בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל:

1. א. המבקש הגיש בשעתו בקשה להכריזו פושט רגל (פש"ר 2058/86) ואכן, בית המשפט הכריז עליו פושט רגל כמבוקש.

ב. לימים הגיש המבקש בקשה להפטר וביום 2.11.94 ניתן לו הפטר כבקשתו (המרצה 388/94).

ג. בבקשה שלפני עותר המבקש -

"א. להורות כי חוב המבקש לטופז בע"מ (המשיבה מספר 2. ע.ג.) נכלל הוא בצו כינוס נכסים ופשיטת רגל אשר ניתן בתיק פש"ר 2058/86 ביום 30.12.86.

ב. לפטור את המבקש מתשלום חוב כלשהו ו/או סכום כלשהו הנטען על ידי המשיב מספר 2 נגדו".

2. טענות המבקש

א. בתצהיר שניתן בתמיכה לבקשה הבהיר המבקש כי בקשתו מתייחסת לשלושה תיקי ההוצל"פ שלהלן:ב תיק הוצל"פ 01-14543-87-0, ותיק הוצל"פ 01-17812-90-7, תיק הוצל"פ 01-11628-62-3.

לדברי המבקש -

"ג. (...) לא עשיתי עסקה כלשהיא עם המשיב מספר 2 לאחר הגשת בקשתי למתן צו כינוס ופשיטת רגל. החובות למשיב מספר 2 היו אחת הסיבות העיקריות שהביאו להגשת בקשה לפשיטת רגל.

ד. למשיב מספר 2 היו תיק הוצל"פ נגדי. השיקים נשוא התיקים המוזכרים (...) היו דחויים (זמן פרעונם חל לאחר מתן צו הכינוס).

את השיקים מסרתי למשיב מספר 2 במקום אחרים שהוא הגיש להוצל"פ עוד לפני שהוגשה בקשתי למתן צו כינוס ופשיטת רגל".

ב. בסיכומי טענותיו טען בא כחו המלומד של המבקש, עו"ד מחאמיד חוסיין, כי המשיבה מספר 2 נהגה "בעורמה" בכך שפתחה את תיקי ההוצאה לפועל הנ"ל והחלה להפעילם "לפני תקופה קצרה בלבד".

עו"ד מחאמיד הפנה לסעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם1980- (להלן-"הפקודה") וטען כי ההפטר שניתן למבקש פוטר אותו מכל חוב בר תביעה בפשיטת הרגל וכי אף אחד מן המקרים המפורטים בסעיף 69(א) לפקודה אינו חל בענייננו. זאת משום שלדבריו -

"(...) לא רק שעילת התביעה ארעה לפני שהמבקש הופטר אלא שהיא ארעה לפני מתן צו הכינוס ואף נכללה בדו"ח לכונס.

השיקים נשוא תיקי ההוצל"פ (...) הינם תוצר של עיסקת יסוד שנוצרה לפני מתן צו הכינוס ופשיטת רגל הנ"ל".

ג. עו"ד מחאמיד התיחס בסיכומיו (פיסקה יא') למסמכים שצולמו עבורו מתוך תיק כונס הנכסים הרשמי וציין כי העתקים מהם צורפו לסיכומים. שום מסמך לא צורף לסיכומי בא כח המבקש המצויים בתיק בית המשפט. אחד המסמכים הנזכרים בסיכומים הוא תצהירו של המבקש מיום 23.8.92, תצהיר אשר העתק ממנו צורף להודעת באת כח הכונס הרשמי, ושאליו אתיחס להלן. המסמך השני אינו מצוי בפני וממילא לא עיינתי בו.


3. עמדת הכונס הרשמי

א. באת כחו המלומדת של הכונס הרשמי, עו"ד גב' רבקה פלד, הגישה לבית המשפט הודעה שאליה צירפה העתק מתצהירו של המבקש מיום 23.8.92 המצוי בתיק הכונס הרשמי. בתצהיר האמור הצהיר החייב כי -

"3. בתוך תיק ההוצל"פ (הכוונה היא, ככל הנראה, לתיק פשיטת הרגל. ע.ג.) פירטתי אל כל חובותי ובין היתר היה לי חוב לזכות שוורץ טקסטיל בע"מ, על סך 14,000.- ש"ח. במקום שוורץ טקסטיל בע"מ (הנושה) נקבתי בשם אופנת דוד המתיחס לאותו החוב וזאת ומאחר והיו לי הרבה נושים והתבלבלתי בשמות, אולם נקבתי בחוב של 14,000.- ש"ח.

4. החוב הנ"ל, היה בעבור סחורות (הלבשת שמלות לילדות) וכנראה השיקים הוספו (כך במקור! הכוונה היא כנראה ל"הוסבו". ע.ג.) לחברת טופז לגביות".

ב. באת כח הכונ"ר ציינה בהודעתה כי בתיק פשיטת הרגל שבמשרדי הכונס הרשמי -

"3.א. (...) לא נמצאו תביעות חוב של "שוורץ טקסטיל בע"מ" ולא של "אופנת דוד".

ב. בנוסף, בתיק פשיטת הרגל אצל הכונ"ר אין גם תביעת חוב של המשיב מספר 2.

ג. בנסיבות אלו, ממילא גם לא נמצא בתיק פשיטת הרגל העתק של השיקים אשר בגינם לכאורה נטען על קיומו של החוב למשיב מספר 2".

על שום כך הודיעה עו"ד גב' פלד כי אין באפשרות הכונס הרשמי להביע את עמדתו לגוף הבקשה על סמך החומר המצוי בתיק פשיטת הרגל שבמשרד הכונס הרשמי.4. דיון

א. לאחר שעיינתי בסיכומי טענותיהם של באי כח הצדדים, ובמכלול החומר שלפני, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להדחות.

ב. על מנת שהפטרו של המבקש יכלול את חובותיו למשיבה 2 היה על המבקש להוכיח כי החובות האמורים נכללים בגדר "חוב בר תביעה בפשיטת רגל" כאמור בסעיף 69 לפקודה.

והנה מסתבר כי למרות טענת המבקש בתצהירו כי "החובות למשיב מספר 2 היו אחת הסיבות העיקריות שהביאו להגשת בקשה לפשיטת רגל", שמה של המשיבה 2 לא נזכר כלל בדין וחשבון על חובות ונכסים שהוגש על ידו יחד עם בקשתו להכריז עליו פושט רגל. אכן, המבקש הצהיר, בתצהירו מיום 23.8.92 כי נקב בשמה של "אופנת דוד" במקום "שוורץ טקסטיל בע"מ" משום שלדבריו היו לו "הרבה נושים והתבלבלתי בשמות". ברם, לכאורה נראה כי אין כל סיבה הגיונית להחליף בין השמות הנ"ל ולא הובאה בפני כל ראיה על כך שלא היה לחייב נושה אחר ששמו, אכן, "אופנת דוד". העובדה שגם כאן וגם שם היה מדוברעל חוב בסכום של 14,000.- ש"ח, כשלעצמה, אין בה די כדי לשכנע שמדובר באותו חוב ממש.

החייב גם לא הודיע לכונס הרשמי, בכל העת שבה היה תיק פשיטת הרגל תלוי ועומד, על דבר קיומו של החוב למשיבה 2, וכך גם לא הודיע למשיבה 2 על דבר היותו פושט רגל.

ג. בא כח המבקש התיחס בסיכומיו להודעה ששלח הכונס הרשמי ללשכת ההוצל"פ בבת ים, וציין כי "שם היה תיק קודם של המשיב מספר 2". כאמור לעיל, המסמך הנזכר לא צורף לסיכומי המבקש. ברם, בא כח המשיבה 2 צירף לסיכומיו העתק מן המכתב שנשלח על ידי הכונס הרשמי ללשכת ההוצאה לפועל בבת ים.

סבורני כי צודק בא כח המשיבה 2 בטענותיו על כך שהמבקש אינו יכול להבנות מן המכתב האמור של הכונס הרשמי:ו אין בפני כל ראייה המזהה את החוב נשוא תיק ההוצל"פ בבת ים או את הנושה באותו תיק.

5. בעניין נשוא החלטה זו התחלתי לדון בעת שכיהנתי כשופט בית המשפט המחוזי בפועל. ההחלטה ניתנת, על כן, בתוקף הסמכות שניתנה לי על פי סעיף 15(ב) לחוק בתי המשפט (נוסח חדש) תשמ"ד 1984-.

6. אחרית דבר

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה.

המבקש ישלם לכל אחד מן המשיבים הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין בסך כולל של
1,500.- ש"ח בתוספת מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד
לתשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון