הבטחת הכנסה קבלת ירושה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה קבלת ירושה:

.1ביום 30/7/93, הגיש התובע לנתבע תביעה חוזרת לתשלום קיצבת הבטחת הכנסה (נ/2). בתביעתו ציין התובע כי אינו בעלים של רכב ואינו משתמש ברכב. הנתבע דחה את התביעה, החל מיום 1/2/94, במכתבו לתובע מיום 23/2/94, בטענה שהתובע העלים שהוא ירש מאביו חלקת אדמה וכן בטענה שהוא מחזיק רכב מסוג אופל אסקונה אשר נרשם
על שם בתו של התובע שאין לה רשיון נהיגה.
.2תובענה זו הוגשה כנגד דחיית התביעה על פי מכתב הנתבע מיום 94/2/23והיא
עוסקת רק בגימלת הבטחת הכנסה לחודש פברואר .1994
.3בכתב התביעה טען התובע כי הוא חולה ויש לו אישורים על כך וכי יש לו גם
אישורים המעידים שמה שנרשם במכתב הדחייה אינו נכון.
.4הנתבע טען בכתב הגנתו כי דחיית התביעה יסודה בדין לאור הטענות הרשומות
במכתב הדחיה, לאור סעיף 19לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א- 1981ולאור תקנה 10(ג) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-.1982
האם יש לדחות את התביעה לפי סעיף 19לחוק הבטחת הכנסה?
.5לדעתנו, התשובה לשאלה שבכותרת חלק זה הינה שלילית.
.6סעיף 19(א)(1) לחוק הבטחת הכנסה קובע כי התובע גימלה או המקבלה חייב,
לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי, למסור למוסד לביטוח לאומי ידיעות או מסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם.
סעיף 19(ב) לחוק האמור קובע כי כל עוד לא שויימה דרישה לפי סעיף קטן (א) רשאי המוסד לביטוח לאומי לעכב תשלום גימלה, להפסקיה או להחליט על אי-מתן גימלה.
.7הנטל להוכיח כי התקיימו התנאים הנדרשים למתן החלטה על פי סעיף 19(ב) לחוק מוטל על הנתבע, ובענייננו - לא הראה הנתבע כי התובע לא מילא את דרישת הנתבע שנמסרה לו על פי סעיף 19(א) לחוק.
התובע אמנם לא ציין בטופס התביעה (נ/2) כי יש לו אדמות (הוא גם לא ציין
שאין לו אדמות). המיקום בטופס התביעה לציון הבעלות על קרקע הוא בחלק הטופס המכונה "פרטי הכנסות". בחלק זה של הטופס על תובע הגימלה לציין את הכנסותיו, מעבודה, מזכויות או מנכסים שונים.
אמנם נכון שעל פי הדין הבעלות בנכס מפיקה "הכנסה" ממנו, ולו גם באופן רעיוני בלבד, אלא שהבעלות על נכס, אם תוכח, תביא אולי לשלילת הזכאות לגימלה בשל ההכנסה שיש לראותה כמופקת מהנכס, אך אין באי-ציון ההכנסה הרעיונית ממנו בטופס התביעה כדי לקבוע שהתובע הפר חובת דרישה מכח סעיף 19(א) לחוק.
.8ככלל, מטרתו של סעיף 19(ב) לחוק היא להביא לכך שתובעי הגימלה ימלאו אחר הדרישות שבסעיף 19(א) לחוק. אין לעשות בסמכות הטלת הסנקציה מכח סעיף 19(ב) שימוש מעבר למטרתו. לא כל מקרה של אי-מסירת מידע על פי סעיף 19(א) מצדיק שימוש בסנקציה הקיצונית של שלילת גימלה שהתובע זכאי לה.
קל וחומר שאין הנתבע זכאי לעשות שימוש בסנקציה זו כאשר התובע כלל לא נדרש למסור פרטים נוספים מעבר לפרטים שמסר בטופס התביעה וכאשר הפרטים שבטופס התביעה בחלק ה"הכנסות" מפרטים את הכנסותיו בפועל של התובע וכשאין בטופס מקום לרשום נכסים שבפועל לא מופקת מהם הכנסה.
התובע אינו אמור לדעת שהחוק רואה אותו כמפיק הכנסה מנכס שיש לו ובהתאם לכך לרשום את אותו הנכס בחלק ה"הכנסות" שבטופס, אם בפועל אין הוא מפיק הכנסה כלשהי מהנכס.
.9יתרה מכך; אמנם מבחינה משפטית צודקת ב"כ הנתבע בטענתה שמכח הוראות חוק הירושה אם אין צו ירושה או צו קיום צוואה המורים אחרת - אזי התובע הוא הבעלים של חלק מעזבונם של הוריו, עזבון הכולל גם זכויות במקרקעין (לפי נ/1), אלא שהתרשמנו שהתובע מאמין, בתום לב, כי אין לו זכויות כאלה. לגירסת התובע, שלא הופרכה, אביו החליט לתת, בטרם פטירתו, בשנת 1966, את הקרקעות לאחיו הקטנים של התובע שטרם היו נשואים אז (התובע נישא בשנת 1964). אחים אלה אכן עושים בפועל את השימוש בקרקעות האמורות.
גירסה זו סבירה והיא מקובלת עלינו, ככל שהדבר נוגע לידיעה הסובייקטיבית של התובע. כלומר, ככל שידיעתו של התובע, שאינו משפטן ואין להניח שהוא מכיר את דיני הירושה והמקרקעין, מגעת, אין לו זכויות במקרקעין. מכאן - שלא היתה כל סיבה להפעיל נגד התובע סנקציה שנועדה למי ש"מעלים" עובדות מהנתבע.
.10ודוק, אין ללמוד מהאמור לעיל בחלק שאנו סבורים שאין להביא בחשבון הכנסותיו של התובע את שווי ההכנסה שיש לראותה כמופקת מחלקו היחסי בקרקעות. ענין זה אמור להיקבע על פי דין ולא על פי ידיעתו הסובייקטיבית של התובע.
אולם, נסיבות עניינו של התובע מורות כי לא היה מקום להפעיל בעניינו את
הסמכות לשלול זכאות לגימלה מכח סעיף 19(ב) לחוק הבטחת הכנסה.
ענין השימוש ברכב
.11תקנה 10(ג) לתקנות הבטחת הכנסה קובעת שנכס שהוא רכב מנועי יראו את
ההכנסה המופקת ממנו כהכנסה בגובה השולל את הזכאות לגימלה.
סעיף 9(ג) לחוק הבטחת הכנסה כולל במונח "נכס" גם הפקת טובת הנאה.
יישומן המשותף של שתי הוראות אלה, הביא להלכה הפסוקה שגם מי שאינו בעלים של רכב אלא משתמש בו (זולת שימוש אקראי, בודד או חד-פעמי), יראו אותו כמפיק משימוש זה טובת הנאה בגובה השולל את הזכאות לגימלה.
.12גירסתו של התובע בענין השימוש ברכב, רחוקה מלהיות סבירה ועקבית.
בטופס התביעה, כאמור לעיל, ציין התובע כי אין לו רכב ואין הוא משתמש ברכב.
בעת הדיון המוקדם מסר התובע כי בתו, שאין לה רשיון אך היא לומדת נהיגה, קנתה רכב אלא שאחיה משתמשים בו. לטענתו בעת הדיון המוקדם, התובע אינו משתמש ברכב ואסור לו לנהוג בשל לחץ דם גבוה.
מעדותו של התובע בבית הדין הסתבר כי בתו של התובע, תמאם, כבר הפסיקה ללמוד נהיגה ומכרה את הרכב. היא השתכרה בין -.300, 1ל-.450, 1ש"ח לחודש, ומסכום זה הצליחה אף לעזור כספית לאחיה ולתובע עצמו.
בעדותו חזר התובע, מחד, על גירסתו מהדיון המוקדם כי אחיה של בתו נהגו
ברכב, אך מאידך - מסר כי הם מפחדים לנהוג וכי הרכב ליד הבית.
בניגוד לדברי התובע כי הרופא אסר עליו לנהוג בשל יתר לחץ דם, מסר התובע בחקירתו הנגדית כי כשאינו מרגיש טוב, מבקש הרופא שהתובע יבוא בעצמו ברכב.
גם מסמך נ/4, שהוא אישור רפואי שהוצא על ידי רופאו של התובע ביום 24/2/94(יום לאחר מכתב הדחייה), מלמד כי בניגוד לדברי התובע, הרופא דווקא ממליץ על כך שהתובע ישתמש ברכב. באישור נאמר:ו "אסור לו ללכת בעליה ... ממליץ להשתמש ברכב כדי לנסוע".
ככל הנראה, נ/ 4הוא המסמך שעליו העיד התובע כי החוקר של המוסד לביטוח
לאומי המליץ לו למסור לנתבע ונראה מתוכנו כי מטרתו היא להביא לכך שעל הרכב
הנדון לא תחול תקנה 9(ג) לתקנות הבטחת הכנסה בשל כך שיוכר כ"רכב רפואי".
ענין נוסף שערער את מהימנות התובע בנושא הרכב היה ענין רשיון הנהיגה. התובע, שמסר תחילה כי אסור לו לנהוג (בניגוד לאמור בנ/4), אמר תחילה כי אינו יודע אם רשיון הנהיגה שלו עדיין בתוקף ובהמשך התברר כי הוא נושא עמו (בכיס חולצתו) את רשיון הנהיגה.
לכל האמור לעיל יש להוסיף את העובדה שהתובע הביא עמו עד, מר מוחמד ח'טיב, שלדבריו מכיר את התובע ויודע עליו הכל, אך עד זה העיד רק לגבי העדר זכויות במקרקעין ולא העיד מאומה לגבי אי-שימוש ברכב שהיה רשום על שם בתו של התובע.
בענין מימונו של הרכב (אופל אסקונה מודל 85) ושל הוצאותיו, הסביר התובע כי "הילדים עזרו וגם האחים נתנו לי קצת".
בענין עדות זו נעיר תחילה כי אין זה סביר שילדיו של התובע, שבתו היא זו
שעזרה להם ממשכורתה הדלה, הם אלה שהצליחו לעזור לה לרכוש את הרכב.
שנית - דבריו של התובע "נתנו לי קצת" יש בהם כדי ללמד מיהו באמת זה שמימן את הרכב ואת הוצאותיו. התובע ראה את עצמו כמי שקיבל את העזרה מאחיו לצורך מימון הרכב.
.13לאור כל האמור לעיל, חוסר הסבירות וחוסר העקביות בגירסותיו של התובע, אין אנו מקבלים את גירסאותיו ואנו קובעים כי התובע הוא זה שהיה הבעלים האמיתי של הרכב מסוג אופל אסקונה (מספר רישוי 85-563-46), שהיה רשום על שם בתו תמאם ואף אם לא היה הבעלים, הרי שהוא זה שהשתמש ברכב זה, שימוש שאינו אקראי או חד פעמי.
השימוש ברכב זה, הביא לכך שצדק הנתבע בדחותו את תביעת התובע לתשלום גימלת הבטחת הכנסה.
לסיכום
.14התביעה להבטחת הכנסה לחודש פברואר 1994- נדחית.
.15אין אנו יודעים אם התובע הגיש תביעות מאוחרות יורת להבטחת הכנסה ומה

עלה בגורלן. מכל מקום, מאחר שהרכב, לדבריו, כבר נמכר, הרי שאם לא חל שינוי לטובה במצבו הכלכלי של התובע - מומלץ לו להגיש תביעה חדשה להבטחת הכנסה. בתביעה זו, מומלץ לתובע לציין את העובדה שלאביו המנוח היו קרקעות, ואת אי-ידיעתו על צו קיום צוואה או צו ירושה הנוגע לקרקעות אלה.
.16אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון