התפטרות עובדת ניקיון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התפטרות עובדת ניקיון:

.1בפנינו תביעה לפיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, פדיון חופשה שנתית
ודמי הבראה
.2בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי התובעת לא פוטרה על ידה. לפיכך אין היא
זכאית לפיצויי פיטורין, וממילא גם לא לתמורת הודעה מוקדמת. הנתבעת טוענת כי התובעת ניצלה 12ימי חופשה. אין כל התייחסות לתביעה לדמי ההבראה.
.3התובעת העידה בפנינו מטעמה. מטעם הנתבעת העיד מנהל הנתבעת ומנהלת עבודה
בנתבעת, הגב' שמחה חמל. כמו-כן הוצגו בפנינו תלושי שכר של התובעת, טופס 106ומכתבים שונים בעניינה של התובעת.
לאחר שבחנו עדויות הצדדים ועיינו בפרוטוקול הדיון ובמוצגים שהוצגולתיק אנו
קובעים כדלהלן:ב
.4אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעת הועסקה על ידי הנתבעת כעובדת נקיון
בתעשיה האווירית, החל מיום .1/9/93
לעדות התובעת עבדה 8שעות ביום אולם כפי שעולה מחומר הראיות הועסקה על בסיס שעות . הדיווח בוצע על ידי התעשיה האווירית והתשלום נעשה על פי דיווח. מכרטיסי הנוכחות שהוצגו בפנינו עולה כי התובעת הועסקה 5ימים בשבוע במשך 3שעות בכל יום.
מכאן כי הקף משרתה עמד על 3/8משרה.
מעדויות הצדדים (עמ' 1לפרוט' מיום 22/1/97; עמ' 5לפרוט' מיום 25/2/97)
עולה כי ביום 15/8/95פרץ סכסוך בינה לבין מנהלת הנתבעת, הגב' חמל, שנסתיים בהגשת תלונות הדדית במשטרה. המחלוקת בין הצדדים נתגלעה בשאלה האם, כטענתה , פוטרה התובעת, או, כטענת הנתבעת, נעדרה מעבודתה, ודחתה הצעה לשיבוץ חליפי שהוצע לה.
.5הלכה פסוקה היא כי "היסוד, הן של הפיטורין והן של ההתפטרות הוא שהצד
הפועל נתן ביטוי שאינו משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא את יחסי העובד והמעביד הקיימים בין השניים לידי גמר" (דב"ע, ל/18- 3נח בנצילוביץ נ' אתא בע"מ , פד"ע ב' 41; דב"ע נא/ 3- 1מפעלי ים המלח בע"מ נ' דוד שיינין , פד"ע כב' 271). מבחינת נטל ההוכחה - " על העובד להוכיח שהוא מצוי בתוך מסגרת הזכאים
לפיצויים . . . הרוצה להוציא עובד ממסגרת הזכאים לפיצויי פיטורים, עליו הראיה כי יש לשלול מהעובד פיצויי פיטורים" (דב"ע לג/ 58- 3האוניברסיטה העברית , ירושלים, נ' בתיה מינטל , פד"ע ה' 65).
בענייננו, הציגה התובעת 2גרסאות:ו
בפרוט' מיום 30/1/96מעידה התובעת כי "היתה לי תקלה עם האחראית ואחרי
חופשה של שבועיים חזרתי . . . ולא נתנו לי עבודה. פניתי למועצת הפועלים והם
פנו לנתבעת, למרות זאת לא נתנו לי עבודה."
בעדותה מיום 22/1/97מעידה התובעת " האחראית שמחה הרימה יד עלי ואחר כך
באתי למחרת, ושניר אמר לי שאני מכה. אמר לי שאחכה . חכיתי כל השבוע ולא קיבל אותי לעבודה , ואז פניתי למועצת הפועלים. בקשתי מכתב פיטורים והוא לא רצה לתת."
מנהל הנתבעת, בעדותו (עמ' 2לפרוט' מיום 22/1/97) טוען כי, בעקבות הסכסוך שפרץ ביום 15/8/95ניתקה התובעת קשר עם החברה . מאחר ואישור הבטחון שלה נלקח על ידי מפקח של התעשיה האווירית, (האישור צורף לכתב ההגנה) הוצעו לה מספר מקומות עבודה חלופיים - אותם סרבה לקבל.
אישור נוסף לגרסתה של הנתבעת עולה ממכתב התשובה, שנשלח לגב' מרלן במועצת פועלי לוד, בעקבות פנייתה של זו האחרונה. במכתב זה חוזרת הנתבעת על גרסתה לפיה :נ
"ביום ראשון הופיעה לעבודה , ואז נדרשה מאיתנו להגיע ביום שני ולקבל סידור עבודה. הגב' שרה גואטה לא התיצבה ביום שני לעבודה כנדרש. אם ברצונה לחזור לעבוד אנו מבקשים שתעשה זאת בצורה מסודרת ובתיאום עם המשרד - טלפונית".
על סרובה לעבוד במקום עבודה חלופי נוכל ללמוד גם מהעובדה כי עברה לעבוד
אצל קבלן נקיון אחר בתעשיה האווירית בסמוך לפיטוריה, כעולה מעדות המנהלת (עמ'
5לפרוט' מיום 25/2/97)
מכל העולה לעיל, משלא הוכח אקט פיטורין ולא הוכחה כוונה לפטר אנו מעדיפים את גרסת הנתבעת באשר לסיום יחסי עובד-מעביד. לא מצאנו ראיה בדבר ביטוי שאינו משתמע לשני פנים המעיד על כוונת הנתבעת לפטר את התובעת. נהפוך הוא, העדויות שהובאו בפנינו יש בהן כדי לתמוך בגירסת הנתבעת כי אכן הוצעה לתובעת להמשיך עבודתה בנתבעת.
משכך, דין תביעתה לפיצויי פיטורים ולתמורת הודעה מוקדמת - להידחות.
.6באשר לתביעה לפדיון ימי חופשה
הזכות לחופשה שנתית קמה לעובד מכוח חוק חופשה שנתית, התשי"א - .1951"
הלכה פסוקה היא שהמעביד חייב לתת את החופשה ומכוח חובתו בחוק (ס' 26) לנהל
פנקס חופשה. הוא אשר חייב לדעת ולהוכיח אם וכמה ימי חופשה קבל העובד בפועל. משהוכיח העובד את תקופת עבודתו , עובר נטל ההוכחה על המעביד שאמנם נתן לעובד את ימי החופשה המגיעים לו לפי החוק" (דב"ע לד/ 17- 3רפאל אברג'יל נ' קורט אנסבך, פד"ע ה 253; דב"ע לא/ 22- 3ציק ליפוט נ' חיים קסטנר פד"ע ג 215).
מאחר והתובעת הועסקה במשך 5ימים בשבוע, כעולה מכרטיסי הנוכחות שהוצגו
לתיק, זכאית התובעת, מכוח החוק לעיל, ל- 10ימי חופשה בשכר מדי שנה.
מתלושי השכר שהוצגו בפנינו לכל תקופת העבודה עולה כי בסה"כ ניתנו לתובעת 12ימי חופשה בשכר, כשבמניינם נמנית התקופה בין 15/8/95ועד . 31/8/95
יתרת החופשה שנותרה לזכות התובעת הינה 8ימי עבודה. התעריף
לשעת עבודה הינו 9שקלים, כמפורט בתלושי השכר. לפיכך , בהתחשב
בהקף משרתה זכאית התובעת לסך של -. 216ש"ח, כפדיון חופשה.
.7באשר לתביעה לדמי הבראה
על פי צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה מיום 26/11/92קמה
לעובד הזכות לפדיון ימי הבראה , עם ניתוק יחסי עובד ומעביד, עבור תקופה של עד שנתיים אחורה ממועד סיום עבודתו. אין בתלושי השכר שהוצגו בפנינו כל אסמכתא באשר לתשלום דמי הבראה כמתחייב מצו ההרחבה דלעיל.
משלא הוכח בפנינו כי שולמו דמי ההבראה, זכאית התובעת בגין תקופה זו לדמי
הבראה, בהתאם להקף משרתה בסך של 666.50ש"ח.
.8לסיכום, מכל העולה לעיל אנו דוחים את התביעה לתשלום פיצויי פיטורים
ותמורת הודעה מוקדמת.
אנו מקבלים את התביעות לפדיון חופשה ולדמי הבראה , כמפורט לעיל, ומחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים כדלקמן:ב
ב. בגין פדיון חופשה סך של -. 216ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום
1/9/95ועד למועד התשלום בפועל.
ג. בגין דמי הבראה סך של 666.5ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1/9/95ועד למועד התשלום בפועל.
.9בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

.10ניתן לבקש רשות ערעור מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 15יום
מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות בורר

 2. התפטרות גננת

 3. התפטרות או פיטורים

 4. התפטרות בגיל 65

 5. התפטרות מוסכניק

 6. התפטרות עובד מוסך

 7. התפטרות עקב חתונה

 8. התפטרות ללא התראה

 9. התפטרות או פיטורים

 10. התראה לפני התפטרות

 11. ביטול מכתב התפטרות

 12. פיטורים או התפטרות

 13. התפטרות בגלל השעיה

 14. התפטרות עובדת מתנ''ס

 15. התפטרות מנהל מכירות

 16. התפטרות עובדת ניקיון

 17. התפטרות עקב התעללות

 18. התפטרות עקב מחלת ילד

 19. התפטרות מטפלת בילדים

 20. התפטרות עקב מעבר דירה

 21. התפטרות מוצדקת אבטלה

 22. התפטרות בשל מצב רפואי

 23. חזרה מהתפטרות אחרי שעה

 24. אי הגעה לעבודה התפטרות

 25. התפטרות בגלל שחיקת שכר

 26. התפטרות עקב מעבר למושב

 27. מכתב התפטרות לאחר גניבה

 28. המשך עבודה לאחר התפטרות

 29. התפטרות נהג מערבל בטון

 30. התפטרות בגלל מצב בריאותי

 31. שינוי כתובת לאחר התפטרות

 32. התפטרות בגלל עומס בעבודה

 33. התפטרות בגלל לחץ בעבודה

 34. התפטרות לא מוצדקת מהעבודה

 35. התפטרות בדין מפוטר בהסכמה

 36. התפטרות עובד מועצה מקומית

 37. התפטרות בגלל האשמה בגניבה

 38. התפטרות בגלל קיצור משמרות

 39. התפטרות בגלל חילופי מעבידים

 40. הצעת עבודה חלופית - התפטרות

 41. התפטרות עקב התנהגות מעליבה

 42. אי התייצבות לעבודה כהתפטרות

 43. התפטרות בגלל תנאים לא ראויים

 44. פתיחת עסק מתחרה אחרי התפטרות

 45. התפטרות בזמן חופשה ללא תשלום

 46. פתיחת עסק מתחרה לאחר התפטרות

 47. התפטרות בגלל אי שיבוץ לעבודה

 48. התפטרות עובד לצורך טיפול בילד

 49. התפטרות בגלל שינוי תנאי עבודה

 50. התפטרות בגלל שינוי שעות עבודה

 51. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 52. התפטרות בגלל העדר הסעה לעובד

 53. התפטרות לאחר חופשה ללא תשלום

 54. קבלת מכתב ''התפטרות'' מהמעסיק

 55. התפטרות לצורך טיפול בהורה חולה

 56. התפטרות תוך 9 חודשים מיום הלידה

 57. פיצויי פיטורים לרב בגין התפטרות

 58. התפטרות בגלל הפרת הבטחה לקידום

 59. נוהג פיצויים במקרה התפטרות בחברה

 60. התפטרות עקב קבלת עובד אחר לעבודה

 61. פיצויים למרות התפטרות מכוח "נוהג"

 62. התפטרות על סמך אישור רופא תעסוקתי

 63. התפטרות עקב מעבר מגורים בהתנחלות

 64. התפטרות עקב ירידה של 20% מהמשכורת

 65. התפטרות עקב הפרת הבטחה להעלאת שכר

 66. מתן מכתב פיטורים לאחר התפטרות מוסכמת

 67. האם היעדרות מהעבודה נחשבת התפטרות ?

 68. התפטרות עקב מעבר דירה לעיירת פיתוח

 69. התפטרות עובדת בגלל ילד שעולה לכיתה א

 70. התפטרות עקב אי תשלום תנאים סוציאליים

 71. התפטרות לאחר לידה - הוראות התקשי''ר

 72. קבלת חצי מפיצויי פיטורים עקב התפטרות

 73. התפטרות עקב מצב בריאותי - עבודה חלקית

 74. התפטרות בגלל נישואים - פיצויי פיטורים

 75. הבטחה לשלם פיצויי פיטורים למרות התפטרות

 76. האם אפשר להכריח בורר לחזור בו מהתפטרותו

 77. התפטרות בשל מצב בריאותי ללא ידיעת המעסיק

 78. התפטרות בדין מפוטר עקב צמצום שעות העבודה

 79. התפטרות בגין העתקת מקום מגורים לישוב חקלאי

 80. התפטרות בגלל אי העמדת מגורים במקום עבודה חדש

 81. פיצויי פיטורים בגין התפטרות התובע עפ"י סעיף 11(א)

 82. הבטחה לעובד לשלם פיצויי פיטורים גם במקרה של התפטרות

 83. טענת התפטרות בגלל מעבר דירה בעקבות מחלה של קרוב משפחה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון