הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי:

.1מדובר בתביעה לקבלת קצבת שאירים על פי סעיף 252לחוק הבטוח הלאומי
[נוסח משולב] תשנ"ה - 1995(להלן - "החוק").
הנתבע אישר תשלום קצבת שאירים לתובעת מס' 2עבור שניים מילדיה בלבד החל מ-
1.8.94אולם קצבת השאירים עבור הקטין קובלנקו נתיב (התובע מס' 1) (להלן "נתיב") לא אושרה מכיון שלא הוכח שהינו ילדו של המנוח.
התובעת מס' 2מבקשת בכתב תביעתה להכריז, כי X ז"ל הינו אביו של הקטין (להלן - "המנוח").
בכתב התביעה טוענת התובעת מס' 2בשמה ובשם הקטין, כי הינה עולה חדשה מרוסיה, כי נתיב נולד ביום 2.1.93וכי הינו בנם של התובעת מס' 2והמנוח. התובעת מס' 2והמנוח הכירו אחד את השני בשנת 1983בברית המועצות לשעבר ובשנת 1990החלו לגור יחדיו כבעל ואשה אולם לא נישאו. ביום 26.5.86נולד הבן אריאל
ובתעודת הלידה שלו מופיע המנוח כאביו. ב- 11.12.91נולדה הבת אבסטריה, אף בתעודת הלידה שלה מופיע קבלה אורי כאביה. ב- 1992עלו התובעת מס' 2והמנוח ארצה ובינואר 93נולד נתיב אולם המנוח לא רשום כאביו בתעודת הלידה מכיון שהתובעת מס' 2לא היתה נשואה לו. למרות האמור לעיל נכח המנוח בעת לידת נתיב ואף רשם עצמו בתור אביו בתעודת ברית המילה של הקטין.
המנוח נפטרר ב- 12.8.94עקב מחלה, לטענת התובעת מס' 2, עוד לפני שהספיק
להירשם כאביו של נתיב ולפיכך מבקשת בתביעתה להצהיר על מעמדו כאביו של נתיב.
הנתבע מס' 1מכחיש אבהות המנוח ולפיכך טוען, כי התובעת מס' 2אינה זכאית
לקצבת שאירים גם עבור נתיב.
.2הנתבע מס' 2הגיש הודעה לבית הדין לפיו אין לו כל עמדה בסכסוך ויכבד כל החלטה של בית הדין, אולם מציין, כי שאלת האבהות יהיה בה רק כדי לחייב הצדדים הישירים לסכסוך, היינו, התובעים והמנוח.
הנתבע מס' 2שוחרר מהופעה בדיוני בית הדין, על פי בקשת בא כוחו.
.3התובעת מס' 2הגישה במצורף לכתב התביעה תעודת הלידה של המנוח (נספח א'), תעודת לידה של הבת (נספח ב'). התעודות תורגמו לשפה העברית. תעודת שינוי שם של המנוח (נספח ג'), תעודת לידה של נתיב (נספח ד'), תעודת פטירה של המנוח (נספח ה' - נ/2), תעודת ברית מילה (נספח ז'), מכתב מאת המוסד לבטוח לאומי ואישור על לידת נתיב מיום 2.1.93(ת/1).
במהלך הדיון הגיש הנתבע מס' 1הראיות הבאות:נ
תביעה לקצבת שאירים (נ/1), הודעת התובעת מס' 2לפני חוקר המוסד מיום
18.1.93(נ/3), הודעתה מיום 7.11.93(נ/4) ותביעה להבטחת הכנסה חתומה על ידי
המנוח ומיום 13.5.93(נ/5).
.4התובעת מס' 2חזרה בעדותה על האמור בכתב התביעה, כן הפניתה תשומת לב
בית הדין לעובדה כי באישור על לידת נתיב מבית החולים משגב לדך בירושלים (ת/1) נרשם על המדבקה שם בעלה כיורי קובלקו ויש בכך לטענתה סיוע לעמדתה, כי המנוח ראה עצמו והיה אביו של נתיב, אף אם לא נרשם ככזה באופן רשמי.
התובעת מס' 2העידה, כי בתחילה עלתה ארצה בשנת 1990, שהתה פה 10ימים אולם הגיעה ללא בנה וחזרה לרוסיה כדי לקחת את הבן שלה אולם אביו סרב לבוא ארצה ורק כעבור שנתיים באה עם המנוח ועם שני הילדים והיתה בהריון עם נתיב.
התובעת מס' 2מאשרת האמור בהודעתה אשר ניתנה לצורך קבלת הבטחת הכנסה.
מטעם הנתבע לא הובאו כל עדים.
ב"כ התובעת טוענת בסיכום טענותיה בעל פה, כי המנוח הינו אביו של הילד
נתיב, אמנם המנוח לא היה נשוי לתובעת מס' 2אולם היה "ידוע בציבור שלה",
המנוח הכיר בילד, הוא הודה בכך בבית החולים סמוך ללידה ודי בכך על מנת להצהיר
על אבהותו.
ב"כ הנתבע חזרה על הנטען בכתב ההגנה ומפנה את בית הדין לתאריכי ההודעות (נ/ 3ונ/4) ובסיכומו של דבר משאירה ההחלטה לשיקול דעת בית הדין שכן טוענת, כי אם בית הדין יגיע למסקנה שכן הוכחה האבהות - הנתבע יפעל בהתאם.
.5בית הדין נתבקש לדון בשאלת מעמדו של המנוח כבדרך אגב לתביעת התובעים
לקבלת קצבת שאירים.
סעיף 76לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, קובע, כי:ב
"הובא ענין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה הוגשה לבירור הענין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו ענין אף אם הענין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית דין אחר".
סעיף זה חל על בית הדין בשינויים המחויבים לאור האמור בסעיף 39לחוק בית
הדין לעבודה, התשכ"ט - .1969
פסיקת בית הדין קבעה, בין היתר, כי סמכות נגררת קמה רק כאשר מובא ענין
כדין לפני בית הדין, ומתעוררת בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור הענין.
(דב"ע נב/3- 3אברהם סרבניק נ. אהוד אוכמן, פד"ע כד, 188).
ואמנם במקרה שלפנינו תביעת התובעים לתשלום קצבת שאירים הובאה כדין בפני בית הדין, וזוהי התביעה העיקרית שבפנינו, אף אם כותרת התביעה הינה הכרת אבהות נגד המנוח.
הנתבע לא חולק בכתב טענותיו על מהות התביעה העקרית שבפנינו.
על פי הראיות שהובאו על ידי התובעת מס' 2, ואשר לא נסתרו על ידי הנתבע לא במסגרת הבאת עדים מטעמו ולא בסכום טענותיו, המסקנה הינה כי התובעת מס' 2עמדה בעול ההוכחה המוטל עליה להוכיח מעמדו של המנוח כאביו של נתיב ולו לצורך זכאות לקצבת שאירים גם עבור הקטין - נתיב.
נטל ההוכחה בתביעה על פי חוק מחוקי הבטחון הסוציאלי חל על התובע.
(ראה דב"ע נא/108-0, עבדללה עודה נ. המל"ל, פד"ע כ"ג, 480, 484וכן דב"ע
לו/10-0, דוידיאן נ. המל"ל, פד"ע ב' עמ' 3, 10-9).
אין מדובר בחלוקת "נטל ההוכחה" אלא בסכון אשר כל צד לוקח על עצמו. במקרה
של ספק אין לפסוק דוקא על פי הכלל בדבר חובת ההוכחה אלא יש להזדקק למידת הסבירות, מכלל חומר הראיות שבתיק כשלנגד עיני הפוסק גם השקול של "עוול מול עוול" (דב"ע נב/100- 0המוסד נ. אמנה אעראר, פד"ע כה, 107) יש להדגיש, כי אם בסוף ההליך מעריך בית הדין שהוכחות הצדדים הן שקולות ומאוזנות, כי אז יכריע בית הדין לטובת המבוטח למרות היותו תובע בתובענה.
הנתבע לא פרש בסכום טענותיו מדוע היפנה את בית הדין לתאריכים בהם נגבו
ההודעות נ/ 3ונ/ .4מדובר בהודעות אשר נגבו לצורך קבלת הבטחת הכנסה אף, כי התביעה לקצבת שאירים הוגשה באותו מועד על פי האמור בנ/ .1הנתבע אף לא היפנה את בית הדין לסתירות כלשהן בהודעות.
ומתוך עיון בהן לא מצאתי כל סתירה מהותית בין האמור בהן לבין עדות התובעת בפנינו. התובעת מס' 2פרטה נסיבות הפרוד שבינה לבין המנוח, פרטה דבר מחלתו ובהודעתה מיום 18.1.93הצהירה, כי המנוח הינו אביו של נתיב, עובדה אשר לא נסתרה למעשה על ידי ב"כ הנתבע, ולו לכאורה.
.6במצב דברים זה יש לפסוק לטובת התובעים והנני מצהירה, כי גם לצורך זכאותה של התובעת מס' 2בתביעתה לקצבת שאירים עבור נתיב, יש להכיר במנוח כאביו של X.
.7הנתבע ישלם לתובעים סך 500ש"ח הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין.

.8זכות ערעור תוך 30יום מיום המצאת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה
בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון