זכויות העיוור בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכויות העיוור בביטוח לאומי:

.1מדובר בתביעה לקבלת גמלת שירותים מיוחדים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי
}מתן שירותים מיוחדים לנכים{ התשל"ט - 1978(להלן - "התקנות").
התובע הינו עיוור בשיעור %.100
בכתב תביעתו טוען, כי בעבר היה זכאי לשירותים מיוחדים בגובה % 100הגימלה
אולם כעבור חצי שנה נבדק מחדש על ידי הנתבע והגימלה נשללה ממנו.
התובע טוען, כי בשל מצבו הרפואי הינו זכאי לגימלה על מנת שזו תשמש לו לנסיעותיו המיוחדות לבדיקות רפואיות שונות באיזור הצפון והמרכז בגין מצבו הרפואי.
.2הנתבע טוען בכתב ההגנה, כי אין התובע זכאי לקצבת שירותים מיוחדים מאחר ואין הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת בבצוע רוב פעולות היום יום ואינו זקוק להשגחה.
עוד מציין הנתבע, כי התובע קבל קצבה מיוחדת בשעור % 50לתקופה שמ- 1.11.92עד ליום .30.10.93התובע ערער בשנת 1994ונמצא שהוא עצמאי. הנתבע מבסס טיעונו על הערכה תיפקודית שמיום .11.4.94
.3התובע הגיש שתי תביעות זהות לקבלת הגימלה הן בתיק זה שלפנינו והן בתיק
נה/251-.0
עוד יצויין, כי בעת הדיון שהתקיים בבית הדין ביום 14.3.96נשאל התובע בחקירתו הנגדית תוך התייחסות לדו"ח הערכת תיפקוד קודם מיום 12.11.92ולא לדו"ח האחרון מיום 11.4.94, אולם לאור האמור בדו"ח הערכת התיפקוד האחרון
שהומצא לבית הדין בשלב מאוחר יותר והן לאור עדותו של התובע בפנינו לא מצא בית הדין לזמן
הצדדים לדיון נוסף, שכן לאור חומר הראיות שהוצג בפני בית הדין, די בו כדי ליתן פסק דין בענינו של

התובע.
.4מתוך דו"ח התיפקוד מיום 11.4.94(להלן - "דו"ח התיפקוד") עולה, כי
מדובר בתובע שהינו עיוור וכן סובל ממחלות נוספות. התובע מתגורר עם אשתו.
באשר לניידות בתוך הבית נקבע, כי התובע עצמאי בניידות בעזרת מקל כאשר
מתהלך בביתו.
באשר להלבשה - נקבע כי, מתלבש ללא עזרה. התובע פשט ולבש חולצה, הסיר
מכנסיו ולבש אותם בחזרה, הסיר גרביים ונעליים.
באשר לרחצה - נקבע, כי זקוק לדירבון ונוכחות בחדר האמבטיה ללא עזרה פעילה כאשר הדגים כניסה ויציאה מהמקלחת, פתיחת ברז, רחיצת פנים וידיים, גילוח עם מכונת גילוח חשמלית והדגים חפיפה ורחצת גוף כאשר אשתו נוכחת ועוזרת ב... המים.
באשר לאכילה - התובע אוכל ושותה ללא עזרה כאשר האוכל מוגש לו.
באשר להפרשות - נקבע, כי הינו שולט על ההפרשות ועצמאי בשירותים.
עוד פורט בדו"ח התיפקוד כי התובע אינו זקוק להשגחה במשך כל היום, כי נמצא במשך היום לבדו כשבע שעות כאשר אשתו עובדת ואחר כך הולכת לסידורים.
בגין שפורט לעיל לרבות החלטת רופא מיום 4.8.94נפסק, כי התובע אינו זכאי
לגימלה שירותים מיוחדים.
כאשר נשאל על ידי אחות בריאות הצבור מה השימוש המיועד לגימלה השיב, כי
מדובר בהוצאות שוטפות, נסיעות לבדיקות ורכישת תרופות.
בעדותו בפני בית הדין הבהיר, כי מתהלך בעזרת מקל הליכה בבית וציין כי
מדובר בביתו שלו שמכיר אותו. כן השיב, כי נכון כי מתלבש לבד.
לגבי הרחצה פרט, כי הדגים רחצה בלבד אולם כי צריך להגיש לו הכל, ועל מישהו להיות נוכח בעת הרחצה.
באשר לאכילה העיד, כי אוכל באופן עצמאי כאשר האוכל מוגש לפניו וכי הינו אף עצמאי בשירותים.
התובע אישר, כי אשתו עובדת 4שעות ביום. בתו של התובע הבהירה, כי יעוד הגימלה הינה לצורך ליווי אביה לקופת חולים או לבית חולים באשר לבדיקות רפואיות.
ב"כ הנתבע הסביר, כי התובע מקבל קצבת נכות כללית בגין %100, כי בעבר קיבל % 50בהיותו בודד חריג אולם לאור דו"ח התיפקוד אין לזכותו בגמלה לרבות בתוספת בשל היותו בודד חריג מאחר ואשתו חזרה אחרי תקופת אישפוז, להתגורר עמו.
.5"פעולות יום יום", אשר בקשר אליהן ניתנת קצבה לשירותים מיוחדים,
מוגדרות בתקנה 1לתקנות והן כוללות חמש פעולות וכן הקשור בהן:נ לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמאית בתוך הבית. הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים ושיעורה מותנים בכך שהנכה תלוי בעזרת הזולת בביצוע רוב או כל פעולות היום יום והקשור בהן, ברוב או בכל שעות היממה וכן או הזקוק להשגחה מתמדת.
"השגחה" - מוגדרת בתקנה 1להשגחה או פיקוח על הנכה למניעת סכנה לעצמו
ולאחרים.
מטרת הקצבה לשירותים מיוחדים נועדה למתן שירותים לטיפול אישי בנכה, ולעזרה בבית לשירותו האישי למשק ביתו לביצוע פעולות היום יום. השאלה אם מתקיימים בנכה הנתונים שהם תנאי לזכאותו היא שאלה שבעובדה. אין לפרש פירוש מילולי דווקאני את הביטוי "רוב פעולות היום יום", וכן את המילים "אכילה", "לבישה" ו"הגיינה אישית
ורחצה", את יפגע הפירוש המילולי במטרת המחוקק. [דב"ע מג/120- 0המוסד
לביטוח לאומי נ. אתי יואל פד"ע טו' עמ' 340].
"יש להעריך כל מקרה בפני עצמו תוך בדיקת תפקודו של הנכה על פי יכולתו
בביצוע פעולות היום יום". [דב"ע מח/185- 0חדד עבדאללה נ. המוסד (לא פורסם) מצוטט בספר "דיני הביטוח לאומי"/מאת מנחם גולדברג מהדורת 1995בעמ' 292].
בבואו של ביה"ד לקבוע האם מתקיימים בנכה הנתונים שהם תנאי לזכאותו לקבלת
קצבת שירותים ולשיעור הקצבה, היא שאלה שבעובדה.
יש ליתן את הדעת לשאלה האם הגמלה הנתבעת, משתינתן, אכן תשמש את יעודה טיפול אישי בנכה ועזרת בית לשירותו האישי של הנכה ומשק ביתו. מאידך, צריך שיהיה לנגד עיני ביה"ד הנכה המסוים שבעניינו דנים, מצבו, ומידת הזדקקותו בסביבה, בביתו ובחוג משפחתו. (דיון מא/150- 0המוסד לביטוח לאומי נ. מאיר פרץ פד"ע יג' עמ' 189ועמ' 194).
באשר למצב הראייה - עיוורון לכשעצמו אין בו כדי לזכות בגימלה. אולם,
עיוורון בתוספת מגבלות אחרות או כאשר הנכה מתגורר לבדו, יכול לזכות את הנכה בגימלה, אם הוא משפיע על ביצוע פעולות היומיום. (דב"ע נג/182- 0יפת זכריה נגד המוסד, פד"ע כז' עמ' 83).
.6מהעדויות שהובאו בפני בית הדין לרבות עיון בהערכת דו"ח התיפקוד עולה,
כי למרות שמדובר בתובע שהינו עיוור ב- %100, התובע אינו בבחינת נכה התלוי
בעזרת הזולת בבצוע פעולות יום יום ברוב שעות היממה עקב נכותו זו. אף לא הוכח,
כי הינו זקוק להשגחה מתמדת.
לפיכך אין התובע עונה, מבחינת תיפקודו בבצוע פעולות "היום יום" לתנאים המפורטים בתקנה 2ו- 3לתקנות, ולפיכך עם כל ההבנה למצבו האישי, דין תביעתו להידחות.
כאמור אין יעוד הגימלה לצורך ליווי התובע לבדיקות רפואיות, בבחינת מימון הוצאות נסיעה, אין אף מטרת הגימלה לצורך רכישת תרופות אלא לטיפולו האישי של התובע ולעזרה בבצוע אותן פעולות שפורטו לעיל.
.7המסקנה לפיכך הינה, כי דין התביעה להידחות.

.8זכות ערעור תוך 30יום מיום המצאת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה
בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון