מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן:

1) לפנינו תביעה לחייב הנתבע כדלהלן:נ
א. מענק לתובע לרכישת מזגן והתקנתו, בסכום של -. 15000ש"ח.
ב. קצבה מיוחדת לתובע לפי תקנה 10(ג) לתקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקצבה מיוחדת לנכים), תשנ"ה-1965, (להלן "התקנות").
2) בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובע, נטען שלא התמלאו תנאי תקנה 10(ג)
לתקנות למתן מענק, ולענין התקנת מזגן, התובע קבל המקסימום המגיע לפי התקנות.
3) במהלך הדיון הסכימו ב"כ הצדדים שהסכומים ופסק הדין יהיו רק לגבי
הקצבה המיוחדת, ואילו לענין שיפוץ הדירה לצורך התקנת מזגן תוגש בקשה נפרדת.
4) להלן טענות ב"כ התובע בסיכומיה:ב
א. התובע נכה עבודה בשיעור %.100
ב. הנתבע אישר לתובע קצבה מיוחדת לפי תקנה 10(ב).
ג. תביעתו של התובע היא לקצבה מיוחדת לפי תקנה 10(ג) - בהיותו זקוק בקביעות להסעות שלא בתחבורה ציבורית.
ד. התובע הסביר בתצהירו מדוע אינו מסוגל לנסוע באוטובוס.
התובע לא נחקר כלל בחקירה נגדית על הסעיפים שפורטו בסיכומי ב"כ התובעת.
הוא נחקר אך ורק לגבי תלותו בזולת, אולם לא נחקר לגבי הליקויים המונעים ממנו לנסוע בתחבורה ציבורית.
ה. בסיפא של סע' 1לתעודת עובד הצבור סע' 1(ג) - מציין העד כי התובע איננו זקוק לנסיעות בקביעות כיוון שאינו עובד. בעדותו הסביר מר מטאנס כי מי שאיננו עובד אינו זקוק לנסיעות בקביעות, אלא אם הוא נמצא בהליכי שיקום במרכז שיקום, או בעבודה התנדבותית או עובד במשקם, או הגיש לנתבע תכנית מוסכמת ומקובלת לעבודה והסעות מיוחדות בצורה קבועה. העד הסביר כי האמור לעיל רשום בחוק וגם רשום בהנחיות הפנימיות (נ/2).
יש להדגיש כי בעיון בתקנות אנו מוצאים את תקנה 10(ד) הקובעת:ו
"קבע פקיד השיקום כי לצורך שיקומו המקצועי או הבטחת עיסוקו של הנכה יש צורך בכיסוי הוצאות מיוחדות קבועות עקב נכותו של הנכה, תשולם לנכה קצבה מיוחדת לכיסוי הוצאות אלה." תקנה 10(ד) מתאימה, אכן, לעדותו של מר מטאנס כמצויין בסע' 11לסיכום טענותיי לעיל.
תקנה, 10(ג) אינה מתנה היזקקות בקביעות בהסעות שלא בתחבורה ציבורית רק למי שעובד או למי שנמצא בתכנית שיקום או מתנדב.
ו. הנחיות של מח' השיקום - נ/ 2לא נאמר בשום מקום שרק נכה עובד או נמצא במסגרת שיקומית או התנדבותית - יהיה זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנה 10(ג).
ז. מהאמור לעיל עולה כי התובע הוכיח את תביעתו. הוא איננו יכול לנסוע כלל בתחבורה ציבורית והוא זקוק בקביעות בכל נסיעותיו להסעה שלא בתחבורה ציבורית
5) להלן טענות ב"כ הנתבע בסיכומיה:נ
א. בתצהירו מנה התובע את הסיבות המונעות ממנו לנסוע באוטובוס.
ב. התובע לא הוכיח שאינו מסוגל לעלות לאוטובוס.
גם יתר הטענות לגבי נסיעות באוטובוס אינן מדוייקות. בעניינים אלה מופנית תשומת לביו של כב. בית הדין כי באוטובוס הוקצו מקומות ישיבה מיוחדים לנכים.
לא ברור מה השוני בין "טילטולים" של נסיעה באוטובוס ו"טילטולים" שבנסיעה במכונית. אדרבה, יש סבירות שנסיעה במכונית מורגשת יותר מנסיעה ברכב גדול כאוטובוס, אך אם רצונו של התובע לנסוע במכונית הוא יכול לעשות זאת במונית שרות. גם הטענה שנסיעה באוטובוס "עלולה לגרום" להיפרדות שקית השתן היא טענה סתמית והיפוטטית. אם התובע מסוגל ללכת עם השקית כיצד ניתן לטעון כי השקית "עלולה לגרום להיפרדות" שעה שהתובע יושב באוטובוס במושב המיועד לנכים?
ג. בענייננו הנתבע הלך מעבר לכך והעניק - כאמור לעיל, קיצבה עפ"י ההגדרה "זקוק למידה רב" וזאת למרות שגם לטענת התובע"... התרופות נשלחות הביתה מדי חודש. מדי פעם אני מבקר במרפאה עם אשתי ולפעמים קוראים לרופא הביתה. אני לא עובד בכלל" (רא' עמ. 5לפרוט.), היינו - בנסיבות אלה קביעתו של הנתבע מיטיבה עם התובע.
ד. במהלך החקירה הנגדית של פקיד שיקום הלה טען כי התובע לא הגיש למוסד תוכנית להסעות מיוחדות המתבצעות בקביעות, וכי הואיל והתובע לא עובד אינו זקוק בקביעות להסעות.
לטענת ב"כ התובע רק תק. 10ד' מתאימה לעדותו של פקיד שיקום, אך טענה כאמור בטעות יסודה. ת' 10(ד) לא מתייחסת בכלל להסעות.
ה. בענייננו יש לפרש את המונח "בקביעות" גם בהתייחסות למונח "במידה רבה".
בנוסף, יש לבחון את טענת התובע עפ"י תכליתן של התקנות ו"מנוסחה של התקנה עולה כי תכליתה הינה - השתתפות בהוצאות המיוחדות הנגרמות לנכה, שעקב נכותו נזקק לפחות במידה רבה להסעות שלא בתחבורה ציבורית " [ר' סעיף 4(ב) לפסה"ד דב"ע נו/50- 0הנ"ל] כיצד יכול המוסד להשתתף בהוצאות שלא הוכחו. התובע לא הגיש תוכנית של הסעות קבועות כפי שנדרש בתק. 6(2) לתקנות וגם לא עשה כן בפני בית הדין, לא עשה כן מהסיבה הפשוטה שאינו זקוק להסעות "בקביעות" שלא בתחבורה ציבורית.
6) א. התקנות הנוגעות לענינינו הנן החלופות של תקנה 10לתקנות, לצורכי
נוחות יצוטטו כדלהלן:ב
"א) נכה, שעקב נכותו זקוק לעזרה בביצוע פעולות יום יום, זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השוו ל-% 20מהקיצבה המיוחדת המקסימלית.
(ב) נכה, שעקב נכותו תלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע רוב פעולות היום יום, זקוק להשגחה או להסעות שלא בתחבורה ציבורית במידה רבה, זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל-% 40מהקיצבה המיוחדת המקסימלית.
(ג) נכה, שעקב נכותו תלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע כל פעולות היום יום או הזקוק להשגחה מתמדת או הזקוק בקביעות להסעות שלא בתחבורה ציבורית, זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל-% 60מהקיצבה המיוחדת המקסימלית.
(ד) נכה שעקב נכותו תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום יום זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה לקיצבה המיוחדת המקסימלית."
ב. אין מחלוקת לגבי נכותו של התובע ומוגבלתו, הדבר תואר היטב בתצהיר ועל כך אין חולק (אה סעיפים 4, 5לתצהיר).
כמו כן אין מחלוקת שאין לתובע שליטה על שתן, והוא מסתובב עם שקית שתן.
ג. אין חולק שעל פי המתואר לעיל, ועדות התובע בפנינו אין הוא יכול לעשות שימוש בתחבורה ציבורית כלל.
ד. יש לדחות טענת ב"כ הנתבע כי על התובע להמציא לנתבע תכנית הסעות, אין צורך בכך, לא ניתן ללמוד זאת מהתקנות.
כל מה שיש להוכיח אם הנכה זקוק בקביעות להסעות, שלא בתחבורה ציבורית, דהיינו, כל אימת שיוצא מביתו הוא אינו יכול לעשות שימוש בתחבורה ציבורית, ובנסיבות כפי שתוארו בפנינו אין ספק שהתובע הרים הנטל המוטל עליו.
ה. הטענה כי בתחבורה ציבורית יש מקום לנכים דינה להדחות, מהטעם, שיש לנו ספיקות אם המקומות השמורים לנכים, מתאימים לנכים המסתובבים עם שקית שתן היכולה להפרד עקב פעולה פתאומית או אחרת של נהג או תנועה של נוסע.
אף אם המקומות לנכים מתאימים גם לנכים אלה, ספק אם נכה כאמור ירצה להסתכן ולעשות שימוש בתחבורה ציבורית או במונית שירות, עם מוגבלותו.
נוסיף, שהשימוש בתחבורה ציבורית או במונית שירות, אינו מצטמצם אך ורק במושבים שהוקצו לנכים, יש להתייחס גם לצורך להגיע לתחנת האוטובוס, להמתין עד שהאוטובוס יגיע, להצטופף עם הקהל הממתין בתחנה וכד', איננו סבורים שמצבו של התובע מאפשר שימוש בתחבורה ציבורית.
ו. ההבחנה אותה עושה ב"כ הנתבע בין "במידה רבה" שבתקנה 10(ב)
לב"קביעות" שבתקנה 10(ג), אינה במקומה, כאילו המונח בקביעות דורש תכנית מוגדרת מראש של נסיעות.
לא נראה לנו שכך יש להבין או לפרש התקנות, או שזאת תכליתן. כפי שצוין לעיל המונח ב"קביעות" מצביע על כך שלא ניתן לעשות כלל שימוש בתחבורה ציבורית, ואילו המונח "במידה רבה" מצביע על כך שבמרבית המקרים לא עושים שימוש בתחבורה ציבורית אך ישנם מקרים שכן עושים שימוש בתחבורה ציבורית.
ז. ב"כ הנתבע מפנה לאבן שושן, להגדרת המונח "בקביעות" ושם אחת ההגדרות מתייחסת לאופן קבוע, בזמנים מיועדים מראש, בעוד שההגדרות האחרות מתיחסות למצב תמידי, קבוע, להבדיל מזמני או ארעי. בנסיבות תיק זה ההגדרות המתייחסות למצב תמידי, קבוע, מתאימות לענין.
ח. כפי שציינו לעיל, ולאור התרשמותינו ממצבו של התובע, תקנה 10(ג) מתאימה ליישום בנסיבות הענין.
ט. ההפניה לפסק הדין שצורף לסיכומי ב"כ הנתבע אינו לענין, הואיל
ומדובר בפסק הדין הדן בענינו של תובע בעל רכב. אף אם נתעלם מהעובדה שבפסק הדין הנ"ל מדובר בתובע בעל רכב, הרי עיון באמור בסעיף 4(א)(ב) לפסק הדין מלמד שיש לבחון תכלית התקנה, ומתכלית התקנה לא עולה כי יש לשלול מהתובע הגמלה לפי התקנה, בענין זה ראוי להפנות לסעיף 4(ה) לפסק הדין הקובע באמרת אגב נסיבות בהן חסר רכב יכול לתבוע קצבה מיוחדת, ואין בסעיף כל אזכור לענין הגשת תכנית לנסיעות.
י. בהשלמת סיכומיה מפנה ב"כ הנתבע לתקנה 6(2) לתקנות ולפיה רוצה ללמוד שיש צורך בהגשת תכנית של הסעות קבועות, דינה של הטענה להדחות מהטעם שתקנה זאת עוסקת בתביעה למענק או קצבה מיוחדת על פי סעיף 69לחוק, השונה מעניננו.
בנוסף, לא ניתן ללמוד מהתקנה כי ענינה נוגע לתקנה 10(ג) אלא לתקנה 2(א)(2) לתקנות, וההבדל רב.
7) בהתייחס לאמור לעיל, יש לחייב הנתבע לשלם לתובע קצבה מיוחדת לפי תקנה 10(ג) לתקנות, החל מיום 12.12.94, מועד הגשת הבקשה למל"ל.

ניתן היום 15.2.97 בהעדר - לשלוח לב"כ הצדדים פס"ד בדואר.
8) כל צד רשאי להגיש ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30יום מקבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון