רשלנות בתכנון אינסטלציה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רשלנות בתכנון אינסטלציה:

עניינה של תביעה זו, רשלנות המיוחסת לנתבע בתכנון מערך האינסטלציה אצל
התובעת.
.1העובדות הצריכות לעניין:ו
1.1 התובעת היא חברה המפעילה את בית הקפה קפולסקי הנמצא בקומה ב'
בקניון מלחה בירושלים (להלן בהתאמה:נ "בית הקפה" ו"הקניון").
1.2 הנתבע מס' 1הוא מנהלה של נתבעת מס' 2, הוא מהנדס אינסטלציה והוא
תכנן את מערך האינסטלציה, הביוב והמים של הקניון, מאחר וכך חויבו כל בעלי העסקים בקניון ליצור עימו קשר ולקבל שירותיו לתכנון האינסטלציה לעסק שפתחו, אף התובעת לאור התחייבותה כלפי הקניון פנתה אל הנתבע מס' 1והזמינה תוכנית אינסטלציה.
1.3 הנתבע הכין עבור התובעת את תוכנית האינסטלציה ת/ .6כחלק מתכנון
האינסטלציה לבית הקפה היה צורך בהתקנת בור שומן שמטרתו אגירת שומנים היוצאים ממטבח בית הקפה לשם מניעת זרימתם יחד עם מי הביוב וסתימת צינורות הביוב, הנתבעים תכננו את בור השומן לבית הקפה בפרוזדור השירות מתחת לבית הקפה.
1.4 בחודש מאי 93' כחודשיים לאחר פתיחת בית הקפה נתגלו נזילות מי
דולחין ושומן מבור השומן לקומה א', התובעת בעצה אחת עם הנהלת הקניון הזמינה את חברת א.מ. אינסטלציה וצנרת הצפון בע"מ במטרה לפתור את הבעיה, ובמהלך אוגוסט וספטמבר 93' בוצעו עבודות תיקון שונות. משהסתבר שאלו לא פתרו את הבעיה והנזילות מבור השומן לא פסקו, נתקיימה ישיבה עם הנהלת הקניון ועם עובד הנתבעים מר רוברט פצ'ניק, שבה הוחלט להתקין שרוול מתכת מרצפת המטבח אל בור השומן. התובעת פעלה כעצתו של נציג הנתבעים ואמנם הנזילות פסקו אלא שהיה זה לזמן קצר. באוקטובר 94' נזלו כמויות רציניות של מי דולחין ושומן מבור השומן אל החנויות בקומה א', לאחר ארוע זה הורתה הנהלת הקניון לתובעת להעביר את בור השומן אל מחוץ לקניון, התובעת פעלה בהתאם להוראה זו ולאחר העברת בור השומן פסקו הנזילות.
1.5 סך הוצאות התיקון של התובעת הגיעו ל- 584, 52ש"ח כעולה מהקבלות
ת/ 1עד ת/.5
.2לאור טענות ההגנה של הנתבעים שטענו שהתובעת לא בנתה את בור השומן
בהתאם לתוכניות שהוכנו על ידיהם, אלא בהתאם לתוכניות שבוצעו על ידי אחרים, הסכימו הצדדים להצעת ביהמ"ש למנות מומחה שיחווה דעתו האם הבנייה היתה בהתאם לתוכניות של התובעת וכן שיחווה דעתו האם הליקויים שהצריכו תיקון היו בשל רשלנות בתכנון או בביצוע ויחווה דעתו האם עלות התיקונים היתה סבירה (החלטה מיום 2.1.96). ביהמ"ש מינה את המהנדס אחי קליין.
המהנדס אחי קליין הגיש חוות דעת ביום 12.12.96ובה חיווה דעתו ש"שילוב של רשלנות בביצוע וליקויים בתוכנית המתכנן הוא שגרם לכשל שהיה בתפקוד בור השומן". המומחה מצא שהבעיה של הנזילות מקורה בכך שלא נבנה תא בטון מסביב לבור השומן, לו היה נבנה תא בטון, גלישה של השומן היתה לתוך התא, היתה נגלית מיד לעין והיה ניתן לטפל בה ולמנוע את הנזקים שנגרמו לחנויות בקומה א'. עלה עוד מחוות הדעת שתא הבטון סומן בתוכנית ת/6, אלא שלא ניתן היה בפועל לבנות אותו, מאחר ובמקום עברו כבלי חשמל וצנרות שונות.
הרשלנות שמייחס המומחה למבצע הוא בכך שלא פנה לנתבעים בעת שנתקל בבעיה
בביצוע התוכנית ת/.6
הרשלנות שמייחס המומחה לנתבעים היא בכך שלא סימנו על התוכנית האם היא "לעיון" או "לביצוע" כפי שמקובל, בכך שלא תכננו את תא הבטון תכנון מפורט או לחילופין בכך שלא ציינו שהבור צריך להיות מתוכנן על ידי אחרים ובכך שלא בדקו את המקום שבו היה מיועד להיות מותקן בור השומן שכן לו היו בודקים היו יודעים שלא ניתן לבנות במקום תא בטון.
.3הנתבע כאמור לעיל הכין עבור התובעת את תוכנית האינסטלציה ת/6, אין
חולק שהכנת התוכנית כללה פיקוח עליון על ביצועה והשכר שנתבקש בגין זאת היה
405, 1$, סכום זה לא שולם לנתבעים עד ליום זה מאחר ולטענת מנהל התובעת מר
שטרנברג, כבר בעת הביצוע התברר שהשרטוט אינו מדוייק ונעשו קידוחים מיותרים
במקומות לא נכונים (עמוד 3לפרוטוקול).
אין חולק גם שבפועל הנתבעים לא ביצעו פיקוח עליון על עבודות האינסטלציה שביצעה התובעת, לטענת רוברט, עובד הנתבעים, לא בוצע פיקוח עליון מאחר ושכה"ט לא שולם להם (עמוד 7לפרוטוקול) ברם יצויין שלא היתה בפני כל עדות על פיה היה על התובעת לשלם שכה"ט לפני הביצוע, לטענת אמנון יושע לא בוצע פיקוח עליון מאחר ולא הודיעו להם על ביצוע העבודה (עמוד 9לפרוטוקול) מה הנכון, איני יודעת! מה שיכולה אני לקבוע מעדות מר שטרנברג ומעדות מר תורן, סמנכ"ל הקניון, שרוברט היה בקניון במועדים הרלוונטיים, דהיינו, סמוך לפתיחת הקניון כל יום, הואיל וכאמור כל תוכנית האינסטלציה בקניון נעשתה על ידי הנתבעים. בנסיבות שכאלו ומשכל בעלי העסקים חוייבו לקבל תוכניות מהנתבעים, סבורה אני שהנתבעים צריכים היו לעשות פיקוח עליון גם אם לא זומנו ספציפית מאחר והם היו בפועל בשטח כל העת, למעשה רוברט מאשר זאת, (אלא שכאמור טוען שלא פיקח כי לא שולם לו שכ"ט), לו היו הנתבעים בודקים את העבודה בין אם בעת ביצועה ובין אם בסמוך לאחר ביצועה, היו מגלים שהעבודה לא נעשתה כיאות.
אין באמור לעיל כדי להסיר את האחריות מהתובעת שלא הזמינה אותם באופן מיוחד לבדוק את הביצוע אלא יש בכך כדי לאמר שהאחריות מוטלת על שני הצדדים גם יחד.
.4המומחה ייחס לנתבעים רשלנות בכך שלא הגדירו האם מדובר בתוכנית "לביצוע" או "לעיון" הסברו של מר יושע לעניין אי ההגדרה של התוכנית ת/6:ב "למומחה יש נוהלים שלו ולנו יש נוהלים שלנו" (עמוד 11לפרוטוקול) אינה מקובלת עלי, המומחה הבהיר שעניין זה הוא מקובלות של המקצוע ולא בבחינת "שגעון" אישי שלו, גם העובדה שהתוכנית לא הבהירה דיה את הדרך לבניית תא הבטון, אף היא היתה רשלנית ואולם הרשלנות החמורה מכל מתבטאת בעובדה שבתוכנית אמנם מופיע תא בטון, אך בפועל לא ניתן היה לבנות אותו בשטח בשל צנרת אחרת שעברה במקום, כל טענה בנדון מצד הנתבעים לא יכולה להתקבל הואיל והם תכננו את מערכות האינסטלציה והביוב של כל הקניון ורק בשל כך כל בעלי העסקים חוייבו לקבל שירותיהם, בנסיבות שכאלו הכנת תוכנית שאינה מתאימה לביצוע בשטח היא רשלנית. מר יושע בשלב מסויים בעדותו משהבחין שלמעשה הודה ברשלנות (של מי מטעמו) בהכנת התוכנית ת/6, הואיל והתוכנית כאמור לא התאימה למצב בשטח, שינה גירסה והעיד:ו "מה שראיתם היום ומה שהמומחה ראה היום לא היה קיים בזמן שמסרנו את התוכניות ובזמן שהחלטנו שיהיה שם מבנה מבטון, לא היה קיים שום דבר, ואם היו מבצעים בזמן היה נעשה תיאום מערכות..." (עמוד 10לפרוטוקול). ב"כ התובעת ביקש להביא עדות הזמה לעובדה זו ואכן זומן לעדות מר תורן שהכחיש את דברי מר יושע והעיד שבאותו שלב, פברואר 93' (ועוד קודם לכן, עוד בשלהי 92') כל המערכות היו כבר מוכנות, הקניון נפתח ב- 17.3.93והמצב הנראה בשטח היום דומה למצב בזמן שהוכנה התוכנית ת/.6
.5סיכומם של דברים, סבורה אני שהנתבעים לא נהגו כבעלי מקצוע מיומנים וסבירים והם התרשלו בהכנת התוכניות כפי שפורט לעיל והם התרשלו גם בכך שלא ביצעו פיקוח עליון ורשלנותם גרמה לתקלות, לנזקים ולצורך בהתקנת בור ביוב חדש מחוץ לקניון.
דעתו של המומחה שלא היתה רשלנות בביצוע בור השומן בתוך הקניון, לא עמדה במבחן המציאות, שכן גם לדעת המומחה ניתן היה לבנות את בור השומן בתוך הקניון ובלבד שיבנה תא בטון ואולם הסתבר מהראיות שדבר זה היה בלתי אפשרי כפי שפורט לעיל.
.6הנזק
התובעת הצהירה ששילמה עבור התיקונים סכום של כ- 000, 50ש"ח, מר שטרנברג לא ידע לפרט עבור מה בדיוק שולמו התשלומים שבגינם קיבל את הקבלות הוא רק טען שאלו שולמו לבעלי מקצוע שזומנו לפתור את הבעיה. ביחס לקבלת התיקון ת/5, הבהיר מר שטרנברג שהוא שילם סכום גבוה הרבה יותר מהסכום שהמומחה סבר שהוא סביר, הואיל ועל פי דרישות הקניון הוא נתבקש לבצע את עבודת התיקון בלילות ובשל כך נאלץ לשלם סכומים גבוהים הרבה יותר, עדותו היתה מהימנה עלי ומתיישבת עם הגיונם של דברים, גם עדותו שכל הקבלות הוצאו לצורך התיקונים מקובלת עלי, הגם שהוא לא ידע להגדיר מה בדיוק נעשה בכל תיקון ותיקון.

משכך אני קובעת שהקבלות ת/ 1עד ת/ 5שולמו ע"י התובעת לתיקון הנזק שנגרם לתובעת כתוצאה מרשלנות הנתבעים, ברם, כבר לעיל צויין שגם לתובעת ו/או למבצע מטעמה, רשלנות תורמת בכך שלא דאגה להזמין את הנתבעים במועד הביצוע במיוחד כשנתגלה בעת הבנייה שלא ניתן לבנות את תא הבטון בהתאם לתוכנית ת/6, רשלנותה התבטאה גם בכך שהיא לא דאגה להזמין את הנתבעים מיד עם ארוע התקלה הראשונה והזמינה אחרים לצורך התיקון ובכך הגדילה את עלויות התיקון. אני מעריכה הרשלנות התורמת שלה ושל המבצע בשיעור %.50
.7היוצא מהנאמר לעיל שאני מחייבת הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת מחצית מהסכומים ששילמה על פי הקבלות ת/ 1עד ת/ 5(בניכוי מע"מ) כשהסכומים נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלומו של כל תשלום ותשלום, בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך 500, 3ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עוולת הרשלנות

 2. רשלנות בלידה

 3. רשלנות עירייה

 4. רשלנות מודד

 5. חבלה ברשלנות

 6. רשלנות מתווכים

 7. רשלנות רב חובל

 8. רשלנות טוען רבני

 9. רשלנות חברת השמירה

 10. רשלנות בגביית חוב

 11. רשלנות הרכב דוד שמש

 12. רשלנות באבחון מומים

 13. רשלנות תורמת של קטין

 14. רשלנות בשחרור מאשפוז

 15. תביעת רשלנות נגד בנק

 16. יסודות עוולת הרשלנות

 17. תביעה על רשלנות מוסך

 18. רשלנות בתכנון אינסטלציה

 19. רשלנות בטיפול בכאבי גב

 20. תביעת רשלנות במדידת בית

 21. רשלנות במתן ייעוץ משפטי

 22. האם רשלנות היא עבירה אתית

 23. רשלנות טיפול במרפאות צה"ל

 24. רשלנות בנק בהשוואת חתימות

 25. תביעת רשלנות ניהול השקעות

 26. רשלנות בייעוץ רואה חשבון

 27. רשלנות בהגשת תלונה במשטרה

 28. רשלנות בביצוע עבודות איטום

 29. רשלנות במתן שירותים משפטיים

 30. רשלנות המשטרה בטיפול באירוע

 31. רשלנות עורך דין המשמש כנאמן

 32. ביטול משכון עקב רשלנות הבנק

 33. רשלנות עורך דין בהגשת ערעור

 34. רשלנות עו''ד בעסקת מקרקעין

 35. רשלנות העירייה לתחזוקת מדרכה

 36. רשלנות עורך דין באימות הזהות

 37. הגדרת "רשלנות" בדיני עונשין

 38. תביעת רשלנות נגד חברת שמירה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח הסכם

 40. פיצויים מחברת שמירה על רשלנות

 41. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 42. תביעת רשלנות נגד ביטוח לאומי

 43. רשלנות עורך דין שלא הגיש ערעור

 44. רשלנות המדינה בהפעלת שיקול דעת

 45. גרימת תאונת דרכים קטלנית ברשלנות

 46. רשלנות עורך דין בעסקת קניית דירה

 47. רשלנות של העירייה במתן דוחות חניה

 48. סיבת החזרה לא נכונה - רשלנות בנק

 49. רשלנות עו''ד מקרקעין בזיהוי המוכר

 50. רשלנות עורך דין - אי הפקדת עירבון

 51. רשלנות במניעת הידרדרות במצב רפואי

 52. רשלנות המדינה צו עיכוב יציאה מהארץ

 53. תביעת רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 54. רשלנות מצד ביטוח לאומי בהעברת כספים

 55. תביעת רשלנות נגד משרד הבינוי והשיכון

 56. רשלנות הבנק במתן אישור על הפקדת כספים

 57. רשלנות רופא בבירור ההיסטוריה הרפואית של החולה

 58. רשלנות עורך דין בייצוג בבית הדין הרבני

 59. אי הסרת משכנתא מדירה - רשלנות עורך דין

 60. גניבת כסף מחשבון בנק דיסקונט עקב רשלנות

 61. אישור פעולה חריגה בסכום גדול - רשלנות בנק

 62. מכה ברכב בעת עליה על פס האטה שהותקן ברשלנות

 63. תביעת רשלנות בגין שבירת קירות בבית מגורים

 64. רשלנות מחלקה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב''ם

 65. רשלנות של עורך דין - פיצוי כחצי מיליון ש''ח ללקוח

 66. תביעה נזיקית בגין רשלנות בקבורת אדם זר בחלקת הקבר שנרכשה

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון