פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני:

.1בחודש מאי 94' פירסמה המשיבה מכרז לביצוע עבודות גינון ופיתוח בשכונת
פסגת זאב מערב בירושלים שמספרו .70/94
.2המבקשת הגישה לוועדת המכרזים את הצעתה ביום האחרון, בתאריך 5.6.94
לפני הצהריים. המועד האחרון להגשת ההצעות היה באותו יום בשעה 00:ב .12להצעתה צירפה המבקשת ערבות בנקאית כמתבקש לפי תנאי המכרז . בו במקום, בעת הגשת ההצעה קיבל מנהל המבקשת, מר שאול מונדרי, את נוסח הערבות הבנקאית הנדרש על-ידי הועדה (נספח א' לתצהירה של גב' הלפרן, יו"ר ועדת המכרזים למסירת עבודות לקבלנים במשרד הבינוי והשיכון) ואז התברר לו כי בנוסח הערבות שהוא הגיש היו חסרות בסיפא המילים:ו "ערבות זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול".
.3בשיחה עם הפקידה שהיתה במקום, הגב' ג'נה סלומון, הועלתה ההצעה כי
המבקש ידאג למשלוח ערבות בנוסח הנכון באמצעות הפקסימיליה. הפקידה מדגישה בתצהירה, כי היא לא אישרה למר מונדרי שערבות כזו, הנשלחת באמצעות הפקסימליה, אכן תתקבל על-ידי ועדת המכרזים, שכן החלטה זו אינה במסגרת תפקידה וסמכותה.
.4מר מונדרי דאג למשלוח כתב ערבות מתוקן (נספח ב' לתצהיר הנ"ל) על-ידי
בנק הפועלים והתיקון הגיע בפקסמיליה חצי שעה לפני שעת הסגירה לקבלת הצעות למכרז הנ"ל. דא עקא, אף כתב הערבות המתוקן היה פגום, לפי שהותנה בו שהוא לא יהיה ניתן למימוש אלא בעשרת הימים האחרונים לתקופת תוקפו (שלושה חודשים), ואולם הוועדה לא נתנה דעתה לפגם זה והוא נזכר בתצהירה של הגב' הלפרן בלבד.
.5בתאריך 6.6.94פתחה ועדת המכרזים את ההצעות שהוגשו והתברר שהוגשו שתי
הצעות בלבד, אחת מהן של המבקשת. במעמד זה נרשמו הסכומים שהוצעו על-ידי החברות
שניגשו למכרז מבלי שהועדה נכנסה לדיון מעמיק בכשרות ההצעות שהוגשו.
.6כשבוע לאחר מכן - כך כותב בתצהירו המבקש - ביקשה המשיבה מאת המבקש
לתקן גם את כתב הערבות המקורי על-ידי הוספת התנאי כי הערבות אינה ניתנת לביטול. בתאריך 12.6.94תוקנה גם הערבות המקורית על-ידי הבנק, ע"י הוספת המשפט הנ"ל. ברם, בערבות המקורית החדשה שהוגשה, לא תוקן הסעיף לפיו הערבות תעמוד לפרעון רק בעשרת הימים האחרונים של תקופת הערבות (הערבות ניתנה לשלושה חודשים).
.7בתאריך 19.6.94התכנסה ועדת המכרזים בשנית, ובאותו מעמד הוחלט לפסול
את שתי ההצעות מאותו נימוק עצמו - נוסח הערבות הבנקאית
של כל אחד מן המציעים לא היה בהתאם לנדרש, לפי שחסר בה התנאי כי הערבות
אינה ניתנת לביטול. הועדה סברה כי התיקון שהתקבל בפקסמיליה, אין בו כדי לתקן
את הפגם שנפל בטופס המקורי ולכן היא התייחסה לטופס המקורי הראשון של כתב
הערבות בלבד, טופס שהיה פגום עקב השמטת המשפט הנ"ל.
הוועדה פסלה איפוא את שתי הצעות שהוגשו, והוחלט על הוצאת מכרז חדש. המבקש פנה לבימ"ש זה בבקשה להצהיר כי פסילת הצעתו לא היתה מוצדקת וכי על הוועדה לבחון לגופה את הצעתו וגם את ההצעה שניה שהוגשה ונפסלה מאותו טעם עצמו, ולקבל מביניהם את ההצעה יותר זולה.
.8ב"כ המבקש טוען כי מאחר שהוועדה לא פסלה את כתב הערבות עקב הפגם השני, והוא הועלה רק במסגרת הדיון בבקשה הנוכחית, אין להתייחס אלין, לפי שבימ"ש זה דן בשאלת תוקפה של החלטת המשיבה לול את הצעת המבקש על פי הנימוקים שנתנה המשיבה להחלטתה, ולא על פי פגמים אחרים שהוועדה לא דנה בהם כלל והועלו לראשונה רק במהלך הדיון המשפטי. (בג"צ 4870/90הסתדרות הרוקחים נ' שר הבריאות, מה (4) 717, 725מול האות ד').
לעומתו טוען עו"ד למברגר, כי פגם בערבות שנשמט מעיני הוועדה ונתגלה בשלב
יותר מאוחר, יש בו כדי לאיין את החלטת המכרזים.
באשר לפגם הראשון, טוען ב"כ המבקשת, עו"ד שטיינמץ, כי הפגם איננו פגם כלל, לפי שהתוספת "ערבות זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול" היא תוספת מיותרת, שכן כל ערבות בנקאית היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, אף אם הדבר לא נאמר בכתב הערבות, שכן ערבות בנקאית, כך נפסק ב-ע"א 529/78(פד"י לד(ב) 18, 21)
היא התחייבות לשיפוי בלתי מותנית, כאמור בסעיף 16לחוק הערבות, לפיו חלים
במקרה כזה רק ס' 3, 9, 11ו- 12ולא חלות הוראות סעיף 5(ג)(2), כלומר, הערבות
הבנקאית אינה ניתנת לביטול כלל.
נמצא כי חסרון משפט זה, בכתב הערבות שהוגש, הוא פגם טכני בלבד ואינו מצדיק ביטול ההצעה.
.9נימוקו השני של בא כח המבקש הוא כי הפגם הראשון (בדבר היותה של הערבות הבנקאית בלתי ניתנת לביטול), תוקן ע"י ההודעה בפקסמיליה ששלח בנק הפועלים בעוד מועד. הטופס המקורי של הפקסמיליה הומצא למשיבה ביום 12.6.94, לפני שנתקיימה הישיבה שבה נפסלה הצעת המבקשת. ואילו הפגם השני (לפיו הערבות תהיה בת מימוש רק בעשרת הימים האחרונים של תקופת הערבות), תוקן במכתבו של בנק הפועלים מיום 13.11.94כי "במידה והיתה נדרשת תקופת מימוש שונה מכפי שמופיעה בסעיף 4לערבות הנ"ל - לא היתה מניעה לתת ערבות בנוסח המבוקש ע"י משרד הבינוי והשיכון".
.10ב"כ המשיבה, עוה"ד למברגר, טוען כי במכרזים יש להקפיד גם על עניינים
פורמליים (פרשת גוזלן בג"צ 386/76פד"י לא(א) 505), וכי רשאית הוועדה לפסול הצעה גם בגלל פגם טכני (פרשת כח(2000) אחזקות בע"מ, בג"צ 504/82פד"י לז(א) 651, 661). עו"ד למברגר טוען כי אכן יתכן מאוד שהבנק לא היה רשאי לבטל את הערבות גם אלמלא נאמר בכתב הערבות שהערבות היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, וכי אילו הוגש משפט בענין זה נגד הבנק, אם לא היה עומד בהתחייבותו בערבות הבנקאית, בנימוק שלא נאמר בכתב הערבות שהיא אינה ניתנת לביטול, היה הבנק מפסיד במשפט. ואולם, אילו היה כתב הערבות מנוסח כפי שנדרש, לא היה כלל צורך לנהל משפט בענין כזה. על נימוק זה ניתן להוסיף עוד כי בוועדת המכרזים לא חייבים לשבת משפטנים הבקיאים בדיני ערבות בנקאית. על הוועדה להחליט מי
הזוכה במכרז במהירות וביעילות, ואילו לפי הנוסח הפגום של כתב הערבות שהומצא, היתה הוועדה חייבת לקבל ייעוץ משפטי אם הערבות הבנקאית שהוגשה היא בלתי ניתנת לביטול, לפני שתפסוק אם הצעה כשרה אם לאו, דבר שהיה מחייב דחיה ועיכוב.
.11באשר לפגם הראשון, נראה לי, כי - בנסיבות שלפנינו - ניתן היה אולי להתעלם ממנו. ראשית מפני שהוא תוקן ע"י ההודעה שנשלחה ע"י בנק הפועלים בפקסמיליה, עוד לפני סגירת המכרז, ונשלחה בדרך הרגילה ע"י המצאת אותו תיקון בגוף הערבות הבנקאית המקורית, עוד לפני שהוועדה נתכנסה לדיון בתוצאות המכרז. ואולם הייתי מעדיף לדחות להזדמנות אחרת את ההכרעה בשאלה אם הודעה הנשלחת בפקסמיליה היא הודעה כשרה בדיני מכרזים. הטעם העיקרי להחלטתי להכשיר פגם זה הוא מפני שהוספת תנאי זה (לאמור, כי הערבות אינה ניתנת לביטול), היא למעשה מיותרת, באשר על פי החוק, ערבות בנקאית אינה ניתנת לביטול אף אם לא נאמר הדבר בפרוש בכתב הערבות.
.12לעמת זאת, הפגם השני (התנאי לפיו תעמוד הערבות למימוש רק בעשרת הימים האחרונים לתקופת הערבות) הוא פגם של ממש, פגם גלוי הסוטה בפרוש מתנאי הערבות שנדרשו. פגם כזה אינו ניתן לתיקון ע"י הודעה מאוחרת מהבנק כי הוא היה מוכן לתת את הערבות גם ללא הגבלה לגבי המועד שבו ניתן לממש את הערבות, לפי שהמסמכים המחייבים במכרז הם אלו שהוגשו לפני שעת סגירת המכרז ולא אלה שנתווספו לאחר מכן.
.13אכן הוועדה לא שתה ליבה לפגם זה, אולי מפני שסברה כי די בפגם הראשון כדי לפסול את ההצעה, ואולם כאשר נבחנת ההצעה בבית המשפט, לא יתכן שביהמ"ש יכשיר הצעה שהיא פגומה על פניה בצורה כה
בולטת, אף אם הוועדה עצמה לא היתה ערה לכך בעת שבחנה את ההצעות.

.14התוצאה היא שהבקשה להכריז על פסלות החלטת וועדת המכרזים מתבטלת.
.15מאחר שהנימוק שעל פיו דחיתי את הבקשה לא הועלה אלא בשלב הבירור המשפטי, איני פוסק הוצאות לטובת המשיב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון