הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית:

.1התובע מערער על החלטת המוסד לדחות תביעתו לגמלת הבטחת הכנסה ולביטוח רפואי בגין החודשים פברואר ומרץ .94
הנתבע נימק דחיית התביעה בשעתו בעובדה שבאותם החודשים הועסק התובע 18שעות שבועיות בלבד, במקום 32ש"ש כמתחייב בתנאי זכאות לפי ס' 2(א)(3) לחוק הבטחת הכנסה (זה מפנה לתקנה 2לתקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע התשמ"ב-1982).
.2בכתב ההגנה טוען הנתבע כי בחודשים הרלבנטיים עבד התובע במשרה חלקית בת
18ש"ש ולכן לא עמד בדרישות ס' 2א(3) לחוק לגבי זכאות לגמלה. בנוסף, בינואר 94עזב התובע מקום העבודה עליו הצהיר ובראשית פברואר החל לעבוד במקום אחר בהיקף שעות מצומצם יותר. התובע לא דיווח על השינויים על אף שהיה מודע לחובת הדיווח. אי דיווח כאמור מאפשר לנתבע להחליט על אי מתן גמלה. אם היה מדווח מיד ניתן היה להורות לו להתיצב בשרות התעסוקה מיד, על מנת שלא יפסיד זכותו להשלמת הכנסה. התובע הודיע על השינוי במקום העבודה באיחור, כנראה רק באפריל .94
.3במהלך הדיון הבהירו ב"כ הנתבע לבית הדין כי נהוגות אצל הנתבע הנחיות
פנימיות שעל פיהן אין הנתבע עומד על דרישת התקנות בענין התיצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לתשלום גימלת השלמת הכנסה כל עוד מדובר במי שעובד מינימום 32שעות שבועיות (ראה דיון שקוים ביום 2.11.95בעמ' 1ש. 25).
התובע עמד בתנאי הזה כל עוד עבד במקום העבודה הראשון, ועל כן לא נדרשה התיצבותו בלשכת התעסוקה בתקופה בה עבד באותו מקום כתנאי לקבלת הגמלה. משקטן היקף משרתו נדרשה התיצבותו המיידית בלשכה לצורך קבלת הגמלה.
.4קוים דיון להוכחות ובו העידו התובע והגב' יפה אוהב ציון פקידת התביעות
אצל הנתבע.
.5ואלו הן העובדות שאינן שנויות במחלוקת בתיק זה.
.1בחודשים שקודם לתקופה שבמחלוקת עבד התובע בתלמוד תורה ומסורה בהיקף משרה של כ- 30שעות שבועיות.
.2בגין אותם החדשים קיבל גמול השלמת הכנסה מן הנתבע.
.3במשך אותם החדשים לא נדרש להתיצב בשירות התעסוקה כדורש עבודה,
כתנאי לקבלת הגמלה.
.4התובע התחיל עבודתו בבית הכנסת המרכזי ביום 15.2.94התובע עבד
בעבודות נקיון. היקף המשרה - 18שעות שבועיות. לטענת התובע (שבה אין לנתבע עמדה) - העבודה הראשונה היתה עבודה עם ילדים שהיתה קשה לו עקב מצבו הנפשי. קושי זה הביאו למעבר לעבודה בנקיון, ובהיקף המצומצם יותר.
.5בעבודה השניה הספיק לעבוד כחודשיים ימים ועד שהודע לו ע"י פקידת
המוסד כי צמצום היקף משרתו יחייב התיצבותו בשירות התעסוקה כדורש עבודה, כתנאי לקבלת הגמלה. משכך נודע לו, חזר לעבודתו הראשונה.
.6התובע חתום על טפסים שונים שהוגשו לתיק בהם רשומה התחיבותו להודיע
לנתבע על שינוי במשרה, בתוך 30ימים ממועד השינוי.
.6ואלו הן השאלות שבעובדה בהן חלוקים הצדדים:ו
.1המועד המדויק בו הפסיק התובע לעבוד בתלמוד תורה (הראשון) האם
בתחילת פברואר או שמא באמצע חודש פברואר.
.2המועד בו הודיע התובע לנתבע על השינוי במשרתו, ובהיקף שעות העבודה.
.7לאחר ששמענו העדויות אנו קובעים העובדות כדלקמן בשאלות שבמחלוקת.
.1לא שוכנענו מדברי התובע כי עזב את עבודתו בתלמוד התורה (מקום
העבודה הראשון) אך ב- .15.2אין בידי התובע ראיה לתשלום שכר מן התלמוד תורה לחודש פברואר 94ולא שוכנענו כי הגיע להסדר מיוחד של תשלום עם אותו תלמוד התורה, בנוגע לשבועיים הראשונים של חודש פברואר.
יצוין כי התובע עצמו לא היה בטוח מה משכה של התקופה שבה לא עבד כלל (עמ' 5ש. 18).
אנו קובעים כי לא הוכחה טענת התובע בדבר המשך עבודה בתלמוד התורה עד .15.2.94למען הסר ספק יודגש כי אין התובע טוען למועד תחילת עבודה בבית הכנסת שהוא לפני .15.2
.2אשר למועד מתן ההודעה לפקידת התביעות של המוסד אודות השינוי במשרה
ובהיקפה.
התובע העיד כי ב- 20.3או ביום למחרת הגיש לפקידת הנתבע את תלוש השכר הנוגע למקום עבודתו החודש. כך מאחר שחשוב היה לו לקבל ומה שיותר מהר את השלמת ההכנסה מן המוסד. פקידת המוסד הגב' אוהב ציון לא ידעה לאמר במדויק מתי קיבלה התלוש לידיה.
הנ"ל לא שללה לחלוטין גרסת התובע בענין (עמ' 10ש. 25, עמ' 10ש. 30, עמ' 11ש. 6).
בהעדר ראיה לסתור אנו קובעים כי התובע מסר הודעה אודות השינוי במשרתו והיקפה ביום .21.3.96
.3עוד אנו קובעים כי התרשמנו שאמנם התובע ידע על חובתו להודיע על כל
שינוי במשרתו כתנאי לקבלת גמלת השלמת הכנסה. אלא שהתובע לא ידע על חובה (אם קיימת כזו) להודיע על כל שינוי בהיקף השעות מיידית.
.4לתובע לא היתה ידיעה כלשהי אודות ההנחיות הפנימיות של המוסד שלפיהן
הוא היה פטור מחובת התיצבות בלשכת התעסוקה בהיקף משרתו הראשון, פטור שלא עמד לו בהיקפה של המשרה השניה.
.5אמנם, חתום התובע על מסמכים שהוגשו מטעם הנתבע ובהם הוא מתחיב
להודיע על כל שינוי שחל במשרתו. אלא שההתחיבות הינה למתן הודעה בתוך 30ימים ממועד השינוי - ראה נ/7, נ/.8
.6פקידת התביעות הודיעה לתובע על חובת ההתיצבות בלשכת שירות התעסוקה
במכתב מיום .6.4.94
.8ההיבט המשפטי
בס' 2(א)(3) לחוק הבטחת הכנסה שהוא הרלבנטי לענין הנדון כאן נקבע:נ
" .2תנאי זכאות.
(א) תושב ישראל שימלאו לו עשרים שנה זכאי לגמלה, בכפוף להוראות חוק זה כל עוד מתקיים בו אחד מתנאים אלה.
(3)הוא עובד בעבודה או נמצא בהכשרה שההכנסה מהן פחותה מסכום הגמלה לפי ס' 5(א)(1) ומתקיימים בו התנאים והמבחנים שנקבעו בתקנות"
הכללים לפי פסקה זו נקבעו בתק' 2לתקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע) שם נקבע כך:ב
.2זכאות לפי ס' 2(א)(3) לחוק.
(א) עובד או עובד עצמאי שהכנסתו מעבודה פחותה מסכום
הגמלה לפי ס' 5(א)(1) לחוק זכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(3) לחוק אם
מתקיים בו אחד מתנאים אלה,
(1) הוא הופנה לעבודתו על ידי שרות התעסוקה או שהוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה ושירות התעסוקה לא הציע לו עבודה מתאימה כמשמעותה בס' 2(א)(2) לחוק........"
בסעיף 20לחוק נקבע כי חובה על מקבל גמלה להודיע למוסד בתוך 30ימים על כל שינוי שחל במצבו, ובהכנסותיו.
.9אין חולק כי הנתבע שלם לתובע גמלת השלמת הכנסה בגין חדשים הקודמים
לחודשים נשוא המחלוקת וגם בגין אלו שאחריהם, אף מבלי שנתקיים בתובע ס' 2(א)(1) לתקנות. בכך לא מילא הנתבע עצמו אחר הוראות התקנות. כך, לאחר שקבע לעצמו מכסת שעות עבודה מסוימת שאם עמד בהן מי שתובע גמלת השלמת הכנסה, די בכך, אף מבלי שהופנה לעבודתו דרך לשכת התעסוקה. והנה, עומד עתה הנתבע על כך כי אין התובע זכאי לגמלה מאחר שלא מולאה הוראת התקנה בדבר התיצבות
בלשכת שירות התעסוקה.
נראה לנו כי לא ראוי היה לה לטענה שתטען ובודאי לא בכל הנוגע לפרק הזמן שבתוך
30הימים מאז השינוי. בית דין ניסה להפנות את הנתבע אל הבעיתיות שבעמדתו
ולהביאו לכלל הבנה עם התובע, אך ללא הצלחה. אנו קובעים כי בשל מדיניות הנתבע
ובשל הנחיותיו הבלתי ידועות בעצם הוכשל התובע שלא ידע על חובת ההתיצבות שעליה
יש להקפיד בנסיבות החדשות שנוצרו לעומת אלו שקדמו. שאין כל רמז ואינדיקציה להנחיות הנתבע בין בתקנות ובין בכל מקום אחר בנוגע לפטור מחובת התיצבות בהיקף משרה כזה לעומת היקף אחר. שאם היה התובע יודע אותן ההנחיות הללו היה מכלכל צעדיו אחרת. והראיה, שעם קבלת ההבהרה שב התובע למשרתו הקודמת.
בפעול הנתבע כפי שפעל יצר מצג מסוים כלפי התובע שעקב אותו המצב שינה התובע
מצבו לרעה.
ועל כן, רואים אנו לנכון לחייב הנתבע לשלם לתובע הגמלה בגין התקופה 15.2.94
ועד 15.3.94(בלבד) שהיא תקופת 30הימים שמאז השינוי. אין אנו מוצאים לנכון
לחייב בתשלום בגין התקופה שלאחר מתן ההודעה על השינוי (שניתנה באיחור של שישה ימים) ועד לקבלת ההנחיה בדבר חובת ההתיצבות לאור הנסיבות החדשות ( 21במרץ ועד 5.4). כך לאור האיחור שאחר התובע במתן ההודעה. שאין השיקולים כפי שפורטו יפים בנוגע לתקופה זו עקב האיחור שאחר התובע במתן ההודעה. שכבר קבענו כי התובע היה מודע לחובה וכי על פי החוק כמו גם בטפסים עליהם חתם, חובת ההודעה הינה בתוך 30ימים.
אנו קובעים על כן כי זכאי התובע לגמלת השלמת הכנסה בגין התקופה שמ- 15.2.94
ועד .15.2.94נדחית התביעה בגין יתרת התקופה ( 1.2.94ועד 15.2.94, 16.3.94
ועד 11.4.94).

למען לא יקרו מקרים דומים בעתיד מציע בית הדין לנתבע לפעול בהתאם.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון