תביעה נגד חברת הובלות על חוב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד חברת הובלות על חוב:

מהות התביעה
1. מדובר בתביעה כספית שהגישה התובעת - שהינה חברה בע"מ העוסקת בעבודות בנייה והובלות - נגד הנתבעת, שאף היא חברה העוסקת בבנייה, בגין אי סילוק חוב על סך של 4,820 ₪.

עיקר טענות הצדדים
2. התובעת טוענת כי ביום 21.08.97 ביצעה התובעת הובלת שתי משאיות חול, לאתר העבודה של הנתבעת בכפר כמא (להלן: "האתר"), והגישה לנתבעת חשבונית מס כדין על סך של 3,159 ₪ (להלן: "החשבונית") החשבונית טרם נפרעה על ידי הנתבעת.

3. לעומת זאת, טוענת הנתבעת כי חשבונית המס שהוגשה לה על ידי התובעת אינה כדין וכי החשבונית מתייחסת לעבודות שכלל לא הוזמנו על ידי הנתבעת וכלל לא בוצעו ו/או סופקו על ידי התובעת ועל כן מדובר בחשבונית פיקטיבית ו/או מוטעית.

עוד טוענת הנתבעת כי החשבונית, שנמסרה לידה, הוחזרה מייד היות ולא בוצעה שום עבודה כמצוין בה ואף נרשם על גביה על ידי הנתבעת "נא לבטל את החשבונית". (הרישום נעשה בשפה הערבית).

הנתבעת מוסיפה וטוענת כי התובעת סיפקה לה במועדים שונים הובלות חול אשר תמורתן שולמה במלואה, אולם, ביום 21.8.97 לא סיפקה התובעת כמות כלשהי של חול לאתר והנתבעת לא הזמינה מאת התובעת כמות כלשהי של חול כאמור ולפיכך הטענות בכתב התביעה מופרכות וחסרות כל בסיס.
דיון
4. בפניי העידו מר אבו ראס נאסר חוסין, מנהלה של התובעת ומר לחאם תאופיק, מנהלה של הנתבעת.

5. בחקירה הראשית העיד מר אבו ראס חוסין לעניין אספקת החול לאתר:

"בחודש 8, בקשו שנישלח להם גם שתי הובלות, ושלחנו להם בתאריכים המפורטים בתעודת המשלוח 14761, נגלה שנייה הגיעה אליהם ב-12.8.97 החשבונית הוצאה ב- 21.8.97". (עמ' 6 לפרוטוקול, ש' 6–10).

כבר ייאמר, למרות שבכתב התביעה נטען כי שתי ההובלות נשוא תביעה זו בוצעו ביום 21.8.97 ולא בשני תאריכים כפי שהעיד העד, טוען ב"כ התובעת בסיכומיו כי ההובלות בוצעו במהלך חודש אוגוסט .

בהמשך, בחקירתו הנגדית, הוסיף עד התביעה, כי בנו "מואיאד" ליווה אותו בשתי ההובלות. (עמ' 6 לפרוטוקול, ש' 17).

לעומת זאת העיד מר לחאם תאופיק, מנהלה של הנתבעת:

"בחודש 7/97 ובחודש 8/97 ביצע לנו שלוש הובלות חול.
… אחת מההובלות ה-3 נשפכה על הכביש הראשי בחוץ במרחק 100 מטר, מכיוון שהגיע בשעות הערב ובית הספר היה סגור. בית הספר מגודר ויש שער סגור…".
"היות והתובעת לא הנפיקה תעודת משלוח משלה והחתימה את מנהל העבודה שלנו באתר, נוהל רישום אצלנו לגבי כל ההובלות שמגיעות לאתר ועל פי אותו רישום בדקנו את חשבונית התובעת …. כשלא נמצאו אותן הובלות ברישומים שלנו סירבנו לשלם, החזרנו לו את החשבונית ובקשנו שיבטל אותה".
"לא נתבקשנו לחתום על אף תעודת משלוח או חשבונית מטעם התובעת ונכון שבכל זאת שילמנו את החשבוניות". (עמ' 7-8 לפרוטוקול)

6. עוד מעיד מר אבו ראס בקשר לזהות מזמין ההובלה:

"ההזמנות להובלה נעשו כל הזמן על ידי אדם בשם סאהר או סאמר אבו נאג'י מטעם הנתבעת. ההזמנות תמיד בוצעו בטלפון. גם ההזמנות נשוא תיק זה בוצעו על ידי אותו אדם". (עמ' 8 לפרוטוקול, ש' 7 – 8).

בעניין זה העיד מר לחאם:

"אני מתפלא איך סאהר אבו נאג'י הזמין סחורה כשהוא לא היה בחברה, מאחר ויצא מהחברה ב-29.7.97. בדרך כלל מזמינים יום או יומיים לפני ההובלה ….".
(עמ' 8 לפרוטוקול, ש' 10 – 12).

7. דברי עד התביעה באשר למועד אספקת החול סותרים האמור בכתב התביעה, כפי שפורט לעיל.
ב"כ הנתבעת התנגד לשינוי חזית וטען כי בית המשפט אינו מוסמך לפסוק בהתאם לעילת התביעה שלא נטענה בכתב התביעה, כאשר הצד שכנגד מתנגד לשינוי חזית.
מכאן ניתן לקבוע כי עילת התביעה כפי שפורטה בכתב התביעה לא הוכחה ולדחות את התביעה. אולם, גם אם התביעה לא נדחית מנימוק זה, יש לדחותה מנימוקים נוספים.

8. עדותו של מנהל התובעת, היא, מטבע הדברים, עדות יחידה של בעל דין, וכאשר בית המשפט בא ומכריע על פי עדות יחידה שאין לה סיוע והעדות אינה הודאת בעל דין, יפרט בהחלטתו מה הניע אותו להסתפק בעדות זו וזאת על פי הוראת סעיף 54 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.
לא ראיתי טעם כלשהו להסתפק בעדותו של מנהל התובעת לקבלת התביעה, במיוחד לאחר שנמנע מהבאת עד רלוונטי, שהינו בנו "מואיאד" אשר נהג במשאית שהובילה את החול.
התובעת לא נתנה הסבר כלשהו לאי הזמנת הנהג ולפי ההלכה הפסוקה, הימנעות זו נזקפת לחובת התובעת. (ע"א 548/78, אלמונית ואח' נ. פלוני, פ"ד לה (1) 736, עמ' 760 וע"פ 728/84 חרמון נ. מדינת ישראל, פ"ד מא (3) 617).

9. גירסתו של מנהל התובעת, אינה מקובלת עלי, המסקנה היא, שבשל הסתירות שבגרסתו בעניין המועדים שבהן בוצעו ההובלות בחודש אוגוסט ובשל זה שלא הובאה בפני ראיה נוספת כלשהי בין אם בכתב ובין אם בעל פה המאשרת כי הנתבעת הזמינה אצל התובעת שתי ההובלות נשוא תביעה זו, ושהובלות אלה סופקו לאתר, לא הצליחה התובעת להרים את נטל ההוכחה, על כן אני דוחה את התביעה, ומחייבת את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד על סך של 2,000 ₪ + מע"מ כחוק בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין חברות

 2. שם חברה מטעה

 3. אישור שם חברה

 4. חתימה בשם חברה

 5. חוב לחברת ניהול

 6. מורשה של חברה זרה

 7. קיפוח המיעוט בחברה

 8. חריגה מהרשאה בחברה

 9. עורך דין הקמת חברה

 10. סעיף 191 לחוק החברות

 11. עורך דין פתיחת חברה

 12. חוב לחברת השכרת רכב

 13. תביעה נגד חברה משכנת

 14. חתימה פגומה בשם החברה

 15. הגדרת ''עובד'' בחברה

 16. חובות של חברה לעירייה

 17. תביעה נגד חברת ווב סק

 18. סעיף 232 לפקודת החברות

 19. שימוש בשם של חברה אחרת

 20. סעיף 353א לחוק החברות

 21. חובות חברה שקרסה כלכלית

 22. תביעות נגד חברות שמירה

 23. סעיף 267 לפקודת החברות

 24. מינוי הכנ''ר כמפרק חברה

 25. חיוב מנהל בחובות החברה

 26. חשבון חח''ד חוב של חברה

 27. חיוב אישי בחובות החברה

 28. חובת האמון של מנהל חברה

 29. תביעה נגזרת חברה לא פעילה

 30. חוקיות אסיפה כללית בחברה

 31. חובת חברת ליסינג לבטח רכב

 32. שינוי תקנון חברה מנדטורית

 33. העברת פעילות מחברה לחברה

 34. החלפת מעבידים בחברת שמירה

 35. העברת שליטה בחברה ציבורית

 36. מינוי מפרק זמני לחברה זרה

 37. השתת חבות על אורגנים של חברה

 38. ביטול חברות במועצה מקומית

 39. בקשה להפסקת שימוש בשם חברה

 40. דמי טיפול ארגוני חברת שמירה

 41. תביעה נגד חברת אחסון אתרים

 42. זימון לחקירה ע''י מפרק חברה

 43. הפחתת הון חברה לצורך חלוקה

 44. הגשת דוח כוזב של חברה פרטית

 45. תביעה נגד חברת הובלות על חוב

 46. תביעה נגד חברה לייצור ממתקים

 47. רישום חברת נדל''ן כעוסק מורשה

 48. התחייבות אישית על חוב של חברה

 49. חובת דיווח על חילופי משרה בחברה

 50. הון עצמי מינימלי של חברה בבורסה

 51. חברה בייסוד (טרם נרשמה) כבעל דין

 52. האם אפשר לחייב להשקיע כספים בחברה

 53. הטלת חבות אישית על אורגן של חברה

 54. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 55. חברות העירייה במרכז השלטון המקומי

 56. העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

 57. רישוי חברות לאספקת שירותי אמבולנס

 58. תביעה נגד חברת מבחני התאמה לעבודה

 59. תביעה נגד בעלים של חברה חדלת פרעון

 60. משיכת כספים מחברה ע''י אחד הבעלים

 61. תביעת חברה ממצרים נגד חברה ישראלית

 62. תביעה נגד בעלים של חברה לתשלום חוב

 63. האם חברת ניהול יכולה להיות ועד בית ?

 64. החלפת חברות כדי להתחמק מתשלום לעובדים

 65. עסק ניהול ופיתוח חברות או חברת אחזקות

 66. רישום חברה לאחזקות נדל''ן כעוסק מורשה

 67. מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון

 68. בקשה לאישור חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות

 69. תביעת חברת השכרת רכב לקבלת בעלות על רכב

 70. ביצוע עסקאות סמוך לפני הפסקת פעילות חברה

 71. תביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל

 72. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 73. האם ב"חריגה מהרשאה" אין לפעולה תוקף כלפי החברה ?

 74. עדיפות ל"אינטרס הכלל" על פני "אינטרס הפרט" בדיני חברות

 75. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון