מתי מגישים ערעור שכנגד

על פי הפסיקה, ערעור שכנגד, יכול ויוגש אך ורק בקשר לעניינים שעלו בערעור העיקרי וצריכה להיות זיקה בין העניינים שעלו בערעור העיקרי לבין העניינים שעלו בערעור שכנגד, ויכול להיות מופנה רק נגד העילות המונחות ביסודו של הדיון במסגרת הערעור הראשי, אך לא נגד בעל דין שלא ערער או נגד הכרעה בעניין אחר שצורף לדיון בפני בית משפט קמא. בבש"א 4691/91 מדינת ישראל נ' אוזן, פ"ד מה(5) 695, בעמוד 700 ואילך (להלן: פרשת אוזן), התווה הנשיא שמגר את העקרונות ביחס לזיקה בין הערעור העיקרי והערעור שכנגד, כך:
"הערעור שכנגד הוא מקבילו של הערעור שכבר הוגש, והוא יכול, על-כן, להיות מופנה רק נגד העילות המונחות ביסודו של הדיון במסגרת הערעור הראשי. אין פירושו של דבר, שהודעת הערעור יכולה לתקוף רק את הנושאים שהועלו בערעור העיקרי, אלא יכול שהערעור שכנגד יתייחס לכל המונח ביסודו של הערעור ושזור וקשור באותו עניין. מאידך גיסא, ערעור שכנגד אינו יכול להיות מופנה, למשל, נגד בעל דין שלא ערער או נגד הכרעה בעניין נוסף, שצורף לדיון בבית המשפט קמא (כגון במסגרת איחוד הדיון בתיקים) ושאינו מועלה בערעור הראשי ... בעצם האפשרות להגיש ערעור שכנגד מוענקת הפריווילגיה, למי שיכול היה לערער בערעור ראשי ולא עשה כן, לחרוג מפרקי הזמן הקצובים לו להגיש ערעור רגיל, ופריווילגיה זו מהווה גם כעין שוט כלפי הצד שכנגד החפץ בהגשת ערעור ראשי מצדו".

ובהמשך:
"שאלת התקיימותה של הזיקה המהותית בין הערעור שכנגד לבין העניין המועלה בערעור עשויה ללבוש צורות שונות, אשר לא ניתן לחזותן מראש, ודומה, כי מוטב לא לתחום קווים נוקשים בנושא זה וכי ראוי לבחון כל מקרה לגופו".

כן צוין על ידי בית המשפט העליון כי "בכל הנוגע לבחינת הזיקה המהותית בין הערעור העיקרי לבין הערעור שכנגד,  אימצה הפסיקה גישה פרשנית גמישה יחסית"[ע"א 2734/09 פיוטרקובסקינ' ארנון (לא פורסם, 20.6.2010); וראו גם בע"א 2124/00 עזבון יוסף חיננזון נ' עיזבון איתמר טמיר ז"ל (לא פורסם, 30.10.2000)].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון