חברת הביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - תביעה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חברת הביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב – תביעה"

1א. המחלוקת להכרעתי נסבה גלל ביטוח מקיף לרכב התובע אשר כמתואר בכתב
התביעה הינו מדגם אוסטין מונטגו סטיישן מ.ר 88-479- 57(להלן "הרכב").
ב. אין חולק כי הרכב בוטח בביטוח מקיף מיום 1.9.90 ועד ליום 31.8.91(להלן
"תקופת הביטוח") בפוליסה שמספרה 90-8-033689- 95(להלן "הפוליסה") אצל הסנה חברה ישראלית לביטוח בע"מ (להלן "המבטחת") באמצעות סוכנות ביטוח "עידנים" באמצעות סוכן הביטוח פינגרהוט. (להלן "הסוכנות"). (ראה ת/1, ת/3).
הרכב נמצא בקרבת קיבוץ רביד ע"י המשטרה, כמאות מטרים מהכביש המוביל למרב,
בתהום - עמ' 24לפרוט'.
.2כעולה מת 21הודיע התובע ביום 16.7.91 על גניבת רכבו בתחנת המשטרה בבית
שאן.
"אני זוכר שבחודש יוני כשהתעוררתי לפנות בוקר היתה המולה ליד הבית והתברר לי שהרכב שלי נעלם, שאלתי את האח ויצאנו לחיפושים היתה לנו משאית של האח ועם המשאית שלנו חפשנו, במקביל התקשרתי למשטרה ונאמר לי להגיע ב- 8.00הלכתי למשטרה, הגשתי תלונה... המשכתי לחפש לא מצאתי, בשעות אחה"צ הודיעו לי שהרכב נמצא, לא הודיעו לי היכן הרכב נמצא... לא קבלתי בעקבות המקרה כספים מהמבטחת" - עדות התובע, עמ' 6לפרוט' ולעדות האח:נ
"אני אחרון שהשתמשתי ברכב בטרם גניבתו, המטרה היתה לקחת את האשה
למקווה, זה היה השימוש האחרון ברכב, כשחזרתי הביתה והחנתי אותו בבית ההורים שיכון ג' 258ב. שאן, את המפתחות השארתי בבית" עמ' 1לפרוט'.
בחקירת המצהירה הגב' לב, ולעדותה הרכב לא נבדק עד ליום מתן עדותה (5.6.92) ע"י שמאי מטעם המבטחת, הרכב לא חולץ מהמקום בו נמצא, לא הוגשה תלונה כנגד התובע בגין ביום תאונה או גניבה, לא היה ואין ממצא חד משמעי על פי החוקר שהתובע גנב את הרכב, חשדות המבטחת צצו ונעורו עקב טענה למצבו המכני של הרכב וקושי נטען במכירתו וקושי כלכלי.
עוד טוענת גב' לב בתצהירה המהווה כתב הגנתה של הנתבעת כי עצם הארוע מוכחש, כי התובע ביים את מקרה הביטוח כדי לזכות בתגמולי ביטוח במרמה ושלא כדין וכן כי לא נקט בכל האמצעים הנדרשים בשמירת הרכב על פי תנאי הפוליסה.
עד הגנה מס' 2שמאי הנתבעת מציין כי בדק את הרכב כבר בספטמבר 1991(חוות דעתו נ/ 1מיום 2.9.91) כאשר למעשה הבדיקה על פי נ/ 1הינה יומיים לאחר הארוע 18.7.91ובניגוד גמור לעדות הגב' לב בפני.
השמאי העריך את ערכו של הרכב לפי מחירון יצחק לוי (ת/6) ביולי 91כדי סך
500, 29ש"ח, השמאי צפה ברכב מרחוק עקב המקום בו נמצא הרכב.
3א. כמבואר, הנתבעת בשל חשדות והשערות, גלל מצבו המכני של הרכב, מחירו
הנמוך בשוק והעובדה שהתובע ניסה למוכרו קודם לכן וללא כל ממצא פוזיטיבי אחר ובודאי שלא אף הגשת תלונה במשטרה או כמובן אמצעי חקירה ובדיקה בחרה שלא לשלם לתובע תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.
ב. יצוין כי לא ראיתי במה לא ליתן אמון בעדות התובע ובעדות אחיו אשר עשו
עלי רושם מצוין בעדותם בפני.
צודקת ב"כ התובע כי כתב הגנתה של הנתבעת הינו תצהיר הגב' לב ולא אחרת ואין לקבל נסיונות הנתבעת בדיעבד ל"מקצה שיפורים".
ג. אין לקבל את הנסיון לצרף את "כתב ההסכמה לפוליגרף" שעה שלא הוצג כראיה וזאת מעבר לכך שבכל מקרה אין בו כדי לערער את גירסת התובע ולאור האמון שנתתי בגירסתו.
יצוין כי כתב הסכמה לפוליגרף, שעה שלא בוצעה בדיקה בפועל והנתבעת לא עמדה על קיומו, אין בו בכל מקרה ללא ממצא כדי להוסיף או לחסר.
(אין הדבר בגדר ההלכה העולה מע.א. 61/84 פד"י מ"ב(1) 446).
4א. הפוליסה מהווה גמירת דעת התובע עם הנתבעת לכל דבר וענין, מהווה מפגש
רצונות על פיו התרחש מקרה הביטוח המזכה התובע לתשלום על פי הסכם זה.
שני הצדדים אוחזים לענין זה בע.א. 1845/90 פד"י מ"ז(5) 661הלכת
העליון בהרכב 5שופטים.
ב. כבר בפתח הדברים יאמר כי אין עובדות הארוע שבפני עולות בקנה אחד עם
נסיבות ע.א. 1845/90הנ"ל בו טענת הנתבעת - המבטחת היתה בעיקרה הפרה
מהותית של התובע את הפוליסה גלל אי קיום חובת גילוי מהותית ונאותה נשוא ארוע
קודם אשר זכרו לא בא בהצעת הביטוח של התובע שם.
במקרה בפני, כעובדה ושעה שנתתי כמבואר אמון בעדות התובע ואחיו ושעה שהנתבעת לא הביאה בפני ולו בדל ראיה בדבר גניבת הרכב ע"י התובע או מי מטעמו או מעורבתו בביום או גניבה בצורה כלשהיא התרחש "מקרה הביטוח" כנדרש.
ג. טענות הנתבעת למצבו המכני של הרכב כסיבה לביום או העובדה שבעת מלחמת
המפרץ פורסם הרכב מעשית למכירה כשבועים אין בהם כדי להוות גורם כלשהוא ובודאי
שלא ראיה לנטען ע"י הנתבעת לביום או גניבת הרכב ע"י התובע.
גם הנטען לקשיים כספיים עקב חתונה ורכישת בית גובלים בספקולציה ובודאי
שאינם בגדר ראיות כדי שיכנוע בית המשפט.
הנטען למספר הפוליסה בואר ע"י התובע והסברו הגיוני לאור שיחתו עם סוכן הביטוח אשר אישש העדות בעדותו שלו בפני, אין בפני לענין זה "עדות כבושה" כנטען.
ד. לא למותר לציין כאן שהנטל לנטען ע"י הנתבעת לביום או גניבה מוטל על כתפי הנתבעת והנתבעת לא נשאה בנטל זה פרט להעלאת השערות מהשערות שונות.
ה. צודקת ב"כ התובע כי בפנינו תביעה גלל נזק שנגרם עקב גניבה שכן הרכב
עצמו נמצא ולא חולץ בשל העדר כדאיות וקושי.
אין עסקינן במצב בו הרכב נגנב על פי המוגדר בפוליסה, מצויים אנו במסגרת
סעיף ב(4) לת/ 3ולא במסגרת סעיף ב(3).
ו. שעה שנתתי אמון בתובע וקבעתי כי לא היתה לו מעורבות כלשהיא בהעלמות הרכב הוכיח התובע הן את היסוד החיובי של העלמת הרכב והן את היסוד השלילי הנטען, העדר מעורבתו בהעלמות לא כשרה של הרכב (ראה לענין זה ע.א. 391/89 פד"י מ"ז(1) 837חוות דעתה של השופטת נתניהו עליה חזרה למעשה
בע.א. 1845/90הנ"ל).
5א. אני קובע איפוא כי על פי הפוליסה ושעה שהרכב נגנב בתקופת הפוליסה הרלוונטית ושעה שהביטוח היה תקף בעת הארוע חבה הנתבעת כלפי התובע בתשלום תגמולי הביטוח על פי הפוליסה - חוזה הביטוח בין הצדדים.
ב. לענין גובה הנזק - אני דוחה הנטען למחיר הרכב על פי שווי שוק נטען בעת מכירתו, יש להעמיד התשלום על פי הפוליסה המהווה הסכם דברים בר תוקף לכל דבר וענין, אין לקבל הנטען לסוג הרכב, הנתבעת היא מנסחת הפוליסה היא המקבלת את פרמיות הביטוח ואין לקבל טענותיה גם לענין זה בעת הדרשותה לתשלום כדין.
(זאת גם מעבר להרחבת החזית ע"י הנתבעת וכפי שנטען בצדק ע"י התובע קוד הרכב תואם לת/6).
שעה שהערכת הרכב נשוא הביטוח בתקופת הביטוח הרלוונטית לא השתנתה ע"י הנתבעת עצמה, למרות שתי פגיעות קודמות ברכב והתובע שילם פרמיות על פי הערכה מלאה זו וללא הפחתה - אין לקבל הנטען לפחת גם לענין זה.
ג. אין לחייב הנתבעת בריבית עונשית, למרות שבצדק טוענת ב"כ התובע כי
הנתבעת פעלה על פי הערכות ולא מידע פוזיטיבי הרי לא ניתן לומר כי לא היה כל בסיס ראשוני לחקירה ודרישה., מעשה הנתבעת לא הגיעו - לא ראויים ככל שיהיו כדי העדר "תום לב" נדרש על פי סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח - .1981(תיקון תשמ"ח).
למרות שהנתבעת לא נהגה כנדרש וכיאות במילוי חובתה על פי הפוליסה, לא הוכיח התובע כי מעשה הנתבעת מגיעים כדי הנדרש על פי סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, אין לקבל לענין זה עדות סוכן הביטוח וביחסים במחלוקת בינו לבין המבטחת.
יצוין כי הסוכן אשר העיד בפני, ציין בהגינותו כי בשום שלב לא נאמר לו כי
בשל הפסקת עבודתו עם הנתבעת מפסיקים לשלם לו בפועל למרות שהוא באופן אישי חשב
כך. (עמ' 25- 26לפרוט').
יש לכך מקום בקביעת הוצאות המשפט כפי שברגיל נוהג בית משפט לעשות.

.6סוף דבר.
אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את שווי הרכב נכון ליום הארוע כעולה
מת/ 4והקוד הרלוונטי התואם לרכב כרכב סטיישן דווקא, כדי סך 000, 31ש"ח ובהפחתה נדרשת של דמי ההשתתפות העצמית בלבד כנגזר מהפוליסה כהסכם מחייב את שני הצדדים (על פי הפוליסה ת/3, הרשימה ת/1) והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 16.7.91ועד התשלום המלא בפועל.
כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשאת בשכ"ט ב"כ התובע כדי סך 500, 7ש"ח בצירוף מע"מ כדין וכן הוצאות משפט ובנסיבות כדי סך 500, 2ש"ח, אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גניבת רכב נכה

 2. גניבת רכב מונע

 3. ביום גניבת רכב

 4. עורך דין גניבת רכב

 5. גניבת רכב ממוסך

 6. גניבת רכב מליסינג

 7. גניבת רכב בנתניה

 8. עונש על גניבת רכב

 9. גזר דין גניבת רכב

 10. גניבת רכב ממגרש חניה

 11. מה העונש על גניבת רכב

 12. גניבת רכב נזקים עקיפים

 13. גניבת רכב ע''י שב''חים

 14. כסף מהביטוח על גניבת רכב

 15. ערעור פלילי על גניבת רכב

 16. ביטוח גניבת רכב מליסינג

 17. עונש על ניסיון גניבת רכב

 18. גניבת רכב מחניה ליד הבית

 19. ביטוח גניבת רכב - תאונות

 20. גניבת רכב ממגרש – אחריות חברת שמירה

 21. גניבת רכב - אזעקה לא תקינה

 22. ביטוח גניבת רכב משועבד לבנק

 23. הוכחת גניבת רכב לחברת הביטוח

 24. גניבת רכב במכון שטיפת מכוניות

 25. גניבת רכב שנקנה ממדינת ישראל

 26. הרשעה בעבירת ניסיון גניבת רכב

 27. תביעה נגד מנורה ביטוח גניבת רכב

 28. חברת הביטוח לא משלמת על גניבת רכב

 29. ביטוח גניבת רכב - מחירון יצחק לוי

 30. סעיף מיגון בפוליסת ביטוח גניבת רכב

 31. ביטוח מקיף סובארו ג'סטי - גניבת רכב

 32. גניבת רכב זמן קצר לאחר תחילת הביטוח

 33. פיצוי על גניבת רכב נמוך ממחיר מחירון

 34. סירוב חברת הביטוח לפצות על גניבת רכב

 35. תביעה נגד מושב - אחריות בגין גניבת רכב

 36. ניסיון לרמות חברת ביטוח - ביום גניבת רכב

 37. האם פציעה בזמן גניבת רכב מהווה תאונת דרכים

 38. חברת הביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - תביעה

 39. מדיניות ענישה מחמירה כלפי העבירות פריצה וגניבת רכבים

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון