תשלום ארנונה על כניסה לעסק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום ארנונה על כניסה לעסק:

זהו ערעור מינהלי על החלטת ועדת הערר של עיריית טבריה מיום 26.11.2001, לדחות את הערר שעניינו סיווג נכס המצוי ברחוב קישון בטבריה וחיוב הארנונה בגינו.
שתי שאלות עיקריות עומדות בבסיסו של ערעור זה: האחת, האם יש מקום לדון בשאלת סיווג הנכס כרחוב, קרקע תפוסה או קרקע המוחזקת עם מבנה, כטענת המערערים, או האם השאלה היחידה שניתן לדון בה היא האם זהו רחוב או בניין – בלא התייחסות לשאלת הסיווג כקרקע תפוסה או קרקע מוחזקת עם מבנה, שכן שאלת סיווג הקרקע כשתי האחרונות לא עלתה בהשגה שהוגשה לעיריית טבריה ולא עלתה בוועדת הערר ולכן אין מקום בערעור להעלות טענות חדשות.
שאלה שנייה אליה אנו נדרשים בערעור זה הינה השאלה המהותית – לאחר שהוחלט למה ניתן לסווג את הנכס, עולה השאלה כיצד נסווגו. משאלה זו נגזרת יכולת החיוב בארנונה.
המערערים מחזיקים במסעדת אל גאוצ'ו ברחוב קישון בטבריה.
במהלך שנת 1999 התקיימו דיונים בנושא חיובי הארנונה בגין השטח עם מחלקת הגבייה של העירייה.
ביום 1.11.1999 התקיימה ישיבה שבסופה הוחלט שלא לגבות ארנונה על השטח, שכן הוא פתוח 24 שעות ביממה ויש לראותו כרחוב. ואכן, בשנים 1997-2000 לא חויבו המערערים (לפי השובר המקורי) בגין ארנונה על השטח שהוא בן 100 מ"ר לערך.
במהלך שנת 2000 ערכו המשיבים שינויים בהגדרת הנכס – המשיבים הגדירו את השטח כחלק מהמסעדה ולפיכך גדל השטח המחויב בארנונה מ-216 מ"ר ל-314 מ"ר.
על כך הגישו המערערים ביום 13.3.2001 השגה למשיב 1, וביום 20.3.2001 ההשגה נדחתה.
בעקבות דחייה זו הגישו המערערים ערר לוועדת הערר של עיריית טבריה.
בישיבת ועדת הערר הראשונה מיום 15.10.2001 הסכימו הצדדים כי "המחלוקת היא לגבי החלק שמחוץ למסעדה לגבי ייעודו והגדרתו כולו או חלקו".
בישיבת ועדת הערר השנייה הוחלט כי השטח ימוסה בהתאם לחוק עזר לטבריה (שימור רחובות), תשל"ח-1978, אך ניתנה למשיב הזכות לחזור בו מסיכום זה, ואכן כך עשה.
בהחלטת ועדת הערר נאמר כי היא נדרשה להחליט האם ניתן לסווג את השטח שמחוץ למסעדה בשנת המס 2000 כרחוב לפי טענת העורר. בהחלטה נאמר כי במונח "רחוב" התכוון המחוקק לנתיב קבוע וקיים, לא מלאכותי, של מעבר ממקום למקום המשמש לתחבורה, לציבור וכו', המשתמשים בו כמעבר מיעד ליעד ושבו השימוש הינו שוטף ושגרתי.
הוועדה דחתה את טענת העורר כי הנכס שלו פתוח ואין מניע שכל הולך רגל יוכל לעבור בו וקבעה כעובדה שהולכי רגל אינם עוברים בו מפני שאיננו נתיב מעבר שגרתי ויום-יומי מנקודה לנקודה.
המערערים טוענים כי השטח המדובר פתוח עשרים וארבע שעות, לשימוש כלל הציבור. הוא פתוח משלושה כיוונים – האחד מרחוב הקישון, השני מסמטת המעבר עם חומת העיר העתיקה וקיים מוצא שלישי לגינה, וכי התיחום עם חומת העיר העתיקה הוא תיחום כפוי, אשר המערער ביקש להסירו ונענה בשלילה מוחלטת על-ידי העירייה ורשות העתיקות. טוען המערער כי תיחום זה הוא אשר בגללו נוצר החיוב בארנונה, וזאת ללא הצדקה.
עוד טוען המערער כי הכיסאות והשולחנות המוצבים בשטח מוצבים מכוח היתר מטעם עיריית טבריה, היתר עליו שילם המערער סך של כ-2,550 ש"ח. המערער צירף את ההיתר המדובר, אך הוא מתייחס ל"בית החומוס" אשר ברחוב הבנים בטבריה ולא למסעדת אל גאוצ'ו שברחוב קישון – ולכן לא אתייחס עוד לסוגיה זו. למותר לומר כי הוועדה איננה קשורה בהסדרים של העירייה, אלא בהוראות החוק.
שאלת סיווג הנכס כקרקע תפוסה או כקרקע מוחזקת עם מבנה אכן לא עלתה בהשגה ובערר אלא במרומז – סעיף 4 לכתב הערר מתייחס לשאלת גודל הנכס, וכדי לבסס את טענת העורר משתמש בא-כוחו בסעיף 1.1.8 להיטל הארנונה בכדי להראות שכל שטח שאינו נחשב בניין – יחשב כקרקע תפוסה. אך לא היה בטענתו זו כדי לבסס בקשה להתייחס אל הנכס כאל קרקע תפוסה, אלא כדי להראות כי השטח אינו בגדר בניין, אלא שטח שאינו בר-חיוב.
בדיוני ועדת הערר סוכם כי המחלוקת הינה לגבי "החלק שמחוץ למסעדה לגבי ייעודו והגדרתו כולו או חלקו" ולכן טוען המשיב כי ניתן להסיק כי השאלה שעמדה בערר להכרעה הייתה מהו ייעודו והגדרתו של הנכס – האם רחוב או בניין, ולא סיווג הקרקע.
אכן לא הייתה התייחסות באופן מפורש לשאלת סיווג הקרקע באם יוחלט כי אין מדובר ברחוב, אך אין להסיק שמטרת הערר הייתה כל כך מצומצמת וכי הוועדה לא הייתה מוסמכת לדון בשאלת סיווג הנכס כ"קרקע תפוסה" או כ"קרקע מוחזקת עם מבנה" במידה והוועדה תחליט שמדובר ברחוב. נראה לי כי ציון המחלוקת – "יעודו והגדרתו כולו או חלקו של החלק שמחוץ למסעדה" – כולל גם את סיווגו במידה ויוחלט שאין מדובר ברחוב.
השאלה בה החליטה הוועדה הייתה האם השטח הינו חלק מרחוב – שאז לפי
סעיף 269 לפקודת העיריות [נוסח חדש] השטח פטור מחיוב בארנונה, או האם השטח הוא חלק מהמסעדה.
סעיף 9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992 (להלן – החוק) מסמיך מועצה לחייב מחזיקי נכסים בתחומה בתשלום ארנונה כללית. לעניין ההגדרה מה הם "נכסים" החוק מפנה לפקודת העיריות [נוסח חדש] בסעיף 269 שבו. הסעיף מוציא "רחוב" מכלל הנכסים בגינם מחזיק חייב בתשלום ארנונה.
השאלה הנותרת היא אם כן, מהו רחוב?
בחוק עצמו ובפקודת העיריות [נוסח חדש] אין הגדרה למונח "רחוב" והמונח מוגדר בסעיף 1 בפקודת הפרשנות [נוסח חדש]:
"'רחוב' או 'דרך' – לרבות כביש, שדרה, סמטה, משעול לרוכבים או לרגלים, ככר, חצר, טיילת, מבוי, מפלש וכל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו".
בסעיף יש דרישה לכך שהמקום יהיה פתוח על מנת שיוכל להיכנס להגדרת רחוב. ואכן, על-פי נתוני השטח הוא פתוח משלושה כיוונים, ולכאורה יכול לשמש למעבר הציבור. אלא שעל-פי תמונות מהמקום, אותן צירף בא-כוח המשיבים לתגובתו, אותו "פתח" מצוי מתחת לשלט של המסעדה, הכניסה אליו היא במדרגות ובמעבר מוצבים כסאות ושולחנות, שעל-פי דברי המערער עצמו משמשים את באי המסעדה.
הוועדה ציינה אחרי ביקור במקום כי האנשים היחידים כמעט אשר נכנסים לשטח הם באי המסעדה ואילו עוברי דרך לא נכנסים לשטח שלמראית עין הוא חלק בלתי נפרד מהמסעדה אלא עוברים מסביב לשטח.
זאת ועוד, טוען בא-כוח המערער בדיון האחרון מיום 12.5.2002 כי מרשו מתלונן על כך שטיילים מסתובבים בשטח ונכנסים אליו (עמ' 4 לפרוטוקול). על מה יש לו למערער להתלונן, אם השטח רחוב הוא?
בבג"ץ 764/88 דשנים וחומרים כימיים בע"מ נ' עיריית קרית אתא [1] נקבע כי המבחן לשאלה האם שטח מסוים הינו בבחינת "רחוב" הוא מבחן השימוש, מהות השימוש או תכליתו. בית-משפט אף פסק כי רחוב יכול שיהיה קטע המותנה באישור על-מנת להיכנס אליו.
בע"ש (ב"ש) 28/90 "אגד" בע"מ נ' עיריית דימונה [3] נקבע כי אזור ששימש להמתנת נוסעים ולא שימש באופן בלעדי או עיקרי למעבר, אינו רחוב.
"...אין די בכך ששטח מסוים פתוח לציבור על מנת שנאמר כי מדובר על 'רחוב'. מכירים אנו סוגים שונים של מקומות שהינם פתוחים לציבור, אך לא יעלה על הדעת לטעון לגביהם כי מהווים הם 'רחוב'" (שם [3], בעמ' 316).
נראה כי כך גם במקרה שלפנינו.
כאמור, על-פי טענת העותרים, הקרקע המדוברת משמשת להמתנה (סעיף 42 לעתירה) ולא ברור עד כמה משמשת למעבר.
זאת ועוד, פירוש המונח "רחוב" צריך שייעשה בהתאמה למובנו של המונח בחיי היום-יום והוא הדין לאופן יישומו (ה"פ (חי') 786/95 מליסרון בע"מ נ' עיריית קרית ביאליק [4], בפיסקה 11 לפסק-הדין).
שחרור המחזיק ב"רחוב" מתשלום ארנונה מותנה בזהותו של הנהנה מן הנכס ומן השירותים שמספקת הרשות המקומית לנכס. אכן, אם הנהנה הוא המחזיק בנכס, אין מדובר ב"רחוב" ואם הנהנה הוא ציבור בלתי מסוים, הרי שהנכס הוא בגדר "רחוב" והמחזיק בו פטור מחובת תשלום הארנונה בגינו (ע"א 9368/96 מליסרון בע"מ נ' עיריית קרית ביאליק [2]).
על-פי מבחני הפסיקה והנתונים הקיימים במקום, נראה לי כי צדקה הוועדה כאשר החליטה כי השטח שמחוץ למסעדה אינו רחוב, ולפיכך אינו פטור מתשלום ארנונה.
כאמור, השטח מקורה בפרגולה מעץ הנתמכת בקורות עץ, הוא מבוטן ומוגבה מעל הרחוב – כך שיש צורך בעליית מספר מדרגות כדי להיכנס לתוכו, הוא מחובר בקורות
עץ למסעדה עצמה, יש בו מאווררים, טבון, דלפק של המסעדה. אין הוא משמש למעבר להולכי רגל.
לעניין שאלת חומת העיר העתיקה – נראה לי כי גם ללא תיחום זה של החומה, השטח המדובר היה משמש תחת אותם נתונים (פרגולה מעץ, מאווררים, תאורה, טבון השייך למסעדה) כחדר המתנה לבאי המסעדה, ואין לתלות את חיוב הארנונה בקיומה של החומה.
האם השטח ממלא אחר הגדרת בניין או קרקע מוחזקת עם מבנה
המשיב טוען כי צו הארנונה של עיריית טבריה מגדיר בסעיף 1.1.2 שבו – "בניין – כל מבנה או חלק ממנו העשוי מכל חומר לרבות מבנה מאבן, בלוקים, אסבסט, פח וקונסטרוקציה למיניהן, לרבות כל חלק וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע".
מאידך טוען העותר כי מדובר בקרקע מוחזקת עם מבנה – "קרקע שעיקר שימושה עם המבנה" שהמבנה הוא העיקר והקרקע היא הטפל. הקרקע המדוברת משמשת לכל היותר כמובאה או כעמדת המתנה, ולכן "עיקר שימושה עם המבנה". העותרים טוענים כי עיריית טבריה הבחינה בצו בשיעורי הארנונה בין "בניין" לבין "קרקע שעיקר שימושה עם המבנה", וזאת מתוך כוונה להקל עם העוסקים בתיירות.
ה' רוסטוביץ אומר בספרו כי אין הכרח שהקרקע תשמש את המבנה באופן בלעדי. די בכך שיהיה זה עיקר שימושו של שטח הקרקע, והשימוש בקרקע יהיה טפל לשימוש במבנה (ה' רוסטוביץ ארנונה עירונית [5], בעמ' 88).
מכיוון שנושא זה לא נטען בפני הוועדה, אני סבורה שיש מקום להחזיר את הדיון בנושא זה לוועדת הערר.
לסיכום – אני דוחה את הטענה כי השטח שמחוץ למסעדה הינו רחוב.
עם זאת, יש לאפשר למערער לטעון בפני הוועדה מהו סיווג הקרקע שאיננו רחוב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון