אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי שימוש במחסנים 6 חודשים – ארנונה:הוגשה תובענה על ידי חברת מצות ישראל בע"מ (להלן – המבקשת) על דרך של המרצת פתיחה לשפיה מתבקש בית המשפט להצהיר כי המבקשת לא חברה בעבר ואיננה חייבת גם כיום בתשלום ארנונה לעירית פתח תקוה (להלן – המשיבה) עבור המחסנים המוחזקים על ידה בגין אותן שנים בהן לא השתמשה המבקשת במחסנים תקופה רצופה של כ- 6 חודשים. (בכל שנה).
אין חולקים על כך כי לגבי שנת המס הנוכחית אין לבית משפט זה סמכות לדון בתובענה שכזו לאור תיקונו של חוק הרשויות המקומיות (ערך על קביעת ארנונה כללית) (תיקון מס' 2), תשמ"ז- 1987 אשר לפיו הוסף לחוק סעיף 3(3) המקנה לנישום – רשות לערער או להשיג על החיוב בפני מנהל הארנונה גם בנושא מסוג נושא תובענה זו דהיינו כי החייב הננו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיף 274ב(ב) לפקודת העיריות.


סעיף זה בפקודת העיריות משחרר מתשלום ארנונה אם הנכס איננו מוחזק על ידי הנישום למעלה מ- 6 חודשים במשך השנה. מכלל הן אתה שומע לאו, דהיינו אם כיום ניתן לערור על פי חוק הרשויות המקומיות הנ"ל למנהל הארנונה גם בנושא סעיף 274 ב לפקודת העיריות הרי ברור שמקודם לועדה או למנהל הארנונה לא היתה להם הסמכות לדון בהשגה שכזו והדרך היחידה הפתוחה היתה לפנות לבית המשפט המחוזי שלו הסמכות היחודית בתובענה שכזו בתוקף הסמכות השיורית על פי חוק בתי המשפט. אם לבית המשפט המחוזי הסמכות, הרי דרך ההליך המתאימה היא המרצת פתיחה וראה בנידון פסק- הדין ר"ע 92/89 טלרד תעשיות טלקומוניקציה ואלקטרוניקה בע"מ נ' עיריית לוד פ"ד מג(1) 643.מאחר ותובענה זו מתייחסת לשנים קודמות לתיקון שבחוק הנ"ל הרי נדחית בזה טענת העירייה הן בנושא סמכות בית המשפט והן בנושא דר ההליך הנכונה. בהקשר זה יש לציין שלגבי שנת המס האחרונה אכן פנתה המבקשת למנהל הארנונה על פי התיקון הא מור והיא זכתה לפטור שכזה.
נשאלת עתה השאלה (לאחר שהתגברנו על הנושאים המקדמיים) אם אכן זכאית המבקשת לפטור הנ"ל לגבי שנות העבר דהיינו לשנים משנת 82 ואילך כפי שטוען בא כח המבקשת בסיכומיו בכתב (דך 5 סעיף 5).


מטעם המבקשת הצהיר בתמיכה לתובענה, מר ארז צוק, המשמש כמנהל כללי של המבקשת. בתצהירו בסעי ף6 טוען המצהיר כי למרות היותם של המחסנים ובעיקר בקומה השניה ריקים כאמור חייבה המשיבה את המבקשת בטעות בשנים 89- 82 בתשלום ארנונה מלאה בגין המחסנים ולא העניקה לה את הפטור הקבוע בפקודת העיריות במקרים אלה.

בסעיף 8 לתצהירו מציין המצהיר כי למעשה אין המשיבה חולקת על טענות המבקשת אך לגירסתה, בהעדר האפשרות לבדוק את טענות המבקשת ביחס לשנים קודמות נסתם הגולל על התשלומים בעבר.אכן זוהי הבעיה המרכזית בתובענה זו, כיצד יכול בית המשפט לבסס מימצא כי אכן המחסנים לא היו בשימוש בכל שנה במשך 6 חודשים.


מדובר בתצהיר שמונה למנהל המבקשת רק בשנת89 ומכאן שאין לו שום ידיעה אישית על מצב המחסנים לפני מינויו. כל מה שידוע לו הוא מתוך בדיקת ספרי החברה כי החברה לא קיבלה פטור וכל מה שידוע לו הוא מצב המחסנים בתקופת כהונתו (ואכן בתקופת כהונתו נתקבל הפטור – ראה חקירתו של העד בדף 1 של פרוטוקול ישיבת בית המשפט מיום 6.12.89 שורה 15).בתצהיר התשובה של מנהל הארנונה בעירייה נאמר במפורש בסעיף 6 כי אין זה נכון כי המשיבה איננה חולקת על טענת המבקשת כי במצית השנה המחסנים ריקים.


מכאן שהעיריה איננה מודה בטענה עובדתית זו ונוכח הכחשה זו נטל הראיה מוטל היה על המבקשת להוכיח את האלמנטים של תנאי הפטור. גם בחקירתו בבית המשפט אמר העד בדף 2 שורה 6 שאיננו יודע אם יש שם מחסנים ריקים.אשר על כן, נראה לי, כי המבקשת כאשר הסתפקה רק בתצהירו של המנהל החדש לא הרימה את נטל הראיה המוטל עליה בתובענה זו, במיוחד כאשר מדובר על מצב עובדתי בעבר שלא ניתן לבודקו כיום. מטבע בריאתו של פטור שכזה הוא שבקשה בקשר עליו צריכה להיות מוגשת בסמוך לתקופת אי- ההחזקה כדי לאפשר לעיריה לבדוק אם אכן הנכס זכאי לפטור. כאשר חייב במס מעלה את טיעונו בשאלה זו שנים אחדות לאחר מכן, הוא מונע מהעיריה את בדיקת נכונות טיעוניו ומכאן שמשמיט את הבסיס לתביעתו (אלא אם כן העיריה היתה מודה בנכונות גירסתו).
אכן הגשת עררים על פי חוק הרשויות המקומיות הנ"ל מוגבלת המועדים קצובים.


אפילו תאמר שהגשת המרצת- הפתיחה איננה כבולה למועדים אלה הרי מועדים אלה צריכים לשמש אינדיקציה לסבירות המועדים ולהעדר שיהוי. על החשיבות בפניה במועד סביר, ראה פסקי הדין שצוטטו על ידי פרקליט העיריה והם:ע"א 714/68 זיס נ' המועצה המקומית אשדוד פ"ד כג (2) 623 ע"א 267/68 עוזרי נ' עירית ראשון לציון פ"ד כב(2) 711.לאור כל האמור לעיל החלטתי לדחות את התובענה ובנסיבות מקרה זה אינני נותן צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון