ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

תא (טב') 2286/01 ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

1. התובעת הגישה בלשכת הוצל"פ טבריה לביצוע 3 צ'קים:נ אחד ע"ס 24,000 ש"ח ושנים ע"ס 4,000 ש"ח כ"א.
 
2. הנתבעת הגישה בקשת רשות להתגונן.
 
בדיון שנערך בבקשת הרשות להתגונן קיבלה הנתבעת בהסכמת התובעת רשות להתגונן.
 
3. מאוחר יותר הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין חלקי בגין 2 הצ'קים ע"ס 4,000 ש"ח כ"א.
 
בישיבה שנערכה ביום 19.12.01 נדחתה הבקשה.
 
טענת התובעת
 
4. לטענת התובעת ניתנו לה 3 הצ'קים נשוא התובענה כגמר חשבון בגין דירה שנמכרה ע"י התובעת לנתבעת.
 
טענות הנתבעת
 
5. הצ'ק ע"ס 24,000 ש"ח ניתן עבור בניית מחסן ע"י התובעת, אולם משהובהר לנתבעת כי בכוונת התובעת לבנות אותו ללא אפשרות לקבל היתר בניה חששה מהסתבכות עם העיריה וביטלה את הצ'ק.
6. 2 הצ'קים ע"ס 4,000 ש"ח כל אחד ניתנו יחד עם עוד 6 צ'קים (סה"כ 8 צ'קים) ע"ס 4,000 ש"ח כל אחד לגמר חשבון לצורך קבלת חזקה בדירה.
 
7. לאחר שנתנה את 8 הצ'קים נפרעו 5 מהם. אחד נוסף סורב והיא שילמה את תמורתו במזומן.
 
8. במהלך שהותה בדירה נתגלו ליקויים שונים היא פנתה לתובעת בדרישה לתקנם ולא נענתה. הנתבעת טוענת שנאלצה לממן תיקון ליקויים אלה ובינהם:ב
 
א. ביצוע עבודות נגרות.
ב. תיקונים במערכת הביוב והצנרת.
ג. השלמת מערכת החשמל.
ד. צביעת מעקות סביב לבית.
ה. ניקוי שיירי בטון ולכלוך.
ו. העדר מדרכות לכביש גישה אל הבית, הימצאות מהמורות, חומרי בניה, עצים ולוחות.
ז. היעדר ברזים וכיורים.
ח. קריסת האדמה סביב בית הנתבעת לעומק של חצי מטר.
 
עקב ליקויים אלה ביטלה את 2 הצ'קים האחרונים ע"ס 4,000 ש"ח שכן לא קיבלה תמורה עבורם.
 
דיון
 
9. טענות ההגנה של הנתבעת הן מתחום דיני החוזים, בעוד התביעה היא שטרית.
 
עפ"י ההלכה הפסוקה רשאי נתבע בתביעה שטרית להתגונן גם בעילות הגנה מדיני החוזים מקום בו הנתבע והתובע הם צדדים קרובים לשטר והשטר ניתן כנגד קבלת תמורה במסגרת עסקה חוזית.
 
10. במקרה דנן אין מחלוקת כי בין הצדדים נכרת הסכם למכירת דירה ע"י התובעת לנתבעת.
 
השאלות השנויות במחלוקת הן 3 במקרה דנן והן אלה:ו
 
בנוגע לצ'ק ע"ס 24,000 ש"ח:נ
 
א. האם התחייבה התובעת למכור לנתבעת מחסן בסכום של 24,000 ש"ח?
במידה שהתשובה חיובית;
ב. האם הפרה התובעת את התחייבותה?
 
בנוגע ל-2 הצ'קים ע"ס 4,000 ש"ח כל אחד:ב
 
ג. האם זכאית הנתבעת לקזז את סכום הצ'קים בגין ליקויים שנתגלו בדירה שרכשה מהתובעת?
 
אדון בשאלות לפי סדרן לעיל.
 
11. האם התחייבה התובעת למכור מחסן לנתבעת בסכום של 24,000 ש"ח?
 
א. עיון בחומר הראיות שבתיק ובעדויות שנשמעו מחייב לדעתי תשובה חיובית לשאלה הנ"ל.
 
ב. בסעיף 9 לתצהיר גדי מכלוף, שהצהיר מטעם התובעת, הצהיר הלה במפורש כי הנתבעת ביקשה מהתובעת מחסן מתחת לחניית הבית. כן הצהיר כי היה קושי לקבלת היתר בניה עבור המחסן וכי בפועל "בנתה התובעת הכנה למחסן מתחת לחניית ביתה של הנתבעת וסגרה בבלוקים את ההכנה הנ"ל".
 
ג. בסעיף 10 לתצהירו פסקה שלישית אף מודה גדי הנ"ל כי "השיק ע"ס 24,000 ש"ח … נמשך בחלקו הקטן כתשלום עבור בניית ההכנה למחסן…".
 
ד. ממוצג נ/3 עולה כי ביום 4.10.99 הופנה לתובעת מכתב דרישה לתשלום בו נקובים היו הסכומים שפורטו בסעיף 12.2 בהסכם כתמורה לדירה.
 
בנוסף לסכומי התמורה לדירה נרשם במכתב:ו
 
"כמו כן הינך חייבת עבור מחסן כפי שסוכם עם אלי …".
נ/3 מהווה מסמך בכתב לעניין עסקת המחסן.
 
ה. באשר לסכום שסוכם עבור המחסן העידה הנתבעת כי סוכם שישולם סך של 6,000 דולר שהיו באותה עת 24,000 ש"ח. הנתבעת נחקרה בחקירה נגדית אודות סכום עיסקת המחסן והעידה כי תחילה דרש ממנה מנהל התובעת 10,000 דולר בגין המחסן אך עקב כך שלא בנה עבורה מדרגות ומעקות בתוך הבית הסכים להוריד את מחיר עסקת המחסן ל-6,000 דולר.
 
ו. בעוד שהנתבעת העידה מפורשות בענין זה הן בעדותה הראשית והן בחקירתה הנגדית והתובעת הביאה גם היא עדות כאמור לעיל (סעיף 9 לתצהיר גדי מכלוף) באשר לקיומה של עיסקה כאמור, הרי שבאשר למחיר העיסקה בחרה התובעת להציג עדות עמומה שהובאה בסעיף 10 פיסקה שלישית לתצהיר גדי מכלוף ולפיה חלק מסכום הצ'ק ע"ס 24,000 ש"ח ניתן עבור מחסן. התובעת לא פירטה מה היה שווי עסקת המחסן על אף שבטרם שמיעת הראיות ידוע היה לה שענין זה הוא אחד מן המחלוקות בתיק.
 
ז. לאור האמור אני מקבל את גירסת הנתבעת בענין מחיר עסקת המחסן, וקובע שמחיר העיסקה היה כפי שטוענת הנתבעת – 24,000 ש"ח.
 
12. האם הופר ההסכם בענין המחסן ע"י התובעת?
 
א. לפי גירסת הנתבעת בעדותה, לא הצליחה התובעת לקבל טופס גמר בניה (טופס 4) בענין המחסן ובנייתו נעשתה ללא היתר ועל כן לא הסכימה הנתבעת לקבלו במצבו זה.
 
ב. גירסת הנתבעת מתחזקת אף מעדויות התובעת.
העד גדי מכלוף מטעם התובעת מודה "בחצי פה" בטענה הנ"ל של הנתבעת באומרו בסעיף 9 לתצהירו:נ
"מאחר ולא ניתן היה לקבל היתר בניה לבניית המחסן כאמור, התובעת יידעה את האחרונה בעניין קושי ו/או אי יכולת לקבל היתר בניה כאמור, בנתה התובעת הכנה למחסן מתחת לחניית ביתה של הנתבעת וסגרה בבלוקים את ההכנה הנ"ל". (ההדגשה הוספה – י.א.).
ג. נטל ההוכחה שהמחסן נבנה כדין וניתן בגינו טופס 4 מוטל על התובעת. התובעת לא טרחה לסתור את טענת הנתבעת ע"י הצגת טופס 4 למחסן.
ד. אשר על כן יש לקבל את טענת הנתבעת כי המחסן שנבנה עבורה נבנה ללא היתר בניה ולא קיבל טופס איכלוס (טופס 4).
נמצא אם כן כי התובעת הפרה את התחיבותה לספק לנתבעת מחסן.
התנאי כי המחסן שיסופק יבנה לפי היתר בניה כדין הוא תנאי מכללא בהסכם האמור שכן הסכם למכירת נכנס שנבנה ללא היתר בניה בטל לדעתי בהיותו נוגד את תקנת הציבור (על הסכנות הטמונות בבניה ומסחר בנכסים ללא היתר ופיקוח אין צורך להרחיב).
13. אשר על כן, בדין ביטלה הנתבעת את הצ'ק ע"ס 24,000 ש"ח. עיון בצ'ק שהוצג כראיה מלמד, כי סורב בגין קיומה של הוראת ביטול ולא בגין היעדר כיסוי.
 14. מכאן לשאלה האם זכאית הנתבעת לקזז בגין שני הצ'קים האחרים סכומים בגין ליקויי בניה?
טענות אלה יש לדעתי לדחות מבלי לדון בהם שכן תובענה זו ראשיתה בהגשת הצ'קים לביצוע בלשכת ההוצל"פ. בעת הגשת בקשת הרשות להתגונן העלתה הנתבעת טענות הגנה אך ורק בנוגע לצ'ק ע"ס 24,000 ש"ח. לא מצאתי בבקשת הרשות להתגונן טענה כלשהיא בגין יתר 2 הצ'קים ע"ס 4,000 ש"ח כ"א ועל כן הרשות להתגונן כפי שניתנה נוגעת אך ורק לצ'ק ע"ס של 24,000 ש"ח. הטענות לגבי יתר הצ'קים הועלו רק במסגרת תצהיר עדותה הראשית של הנתבעת. אשר על כן, טענות ההגנה בנוגע לשני הצ'קים האחרים שהועלו אך ורק לאחר שניתנה רשות להתגונן דינן להדחות מבלי לקיים בהן דיון.
תרצה התובעת להגיש תובענה בגין הפרת הסכם המכר בגין קיומם של ליקויים וכיוצ"ב, תוכל להעלות את הטענות באותה תובענה.
אוסיף ואומר כי טענות מסוג זה יש להוכיח באמצעות חוו"ד הנדסית וכזו לא הוצגה ממילא במהלך שמיעת הראיות.
15. סוף דבר
התביעה בגין הצ'ק ע"ס 24,000 ש"ח נדחית. התביעה בגין הצ'קים ע"ס 4,000 ש"ח (2 צ'קים) מתקבלת.
16. הליכי ההוצל"פ ימשכו אך ורק לגבי 2 הצ'קים ע"ס 4,000 ש"ח צ'ק מס' 5128344 וצ'ק 5128345.
17. הואיל שהתביעה בגין מרבית הסכום נדחתה, אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 1,000 ש"ח. סכום זה יופחת מיתרת החוב בתיק ההוצל"פ כערכו ליום מתן פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון