שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז:

השופט א' רובינשטיין:

רקע והליכיםהמשיבה שללה מן המערערת מעמד של משתתף בעל כשירות במכרז וביטלה הסכם התקשרות, בשל טענות הנוגעות להתנהלות כספית ואחרת של המערערת כלפיה וכלפי מבוטחיה, לאחר שנים שבהם סיפקה המערערת למבוטחי המשיבה מכשירי שמיעה. בית המשפט המחוזי (השופט ד"ר ק' ורדי), בפסק דין מפורט, דחה את עתירת המערערת. הוא נימק זאת, בכל הצער לגבי ההשלכות על העותרת, בכך שלא היו לה הסברים של ממש כנגד טענות בגין אי אספקת מכשירים למבוטחים בגינם שילמה המשיבה, ואספקתם באיחור לאחר דרישת התשלום. נקבע, לאחר בחינת תולדות הפרשה, כי המשיבה פעלה בהתאם לשיקול דעת מקצועי ומטעמים ענייניים. תוארו - בין השאר - שני השימועים שנערכו למערערת, השני על פי המלצת בית המשפט במהלך ההתדיינות בפניו. בית המשפט זיהה, גם על פי הודאת המערערת כפי שציין, פעולות של המערערת שאותן ראה כהתנהגות שאינה ראויה וסבירה, עיקרה, כאמור, תקלות שעניינן אי אספקת מכשירים ששולמו, וביטולן - לאחר השימוע הראשון - של עסקאות, לכאורה לשם יצירת מציאות שונה בדיעבד.
מטעם המערערת (שבקשתה לסעד זמני נדחתה בידי השופט מלצר ב-9.7.12), נטען כי המניע האמיתי לפעולות המשיבה הוא אי רצון לכבד דרישות תשלום של כ-10,000.000 ₪; ועוד, ביטול ההתקשרויות גרם למערערת – כנאמר – ירידה למעלה מ-90% ממחזור מכירותיה. נטען במיוחד כי השימועים שנערכו למערערת לא היו בלב פתוח אלא ב"סימון מטרה"; וכי השימוע השני התבסס על ממצאי סקר טלפוני של כ-2,000 איש שתוצאותיו הועברו אליה רק אחרי החלטה בשימוע זה, אשר עמדתה בו התבססה על רשימה של 20 מבוטחים בלבד, בהם התמקדה. נאמר כי התקלות בפועל היו פחותות בהרבה מן הנטען כלפיה, וכי בית המשפט קמא ייחס למערערת עמדות שלא באו מפיה. נטענו טענות נוספות שלא נפרט.
מנגד נטען מטעם המשיבה, כי הערעור מתעלם מן הממצאים העובדתיים שנקבעו בבית המשפט קמא, וכי הוא מבקש להעלות נושאים נוספים לדיון שלא נדונו בפסק דינו. המשיבה תומכת יתדותיה בפסק הדין קמא וטוענת להתנהלות בעייתית של המערערת, וחשדות כבדים שהניבו תלונה למשטרת ישראל. נטען כי השימועים היו כדין.
המערערת ביקשה לצרף ראיות נוספות בערעור הן כנגד ממצאי הסקר שערכה המשיבה, הן בדבר מניעי המשיבה והן אישור רואה החשבון של המערערת בדבר הפגיעה הקשה שנגרמה לה בעקבות צעדי המשיבה. איננו רואים מקום להיעתר לבקשות, שכן לעניין הנושא העיקרי הנטען - הסקר - ניתן היה להביא את הדברים בפני בית המשפט קמא; ובאשר לירידת הכנסות שנגרמה למערערת נכונים אנו לצאת מן ההנחה, שאכן נפגעה באבדן (לעת הזאת) של לקוח גדול.
בדיון בפנינו שמענו באריכות את טענות הצדדים. מטעם המערערת נטען בהרחבה, בין השאר ובמיוחד באשר לשימוע השני, שלגביו קיבלה במועד - כאמור - רק רשימת 20 מבוטחים אשר לגביהם נתעוררו שאלות ולא את כל מסקנות הסקר שערכה המשיבה. מטעם המשיבה נטען, כי 400 מתוך 2200 משיבי הסקר טענו כי לא קיבלו את המכשירים, וכי החלטה להפסיק את ההתקשרות היתה סבירה, ואילו החלטה אחרת היתה בלתי סבירה.


הכרעהלא ראינו מקום להיעתר לערעור, וננמק זאת בתמצית תוך הערות אחדות: עסקינן בערעור עובדתי ביסודו, ומעיון בפסק הדין קמא ובטענות לא מצאנו מקום להתערב בעובדות שנקבעו. נוצר מצב בעייתי ביחסים בין הצדדים, המצוי כיום בערכאות בכל הנוגע לחובות, בנוסף לחקירת משטרה; וגם אם סבורים אנו כי פרוצדורות העלאת הטענות, מסירת החומר למערערת וקביעת מועד השימוע (השני) יכלו להיעשות באופן "ידידותי" יותר מצד המשיבה, לא הגיע הדבר לעוצמה המצדיקה קבלת הערעור. העובדה היא, שבשלב הנוכחי לא תמו חילוקי הדעות והקשיים, כאמור, במישורים השונים. בצד המחלוקת הכספית, חקירת המשטרה, גם בגדרי השכל הישר - וזוכרים אנו כי המערערת זכאית לחזקת החפות - היא גורם שאין להתעלם ממנו לעת הזאת בהתיחסות לנסיבות הקונקרטיות. עם זאת, ככל שלא יניבו החקירות תוצאות לא חיוביות כלפי המערערת, וככל שלא יסתיימו ההליכים האזרחיים בין הצדדים באופן המשליך שלא לטובה על המערערת - תוכל המערערת לשוב למעגל המכרזי של המשיבה. רשמנו לפנינו מפי בא כוח המשיבה, לאחר שהעלינו חששות במבט לעתיד באשר לדרך בה עלול צד להתדיינות לנהוג כלפי הצד שכנגד אף לאחר תום התדיינותם (מבלי שיש לנו סיבה לתלות זאת במשיבה דווקא), את הדברים הבאים, ככל שבסיום החקירה הפלילית וההתדיינות האזרחית לא יימצא דופי של ממש במערערת. עניינם, כי בכפוף לאמור תוכל המערערת להשתתף במכרזי המשיבה: ההליך המכרזי יהיה פומבי, למערערת יהיה יומה, וועדת המכרזים תשקול את הנתונים באותה עת באורח גלוי וענייני, שיעמוד לביקורת המערערת, לרבות פניה לבית המשפט לעניינים מינהליים; זאת מבלי לטעת מסמרות באשר לרלבנטיות הניסיון שנצבר בעבר, על פי הנסיבות. עו"ד דולב הצהיר עוד בשם שולחתו, שכל פעולותיה בהקשר זה ייעשו בתום לב, ורשמנו זאת לפנינו במבט לעתיד.
הכרעה זו אכן היא סופית באשר למכרז בו עסקינן, אך היא בחינת תם ולא נשלם ביחסים בין הצדדים, שיהיו תלויים באשר יצמח מן ההליכים המתקיימים כיום.
 בנתון לאמור איננו נעתרים לערעור. המערערת תשלם למשיבים הוצאותיהם ושכר טרחת באי כוחם בסך כולל של 10,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון