חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל:

נגד החייבת הוגשה בקשה למתן צו כינוס נכסים והכרזתה פושט רגל.
בעקבות דיונים, הפכה בקשת הנושה להיות בקשת החייבת. ניתן צו כינוס נכסים בעניינה ביום 14.12.97.
עפ"י חוות דעת הכנ"ר שהוגשה, החייבת הסתבכה מבחינה כלכלית, שילמה חלק מחובותיה מתוך השתכרותה ומתוך ירושת אביה המנוח. לאחר מכן הסתבכה בפלילים עקב מצוקתה לשלם לנושים.
החייבת הואשמה בעבירות של קבלת דבר במרמה וזיוף מסמך בכוונה לקבל דבר במרמה, הורשעה על פי הודאתה וצירפה תיקים נוספים שעניינם היה גניבה בידי מורשה, מרמה וזיוף מסמך בכוונה לקבל דבר במרמה. דינה נגזר לריצוי שישה חודשים מאסר בעבודות שירות ותשלום קנס של 25,000 ש"ח.
כונס הנכסים הרשמי ממליץ בחוות דעת מפורשת ומנומקת ליתן לחייבת הפטר אך ורק בהתייחס לחובות שאינם עקב העבירות הפליליות.
הסתבכותה הכלכלית של החייבת נבעה מרכישת מספרה בשנת 1988 והפעלתה באמצעות אחרים. העסק צבר חובות חודשיים ניכרים ובמשך השנים שילמה החייבת חלק מחובותיה, אם כי נותרו חובות.

בבדיקה הכלכלית שביצע הכנ"ר מתברר, כי מעט הרכוש שצברה החייבת ואותו חלק רכוש שירשה מאביה, אשר היה ניתן לממשו, מומש כבר לטובת נושיה.
כיום החייבת, כבת 56 שנים, מתגוררת עם בעלה המבוגר ממנה בשנים רבות ואף חולה, בדירת הבעל, בה אין לה זכויות.
כונס הנכסים הרשמי התלבט באשר להמלצה הנדונה בהתייחס להמשך ההליכים נגד החייבת.
אין ספק, שאלמלא הסתבכותה של החייבת בעבירות הפליליות, לאור מצבה הכלכלי והעדר נכסיה, היה הכנ"ר ממליץ על מתן הפטר מלא לחייבת.
עקב ההסתבכות בפלילים, סבור הכנ"ר כי יש מקום ליתן לחייבת הפטר חלקי, אך ורק באשר לחובות נשוא ההסתבכות הכלכלית. ואין ליתן לה הפטר באשר לקנס הכספי שהוטל עליה והחובות אותם יצרה עקב המעשים הפלייים בגינם הורשעה.
הכנ"ר סבור, כי ניתן לעשות שימוש בסעיפים 63(ב)(12) או בסעיף 69 לפקודה. סעיף 63 קובע, כי אם יחולו אחד המקרים כמו זה המפורט בסעיף 63(ב)(12) שפושט הרגל היה אשם במרמה או בהפרת נאמנות במרמה, כי אז או שלא יינתן הפטר או שההפטר יותלה בתשלום דיווידנד של 50% לפחות.
סעיף 69 קובע:ב

69.(א) צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, חוץ מאלה:ו
(1) חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס;
2) חוב או חובות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה כאמור;".

על פי סעיף 63 לפקודה ניתן לסייג את ההפטר ועל פי סעיף 69(א)(2) ניתן ליתן הפטר אך ורק על חלק מהחובות.
ההבדל הוא שמתן הפטר תוך סיווגו על פי סעיף 63(ב)(12) נותן פתרון לכלל הנושים, ומתן הפטר והחלת סעיף 69(א)(2) נותן פתרון רק לנושים שרומו.
הכנ"ר בדק את המצב המשפטי בארה"ב, בקנדה, באנגליה ובאוסטרליה.

בארה"ב סעיף 523 ל- BANKRUPTCY CODEמסייג את ההפטר הניתן לחייב מחובות שיש להם מעמד מיוחד, כמו מזונות, קנסות ומיסים ומחובות שנוצרו עקב מעשה מרמה ספציפי כלפי נושה מסוים.
ניתן לומר שסעיף 523 האמריקאי דומה במהותו לסעיף 69 הקיים בפקודת פשיטת הרגל.
המצב דומה אף בקנדה, באנגליה ובאוסטרליה, כאשר הרעיון העומד ביסוד המצב החוקי בכל אחת ממדינות אלה, כפי שהוא גם אצלנו, כי חובות כמו קנסות או חובות שנוצרו במרמה לא יחסו בצל כנפיו של ההפטר הניתן לחייב.
אין ספק שכאשר נהג החייב בחוסר תום לב ביצירת חובותיו, לא ינתן לו הפטר. פתרון אפשרי כאשר נוהג החייב במרמה הוא אי מתן הפטר לחוב מוגדר תוך מתן הפטר ליתר החובות, או סיווג ההפטר בתשלום לכלל הנושים.
נראה לי במקרה שלפני, כי יש להבדיל בין אותם חובות שנעשו על ידי החייבת במהלך עסקיה, ובתום לב, ובאשר לחובות אלה ליתן לה הפטר ולהחיל את סעיף 69 לפקודה ולסייג ההפטר כך שלא יחול על קנס ועל חובות שנוצרו עקב המעשי הפליליים בגינם הורשעה החייבת.
אשר על כן, אני מורה כאמור לעיל. צו פורמלי יוגש לחתימה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון