אוכל לראות המסמך צוואה ולכן אין מה לקיים.
.14אשר על כן, אני דוחה את הבקשה לביטול צו הירושה שניתן וכן את הבקשה

לקיום צוואת המנוח וכל צד ישא בהוצאותיו כאמור בהסכם כפי שנרשם בישיבה מיום
.19.11.98לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון