פרוטוקול ישיבת בעלי המניות

האם פרוטוקול ישיבת בעלי המניות מהווה החלטה מחייבת ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פרוטוקול ישיבת בעלי המניות:

ביום 19.1.09 התקיימה ישיבת בעלי המניות בחברת פריק שואו בע"מ (להלן: "החברה") בהם המבקש ומשיבים 2 - 5.

לטענת המבקש, בישיבה האמורה נכרת בינו לבין המשיבים הסכם לפיו העביר את מניותיו בחברה למשיבים 1 ו – 2 ובתמורה התחייבו המשיבים לקבל עליהם את מלוא התחייבויותיו וערבויותיו כלפי בנק הפועלים סניף כפר שמריהו (להלן: "הבנק"), החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, הידועה כקוקה קולה ישראל (להלן: "קוקה קולה") ואברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ (להלן: "המשכירה"), ממנה שכרה החברה מבנה בו הפעילה בר בשם "בלאק בוק" (להלן: "הבר").

בחודש מאי 2009 סגרה החברה את הבר והיא נותרה חייבת כספים לבנק ולנושים אחרים.

בתובענה שלפני עותר המבקש להצהיר כי החל מיום 19.1.2009 חדל להיות בעל מניות בחברה ומהמועד האמור נטלו על עצמם משיבים 2 ו – 3 את כל ערבוויותיו ו/או התחייבויותיו כלפי הבנק, קוקה קולה, המשכירה וכלפי כל נושה אחר של החברה. כן עתר המבקש להורות למשיבים לפעול לגריעתו מרישום בעלי המניות בחברה ולשחרורו מערבויותיו כלפי הבנק, קוקה קולה והמשכירה ולשלם את חובות החברה לנושיה אשר דרישה לגביהם תגיע לידי המבקש נוכח מחדלי המשיבים לגרוע את המבקש מערבויותיו ו/או התחייבויותיו האישיות. כן עותר המבקש להצהיר כי פרוטוקול אסיפת בעלי המניות מיום 19.1.09 הנו בר תוקף ולהורות לרשם החברות לפעול לפיו.

טענות המשיבים

המשיבים כופרים בתוקפו של ההסכם הנטען על ידי המבקש. לטענתם ביום 19.1.2009 אכן התקיימה ישיבת בעלי המניות בחברה בה נדונה הצעה להעברת מניות החברה שהיו בידי המבקש, יואש מייזל וארז ליכטר (להלן: "המוכרים") למשיבים תמורת קבלת מלוא התחייבויותיהם וערבויותיהם של המוכרים כלפי הבנק, קוקה קולה והמשכירה. אולם המשיבים לא קיבלו את ההצעה אלא הסכימו לבדוק אותה ולאחר בדיקת מצב החברה החליטו לדחות את ההצעה.

דיוןבין בעלי הדין קיימת מחלוקת בשאלה האם בישיבת בעלי המניות של החברה מיום 19.1.2009 (להלן: "ישיבת הבעלים") גמרו בדעתם כל הצדדים להתקשר בחוזה מחייב לביצוע עסקה שפרטיה נוסחו בידי טל אורן במסמך בן שני עמודים שכותרתו "פרטיכל" (נספח ה), כטענת המבקש. או שמא מהווה הפרוטוקול רק שלב במשא ומתן שלא הושלם, כטענת המשיבים.
להלן נוסח הפרוטוקול:


"נוכחים: בעלי מניות החברה. יואש מייזל, טל אור, אורן דולפין, אסי נקדאי וארז ליכטר.
על סדר היום:

 1. העברה ללא תמורה של מניותיו של יואש מייזל (200 מניות) לבעלי המניות: טל אורן ואורן דולפין 100 מניות בהעברה ללא תמורה, בכפוף ללקיחת התחייבויותיו וערבויותיו האישיות של יואש כלפי בנק הפועלים סניף כפר שמריהו, חב' קוקה קולה וערבות אישית כלפי חב' רובינשטיין משכירת הנכס.
 2. העברה ללא תמורה של מניותיו של אסי נקדאי (150 מניות) לבעלי המניות: טל אורן ואורן דולפין 75 מניות בהעברה ללא תמורה, בכפוף ללקיחת התחייבויותיו וערבויותיו האישיות של [יואש – כך במקור] כלפי בנק הפועלים סניף כפר שמריהו, חב' קוקה קולה וערבות אישית כלפי חב' רובינשטיין משכירת הנכס.
 3. העברה ללא תמורה של מניותיו של ארז ליכטר (50 מניות) לבעלי המניות: טל אורן ואורן דולפין 25 מניות בהעברה ללא תמורה, בכפוף ללקיחת התחייבויותיו וערבויותיו האישיות של [יואש – כך במקור) כלפי בנק הפועלים סניף כפר שמריהו, חב' קוקה קולה וערבות אישית כלפי חב' רובינשטיין משכירת הנכס.
 4. הפסקת הפעילות בחברה של אסי נקדאי, בשל התנהלות לא תקינה. והבאת איש מקצוע שימלא את מקומו.


הוחלט:

 1. החברה מאשרת את ביצוע ההעברה ללא תמורה של מניותיו של יואש ל2 בעלי המניות הנ"ל (כ"א 100 מניות) תוך קבלת מלוא התחייבויותיו וערבויותיו של יואש כלפי בנק הפועלים כפר שמריהו, חב' קוקה קולה וערבות אישית כלפי חב' רובינשטיין משכירת הנכס.
 2. החברה מאשרת את ביצוע ההעברה ללא תמורה של מניותיו של אסי ל2 בעלי המניות הנ"ל (כ"א 75 מניות) תוך קבלת מלוא התחייבויותיו וערבויותיו של אסי כלפי בנק פועלים סניף כפר שמריהו, חב' קוקה קולה וערבות אישית כלפי חב' רובינשטיין משכירת הנכס.
 3. החברה מאשרת את ביצוע ההעברה ללא תמורה של מניותיו של ארז ל2 בעלי המניות הנ"ל (כ"א 25 מניות) תוך קבלת מלוא התחייבויותיו וערבויותיו של ארז כלפי בנק פועלים

סניף כפר שמריהו, חב' קוקה קולה וערבות אישית כלפי חב' רובינשטיין משכירת הנכס.
4. בעלי המניות הנ"ל יחתמו עם יואש, אסי וארז על הסכם בעניין והחברה תדווח לרשם החברות דבר העברת המניות ולכל הגופים עמם היא בקשר עסקי תוך זמן סביר של כשבוע.
5. הוחלט כי אסי נקדאי, באופן מיידי, לא ימשיך לקחת כל תפקיד פעיל בחברה.
6. כמו כן הוחלט כי שכרו של איש המקצוע שיחליף את מי מבין הבעלים שלא מוכן להסכם העברת המניות, יקוזז מרווחיו ו/או משכרו של בעל מניות זה, על פי הסכם המייסדים של החברה.
7. כחלק מהסכם העברת המניות, על מעביר המניות, להעביר את כל המידע הנתון ברשותו, לחברה או למי מטעמה, ולחפוף את בעל המקצוע החדש בצורה אחראית, מהירה, וללא כל פגיעה בהתנהלותה התקין של החברה.
8. ההחלטה התקבלה בהסכמתם של טל אורן, אורן דולפין, יואש מייזל, ארז לייכטר ואסי נקדאי.
9. כל בעלי המניות כולם הסכימו על הפסקת פעילותו של אסי נקדאי. התשלום לשכיר שיבוא במקומו יקוזז מהשכר ו/או הרווחים על פי הסכם המייסדים שנחתם. אסי לא רצה להגיב לגבי נושא זה.חתימת היו"ר

אני הח"מ, עו"ד עמי גוילי..., מאשר את חתימת היו"ר דלעיל. כמו כן, הנני מאשר כי ההחלטות נתקבלו כדין ובהתאם לתקנות החברה.


עמי גווילי, עו"ד "בע"א 158/77 חוה רבינאי נ' חברת מן שקד בע"מ (בפירוק), פ"ד לג (2), 281, בע' 287, נקבע (כבוד השופט ברק):


"המבחן הראשון לתוקפו המשפטי של זכרון הדברים הוא בכוונתם של הצדדים... על כוונה זו יש ללמוד, על-פי אמות המידה של האדם הסביר, מהתנהגותם של הצדדים לפני, בשעת ולאחר ההסכמה על זכרון הדברים ומתוכן זכרון הדברים עצמו...בחינתו של זכרון הדברים עצמו חייבת לשים דגש על שני עניינים: היסודות שהצדדים קבעו בזכרון הדברים עצמו ו"נוסחת הקשר" שנקבעה בזכרון הדברים ביונו לבין "החוזה" הפורמלי שייחתם בעתיד. במקום שהצדדים קבעו את עיקרי היסודות לעסקה שביניהם בזכרון הדברים עצמו, ניתן להניח כי כוונתם היתה להגיע לכדי קשר משפטי מחייב ואין להניח כי התכוונו רק לשלב ביניים במשא ומתן שביניהם..."נוסחת הקשר" אף היא מעידה על כוונת הצדדים."

אף שהפרוטוקול לא הוגדר על ידי הצדדים כזיכרון דברים, נראה כי במהותו דומה
הפרוטוקול לזיכרון דברים, ועל כן, נכון יהיה ליישם בענייננו את האמור בפסק הדין בע"א
158/77.לטענת המשיבים, הפרוטוקול אכן מפרט את פרטי העסקה לגביה ניהלו הצדדים משא ומתן, אולם על פי נוסחו, הוא מחייב את חתימת יו"ר האסיפה ואת חתימתו של עורך הדין של החברה. הפרוטוקול לא נחתם , ועל כן לא ניתן להתייחס לפרוטוקול כאל מסמך המעיד על גמירות-דעת להתקשר באותו מועד בהסכם מחייב. עוד טוענים המשיבים, כי אילו הייתה נכרת הסכם בישיבת הבעלים היה המבקש עומד על חתימתו של יו"ר האסיפה ומקפיד לקבל עותק חתום של הפרוטוקול. המבקש לא עשה כן, ועל כן מן הראוי לקבוע שלא הייתה לצדדים במעמד ישיבת הבעלים גמירות דעת להתקשר לאלתר בחוזה מחייב .


לטענת המבקש, אין ליתן לכותרת המסמך "פרוטוקול" נפקות כלשהי, משום שאין מדובר בהחלטה של החברה, אלא בהסכמה בין בעלי המניות בקשר עם זכויותיהם הקנייניות במניות החברה.

חתימת יו"ר האסיפה אינה דרושה למתן תוקף להחלטות שהתקבלו על ידי בעלי המניות אלא אך מהווה ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול האסיפה הכללית, ראה סעיף 90 (ב) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999. לפיכך, ומשאין חולק אודות קיום ישיבת הבעלים ותוכן הפרוטוקול, העדר חתימת יו"ר האסיפה אינה גורעת מתוקפן המחייב של ההסכמות שהושגו.המשיבים טוענים כי לאחר ישיבת הבעלים החליפו ביניהם הצדדים טיוטת הסכם שלא נחתמה נוכח דרישת המבקש לשנות מתנאיה. בכך יש כדי ללמד שהצדדים התכוונו להתקשר בהסכם מחייב רק לאחר חתימה על הסכם מפורט, כפי שאף נקבע בסעיף 4 לפרוטוקול.


אכן וכפי שנקבע בפסק הדין בע"א 158/77 בבחינת כוונת הצדדים להתקשר בהסכם מחייב, יש לשים דגש על נוסחת הקשר בין הפרוטוקול לבין "ההסכם" הנזכר בסעיף 4 לפרוטוקול. דעתי היא, שסעיף 4 לפרוטוקול כולל התחייבות של המשיבים לחתום על הסכם ולדווח על העברת המניות לרשם החברות ולגופים הקשורים בחברה בקשר עסקי. בנטלם על עצמם התחייבות לדווח לצדדים אחרים על העסקה " בתוך זמן סביר של כשבוע ' גילו המשיבים דעתם כי הסכימו לביצוע העסקה עוד קודם לניסוח הסכם וחתימה עליו.

בסעיפים 5 ו – 9 לפרוטוקול נקבע כי המבקש לא ימשיך לקחת כל תפקיד פעיל בחברה "באופן מיידי" ואף נקבע הסדר לקיזוז עלות העסקת מחליף למבקש משכר או רווחים המגיעים למבקש על פי הסכם המייסדים. בכך גילו דעתם כל המשתתפים בישיבת הבעלים שהם מוכנים לפעול באופן מיידי, לביצוע פעולות מהותיות המתחייבות מהחוזה ובכלל זה דיווח לגורמים רלבנטיים על העברת המניות והפסקה מיידית של פעילות המבקש בחברה בלי להמתין לחתימת החוזה הפוראמלי.

טענת המשיבים כאילו ההמנעות מדיווח לרשם החברות על העברת המניות מלמדת שבישיבת הבעלים לא הייתה לצדדים כוונה להתקשר בהסכם מחייב, אינה נראית לי. העובדה שבסופו של דבר לא דיווחו המשיבים לרשם החברות על העברת המניות , מלמדת שככל הנראה בשלב מאוחר לישיבת הבעלים חזרו בהם המשיבים מההסכמות ועל כן לא ביצעו את התחייבותם. איני רואה לייחס למחדל זה של המשיבים משקל רב בבחינת כוונת הצדדים בישיבת הבעלים.בחודש פברואר התקיימה פגישה בין המשיבים לבין המבקש ויואש מייזל, בה הודיעו המשיבים למבקש כי נוכח תוצאות בדיקותיהם אודות מצבה של החברה העסקה לא תצא לפועל. המבקש מצדו לא הזכיר בתצהירו את הפגישה האמורה ,אולם בחקירתו הודה בקיומה (ש' 22 בע' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 23.3.2010). המשיבים טוענים כי מהדברים שנאמרו למבקש בפגישה זו ניתן ללמוד שבישיבת הבעלים ידע המבקש כי כריתת ההסכם להעברת המניות תלויה בתוצאות הבדיקות שיערכו המשיבים אודות מצבה של החברה.


אורן דולפין, המצהיר מטעם המשיבים התייחס לפגישה זו והעיד:

"לפיכך, נפגשנו, טל, אני, המבקש ומייזל, במהלך חודש פברואר 2009 (כחודש לאחר הפגישה מיום 19.1.09) בבר, ובשיחה שהתקיימה בינינו, בעודנו עומדים במגרש החניה של הבר, עדכנו את המבקש ומייזל אודות הבדיקות שביצענו, ובעיקר אודות חוסר האפשרות הריאלית להוציא רשיון עסק לבר.
בעקבות זאת, הודענו למבקש ולמייזל, באותו מעמד, שהעסקה לא תצא אל הפועל, וכי על כל השותפים להתארגן יחד ולנסות למזער את נזקיהם" (סעיף 30).

בהתייחסו לפגישה זו העיד המבקש:
"ש. אתה זוכר פגישה שהתקיימה בתחילת פברואר במגרש החניה של המועדון, בינך לבין המשיבים לבין יואש מרזל?
ת. אני זוכר אך זו לא הייתה פגישה. זה היה מפגש לקבל תשובה למה הפרוטוקול מתעכב, למה לא הולכים לפי ההנחיות שהגדרנו. היה הסכם ורציתי לדעת מה קורה עם זה. לפי ההסכם בינינו הם היו אמורים להעביר את המניות, את החתימה של הערבות האישית שלי בבנק ובקוקה קולה ורציתי לדעת איפה זה תקוע.
...
ש. מה הייתה התשובה באותה פגישה בחניון?
ת. נאמר לי שזה עדיין בתהליכי בדיקה, הם מחכים לתשובה מהבנק."

אורן דולפין לא נחקר על האמור בתצהירו אודות קיום הפגישה ותוכנה ולכן אני אני מקבל את האמור בסעיף 30 לתצהירו של אורן דולפין אודות תוכן הודעת המשיבים בפגישה. ברם לא מצאתי בהודעת המבקשים ו/או עדות המבקש את שמצאו בהם המשיבים (סעיפים 32 – 34 לסיכומים). הפגישה האמורה נערכה כחודש לאחר ישיבת הבעלים וסביר להניח שבשלב זה כבר התחוור למשיבים מצבה הכלכלי הקשה של החברה. בנסיבות אלה, אין בכך שהמשיבים הודיעו למבקש "שהעסקה לא תצא אל הפועל" כדי ללמד על כוונתם במועד קיום ישיבת הבעלים אלא רק על ניסיונם להסתלק מההתחייבויות שנטלו על עצמם בישיבת הבעלים.המשיבים צירפו לתשובתם תצהיר מטעם יואש מייזל מיום 25.11.09 (מוצג 2) שתוכנו אמור היה לתמוך בגרסתם לפיה בישיבת הבעלים לא נכרת הסכם להעברת המניות. אלא שיואש מייזל לא הופיע לדיון שהתקיים ביום 23.3.2010 ובעקבות בקשת המבקש זומן יואש מייזל כעד מטעם המבקש. יואש מייזל נחקר בדיון מיום 13.4.2010 וכך העיד (ש' 8 בע' 18 לפרוטוקול הדיון):


"ש. יש גרסה אחת שקבועה בתצהיר וגרסה אחת שקבועה במכתב שהוציא בשמך עו"ד דניאל. מבחינתך האם טל אורן ודולפין אורן התחייבו לקחת ממך את המניות ולפטור אותך מכל מחויבותך בחברה?
ת. היום כשאני יושב וחושב על הדבר, ומה שהתרחש ב – 19 בינואר בישיבה כשדיברנו על זה – זה לא בדיוק אותו דבר. בישיבה ישבנו והתווכחנו, אני טל אורן ואסף, ניהלנו דיון וויכוח ובסופו של דבר הבנו שנוכל לעזוב וייקחו מאיתנו את ההתחייבויות. אחרי זה היו כל מיני שיחות ודברים, ודברים השתנו, אבל באותו רגע בינואר זה מה שהבנתי.
ש. מה גרם לך לחשוב אחר כך אחרת?
ת. גם עצם זה שהייתי נוכח במקום פיסית בתפקיד שכיר כחודשיים וראיתי את ההתנהלות במקום וגם עצם זה שלא נחתם מסמך מסודר והיו הבנות מדויקות.
ש. האם היה צריך להיחתם מסמך כזה?
ת. אני לא זוכר שבפגישה בינואר נאמר שיחתם מסמך כזה.
ש. מה גרם לך בכל זאת לשלם את חובך היחסי לבנק אם הופטרת, להבנתך, עוד בישיבה בינואר?
ת. כי הבנתי את הסיטואציה והבנתי כלכלית לאן על הסיפור הזה הולך, בחרתי לוותר על הטעות הזאת ולא להתעמת ולהיכנס לדיון שאנו נמצאים בו עתה."

יואש מייזל הציג שתי גרסאות סותרות בשאלה המרכזית שבמחלוקת. אחת בתצהיר תשובה ואחרת בעדותו בבית המשפט. אני רואה בעדותו בבית המשפט חיזוק לגירסת המבקש , אף כי משקלו של חיזוק זה אינו גבוה , נוכח הגירסה הסותרת אותה מסר בתצהיר התשובה. בעניין זה ראוי לציין כי במכתב שנשלח מטעמו של מייזל על ידי עו"ד אורי דניאל ביום 16.8.2009 (נספח י) הובאה בשמו הגירסה התואמת את גירסתו בעדותו בבית המשפט..

טענת המשיבים כאילו העובדה שבסופו של דבר שילם יואש מייזל את חלקו בחובות החברה תומכת במסקנה שבישיבת הבעלים לא נכרת הסכם מחייב להעברת המניות והפטרת המוכרים מחובות החברה, אינה מקובלת עליי. בחקירתו נשאל יואש מייזל מדוע למרות הפטרתו מחובות החברה הסכים לשלם חלק מחוב החברה לבנק והוא סיפק הסבר אשר נראה בעיני סביר בהתחשב בכך שכל המעורבים בסכסוך היו חברים.אין חולק שכל פרטי העסקה ובוודאי הפרטים המהותיים נוסחו על ידי טל אורן בפרוטוקול, ואף בכך יש כדי לתמוך במסקנה שהצדדים לעסקה התכוונו להתקשר בהסכם מחייב כבר בישיבת הבעלים, ראה ע"א 158/77 בע' 287.

נוכח כל אלה, שוכנעתי כי בישיבת הבעלים גמרו הצדדים בדעתם להתקשר בהסכם להעברת מניות המבקש למשיבים תמורת הפטרתו מחלקו בחובות החברה.


סוף דבר

אני מצהיר כי פרוטוקול ישיבת בעלי המניות של פריק שואו בע"מ מיום 19.1.2009 (נספח ה) הינו חוזה בר תוקף מחייב. כן הנני מצהיר כי משיבים 2 – 3 חייבים במלוא ההתחייבויות והערבויות שערב המבקש לחובות החברה כלפי בנק הפועלים סניף כפר שמריהו, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ואברהם רובינשטיין חברה קבלנית בע"מ.

משיבים 1 – 3 יעבירו את מניות החברה הרשומות על שם המבקש למשיבים 2 – 3 או לכל לכל אדם או גוף אחר כפי בחירתם, תוך 30 יום. כן יפעלו משיבים 1 – 3 לשחרור המבקש מערבויותיו והתחייבויותיו האישיות לחובות החברה כלפי בנק הפועלים סניף כפר שמריהו, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ואברהם רובינשטיין חברה קבלנית בע"מ.

משיבים 1 – במאוחד ובנפרד ישלמו למבקש את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בסך עשרים אלף ₪ בצירוף מע"מן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תיקון פרוטוקול דיון

 2. פרשנות פרוטוקול משפט

 3. חתימה על פרוטוקול מסירה

 4. אובדן פרוטוקול בית משפט

 5. פרוטוקול הדיון בבית המשפט

 6. פרוטוקול ועדת בדיקה

 7. פרוטוקול ישיבת בעלי המניות

 8. טיוטת פרוטוקול החלטה בבית משפט

 9. זכות לקבל פרוטוקול ועדה רפואית

 10. ‏‏עותק של תיקון פרוטוקול דיון

 11. תביעת עורך דין נגד חברת פרוטוקולים

 12. בקשה לפסילת שופט עקב שיפוץ פרוטוקול

 13. פרוטוקול בית משפט לענייני משפחה כראיה

 14. פרוטוקול ועדות בדיקה פטירת נשים בלידה

 15. התנגדות לשאלות מטעם בית הדין לא בוטאה כראוי בפרוטוקול

 16. מועד ערעור ועדה רפואית מיום קבלת ההחלטה או הפרוטוקול ?

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון