מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה:

.1תביעה זו ענינה קבלת פיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בדירה שרכשו התובעים מאת הנתבעת בשכונת פסגת זאב.
הדירה נרכשה על ידי התובעים ביום 10.3.91והחזקה בה נמסרה לידי התובעים
ביום .1.6.93
.2במהלך הדיונים נתמנה מומחה מטעם בית המשפט, המהנדס יעקב פטל, לבדיקת
הליקויים, מתן המלצות לגבי תיקונים ומתן חוות דעת משלימה לאחר ביצוע התיקונים.
לאחר שנסתיימו התיקונים ונסתיימה הגשת חוות הדעת הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן, כאשר הפיצוי הנתבע בגין ליקויי הבניה הינם בהתאם לקביעת המומחה שמינה בית המשפט ולכך נוספים נזקים נוספים שלטענת התובעים נוצרו במהלך ביצוע התיקונים על ידי הנתבעת.
.3הצדדים הסכימו כי פסק הדין ינתן לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, על בסיס חוות דעת המומחה, תצהירים שהגישו הצדדים וראיות נוספות אשר הוגשו על ידם. הצדדים ויתרו על חקירתם של המצהירים.
.4להלן פירוט הנזקים הנתבעים בכתב התביעה המתוקן שהוגש ביום 28.10.97:נ
א. ליקויי בניה - על פי חוות דעתו של המהנדס פטל:ב
(1) עלות ביצוע תיקונים אשר לא בוצעו - 676, 9ש"ח כולל מע"מ.
(2) ירידת ערך בגין ליקויי בניה שאינם ניתנים לתיקון - 662, 3ש"ח כולל
מע"מ.
(3) עלות התקנת תנור חדש - 106, 2ש"ח כולל מע"מ.
ב. נזקים שנגרמו לתכולת הדירה בגין חדירת מים ובגין עבודות התיקונים
שבוצעו בדירה - 013, 6ש"ח.
ג. בעת ביצוע התיקונים סופק לתובעים דיור חלופי במלון דירות. לטענת
התובעים הדירה שסופקה להם היתה קטנה מידי והם נאלצו לשכור חדר נוסף בעלות של
289, 3ש"ח.
ד. תשלום עבור שירותי כביסה בעת המגורים מחוץ לדירה - 392ש"ח.
ה. מאחר שהדירה שנשכרה עבור התובעים על ידי הנתבעת היתה רחוקה מדירתם, בשכונת רוממה, ומאחר שילדיהם לומדים בגן ובבית ספר בפסגת זאב, נאלצו התובעים לשכור רכב.
עלות שכירת רכב הוערכה בסך 300, 2ש"ח.
עלות הוצאות דלק שוטפות - 300, 1ש"ח.
ו. נטען כי קודם לשיפוצים פעל בדירת התובעת צהרון. פעולתו הופסקה בשל
ביצוע עבודות התיקונים. ההפסד בגין אי הפעלת הצהרון הוערך בסך 000, 10ש"ח.
ז. ביצוע עבודות נקיון ופוליש בדירה בתום עבודות התיקונים - 500, 1ש"ח.
ח. פיצוי בגין עוגמת נפש בשל הפרת ההסכם - 000, 10ש"ח.
ט. פיצוי בגין עוגמת נפש בשל הצורך לעזוב את הדירה למשך 48יום - 000,15
ש"ח.
סך כל נזקי התובעים כנטען בכתב התביעה המתוקן - 738, 65ש"ח.
טענת הנתבעת הינה כי התובעים מנסים "לסחוט" ממנה כספים. לטענתה, היא עשתה כל שביכולתה לתקן את הליקויים על הצד הטוב ביותר ותוך זמן סביר, כאשר התובעים הם שהפריעו לביצוע התיקונים ועיכבו את ביצוע העבודות. לטענתה, הסכום היחידי שיש לפסוק לטובת התובעים הינו הסכום שקבע המהנדס פטל, זאת בניכוי ערכם של שיפוצים שנעשו על ידה לפנים משורת הדין.
.5לאחר עיון בראיות הצדדים אני פוסקת לתובעים פיצוי כמפורט להלן:ו
א. בגין ליקויי בניה אשר נותרו לאחר השיפוצים, בהתאם לחוות דעתו של המהנדס פטל, סך 676, 9ש"ח כולל מע"מ.
בגין ירידת ערך, על פי חוות דעת המהנדס פטל, 130, 3ש"ח. לסכום זה, כפי
שצויין בחוות הדעת המקורית, אין להוסיף מע"מ.
אינני רואה מקום לפסוק פיצוי עבור התקנת תנור הסקה חדש. הטענה בדבר בליקוי בתנור הועלתה לראשונה בעת ביקורו האחרון של המהנדס. לדברי מר פטל עברו 4שנים מאז התקנת התנור ותקופת האחריות עליו נסתיימה. בהתחשב בכך שלא היו תלונות קודמות לענין התנור, לא ניתן לראות בליקוי שנתגלה ליקוי באחריות הנתבעת.
ב. לענין נזקים שנגרמו לתכולת הדירה בגין חדירת מים ובגין עבודות התיקונים שבוצעו בדירה - הוגשה חוות דעת שמאי, אמנון רימון, אשר התייחסה הן לליקויים בדירה והן לפגמים בתכולת הדירה. עם זאת, מאחר שאין מדובר בחפצים חדשים בהכרח, כך שקשה לדעת אילו ליקויים נגרמו בעת ביצוע התיקונים ואילו ליקויים קדמו לכך, ובהתחשב בכך שבמהלך ביצוע התיקונים לא נשמעו תלונות על כך, אני מעריכה את הפיצוי בראש נזק זה בכ- 500, 1ש"ח.
ג. לענין שכירת חדר בנוסף למקום ששכרה הנתבעת למגורי התובעים בעת ביצוע השיפוצים - לטענת הנתבעת די היה במקום ששכרה. מדובר במלון דירות ובדירה שיכלו להתגורר בה 5אנשים.
לענין זה אינני מקבלת את טענת הנתבעת. התובעים נאלצו לפנות דירתם בשל
הצורך לבצע תיקונים בדירה. מדובר בדירה חדשה, אשר לכאורה לא היו צריכים להיות בה ליקויים. משנאלצו התובעים לעבור לדיור חלופי, מקום בו התגוררו למעלה מ- 40יום, היה מקום לספק להם מגורים בתנאים נוחים. לפיכך יש להכיר בהוצאות שהוציאו התובעים לשכירת החדר הנוסף בסך 289, 3ש"ח.
ד. מאחר שהיה על התובעים לעזוב את דירתם בשל ביצוע עבודות התיקונים, יש להכיר גם בהוצאות הנוספות שנגרמו להם בשל כך, דהיינו בתשלום ששילמו עבור שירותי כביסה, בסך 392ש"ח.
ה. כך גם לגבי הוצאות בגין שכירת רכב. עם זאת, ניתן להניח שהתובעים השתמשו ברכב השכור גם לשימושים נוספים מלבד הסעת הילדים למוסדות הלימוד בפסגת זאב. לפיכך יש מקום להכיר בחלק מן ההוצאה בראש נזק זה, בסך כ- 500, 1ש"ח.
ו. לענין הפסקת עבודתו של הצהרון בתקופת השיפוצים - עד לכתב התביעה המתוקן לא עלתה טענה לגבי נזק זה.
לא הובאו גם כל ראיות באשר לניהולו של צהרון קודם לביצוע התיקונים ובאשר לכך שבתקופת התיקונים לא התנהל הצהרון במקום אחר. לפיכך אין מקום לפסוק פיצוי בגין ראש נזק זה.
ז. אין ספק כי לאחר שבוצעו עבודות תיקונים ואף הוחלף הריצוף בדירה היו הוצאות בגין נקיון ואף היה מקום לבצע פוליש. ואולם התובעים לא הביאו ראיה כלשהי לענין הסכום שהוציאו, לא קבלות ולא כל ראיה אחרת. לפיכך יוערך סכום הנזק בסך 500ש"ח.
ח. לענין פיצוי בגין עגמת נפש, אין מקום להפריד, כפי שעשו התובעים, בין עגמת הנפש בגין הפרת ההסכם לבין עגמת הנפש שנגרמה להם בגין הצורך לעזוב את הדירה בעת ביצוע התיקונים.
אין ספק כי ריבוי הליקויים בדירה חדשה, נזקי רטיבות מתמשכים, ביצוע עבודות תיקונים בדירה בה מתגוררים וכן הצורך להתגורר לפיכך בגין ראש נזק זה אני פוסקת לתובעים סך 000, 10ש"ח.
.6לאור האמור לעיל על הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי כולל בסך 000, 30ש"ח.
בנוסף תשלם הנתבעת לתובעים הוצאות המשפט שנגרמו להם וכן שכר טרחת עו"ד בסך 000, 5ש"ח.
סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45יום מקבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון