מה זה הפקעה

מה זה הפקעה ?

מקצת מדיני ההפקעה
"הפקעה" הינה רכישה כפויה של זכויות במקרקעין על ידי המדינה או מטעמה, למטרה ציבורית כנגד תשלום פיצויים (ראה א. קמר דיני הפקעת מקרקעין מה' 6, עמ' 13-14 (להלן: קמר).

הליך ההפקעה, מצוי במתח מתמיד מול זכות יסוד של האדם, היא זכות הקניין שהוכרה מאז ומתמיד כזכות יסוד (קמר בהערת שוליים 10 עמ' 16-17 וכן עמ' 20 בסמוך להערת שוליים 27).

בגין המתח בין שתי הזכויות המשפטיות, האחת של המדינה והשניה של האזרח - הסמכות להפקיע ניתנה בחוקים שונים ורק על פיהן ניתן לפעול ולבצע את הליכי ההפקעה. כך: פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 בה סמכות להפקיע נתונה לשר האוצר או למי ששר האוצר אצל לו סמכות; פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 בה סמכות נתונה כיום לשר התחבורה; חוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965 בה נתונה הסמכות בידי רשות תכנונית (ועדה מקומית וועדה מחוזית לתכנון ובנייה, וכן חוקים נוספים עליהם לא אעמוד בשלב זה, ומפורטים בספרו של המלומד קמר בפרק ה-II לספרו עמ' 37-100.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפקעה:

העובדות בקצרה
מערכת העובדות כפי שנפרסה בפני, אינה שנויה במחלוקת, ולשם הבהר עיני הקורא, אתמצת העובדות בקצרה:

 1. התובע הינו הבעלים של חלקת אדמה הידועה כחלקה 74 בגוש 18750 בשטח של 1,321 מ"ר מאדמות כפר ג'ת (להלן: "המקרקעין").
 2. בתקופה כלשהי בשנת 2000, תפסה הנתבעת חלק מהמקרקעין בסך כולל של 264 מ"ר, לשם שימוש לעשיית דרך.
 3. אין חולק, כי המקרקעין יועדו לכך תחילה לבניית מגורים, ולא לפי גישת הנתבעת אשר עשתה כרצונה לדרך או לכביש.
 4. המועצה המקומית, פרסמה ביום 23.11.1995 הודעה על פי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965, הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית מתאר מקומית, והודעה על כך נמסרה בהתאם לסעיף 117 לחוק. חלק מהמקרקעין נכלל במסגרת שינוי תכנית המתאר.
 5. המועצה לא נקטה בשום הליכי הפקעה, וזאת עליבא דליבא דעלמה.


בבית משפט זה הוגשה תובענה ע"י התובע, בה תבע מהנתבעת סך 56,420 ₪ בגין שווי מקרקעין, אשר נטלו ממנו לטענתו שלא כדין.

הצדדים הגישו לביהמ"ש תצהירי עדות ראשית, וכן תרשימי מודד וחוו"ד שמאי. ובסופו של יום, הסמיכו את ביהמ"ש לפסוק בהתאם לסעיף 79א' לחוק בתי המשפט, וזאת, לאחר שניתנה להם האפשרות לטעון טענותיהם, והם עשו זאת.

מקצת מדיני ההפקעה
"הפקעה" הינה רכישה כפויה של זכויות במקרקעין על ידי המדינה או מטעמה, למטרה ציבורית כנגד תשלום פיצויים (ראה א. קמר דיני הפקעת מקרקעין מה' 6, עמ' 13-14 (להלן: קמר).

הליך ההפקעה, מצוי במתח מתמיד מול זכות יסוד של האדם, היא זכות הקניין שהוכרה מאז ומתמיד כזכות יסוד (קמר בהערת שוליים 10 עמ' 16-17 וכן עמ' 20 בסמוך להערת שוליים 27).

בגין המתח בין שתי הזכויות המשפטיות, האחת של המדינה והשניה של האזרח - הסמכות להפקיע ניתנה בחוקים שונים ורק על פיהן ניתן לפעול ולבצע את הליכי ההפקעה. כך: פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 בה סמכות להפקיע נתונה לשר האוצר או למי ששר האוצר אצל לו סמכות; פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 בה סמכות נתונה כיום לשר התחבורה; חוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965 בה נתונה הסמכות בידי רשות תכנונית (ועדה מקומית וועדה מחוזית לתכנון ובנייה, וכן חוקים נוספים עליהם לא אעמוד בשלב זה, ומפורטים בספרו של המלומד קמר בפרק ה-II לספרו עמ' 37-100.

אדגיש ואומר, כי לפחות לגבי הפקודות המנדטוריות קיימת דילמה אם הן עומדות בקנה אחד בזכויות היסודיות, המקנות לאזרח במדינה מודרנית ונאורה ולא כל שכן, הן הן בגדר: "חוק ההולם את ערכה של מדינת ישראל" (כלשונו של סעיף 8 לחוק "כבוד האדם וחירותו") וכבר נשמעה דעה, כי ראוי שיוחלפו בהוראות חוק נאותות ונאורות יותר.

והרשות דנן
ב"כ הרשות, אותו אני מבקש לשבח על עמידתו בפני ביהמ"ש שעה שמערכת העובדות והחוקים עמדו כנגדו, ניסה לשכנעני כי לכאורה בוצעה "הפקעה" וכי עצם הפרסום עפ"י סעיף 117 והנוהג הקיים - נהגה למעשה המועצה כדין.

על זה אומר לא מיני ולא מקצתי.
סעיף 117 אינו מן העניין, והנתבעת מוזמנת לעיין בו כדי לתהות על תכנו. הפקעה מכללא כנטען על ידיה אינה מן המושגים המוכרים בדינים הישראלים. כפי שציינתי, רק מול או עפ"י הוראת חוק מפורשת המקנה זכות הפקעה, ועמידה מדוקדקת בכל ההליכים, היא זו אשר יכולה להעניק לה הגנה שעה שהיא עומדת בפני תובענה מסוג התובענות במקרה דנן. ואילו, טענת הנוהג אליו טענה היא, שכן מחד - נוהג יש להוכיח בעובדות. דבר שלא נעשה, ומסופקני אם כבר קיים נוהג כזה, הרי אין הוא עומד מול זכות היסוד הקניינית של התובע.

משמע, הטענות אותן העלה הנתבעת בכתב הגנה ובסיכומיה - לא טענות הן.
שאלה - האם ברשלנות עסקנן?
התשובה לכך - ברורה ונהירה, כן וכן.

אין חולק, כי חובת הזהירות המושגית של המועצה כלפי התובע קיימת. וזאת, הופרה, ואילו חובת הזהירות הקונקרטית וודאי שקיימת ובעצם הפעולות אשר נקטה המועצה, יש משום רשלנות.

לזאת יש להוסיף שעל אף שעסיקנן ברשות מקומית, דומני, כי לא תהא מחלוקת כי הפרה את הוראת החובה החקוקה המוטלת עליה עפ"י רשימת חוקים אותן פירטתי בדברי לעיל.

עם כן, שתי עילות תקיפה קיימות לתובע - הן בעילת הרשלנות, והן בעילת הפרת החובה החקוקה. לא דנתי בעילות תקיפה נוספות, שכן לא נדרשתי לכך, אך סבורני כי קיימות עילות נוספות, ובבוא יום, אם אדרש לכך, אפרט את דבריי ביתר הרחבה ;
(לאחריות המדינה בנזיקין ראו: "ע.א. 337/81 בוסקילה נ' מ"י פד"י מח(3) 337, ע.א. 429/82 מ"י נ' סוהן, פד"י מב(3) 733, ע.א 915/91 מ"י נ' לוי, פד"י נח(3) 45, וכן המ' (פ"ת) 1091/00 מש' התחבורה נ' שושנה שיף תק - של 2001 (2) 536 בעמ' 540).

סוגיית הנזק
באשר לנזק, הרי לא באה מחלוקת אמיתית בין הצדדים.

מטעם התובע, הוגשה חוו"ד.
מטעם הנתבעת לא נעשה דבר בעניין זה. ולפיכך, שעה שלא נסתרה חוו"ד הריני מקבל את התביעה במלואה, ופוסק כי על הנתבעת לשלם לתובע סך 56,420 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 11.10.2000.

כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 7,500 ₪ בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הפקעה ?

 2. הפקעה מכללא

 3. אחוז ההפקעה

 4. חזרה מהפקעה

 5. הפקעה כביש 6

 6. הפקעת משכנתא

 7. הפקעה 40 אחוז

 8. הפקעה שלא כדין

 9. עורך דין הפקעה

 10. עורכי דין הפקעות

 11. הפקעה לצרכי דרך

 12. הפקעה לצורך חניון

 13. פיצויים על הפקעה

 14. אי ידיעה על הפקעה

 15. זניחת מטרת ההפקעה

 16. ביטול הודעת הפקעה

 17. הפקעת קרקעות בחיפה

 18. פיצוי על הפקעת נכס

 19. חישוב פיצויי הפקעה

 20. הפקעת קרקע חקלאית

 21. הפקעה פקודת הקרקעות

 22. פינוי בית עקב הפקעה

 23. פיצוי שוכר על הפקעה

 24. סלילת כביש ללא הפקעה

 25. אי קיום מטרות ההפקעה

 26. אי מימוש הפקעה במועד

 27. גובה הפיצוי על הפקעה

 28. ויתור על מטרות ההפקעה

 29. הפקעת קרקע בהוד השרון

 30. הפקעה ללא הודעה אישית

 31. שיטת ההשוואה - הפקעה

 32. הפקעת קרקעות בכפר ערבי

 33. פיצויים על הפקעת קרקע

 34. התיישנות פיצויי הפקעה

 35. הפקעה לפי פקודת הדרכים

 36. הפקעה חלקית של מקרקעין

 37. ריבית על פיצויי הפקעה

 38. הפקעה מכוח פקודת הדרכים

 39. הפקעות קרקעות בהוד השרון

 40. דחיית עתירה לביטול הפקעה

 41. גילוי מידע על הפקעת נכסים

 42. הפקעת קופת גמל בפשיטת רגל

 43. תביעה לתשלום פיצויי הפקעה

 44. הפקעה לצורך פרוייקט תיירות

 45. מי זכאי לפיצויים על הפקעה

 46. סמכות עניינית פיצויי הפקעה

 47. פיצוי על הפקעה לפי פוטנציאל

 48. הפקעה - פגיעה בזכות הקניין

 49. פיצוי על הפקעת קרקע חקלאית

 50. הפקעה - הערכת שווי מקרקעין

 51. הפקעת זכויות דייר מוגן בחנות

 52. פרסום הפקעות מקרקעין ברשומות

 53. מועד תשלום פיצוי בגין הפקעה

 54. הפקעה לצורך סלילת כביש עוקף

 55. התיישנות תביעה לפיצויי הפקעה

 56. הערת אזהרה חכירה לאחר הפקעה

 57. קרקע חלופית כפיצוי על הפקעה

 58. פיצוי דו שלבי בהפקעת מקרקעין

 59. השבחת מקרקעין כפיצוי על הפקעה

 60. הפקעת קרקעות ע''י ועדה מקומית

 61. אגרה תביעת פיצויים בגין הפקעה

 62. הפקעה לצורך הקמת מנהרות הכרמל

 63. 3 תנאים לביצוע הפקעה של קרקעות

 64. הפקעת קרקעות עם פוטנציאל לבניה

 65. פיצוי על הפקעה - סמכות עניינית

 66. פיצוי לדייר מוגן על הפקעת קרקע

 67. הפקעת מקרקעין לצורך הרחבת כביש

 68. פיצוי חלקי (60%) הפקעת מקרקעין

 69. פיצוי על הפקעת קרקע לצורך כביש

 70. פיצוי מלא על הפקעה ללא ניכוי 25%

 71. המועד הקובע לשווי מקרקעין הפקעה

 72. הפקעה מכוח סעיף 9 לפקודת הקרקעות

 73. פגיעה על ידי תכנית שלא בדרך הפקעה

 74. הפרת חובה חקוקה - הודעה על הפקעה

 75. בקשה לפסק דין חלקי פיצוי על הפקעה

 76. פינוי קרקע עקב הפקעה לצורכי ציבור

 77. פיצוי נוסף על הפקעת קרקע בגלל מחצבה

 78. הקפאת תביעת פיצויים על הפקעת קרקעות

 79. הפקעה לצורך בניית כביש לצורכי ציבור

 80. הסכם הבנות פינוי מקרקעין לפני הפקעה

 81. פיצוי בהפקעת קרקע לפי המחיר נכון להיום

 82. האם העברת מקרקעין ללא תמורה נחשבת הפקעה

 83. ערעור על גובה הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין

 84. סמכות המפקח על רישום המקרקעין לבטל הפקעה

 85. ביטול הפקעת חלקה ש"מיועדת" להפקעה במשך 30 שנה

 86. הסכמה להפריש מהמקרקעין חלקים לטובת סלילת דרך ציבורית

 87. הלכת ארידור - התיישנות פיצויי הפקעה מיום תפיסת החזקה

 88. בקשה לביטול הפקעה: אי מיצוי הליכים לפני מוסדות התכנון

 89. ההבדל בין "ביטול הפקעה" לבין "שינוי ייעוד הקרקע שהפקעתה בוטלה"

 90. הפקעת זכויות שכירות על פי חוזה משבצת עם מינהל מקרקעי ישראל, לצורכי חקלאות

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון