שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל:

1. זוהי תובענה כנגד החלטת פקיד התביעות אשר דחה את תביעתה של התובעת לגימלת הבטחת הכנסה בגין חודש פברואר 2002, בה שהתה התובעת בחו"ל מיום 21.2.02 ועד ליום 25.2.02.
 
2. מאחר והעובדות לא היו במחלוקת סיכמו הצדדים את טענותיהם בכתב.
 
3. ואלה העובדות העיקריות המהוות רקע לתביעה.נ
 
א. לתובעת אושרה גימלת הבטחת הכנסה החל מחודש יוני 2000.ב
 
ב. התובעת שהתה בחו"ל החל מיום 28.8.01 ועד ליום 15.9.01 (להלן: היציאה הראשונה). עבור תקופה זו שולמה לתובעת גימלת הבטחת הכנסה.ו
 
ג. התובעת שהתה שוב בחו"ל בתקופה שצויינה בסע' 1 לעיל (להלן: היציאה השנייה).
 
ד. כאמור, המוסד לביטוח לאומי שלל את זכאותה של התובעת לגימלה בגין חודש פברואר 2002, בה שהתה מספר ימים בחו"ל.נ
 
4. תיקון מס' 16 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א- 1980 פורסם ביום 14.6.2001 (דהיינו, לפני היציאה הראשונה) ונכנס לתוקף ביום 1.12.01 (לאחר היציאה הראשונה אולם לפני היציאה השנייה). עד לכניסתו לתוקף של תיקון מס' 16 לחוק, היה בתוקף סע' 14(ב) לחוק, אשר קבע כדלהלן:
 
(ב) הנמצא בחוץ לארץ למעלה מחודש ימים לא תשולם לו גימלה בעד הזמן שלאחר החודש הראשון; ואולם אם יש לו בן זוג זכאי הנמצא בארץ - תשולם הגימלה לאותו בן זוג, בשיעור המשתלם ליחיד, לפי הרכב משפחתו.ב
 
תיקון מס' 16 ביטל את הסעיף הנ"ל, ובמקומו נחקק סע' 14א' לחוק, אשר קובע כדלהלן:
 

5. לטענת המוסד לביטוח לאומי, משנכנס לתקוף הוראות סע' 14א', יש לשלול את הזכאות לגימלה בגין החודש הקלנדרי שבו יצא מישראל ובעד החודש שבו חזר מישראל (בענייננו החודשים שבמחלוקת) באם הוא יצא מישראל בתוך 12 החודשים שקדמו לחודש היציאה השנייה (כפי שקיים במקרה דנא), וזאת גם אם היציאה הקודמת היתה לפני כניסתו לתוקף של סע' 14א' לחוק. לעומת זאת, טוענת התובעת כי אין להביא בחשבון, לענין שלילת הזכאות לפי הוראות סע' 14(ב)(1) לחוק יציאות מישראל שאירעו לפני מועד כניסתו לתוקף של הסעיף.ו
 
6. לאחרונה ניתן פסק דין על ידי בית דין זה בהליך בל 2890/02 רימה בריצקוב נ' המוסד לביטוח לאומי. באותו מקרה היתה היציאה הראשונה לפני פירסום תיקון מס' 16ץ בית הדין פסק כי בדין נשללה הגימלה באותו מקרה. וכך כתב בית הדין:
 
7. אין בית הדין סבור כי מדובר בהחלה רטרואקטיבת של חוק, ואין בית הדין מקבל את המסקנה שהגיעה אליה המותב בענין פפרמן לעיל. בית הדין מקבל בעיקרו את הניתוח שהובא בסיכומי ב"כ הנתבע, המבחין בין חוק רטרואקטיבי, אשר פועל כולו למפרע, לבין חוק הפועל להבא, אולם מעניק משמעות שונה לפעולות שנעשו בעבר לאור פעולות שייעשו בעתיד. במקרה זה, לא נשללת הגימלה מכיוון שהתובעת יצאה לחו"ל לפני מועד תחילתו של סע' 14א'. העילה המיידית לשלילת הזכאות הינה היציאה לחו"ל לאחר מועד כניסתו של סע' 14א'. אלא שסע' 14א' נתן משמעות שונה ליציאה הקודמת. אותה יציאה קודמת היא לא זו אשר שללה את הזכאות. החוק לא הביא לשינוי מצבה של הזכאות, ולא שללה את הזכאות בשל הנסיעה הראשונה. אילו לא יצאה התובעת מהארץ בחודש דצמבר 2001, היתה היא ממשיכה לקבל את הגימלה.נ
 
8. קיימות דוגמאות רבות של חקיקה אשר קובעת נורמות לעתיד אולם מעניק משמעות חדשה לפעולות שנעשו בעבר, באם ייעשו פעולות נוספות בעתיד. דוגמאות רבות קיימות בנושא המסים, כאשר חוק מאוחר מחייב במסים על עיקסה שבעבר לא היתה חייבת במס, או משנה את התנאים לפטור ממס, בהתבסס על פעולות בעבר. האם ניתן לטעון כי כל אותן פעולות בעבר חייבות היו להיעשות רק לאחר התיקון שבחוק? או טול דוגמא של מעביד אשר הסכים עם עובדו כי הוא יעסיק אותו, לתקופה קצבוה, במשך 47 שעות שבועיות. בזמן עריכת החוזה, היתה המכסה השבועית של שעות עבודה 47 שעות, ועל כן, לא היה המעביד חייב בתשלום גמול שעות נוספות. לימים שונה החוק, ונקבע מכסה קטנה יותר של שעות רגילות שבועיות,כך, שאם המעביד ממשיך להעסיק את העובד 47 שעות שבועיות, יצטרך לשלם לו גמול שעות נוספות. האם תתקבל טענת המעביד כי מדובר בחקיקה רטרואקטיבית, ושהתיקון בחוק לא יחול על חוזים שנכרתו לפני תחילתו של התיקון, כיוון שאותו תיקון מעניק משמעות שונה להעסקה בעתיד מעבר למכסה החדש של שעות רגילות?
 
9. בית הדין דוחה גם את הטענות המבוססות על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. נדמה לבית הדין כי ההלכות שנקבעו בנוגע לשלילת הזכאות לגימלה בגין הבעלות על רכב יפות הן לענין שלילת הזכאות בגין יציאה מחו"ל. אין מדובר על הגבלה של תנועתה של התובעת. אולם, החקיקה יצאה מנקודת מבט כי יציאה לחו"ל היה בבחינת מותרות, וכי אין זה ראוי כי מי שמבקש כי המדינה תתמוך בו ותפרנס אותו, יצא לחו"ל יותר מפעם ב- 12 חודשים. רבים מאוד מהעמלים לפרנסתם אינם יכולים להרשות לעצמם בילוי זה,ועל כן אין זו הוראה חקיקתית בלתי סבירה אשר יש לפסול אותה. מה גם שאין התובעת טוענת כנגד אותה הגבלה באופן כולל, אלא רק לגבי יישם ההוראה לגבי כאשר יצאה בעבר לפני תחילת החוק.ב
 
 
7. האמור לעיל יפה גם לענייננו, מה גם שבמקרה דנא, כיוון שהתיקון לחוק פורסם לפני הנסיעה הראשונה, יכלה התובעת לכלכל את מעשיה עוד לפני הנסיעה הראשונה, בידעה כי אם תיסע פעמיים במשך 12 חודשים, אזי תעמוד בפני שלילת גימלה.ו
 
8. התוצאה היא כי בית הדין דוחה את התביעה. אין צו להוצאות.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון