דמי אבטלה לעובד אצל מעסיק זר

בל (י-ם) 2439/02 דמי אבטלה לעובד אצל מעסיק זר
 
1. זוהי תביעה כנגד החלטת פקיד התביעות אשר דחה את תביעת התובע לדמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן- החוק).


2. הרקע לתביעה
 
א. התובע הינו תושב ישראל. לטענת התובע מתגורר הוא בכפר עקב בירושלים ואילו לטענת הנתבע מקום מגוריו בואדי ג'וז.נ
 
ב. התובע עבד בטרם פוטר אצל מעסיק זר, החברה המזרחית לכימיקליים. מקום מושבה של החברה ומקום ביצוע העבודה היה ברמאללה.
 
ג. המעביד הזר לא שילם בגין עבודת התובע דמי ביטוח . התובע בוטח אצל הנתבע כעולה מהמסמכים שצרף לכתב תביעתו במעמד של מי שאינו עובד ואינו עצמאי וכך גם חויב בדמי ביטוח בהתאם.
 
ד. לטענת התובע, לאחר שפוטר ביום 31.5.00 החל להתייצב בחודש 9/00 בלשכת התעסוקה.
 
ה. התובע הגיש תביעה לדמי אבטלה אולם נדחה על ידי פקיד התביעות במכתבו מיום 29.5.02 בנימוק, כי אינו מבוטח בביטוח אבטלה כנדרש בסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי.
 
ו. מכאן התביעה שלפנינו.
 
3. לטענת הנתבע, כדין נדחתה תביעת התובע.
 
4. השאלה שבמחלוקת: האם נוכח העובדה שמקום העבודה של התובע
ועבודתו בפועל היו מחוץ לתחום ישראל אין הוא מבוטח לעניין תשלום דמי
אבטלה.

א. סע' 158 לחוק מגדיר "מבוטח", בין היתר, כמי שהוא "עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו".ב
 
ב. מאחר והתובע הועסק אצל מעביד שאינו תושב ישראל, ומאחר והעבודה לא נעשתה בישראל, אין אפשרות לחייב את מעבידו של התובע בתשלום דמי ביטוח עבורו, ועל כן, אין התובע בגדר "מבוטח" לענין דמי אבטלה.
 
ג. סעיף 159 לחוק הביטוח הלאומי הסמיך את השר הממונה להרחיב בתקנות את חוג המבוטחים. ואכן, בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח - 1997 (להלן: התקנות) נקבע כדלהלן:
 
לענין פרק ז' יראו כמבוטח גם תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 65 שנים אם נתקיים בו אחד מאלה:
 
1) הוא עובד הזכאי לשכר והוא חייב בתשלום דמי ביטוח לפי הוראות סעיף 371
(1) (ז) ו- (ח) לחוק.ו
 
ד. סע' 371 (1) (ז) לחוק, שאוזכר בתקנה הנ"ל, הסמיך את השר לקבוע הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח, וסעיף הקטן האמור מתייחס לעובד שמעבידו איננו תושב ישראל. ואכן, בתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א -1971 (להלן -- תקנות דמי ביטוח) נקבע, בתקנה 1, כי העובד בעצמו ישלם את דמי הביטוח במקרים הבאים:
 
 
 
 
”(4) עובד שמעבידו אינו תושב ישראל, אם מתקיים אחד מאלה:
 
(א) מקום מגוריו של המעביד אינו בישראל ואין לו בישראל מען למסירת מסמכים משפטיים;
 
ב) המעביד הוא אירגון בינלאומי . . .נ
 
 
5. התובע טוען כי יש להבין את המונח "עובד" שבתקנות דלעיל כמתייחס לכל עובד, ועל כן, גם התובע, שאין מחלוקת כי הוא במעמד של "עובד" ולא במעמד של "עצמאי", נכלל בתוך אותה הגדרה. משכך, ומשחייב התובע לשלם עבור עצמו דמי ביטוח מכוח תקנות דמי ביטוח שהותקנו מכוח סע' 371 לחוק, ולאור הוראות התקנות, הרי הוא מבוטח לענין דמי אבטלה מכוח סע' 158 לחוק.ב
 
6. כנגד, טוען המוסד לביטוח לאומי כי יש להגביל את המונח "עובד" שבתקנות, כמי שעובד בתוך מדינת ישראל, כיוון שהתובע לא עבד בתוך מדינת ישראל, אין הוא "עובד" במובן התקנות, ועל כן, אין ההרחבה של חוג המבוטחים חל עליו.ו
 
7. כלל הוא כי חוק הביטוח הלאומי הינו חוק טריטוריאלי ולפיכך חל הוא רק על עבודה שנעשתה בישראל. רק במקום בו ביקש המחוקק להחיל את החוק על עבודה שנעשתה מחוץ לישראל קבע זאת במפורש למשל בסעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי. מקום שראה המחוקק לנכון להרחיב את כיסוי הביטוח למי שעובד שלא בתוך תחום המדינה, הגדיר זאת במפורש.נ
 
8. אין כל הצדקה לראות את מי שמועסק בחו"ל, על ידי מעביד שאיננו תושבה ישראל, ואשר אין לו אפילו מען בישראל, כמי שנכנס למעגל המבוטחים לענין דמי אבטלה. החוק נועד לתת מענה למי שמועסק בארץ ויצא מתוך מעגל העבודה ונהייה למובטל. אין הוא מיועד לחול על אלה שלא עבדו בתוך המדינה, ואשר מעבידם לא שילם עבורם דמי ביטוח אבטלה.ב
 
9. עוד ייאמר כי התובע הינו מסווג כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, ועל כן אין דמי הביטוח אותם הוא חייב לשלם כוללים דמי ביטוח אבטלה. משכך, גם אם יש לראות את התובע כ"מבוטח" לצורך סע' 158 לחוק, לא צבר התובע תקופת אכשרה הנדרשת מכוח סע' 161 לחוק, כיוון שתנאי להכללת תקופת עבודה מסויימת בתוך תקופת האכשרה הינה תשלום דמי ביטוח אבטלה בגין אותם ימי עבודה.
 
10. התוצאה היא כי התביעה נידחית. אין צו להוצאות.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר דמי אבטלה

 2. דמי אבטלה למפונים

 3. דמי אבטלה עולה חדש

 4. דמי אבטלה חברת יחיד

 5. עובד עונתי דמי אבטלה

 6. חוק זכאות לדמי אבטלה

 7. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 8. עזרה משפחתית דמי אבטלה

 9. סירוב עבודה דמי אבטלה

 10. דמי אבטלה לפני גיל 20

 11. דמי אבטלה ועבודה נוספת

 12. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 13. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 14. דמי אבטלה מתחת לגיל 20

 15. מחיקת תביעה לדמי אבטלה

 16. התפטרות מוצדקת דמי אבטלה

 17. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 18. תביעה להפרשים בדמי אבטלה

 19. שכיר או עצמאי - דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה לעובד יחיד בחברה

 21. דמי אבטלה למי שעבד אצל אחיו

 22. דמי אבטלה לראש רשות מקומית

 23. קיזוז דמי מזונות מדמי אבטלה

 24. זכאות לדמי אבטלה תקופת אכשרה

 25. חישוב דמי אבטלה בעבודה חלקית

 26. דמי אבטלה לעובד אצל מעסיק זר

 27. דמי אבטלה עקב צמצום היקף משרה

 28. חישוב תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 29. צבירת תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 30. תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה

 31. הפסקת עבודה מרצון - דמי אבטלה

 32. ניכוי דמי אבטלה מקצבת פנסיונר

 33. עבודה פיקטיבית לצורך דמי אבטלה

 34. זכאות דירקטור בחברה לדמי אבטלה

 35. דמי אבטלה למי שעובד אצל אבא שלו

 36. דמי אבטלה למי שעובד בעסק משפחתי

 37. דמי אבטלה לאישה שעובדת אצל בעלה

 38. אישה שעובדת אצל בעלה - דמי אבטלה

 39. עבודה לחודש אחד בלבד - דמי אבטלה

 40. שלילת דמי אבטלה למרות הסכמה לעבוד

 41. ביטול דמי אבטלה בגלל סירוב עבודה

 42. עבודה בחקלאות אצל האבא – דמי אבטלה

 43. התפטרות לצורך לימודים - דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה לאחר עבודה אצל קרוב משפחה

 45. דמי אבטלה לאחר עבודה בעסק של ההורים

 46. סירוב לקבל עבודה - שלילת דמי אבטלה

 47. התפטרות לצורך טיפול בילד דמי אבטלה

 48. דמי אבטלה לעובד משק חקלאי של ההורים

 49. דחיית דמי אבטלה בטענה כי העובד עצמאי

 50. עבודה במשכורת יותר נמוכה מדמי אבטלה

 51. המשך עבודה לאחר פיטורין - דמי אבטלה

 52. דמי אבטלה - עבודה במקומות עבודה שונים

 53. מכתב פיטורים פיקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 54. זכאות אישה שעובדת אצל בעלה לדמי אבטלה

 55. עבודה של חודש – תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 56. בעלים של חברה שהוא גם שכיר - דמי אבטלה

 57. תביעה לתשלום דמי אבטלה בבית הדין לעבודה

 58. פיטורים מעבודה אצל האב – זכאות לדמי אבטלה

 59. מכתב פיטורים לעובד שהתפטר לצורכי דמי אבטלה

 60. תקופת אכשרה לדמי אבטלה - קורס הכשרה מקצועית

 61. ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בנושא דמי אבטלה

 62. העסקת קרוב משפחה לצורך דמי אבטלה בביטוח לאומי

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון