בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות ממלכתי:

בפניי שתי בקשות מטעם המבקשת: האחת (בקשה מס' 6) לעיון חוזר בהחלטתי מיום 17.04.12, והשנייה – (בקשה מס' 7) לצירוף המדינה, בתוקף היותה הרגולטור המסדיר את יישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – "חוק הבריאות").

א. לשאלת צירוף המדינה כבעל דין

הרקע העובדתי


המשיבה, הגב' שושנה אסולין (להלן – "אסולין"), מתגוררת בטבריה והיתה ועודנה מבוטחת בביטוח בריאות ממלכתי באמצעות המבקשת, שירותי בריאות כללית (להלן – "קופ"ח כללית"). בית החולים הנמצא במקום מגוריה הנו בית החולים "פוריה".
על פי הנטען בכתב התביעה, בתחילת חודש נובמבר 2010, אירוע, שאופיין, בין היתר, ב"כאבים בחזה שמאל עם הקרנה לכתף ולאורך היד בליווי זיעה קרה". על רקע זה, הופנתה הגב' אסולין לבדיקת MRI בהרדמה כללית, הכוללת אשפוז, בבית החולים שיבא תל השומר (להלן – "ביה"ח שיבא") וקיבלה לצורך כך הפניה מרופא הקופה וכן טופס 17, שהנו ההתחייבות הכספית של קופ"ח כללית כלפי ביה"ח שיבא לתשלום עלות הבדיקה (להלן – "ההתחייבות הכספית").
אין מחלוקת בין הצדדים, כי סיבת הפנייתה של הגב' אסולין לביצוע הבדיקה בביה"ח שיבא דווקא ולא בבית חולים פוריה, נבעה מהעובדה, שהיא סובלת מחרדה ממקומות סגורים (קלסטרופוביה) וביה"ח שיבא הנו בית החולים היחיד בו ניתן לבצע בדיקת MRI המתאימה לסובלים מתופעה זו.
רופא מרדים בביה"ח שיבא, שבדק את הגב' אסולין הורה לה להמציא לו בדיקת אק"ג עדכנית, ולשם כך פנתה היא לבית החולים פוריה, שם הוסבר לה כי עליה לעבור צינתור כללי, ובהתאם לממצאים שיודגמו במהלך הצינתור, אולי אף ניתוח לב פתוח.
לדברי התובעת, בשלב זה, בשל האפשרות לניתוח לב פתוח והסיכונים הכרוכים בו, מטבע הדברים, ביקשה היא לברר, כיממה לפני מועד הצנתור, את זהותו של הרופא המטפל, ואולם, "כל ניסיונותיה לקבל פרטים כמבוקש, כשלו בזה אחר זה ובתוך כך, באופן מחשיד ותמוה יש לומר, סירב הצוות בבית החולים פוריה בכל תוקף למסור את פרטי המנתח כנדרש על פי דין".
לטענתה, משלא ניתן לה המידע המבוקש, היא נתקפה "בלבול, חרדה ורגשי חוסר אונים" ושקלה לפנות לצורך ביצוע הצינתור לביה"ח שיבא, לשם הופנתה זמן קצר קודם לכן ע"י קופת חולים כללי לבדיקת MRI.
בנסיבות אלה, יצרה התובעת, לדבריה, קשר עם אחייניתה, העובדת בביה"ח שיבא כאחות בכירה, וזו דאגה כי הגב' אסולין תצונתר כבר למחרת היום ע"י רופא בכיר בעל שם בתחום הקרדיולוגיה. לאחר שעברה את הצינתור בשלום ושוחררה לביתה, נדרשה הגב' אסולין לשלם לביה"ח שיבא סך של 12,885 ₪ בגין הצינתור, ולחילופין, להמציא התחייבות כספית של קופ"ח לתשלום החוב האמור.
משכך, פנתה היא לקופ"ח כללית, וזו סירבה לשאת בתשלום בטענה כי על פי חוק הבריאות, זכותו של מבוטח לבחירת נותני שירותים מוגבלת לרשימת נותני שירות במחוז מגוריו של המבוטח, עמם הקופה התקשרה, וכי משבוחר מבוטח לקבל שירות מנותן שירותים שאינו נמנה על נותני השירותים מטעם המחוז הספציפי אליו הוא שייך, ללא אישור מוקדם של הקופה, הריהו כמי שבחר לרכוש שירותי רפואה פרטית, שבעלותם עליו לשאת בעצמו.


הסוגיה המשפטית הצריכה לענייננו


בדיון שהתקיים בפני כב' השופט אילן איטח ביום 05.12.11, הצהירו הצדדים, כי "על מנת לחסוך בהליכי גילוי המסמכים מוסכם שככל שביה"ד יקבע שעל הקופה להשתתף או לשלם לתובעת סכום בגובה הסכום שהקופה היתה משלמת לביה"ח פוריה, תשלם הקופה לתובעת את אותו הסכום". עוד הצהירו הצדדים, כי הסכמה זו אינה מהווה הסכמה של קופת חולים כללית לזכאות לתשלום וכן אינה מהווה מחסום כנגד הגשת ערעור.
ביום 16.04.12 הופיעו הצדדים בפנינו וחזרו על טיעוניהם. במהלך הדיון הצביע המותב על כך שהסכסוך מעלה שאלות עקרוניות, הנוגעות לאפשרויות הבחירה העומדות בפני מבוטחי הקופה בבואם לבחור נותני שירותים שאינם בהכרח במחוז בו הם מתגוררים, וזאת לאור ההבדלים הקיימים בהיצע נותני השירותים במחוזות השונים מבחינה כמותית ואיכותית.
בהתאם למצב המשפטי השורר כיום, הרי שלפי תקנה 2(א) לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין הנותני שירותים), תשס"ה-2005, סך כל השירותים הרפואיים הניתנים לחברי הקופות, מתחלקים לשירותים שקיימת לגביהם זיקה למקום מגורים כתנאי בהסדר הבחירה (להלן – "שירות תלוי זיקה למקום מגורים") לבין שירותים שלגביהם לא נקבעה זיקה כזו כתנאי.
לא מן המותר לציין, כי אין חולק, וזוהי גם נקודת המוצא לכל הדיון שבפנינו, שמתן אפשרות בחירה כאמור חייבת להיות כפופה, בכל מקרה, למסגרת התקציבית של הקופה, באופן שבו, אם מבוטח בחר לקבל שירות רפואי תלוי זיקה למקום מגורים במחוז אחר, וככל שיסתבר שעלותו של שירות זה ע"י נותן שירותים יקרה יותר מאשר בבית החולים שבמחוז מגוריו, הקופה לא תישא אלא בעלות שהיתה עולה לה אצל אחד מנותני השירות עמו התקשרה במחוז בעל הזיקה למקום מגוריו של המבוטח.
באופן זה, תישמר מסגרת התקציב שהקופה מחויבת בה מחד גיסא, ולמבוטח תהיה האפשרות לבחור את המחוז בו יקבל את השירות הרפואי, בהתאם לצרכיו ורצונותיו, מאידך גיסא.
מושכלות ראשונים, כי חוק הבריאות, בא, בין היתר, על מנת להבטיח ביטוח רפואי ציבורי לכל. מתוך כך, גם נקבעו תעריפים זהים לכל המבוטחים בארץ, בהתאם לגובה הכנסתם החודשית, זאת בשעה שלתושבי מרכז הארץ קיימת לכאורה אפשרות בחירה גדולה יותר הן מבחינה מספר בתי החולים והן מבחינת מספר המומחים המרוכזים במרכזים הרפואיים הגדולים המצויים במרכז הארץ.
הסוגיה מקבלת ביטוי מעשי במספר מקרים, המתרחשים תדירות בחיי היומיום, כגון: כאשר מבוטח עומד בפני פרוצדורה רפואית פולשנית ו/או רבת סיכונים ומבקש כי אפשרויות הבחירה שלו תהיינה רחבות יותר ולא מוגבלות למחוז מגוריו דווקא, או כאשר הוא נדרש לקבלת שירות רפואי המחייב אשפוז והסביבה התומכת שלו מתגוררת במחוז אחר, כפי שקורה לעיתים עם אוכלוסיה מבוגרת.
הדוגמאות רבות, ואולם, השאלה הינה עקרונית:


האם ההסדר החוקי הקיים היום אינו יוצר אפליה מובנית בין תושבי המחוזות השונים, באופן שאפשרויות הבחירה העומדות בפני תושבי צפון הארץ ודרומה מצומצמות יותר מאפשרויות הבחירה אשר עומדות בפני תושבי מרכז הארץ, והאם כאשר עסקינן בפרוצדורות רפואיות פולשניות או מרובות סיכון, או כאשר מדובר בנסיבות ספציפיות אישיות מיוחדות, לא נכון יותר לבכר מתן אפשרות בחירה רחבה למבוטחים על פני הגבלתם למחוז מגוריהם, והכל בכפוף לשמירה על המסגרת התקציבית הקיימת.

שאלת צירופה של המדינה


לאור כל האמור לעיל, סבורני, כי הצדק עם המבקשת בבקשתה כי מן הראוי שהמדינה, כרגולטור, תביע את דעתה העקרונית בסוגיה עקרונית זו.
אשר על כן, המזכירות תשלח לפרקליטות מחוז תל אביב את החלטתי זו, בצירוף פרוטוקולי הדיון מיום 05.12.11 ומיום 16.04.12 וכן עותקים מכתבי הטענות שהגישו הצדדים.
המדינה תעביר תגובתה ביחס לשאלה המשפטית, אשר הוגדרה בסעיפים 9-16 בהחלטתי לעיל, ואף תטען לעניין צירופה הפורמאלי כנתבעת בהליך, והכל בתוך 45 יום מהיום. עותקים מעמדת המדינה יישלחו במקביל להגשתם לתיק בית הדין, למשרדי ב"כ הצדדים, אשר יהיו רשאים להגיב בתוך 15 יום ממועד קבלת תגובת המדינה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון