רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה לרישום כשכיר בביטוח לאומי:

.1התובע, הרשום אצל הנתבע כבעל מעמד של שכיר ועצמאי בשנים 85-88
ובשנת 91, מבקש לשנות את רישום המעמד לשכיר בלבד, ומערער על החלטת הנתבע שלא להעתר לבקשתו זו (מכתב אחרון של המוסד בנושא מיום 5.12.95מצורף לכתב התביעה).
בכתב התביעה שהגיש, מבקש התובע מבית הדין להצהיר כי מעמדו בפני הנתבע באותן השנים הינו מעמד של שכיר. כמו כן, מתבקש בית הדין להורות לנתבע להשיב לו סך של 663, 6ש"ח ששילם תוך מחאה, על פי שומת הנתבע שראה אותו במעמד של שכיר ועצמאי.
לטענת הנתבע, אין מקום לשנות הרישום, ועל כן אף אין לדרישה בדבר השבת הסכום ששולם על מה שתסמוך.
.2אין חולק כי רישום התובע אצל הנתבע כשכיר ועצמאי באותן השנים, מתבסס
על "טופס הודעה על שינויים" נושא תאריך 19.11.94שצורף לכתב התביעה (הוגש במהלך הדיון להוכחות וסומן נ/1). הטופס חתום על ידי התובע ונושא פרטיו האישיים בס' 7לאותו הטופס, בהתייחס לשנים 88- 85ולשנת 91, נרשם בהתיחס אל התובע:נ "שכיר + עצמאי 12ש"ש והכנסות לפי המוצהר."
טוען התובע כי אין הרישום אודות עבודה כעצמאי במשך 12ש"ש, משקף העובדות לאמיתן, והוא נרשם בטעות ושלא על ידו.
לטענתו, באותן שנים שימש גם כטוען רבני (בנוסף לעבודתו כשכיר) ובשנת 91אף עסק בתיווך. אלא, שלעבודות אלו הקדיש לא יותר משעתיים בשבוע, ובודאי ובודאי לא הקדיש לעיסוקים הללו 12שעות שבועיות.
כידוע, על פי דין, "עובד עצמאי הוא "מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12שעות שבועיות" (ראה הגדרת "עובד עצמאי" בס' 1לחוק הביטוח לאומי). הנתבע עומד על עמדתו כי רישומו של הנתבע כעצמאי, בהסתמך על נ/ 1נעשה כדין ואין מקום לשנותו. יצויין כי אין מחלוקת על גובה הכנסותיו של התובע מעיסוקיו כטוען רבני וכמתווך באותן התקופות.
.3לקראת הדיון להוכחות, הגיש התובע תצהירי עדות ראשית מטעמו ובהם תצהיר בנו מר יצחק מלכא, תצהירו של מי שהיה מנהל החשבונות שלו מר משה כהן, ותצהיר שלו.
בדיון שקוים להוכחות נחקרו המצהירים על תצהיריהם. כמו כן, העידה מטעם הנתבע הגב' זרגרי יפה שהיא פקידת התובע החתומה על נ/ 1כמי שהטביעה את חותמת המוסד.
.4בבוא בית הדין להציג טענות הצדדים וגדר המחלוקת ביניהם, מתקשה בית הדין בעצם הצגת גרסה של התובע. זאת, הן בנושא לטופס נ/ 1ולנסיבות מילויו והן בנוגע למהות עיסוקיו כטוען רבני וכמתווך, שעור השתכרותו ושעות עיסוקו בעיסוקים אלו.
הקושי בהצגת הטענות וגדר המחלוקת נובע מן הסתירות הרבות שבין האמור בתצהיר התובע לדבריו בחקירה הנגדית. ומשינויים בגרסה וחוסר בהירות שלה בתוך החקירה הנגדית. הקושי בהצגת גרסת התובע אף עולה מסתירות שבין תצהירו של כהן לעומת חקירתו הנגדית, ולעומת גירסת התובע (או גירסאות התובע) בכל הנוגע לטופס נ/ .1עוד נציין כבר בשלב זה הרושם הלא מהימן שהותיר עלינו התובע בעדותו.
.5לצורך הכרעה בתביעה התובע על בית הדין לעמוד על נסיבות מילויו והגשתו של נ/1, כמו גם ובד בבד עם בחינת עיסוקיו של התובע כטוען רבני וכמתווך בשנים הרלבנטיות.
באשר לנסיבות מילויו והגשתו של נ/1, רבות הן הגרסאות המונחות בפני בית הדין מטעם התובע. מכל מקום, התובע מבקש לקבוע כי את הרישום שבסעיף 7ובעיקר הרישום 12ש"ש, מילאה פקידת המוסד ולא מי מטעמו של התובע.
אלא, שלא נוכל לקבוע העובדות כגרסת התובע. זאת לאור ריבוי הגרסאות שהעמיד בפני בית הדין בנושא מילויו של הטופס, לאור דבריו בנוגע לאופי העבודות ודרך קביעת השכר, ולאור התרשמותנו הכללית ממנו. נפרט כאן כמה מן התמיהות, העולות מגרסת/גרסאות התובע.
א. בתצהירו מעיד התובע כי מילא בכתב ידו אך את הפסקאות 1ו- 2של הטופס נ/1, וכי כך מסר את הטופס לטיפולו של מר כהן, מנהל החשבונות. גם מר כהן טוען כך בתצהירו שלו.
עוד מעיד התובע בתצהירו כי לדברי כהן הפרטים שבס' 7נרשמו על ידי פקידת המוסד. כך גם מעיד כהן בתצהיר (למיטב זכרונו).
אלא, שבחקירה נגדית התובע מזהה את כתב ידו שבטופס נ/ 1בעוד סעיפים, וכך בהדרגה, ובמהלך חקירה ארוכה, עד שבסופו של דבר מודה התובע כי גם הסעיפים 3, 4ו- 5מולאו על ידו (למעט הרישום 1956שבס' 1). באשר לסעיף 7שהוא נשוא המחלוקת כאן, כבר שומעים מפיו של התובע כי כלל אינו זוכר אם מילא הסעיף הזה אם לאו. גירסתו שבתצהיר נעלמת כלא היתה.
אף אין כל הסבר מטעם התובע כיצד זה, אם בכלל, לא היה הוא זה שמילא את סעיף 7(ואולי כן היה זה דוקא הוא, הרי בחקירתו פרט חשוב זה נשמט מזכרונו). לא ברור כיצד בכלל יכול היה מישהו אחר מלבד התובע למלא איתו הסעיף, במיוחד, שהתובע ככל הנראה לא מסר למנהל החשבונות כל מידע אודות מספר שעות העבודה השבועיות שלו (כך לפי זכרונו עמ' .7ש. 27עמ' 8ש. 6).
ב. דבריו של כהן גם הם אינם עולים בקנה אחד בין עם תצהירו ובין עם גרסאות התובע. הנ"ל העיד כי הוא עצמו רשם פרטים רק בס' 4שבטופס. כי הטופס כשניתן בידו לא היה מלא בסעיף 7וכי הוא כלל לא ידע היקף שעות העבודה של התובע.
הטופס הושאר על ידו במשרד המוסד כשהוא לא מלא, וככל הנראה התובע ובנו הם שדאגו למילוי החסר. בסופה של חקירה חוזרת ולאחר שהוא מופנה לתצהירו, טוען כהן כי הרישום 12ש"ש הינו בכתב ידה של פקידת המוסד שנעזרה בנתוני המחשב שאצלה.
ג. התובע מבקש במידה רבה להתבסס על גובה השתכרותו כטוען רבני על מנת להוכיח את מספר שעות העבודה השבועיות שעבד בהן בפועל.
בתצהירו הוא טוען לשכר בשעור של 100ש"ח לשעת עבודה אם נחלק שיעור ההשתכרות הכולל לשנה באותו השכר לשעה נגיע למספר שעות זעום ואף לא לשעתיים בשבוע.
נציין במאמר מוסגר כי במכתב ב"כ התובע למוסד (מכתב מיום 23.10.95, נספח י'ג לתצהיר יצחק מלכא) ובמהלך הדיון המוקדם שקיים בבית הדין, נטען מטעם התובע ע"י ב"כ לשכר לשעה בגובה של $.100
נסיון לברר עם התובע במהלך חקירה נגדית את שיעור שכרו כטוען רבני וגם כמתווך, והאופן בו נקבע השכר הזה מעלה חרס. אין לנו להפנות לעניין זה לחקירתו הנגדית המתפרשת על עמודי פרוטוקל רבים.( בעמ' 1, 2עד עמ' 3באמצע בכל הנוגע למשרת הטוען הרבני ובעמ' 4 3, 5
בנוגע לדרך קביעת השכר כמתווך).
בנוגע לאף אחת משתי המשרות, אין בפני בית הדין גירסה בנוגע לגובה השכר והדרך שבה נקבע השכר. מסקנה אחת עולה בבירור מן החקירה ובכל הנוגע למשרת הטוען הרבני - אין כל שחר ובסיס לטענה כאילו השכר נקבע לפי שעת עבודה ובסך של 100ש"ח לשעה. ככל שטענות התובע בעניין מספר שעות עבודה שבועיות מתבססות על שיעור השכר הכולל השנתי בחלוקה לאותם 100ש"ח לשעה, אין לה לגרסה על מה שתסמוך.
ד. מענינת גרסת התובע המתייחסת להשתכרותו מעבודת התיווך. בית הדין יפנה לצורך הדוגמא לשאלה שנשאל התובע בנוגע לעסקת תיווך של "יורם שביט".
כשנשאל בנוגע לתפקידו באותה העסקה הוא משיב - "תפקידי לקבל כסף" (עמ' 8ש' 30).
.6מול כל אלה ניצבת עמדת הנתבע הנתמכת בעדה מטעמו שתארה הנוהלים בקבלת טפסים מן הסוג של נ/ .1אין בידינו לקבל הטענה המבקשת לייחס למי מפקידי הנתבע מילוי אותו חלק של הטופס שהוא כה רלבנטי לקביעת מעמדו של התובע, כל זאת שעה שהתובע הוא זה שחתום על אותו הטופס, ואף מבלי שמאן דהוא מטעם התובע נוכח בעת מילויו של אותו חלק.
טענה זו איננה סבירה בעינינו והיא נדחית, במיוחד לאור גרסתו ההפכפכה והתמוהה
של התובע כפי שהובאה בפנינו.
נציין עוד כי התובע מנסה לבסס גרסתו ברישום שנמחק בפסקה 3שבטופס, ששם נרשם " 2שעות" והרישום נמחק. רישום זה הוא במקום המיועד לרישום שעות עבודה בממוצע בשבוע בכל תקופת העבודה כעצמאי. לטענת התובע, הרישום נמחק על פי הוראת פקידת המוסד.
אלא, שכעולה מן הסעיף בשלמותו, אין ברישום מחוק זה כדי לבסס דוקא את גרסת התובע. שכעולה מסעיף 3, לצד אותו רישום מחוק נרשם תאריך 1.1.93כתאריך תחילת עבודה כעצמאי. בהיות הרישום " 2שעות" צמוד לאותו התאריך, משמע רישום זה מתייחס לאותה התקופה שהחל מ-1.1.93, וזו הרי תקופה שאיננה רלבנטית לתביעה. חיזוק לכך נמצא במחיקתו של רישום נוסף, שבסיפא לסעיף 7שבטופס שגם שם יש ציון של עבודה במשך 2שעות כעצמאי כשעל פניו מתייחס גם רישום זה לתקופה שהחל מ- 93או לזו שהחל מ- .1.1.94שתי התקופות אינן רלבנטיות לענייננו.
נוסיף ונאמר כי עצם הרישום השונה שבס' 7גופו שנרשם בו 12ש"ש בהתיחס לתקופה
הרלבנטית ו- 2ש"ש בהתייחס לתקופה מאוחרת יותר, (הרישום שנמחק), אך מחזק
מהימנותו של הרישום שבס' .7שממלא הטופס ידע והבחין בין התקופות השונות ומספר
השעות המתאים לכל אחת מהן.
.7סיכומו של דבר, בית הדין דוחה טענות התובע כאילו אין הרישום שבס' 7
לנ/ 1מהווה רישום שלו, ומטעמו, וכאילו נרשם מתוך טעות. לא רק שלא הצליח התובע להוכיח קיומה של טעות כאמור ברישום, אף לא שכנע את בית הדין בטענותיו תוך התייחסות לגופם של עיסוקיו.
מכל הטעמים האמורים לעיל, אין לנו אלא לדחות ערעורו של התובע על החלטת המוסד
שרשם אותו כשכיר עצמאי בשנים 88- 85ובשנת .91וכתוצאה מסתברת אף נדחית התביעה להחזר תשלום ששילם על פי דרישת המוסד, שהתבסס על רישומו של התובע כעצמאי באותן שנים.

נראה לבית הדין כי מתאים היה בתיק זה לפסוק לנתבע הוצאותיו, ואף בסכום
ריאלי, אלא שהנתבע לא ביקש שיפסקו הוצאותיו. ועל כן, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון