אי קיום אסיפת דיירים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי קיום אסיפת דיירים בבית משותף:

1. ביום 7.2.99 הגישו X (להלן - המערערים) - ערעור על פסק הדין מיום 25.1.99 של פ. לוי - מפקח בכיר על בתים משותפים בירושלים, בתיק 135/98 (להלן - פסק הדין).

2. הערעור מבוסס על הטענה כי בפועל לא התקיימה אסיפה כללית של הבית המשותף ברח' המלך ג'ורג' 6 בירושלים, והחתימות המופיעות בפרטיכל האסיפה אינן אלא חתימות שנאספו בין הזמנים; וכן
כי לא ניתנה למערערים הזדמנות להוכיח את טענותיהם.

3. כן ביקשו המערערים ליתן להם עיכוב ביצוע פסק הדין "לטווח זמן הניתן להגיש ערעור (45 יום) מיום מתן פסק-דין בבית משפט קמא".

4. ביום 8.2.99 נתתי צו עיכוב ביצוע עד מתן החלטה בערעור.

5. ביום 25.4.99 הגישה נציגות הבית המשותף בקשה להארכת מועד להגשת בקשה ובקשה לבטל את ההחלטה מיום 8.2.99 שניתנה בהעדרה, בטענה כי לא ניתנה לה הזדמנות להשמיע טענותיה, וכן טענה בבקשתה נימוקים נוספים לגופו של עניין, לאמור:ב
א. המערערים לא הפקידו פיקדון בבית משפט כפי שצוו - ודי בכך כדי לדחות או למחוק את הערעור.
ב. המערערים לא פעלו לפי הוראות פסק הדין ולא מסרו לנציגות החדשה את כל המסמכים שהמפקח הורה להעביר לה.
ג. המערערים לא הביאו כל ראייה כי הם בכלל בעלי זכויות בבית המשותף, ואף לא ראייה כדין כי התמנו כדין להיות נציגות הבית המשותף.
ד. כל העניינים הנדונים בערעור - הינם נחלת העבר, שכן הנציגות כיהנה עד יום 28.2.99 (מועד שכבר חלף), ואין בית המשפט דן בנושאים שאבד עליהם הכלח.
ה. על פי הדין והפסיקה - אין מעכבים ביצוע פסק דין אלא אם יוכח כי יש סיכוי טוב להצליח בערעור, וכי אם המערער יזכה בערעור - יהיה זה מן הנמנע או קשה להחזיר המצב לקדמותו, או שביצוע פסק הדין יגרום לנזק שאינו ניתן לתיקון.
ו. המערערים לא פרטו בתצהיר את העובדות עליהם נסמכות טענותיהם, ודי בכך כדי לדחות טענותיהם על הסף.
ז. המערערים לא הצביעו על נזקים העלולים להיגרם להם מפסק הדין.
ח. פעולות המערערים לא נעשו אלא כדי לעכב את פסק הדין ולמנוע חשיפת פעולותיהם בכספי הדיירים שלא כדין ולמנוע ניהול תקין של הבית המשותף.
ט. המערערים מנצלים לרעה את הליכי בית המשפט.

6. אני מאריכה בזה עד היום את המועד להגשת הבקשה מטעם נציגות הבית המשותף - כפי שהוגשה ביום 25.4.99.

7. התביעה בפני המפקח על בתים משותפים הייתה מטעם נציגות הבית המשותף נגד המערערים, ופסק הדין ניתן נגד המערערים לטובת נציגות הבית המשותף.

8. הערעור הוגש נגד "דני גושן, שוכר נכס" ולא נגד נציגות הבית המשותף, ומטעם זה לכשעצמו יש לדחות את הערעור נגד דני גושן, שהרי התביעה ופסק הדין היו לגבי הנציגות ולא לגבי דני גושן אישית.

9. עד היום לא הופקדה ערבות, למרות שחלף מזמן המועד בו היו המערערים חייבים להפקידה.

10. תוקף כהונת נציגות הבית המשותף שהמערערים מערערים עליה - פג ביום 28.2.99, והמפקח הורה לכנס אסיפה כללית לא יאוחר מיום 1.3.99 על מנת לבחור נציגות חדשה.

11. נראה כי בינתיים נבחרה נציגות חדשה לבית המשותף, כך שכל הערעור (אפילו היה בדין יסודו) - אבד עליו הכלח שכן הוא עוסק בנציגות שכבר אינה קיימת.

12. לא הובאה ראייה כי המערערים הם בעלי זכויות בבית המשותף, והערעור אינו נתמך בתצהיר לאימות העובדות הכלולות בו.

13. הערעור נדחה מהטעמים האמורים, וצו העיכוב - בטל.

14. המערערים הדדית ישלמו לנציגות הבית המשותף הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ש"ח. סכום זה ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני הגנת הדייר

 2. תיקונים במושכר

 3. דייר נדחה

 4. דייר נגזר

 5. עזיבת דייר מוגן

 6. פינוי דייר ממשיך

 7. שוכר משנה דייר מוגן

 8. אי קיום אסיפת דיירים

 9. דייר מוגן שימוש בחצר

 10. פינוי דייר מוגן מחנות

 11. הגנת הדייר אחזקת הבית

 12. דייר מוגן בעסק שנפטר

 13. פינוי דייר מוגן בעסק

 14. דייר מוגן נגזר ונדחה

 15. בן של דייר מוגן שנפטר

 16. זכות דיירות מוגנת בצריף

 17. חוק הגנת הדייר - נטישה

 18. נכדה של דייר מוגן שנפטר

 19. דייר מוגן שזנח בן זוגו

 20. סעיף 20 לחוק הגנת הדייר

 21. מעבר דייר מוגן לבית אבות

 22. שינויים במושכר דייר מוגן

 23. פיצוי על פינוי דייר מוגן

 24. זכויות נכדים של דייר מוגן

 25. בן זוג של דייר מוגן שנפטר

 26. פטירת דייר מוגן לפני פינוי

 27. העברת זכויות של דייר מוגן

 28. פינוי משפחת דייר מוגן מחנות

 29. פינוי דייר מוגן לצורך קיומי

 30. פינוי בני משפחה של דייר מוגן

 31. האם עובר יכול להיות דייר מוגן

 32. חוק הגנת הדייר - רקע היסטורי

 33. פינוי דייר מוגן בגלל שיפוצים

 34. נכד של דייר מוגן שהוריו בחיים

 35. דייר מוגן שלא שילם דמי שכירות

 36. פינוי דייר מוגן מעסק בשל נטישה

 37. דמי שכירות דיירים מוגנים בחנות

 38. פינוי דייר מוגן שלא משלם שכירות

 39. זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

 40. התנתקות דייר ממערכת מיזוג מרכזית

 41. תביעה לפינוי דייר מוגן בתל אביב

 42. זכויות קרובי משפחה של דייר מוגן

 43. מועד פינוי דייר מוגן לאחר פסק דין

 44. החלפת מנעול לדייר מוגן ללא התראה

 45. פינוי דייר מוגן - שינויים במושכר

 46. גובה דמי שכירות של דייר מוגן בעסק

 47. הגדרת ''בעל בית'' בחוק הגנת הדייר

 48. דייר מוגן בחנות בבית קרקע בתל אביב

 49. תחולת חוק הגנת הדייר על תוספת בניה

 50. ויתור על חוק הגנת הדייר בשטר משכנתא

 51. פינוי דייר מוגן שלא משלם מיסי עירייה

 52. דמי שכירות גבוהים מהמוסכם לדייר מוגן

 53. פינוי דייר מוגן לצורך תיקונים בדירה

 54. פינוי דייר מוגן עקב קבלת רישיון בניה

 55. זכויות בן זוג דייר מוגן שעזב את הנכס

 56. פסק דין הצהרתי לגבי ירושה מדייר מוגן

 57. דירה בבעלות דייר ממשיך שגר בה דייר מוגן

 58. תביעה לתשלום דמי שכירות נגד דייר ממשיך

 59. הכרה כ"דייר ממשיך" ערעור לבית המשפט העליון

 60. צמצום היקף תחולתו של חוק הגנת הדייר בפסיקה

 61. פינוי דייר מוגן שמשכיר את הדירה בשכירות משנה

 62. פירוק שיתוף בדירת מגורים בן זוג של דייר מוגן

 63. התיקונים שבעל הבית חייב לבצע לפי חוק הגנת הדייר

 64. תניית ויתור על הגנות של סידור חלוף או דיירות מוגנת

 65. האם רכישת זכויות דיירות מוגנת בחנות כוללת את החצר ?

 66. תביעה לפנות דייר מדירה ציבורית בה התגוררה אימו המנוחה

 67. האם נרכשו זכויות בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

 68. עתירה כנגד החלטה שלא למכור דירה בדיור הציבורי בתנאי מבצע

 69. דייר מוגן: מספיק שהיה מקום אחר להתגורר בו כדי לשלול את זכאותו

 70. תביעה לפנות בני זוג הרשומים כנשואים, מדירה אשר הושכרה בשכירות בדיור הציבורי

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון