כסף מהביטוח על גניבת רכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כסף מהביטוח על גניבת רכב:

.1התובע היה הבעלים של רכב מסוג סובארו מספר רישוי 03-480- 64ומבוטח בפוליסת ביטוח אצל הנתבעת 1שמספרה 9485-77-95/2, כאשר הנתבע 2הינו סוכן ביטוח של הנתבעת 1שטיפל בפוליסת הביטוח לשנת .1995
התובע ביטח את רכבו לראשונה אצל הנתבעת 1בשנת 1992על פי פוליסה, מוצג 3למוצגי התובע וכל שנדרש בפוליסה, כתנאי לאחריות הנתבעת 1בגין גניבה ו/או פריצה היה מנעול מסוג "רב-בריח" המחובר לידית ההילוכים הנעול בעת שהרכב אינו מאויש.
.2לגירסת התובע נודע לו כי הנתבעת 1עומדת על התקנת מערכת אזעקה כתנאי להוצאת הפוליסה לשנת 1995, הוא סירב ואז שוכנע על ידי הנתבע 2שימשיך הפוליסה אצל הנתבעת 1היות וזו לא תעמוד על תנאי של התקנת מערכת האזעקה.
.3ביום 14.3.95נגנב הרכב שעה שהיה מותקן בו מנעול רב-בריח בלבד, הנתבעת 1הודיעה כי מאחר ולא הותקנה ברכב מערכת אזעקה שהיא תנאי לכיסוי הביטוחי תביעתו נדחית. התובע טרם הגניבה לא קיבל הפוליסה וקיבל אותה מהנתבע 2לראשונה ביום .18.5.95
הנתבעת בכתב הגנתה טענה כי ברכב לא היתה מותקנת מערכת אזעקה ומערכת
רב-בריח לפיכך אין התובע זכאי לתגמולי ביטוח וכי על פי הצהרת התובע רכבו מוגן באמצעות מנעול מחוסם מסוג רב-בריח ומערכת אזעקה והואיל וזו לא היתה ברכבו בפועל אין הוא זכאי לפיצוי מאת הנתבעת.
עוד טענה הנתבעת כי אין כל רלוונטיות לפוליסה הראשונית שהוצאה ביום 5.3.92שלא כללה מערכת אזעקה שכן הפוליסה הקובעת היא זו שהיתה תקפה ערב "גניבת" הרכב.
.4התובע, עולה חדש התקשר לראשונה עם הנתבעת 1באמצעות סוכן ביטוח וייץ
שלמה במרץ 92וכל שנדרש ממנו כתנאי לביטוח הוא מנעול רב-בריח אותו התקין
ברכב. עם הגיע מועד חידוש הפוליסה זו חודשה על ידי סוכן הביטוח ויץ שלמה מבלי
שהוא נדרש לשנות את ההגנות ברכב.
בסוף שנת 1994ארעה תאונה לרכב ושמאי מטעם הנתבעת 1שבדק את הרכב ציין
בדו"ח שהגיש, מוצג 5למוצגי התובע כי אין ברכב מערכת אזעקה.
לקראת חידוש הביטוח בשנת 1995החל התובע לחפש חברת ביטוח אחרת כיוון שסכום הביטוח שנדרש ממנו היה גבוה. הנתבע 2ביקש ממנו שיודיע לו אם יקבל הצעת מחיר נמוכה יותר, התובע אכן קיבל הצעות מחיר נמוכות יותר אשר הותנו בהתקנת מערכת אזעקה, הוא הודיע זאת לנתבע 2שאמר לו שהוא מוכן לבטח במחיר הנמוך שהוצע וכשנשאל לגבי האזעקה אמר שאין צורך.
הנתבע 2עד שנת 1995חידש את פוליסת הביטוח של התובע על בסיס פוליסות
קודמות אבל באף מקום אין חתימת התובע על הצעה שברכב קיימת מערכת אזעקה. הנתבע
2מאשר שאכן הציע לתובע שיבדוק מחירים אצל סוכני ביטוח אחרים וטען שנושא
האזעקה כלל לא עלה בדיון ביניהם שהתמקד בפן הכספי.
.5טענת ב"כ הנתבעים כי מדובר בעדות בעל פה כנגד מסמך בכתב אינה לענין.
נכון אומנם שהוצאה פוליסה לשנת 1995שתנאי בה קיומה של מערכת אזעקה אך פוליסה
זו לא נמסרה לתובע ודווקא הנתבעת 1היא שטענה בכתב ההגנה שהפוליסה הקובעת היא
זו של השנה המתייחסת לגניבה.
נ/ 12הינה הפוליסה המתייחסת לשנה המתחילה ב- 1.3.93והיא משנה את הפוליסה
של שנה קודמת ותנאי בה קיומה של מערכת אזעקה אך ההגנות הנדרשות בפוליסה אינן
עונות על הוראות סעיף 3לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981לענין החובה להבליט
בפוליסה את התנאים או הסייגים לחבות המבטח.
רק בתוספת שתוקפה מיום 2.7.93בא הדבר לידי ביטוי כנדרש (נ/11) אך גם בכך אין לרפא את הפגם כאשר הדבר לא הובא מפורשות לידיעת התובע ששונו תנאים והוטלו הגבלות המסייגות את חבות המבטח באמצע התקופה, מבלי שהדבר הוסכם עם התובע או הובא לידיעתו מראש.
.6נכון שקיימת הצעת ביטוח לשנת 94, מוצג 4למוצגי התובע, ובה נאמר
שהמיגון ברכב כולל אזעקה אך הצעה זו אינה חתומה על ידי התובע והנתבע 2העיד שזה כתב ידה של פקידתו אשר מילאה ההצעה על סמך הצעה קודמת אך גם לא הוכח שהתובע חתום על ההצעה הקודמת, התובע לא חתם ולא הצהיר שברכב קיימת מערכת אזעקה וכל המסמכים מהם עולה שקיימת מערכת אזעקה הינם פרי יוזמתם של סוכני הביטוח שלא נחתמו על ידו ולכן לא מדובר בעדות בעל פה כנגד מסמך בכתב. הטענה שההנחה הבסיסית שהכתב מסכם את כל הפרטים נכונה לכשעצמה אך לא במקרה שבפנינו, כאשר הנתבע 2, נציג הנתבעת 1טוען שנושא האזעקה לא עלה לדיון, אם כך כיצד ניתן היה לסכם את קיומה או קיומה של מערכת האזעקה ולטעון שהתובע הסכים לה ולכן הפוליסה הינה מסמך מוסכם שהתובע אינו יכול להעיד בעל פה נגדו, כאשר ברור שהבסיס לפוליסה והאינפורמציה שקיימת מערכת אזעקה ברכב אינם מפי התובע.
היה על הנתבעת להביא לידיעת התובע את התנאי לקיום מערכת אזעקה ברכב כיוון שבחוות דעת השמאי מטעם הנתבעים הובא מפורשות לידיעתם שברכב לא קיימת מערכת אזעקה נכון לחודש נובמבר .94נכון שהדו"ח נעשה בגין תאונה והתשלום לא מותנה בקיום מערכת אזעקה אך משידעו הנתבעים, שאין ברכב מערכת אזעקה, מפי שמאי מטעמם, כיצד יכלו לחשוב שברכב הותקנה מערכת כזו כשלא טרחו לדרוש זאת מפורשות מהתובע וכאשר הפוליסה המתנה זאת לא הובאה לידיעתו ולא נמסרה לו אלא לאחר גניבת רכבו.
דו"ח זה של השמאי מנתק גם את הרצף בין פוליסות העבר שבהן הותנה תשלום
תגמולי ביטוח בגין גניבה ופריצה בקיומה של מערכת אזעקה כיוון שטרם ברור היה
לנתבעים כי לתקופת הביטוח שמיים 1.3.94ועד ליום 2.3.95אין מערכת אזעקה ברכב
והיה על הנתבעים משהודע להם הדבר להביא דרישה זו מפורשות לידיעת התובע ואילו
הנתבע 2מאשר שלא עמד על כך ונושא האזעקה לא עלה כלל, אם כך מנין היה אמור התובע בכלל לדעת שסייג לחבות במקרה של גניבה ופריצה הוא קיומה של מערכת אזעקה?
נכון שהתובע טוען שהוא נדרש להתקין מערכת אזעקה אך בסופו של דבר הנתבעת 1ויתרה על דרישה זו כפי שנמסר לו מפי הנתבע 2ואילו הנתבע 2טוען שנושא האזעקה לא עלה בדיון ביניהם טרם חידוש הפוליסה. אני דוחה את גירסת התובע כבלתי מהימנה בענין זה, שהנתבעים ויתרו על מערכת האזעקה וגירסה זו צצה לה לצרכי המשפט בלבד, אך מהימנה בעיני גירסת הנתבע 2שנושא האזעקה לא עלה כלל, דהיינו התובע לא נדרש על ידו להתקין מערכת אזעקה ברכבו כתנאי לביטוח במקרה של פריצה ו/או גניבה ומשהודע לנתבעים מדו"ח השמאי שברכב לא קיימת מערכת אזעקה ומשלא הומצאה פוליסת הביטוח לתובע לא יכול היה לדעת שהוא נדרש להתקין מערכת אזעקה ובפוליסות קודמות בהן קיים תנאי זה אין כדי לרפא את הפגם.
.7סיכומו של דבר, משלא הובא לידיעת התובע הדרישה להתקנת אזעקה כאשר ידעו הנתבעים שאזעקה זו לא קיימת ברכבו לפחות נכון לחודש נובמבר 94למרות שבפוליסה היא תנאי לחבות במקרה של פריצה וגניבה, אין לנתבעים להלין אלא על עצמם שלא קראו את דו"ח השמאי שהוצא לבקשתם ופעלו בהתאם.
סוף דבר על הנתבעת 1לפצות את התובע בגין הנזק שנגרם לו מגניבת רכבו ואילו התביעה כנגד הנתבע 2נדחית.
הצדדים הסכימו ביניהם ששוי הרכב ליום 1.3.95היה -.000, 44ש"ח. לפיכך אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של -.000, 44ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 14.3.95ועד התשלום בפועל.

כן אני מחייבת את הנתבעת 1לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של -. 500, 2ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
בנושא ההוצאות הבאתי בחשבון את העובדה שהתיק נמשך מעל ומעבר לנדרש עקב אי תיקון כתב התביעה במועד מספר פעמים כפי שהותר לתובע, ולאור החלטתי מיום .21.5.96לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גניבת רכב נכה

 2. גניבת רכב מונע

 3. ביום גניבת רכב

 4. עורך דין גניבת רכב

 5. גניבת רכב ממוסך

 6. גניבת רכב מליסינג

 7. גניבת רכב בנתניה

 8. עונש על גניבת רכב

 9. גזר דין גניבת רכב

 10. גניבת רכב ממגרש חניה

 11. מה העונש על גניבת רכב

 12. גניבת רכב נזקים עקיפים

 13. גניבת רכב ע''י שב''חים

 14. כסף מהביטוח על גניבת רכב

 15. ערעור פלילי על גניבת רכב

 16. ביטוח גניבת רכב מליסינג

 17. עונש על ניסיון גניבת רכב

 18. גניבת רכב מחניה ליד הבית

 19. ביטוח גניבת רכב - תאונות

 20. גניבת רכב ממגרש – אחריות חברת שמירה

 21. גניבת רכב - אזעקה לא תקינה

 22. ביטוח גניבת רכב משועבד לבנק

 23. הוכחת גניבת רכב לחברת הביטוח

 24. גניבת רכב במכון שטיפת מכוניות

 25. גניבת רכב שנקנה ממדינת ישראל

 26. הרשעה בעבירת ניסיון גניבת רכב

 27. תביעה נגד מנורה ביטוח גניבת רכב

 28. חברת הביטוח לא משלמת על גניבת רכב

 29. ביטוח גניבת רכב - מחירון יצחק לוי

 30. סעיף מיגון בפוליסת ביטוח גניבת רכב

 31. ביטוח מקיף סובארו ג'סטי - גניבת רכב

 32. גניבת רכב זמן קצר לאחר תחילת הביטוח

 33. פיצוי על גניבת רכב נמוך ממחיר מחירון

 34. סירוב חברת הביטוח לפצות על גניבת רכב

 35. תביעה נגד מושב - אחריות בגין גניבת רכב

 36. ניסיון לרמות חברת ביטוח - ביום גניבת רכב

 37. האם פציעה בזמן גניבת רכב מהווה תאונת דרכים

 38. חברת הביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - תביעה

 39. מדיניות ענישה מחמירה כלפי העבירות פריצה וגניבת רכבים

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון