חברת הביטוח לא משלמת על גניבת רכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מקרה בו חברת הביטוח לא משלמת על גניבת רכב:

א. כללי:נ
העובדות שלהלן אינן שנויות במחלקות:ב
.1ביום 25.12.92רכש התובע רכב מדגם פורד סיירה מ.ר. 87-873- 33(להלן:ו
"הרכב").
.2התובע ביטח את הרכב בביטוח כנגד נזקי גניבה ו/או פריצה אצל הנתבע וזאת
על פי פוליסה שמספרה 92-83981767- 25(להלן:נ "פוליסת הביטוח"). הרכב בוטח כאמור לפרק הזמן שמיום רכישתו ועד ליום .31.8.93
.3בפוליסת הביטוח הוסכם כי תנאי מוקדם לכיסוי הביטוחי בגין נזקי פריצה לרכב וגניבתו הוא שברכב קיים ומופעל, בעת חניית הרכב, מיגון של מנעול לידית ההילוכים (מסוג "רב בריח") או מערכת אזעקה המגנה על הפתחים, המכסים ושמשות הרכב.
ב. טענות התובע:ב
.1לטענת התובע, הוא החנה את הרכב בקרבת ביתו שבשדרות ביום 24.6.93בשעה 00:ו 01לערך, הוא נעל את ידית ההילוכים במנעול רב בריח, נעל את דלתות הרכב והפעיל את מערכת האזעקה ברכב.
.2במהלך אותו לילה נגנב הרכב והוא לא נמצא לאחר מכן.
.3לטענת התובע הוא עמד בתנאי הפוליסה כאמור לעיל ועל כן על הנתבעת לפצותו
בגין נזקי גניבת הרכב על פי תנאי הפוליסה.
ג. טענות הנתבעת:נ
לטענת הנתבעת אין עליה לפצות את התובע מהטעמים הבאים:ב
.1ברכב לא היה מותקן מנעול רב בריח.
.2ברכב לא היתה מותקנת מערכת אזעקה ואם אכן היתה מותקנת מערכת אזעקה ברכב
הרי שזו לא הופעלה על ידי התובע עובר לגניבת הרכב.
.3משהיפר התובע את תנאי הפוליסה בנוגע לקיום אמצעי מיגון והפעלתם ברכב,
אין הוא זכאי לפיצויי, בהתאם למוסכם בין הצדדים על פי הפוליסה.
.4התובע לא הוכיח את גובה הנזק שנגרם לו עקב גניבת הרכב ולא הוכיח את
הסכום אשר בו על הנתבעת לפצותו.
ד. האם היה מותקן ברכב מנעול רב בריח?:ו
.1כאמור לעיל, נרכש הרכב על ידי התובע ביום 25.12.92(בדרך של עסקת
חליפין ברכב קודם שהיה בידי התובע בצירוף תשלום שגובהו אינו רלוונטי לעניינינו).
בתצהיר עדותו הראשית העיד התובע כי הוא התקין ברכב מנעול רב בריח בסמוך
לאחר רכישת הרכב וכי התקנה זו בוצעה אצל "אביזרי משה" בנתיבות.
להוכחת התקנת המנעול הציג התובע בפני הנתבעת את החשבונית נ/ 1(ראה בעמ' 9שורה 15לפרוטוקול). כמו כן העיד התובע כי חשבונית זו מתייחסת להתקנת המנעול (ראה בעמ' 8שורה 19).
מעיון בחשבונית נ/ 1עולה בבירור כי אין היא מתייחסת להתקנת המנעול ברכב
שכן חשבונית זו נושאת את התאריך 11.12.92שהוא מוקדם ב- 14יום מהמועד בו רכש
התובע את הרכב, על פי גירסתו.
.2אם היה ספק כלשהו בכך שדברי התובע בעדותו כי החשבונית נ/ 1מתייחסת
להתקנת המנעול ברכבו אינם אמת, הרי שספק זה נעלם למשמע עדותו של ע"ת 2,
בונפרד שלום.
לטענת התובע מר בונפרד הוא אשר התקין את המנעול ברכב.
עד תביעה זה, הציג בפני ביהמ"ש את הדף מפנקס החשבוניות שמתוכו צולמה,
כביכול, החשבונית נ/ 1(ת/4).
בשלב זה הוברר כי המקור ממנו צולמה נ/ 1(על פי ת/ 4ביחס לחשבונית מספר 829ב') מתייחס למכירת מסנן דלק בסך 4ש"ח ביום 11.12.92ללא ציון שם הרוכש.
מאידך ערוכה החשבונית נ/ 1(שמספרה 829ב') באופן בו היא מתייחסת למכירת
מנעול רב בריח ומעמד בסך 245ש"ח ביום .11.12.92
על הקשר בין החשבונית נ/ 1ובין המקור לפי ת/ 4מעיד מר בונפרד:נ
"משהו לא מסתדר לי ואני רוצה לבדוק.
נכון שהתאריך עבר באופן זהה והחתימה עברה באופן זהה מת/ 4לנ/1" (עמ' 14שורה 22).
מהאמור לעיל עולה כי לכאורה מדובר במעשה פיברוק שכן החשבונית שהוצגה בפני הנתבעת (נ/1) אינה מתייחסת במקורה להתקנת מנעול רב בריח.
.3אף ביחס לעצם ההתקנה אין עד התביעה 2מסייע בידי התובע.
עד זה אינו זוכר אם מדובר בהתקנה של המנעול ברכבו של התובע או ברכבו של אחיו
ואם מדובר ברכב נשוא התביעה (מדגם סיירה) או ברכב אחר (ראה עדותו בעמ' 13
שורות 10-8).
.4לאור האמור לעיל, אני קובע כי לא עלה בידי התובע להוכיח כי ברכבו היה מותקן מנעול רב בריח.
נסיונו של התובע להוכיח דבר זה הביאו לכך שהוא הציג
בפני הנתבעת ובפני ביהמ"ש חשבונית שהיא מעשה זיוף של
החשבונית שבידי עד התביעה .2
ה. האם היתה מותקנת ברכב מערכת אזעקה?:ב
.1העדות היחידה אשר באה בפני בענין זה הנה עדותו של התובע, לפיה היתה
מותקנת ברכב מערכת אזעקה בעת שהרכב נרכש על ידו.
.2חוסר מהימנותו של התובע הוכח בעליל בנוגע להצגת החשבונית נ/ 1כחשבונית המתייחסת להתקנת מנעול רב בריח ברכבו, דבר שהוברר כבלתי נכון. מי לכפינו יתקע כי בענין קיומה של מערכת האזעקה ברכב דובר התובע אמת?. סבור אני כי אין להשתית על עדותו של התובע ממצא כלשהו ביחס להמצאות מערכת אזעקה ברכב.
.3לטענת התובע הוא רכש את הרכב מחבר לעבודה בשם נאביל, אשר עבד עמו במשך שנה (ראה עדותו בעמ' 8שורה 6-3).
את פרטיו של חבר זה לרבות מספר תעודת זהות יכול היה התובע להשיג בנקל שכן פרטים אלה מופיעים ברישום במשרד הרישוי ביחס לבעלים הקודמים של הרכב (ראה נ/4).
מטעמים השמורים עמו לא טרח התובע להזמין את נאביל להעיד ביחס לקיומה של מערכת האזעקה ברכב. המנעותו של התובע מהזמנתו של עד זה יש לזקוף לחובתו.
ראה בענין זה ע"א 55/89קיפל נ. טלקר בע"מ פד"י מ"ד (4) עמ' 595בעמ' 602(מול האות ז') וכן ע"א 465/88הבנק למימון וסחר בע"מ נ. סלימה מתתיהו ואח’, פד"י מ"ה (4) עמ' 651בעמ' 658(מול האות ו').
ו. סיכום:ו
משהגעתי למסקנה, כאמור לעיל, כי לא עלה בידי התובע להוכיח התקנת מנעול רב בריח ברכב ולא עלה בידו להוכיח קיומה של מערכת אזעקה ברכב, דין התביעה להידחות שכן התובע לא עמד בתנאי הפוליסה לפיהם היה עליו להפעיל אמצעי מיגון (אזעקה או מנעול) ברכבו.
בנסיבות אלה, אין עוד צורך ומקום לדון בשאלת גובה הנזק ובשאלת נפקות
סירובו של התובע להיבדק בפוליגרף לאחר שהוא נתן הסכמתו לכך.
אני דוחה את התביעה.
התובע ישלם לנתבעת הוצאותיה ושכ"ט עו"ד בסך כולל של -.000, 5ש"ח.

סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
מאחר ומהראיות שבאו בפני עולה כי לכאורה נעברה ע"י מאן דהוא עבירה הנוגעת לזיוף החשבונית, כאמור לעיל, אני מורה למזכירות בית המשפט להעביר העתק מפסק דין זה וכן העתק מנ/ 1ומת/ 4ומפרוטוקול הישיבה בה העידו עדי התביעה בתיק זה לתחנת המשטרה בשדרות על מנת שזו תפתח בחקירה בנוגע לחשד זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גניבת רכב נכה

 2. גניבת רכב מונע

 3. ביום גניבת רכב

 4. עורך דין גניבת רכב

 5. גניבת רכב ממוסך

 6. גניבת רכב מליסינג

 7. גניבת רכב בנתניה

 8. עונש על גניבת רכב

 9. גזר דין גניבת רכב

 10. גניבת רכב ממגרש חניה

 11. מה העונש על גניבת רכב

 12. גניבת רכב נזקים עקיפים

 13. גניבת רכב ע''י שב''חים

 14. כסף מהביטוח על גניבת רכב

 15. ערעור פלילי על גניבת רכב

 16. ביטוח גניבת רכב מליסינג

 17. עונש על ניסיון גניבת רכב

 18. גניבת רכב מחניה ליד הבית

 19. ביטוח גניבת רכב - תאונות

 20. גניבת רכב ממגרש – אחריות חברת שמירה

 21. גניבת רכב - אזעקה לא תקינה

 22. ביטוח גניבת רכב משועבד לבנק

 23. הוכחת גניבת רכב לחברת הביטוח

 24. גניבת רכב במכון שטיפת מכוניות

 25. גניבת רכב שנקנה ממדינת ישראל

 26. הרשעה בעבירת ניסיון גניבת רכב

 27. תביעה נגד מנורה ביטוח גניבת רכב

 28. חברת הביטוח לא משלמת על גניבת רכב

 29. ביטוח גניבת רכב - מחירון יצחק לוי

 30. סעיף מיגון בפוליסת ביטוח גניבת רכב

 31. ביטוח מקיף סובארו ג'סטי - גניבת רכב

 32. גניבת רכב זמן קצר לאחר תחילת הביטוח

 33. פיצוי על גניבת רכב נמוך ממחיר מחירון

 34. סירוב חברת הביטוח לפצות על גניבת רכב

 35. תביעה נגד מושב - אחריות בגין גניבת רכב

 36. ניסיון לרמות חברת ביטוח - ביום גניבת רכב

 37. האם פציעה בזמן גניבת רכב מהווה תאונת דרכים

 38. חברת הביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - תביעה

 39. מדיניות ענישה מחמירה כלפי העבירות פריצה וגניבת רכבים

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון