דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

בל (חי') 1525/99 דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

1. התביעה שבפנינו עניינה החלטת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), מיום 15.10.98 לדחות את תביעת התובעת לתשלום דמי מחיה, וזאת מהטעם שהיא אינה עונה על הגדרת "ילד", בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי").

2. התובעת טוענת כי היא זכאית לדמי מחיה, היות והיא עונה על מרבית התנאים שבתקנות הביטוח הלאומי (נערות נשואות שבגדר ילד), התשל"ז - 1976 (להלן: "התקנות").

3. התובעת, ילידת 4.3.81, נישאה לבעלה ביום 1.8.98, ואולם לטענתה, המדובר בהסכם נישואין, שלאחריו המשיכה להתגורר בבית אמה, בנפרד מבעלה, עד ליום 18/9/00, מועד מסיבת הנישואין, שהוא יום הנישואין בפועל, בו עברה להתגורר עם בעלה.

4. בדיון ביום 2/9/00, הוסכם כי תוכרע השאלה המשפטית האם חלות התקנות על התובעת, ובמידה ולא - תידחה התביעה. במידה וייקבע כי התקנות חלות עליה, ייקבע התיק להוכחות. לפיכך, הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב בשאלה זו.
טענות התובעת

5. התובעת טוענת כי התקנות חלות עליה, שכן במועד הנישואין עדיין לא מלאו לה 18, והיא נסמכה, כאמור, על שולחנה של אמה. כך הצהירו התובעת, אמה ובעלה של התובעת.

6. התובעת מוסיפה וטוענת, כי תכליתו של הפרק בחוק העוסק בקצבת ילדים, היא לתמוך בהורה שהילד סמוך על שולחנו. התובעת אף טוענת כי גם מבוטח שפרנס ילד שאינו ילדו, זכאי לקצבת ילדים, אם הוכיח כי הוא מפרנס את הילד. כלומר - ניתן ללמוד מכך על תכלית החוק, ולומר כי המבחן הוא מבחן הפרנסה, ולפי מבחן זה, גם התובעת זכאית לקצבה.

7. התובעת מציינת כי בציבור המוסלמי, המועד הקובע לנישואין הוא יום מסיבת הנישואין, וכי היות ומטעמי מנהגי הדת לא קיימו בני הזוג משק בית משותף, יש לפרש את התקנות לטובתה, ולקבוע כי כל עוד לא נערך טקס החתונה, היא זכאית לגמלה.

8. התובעת טוענת כי לפי התקנות, גם נערות נשואות עשויות להיכלל בהגדרת "ילד", אם במועד המזכה לגמלה חיו לפחות 3 חודשים בנפרד מהבעל, וכי כך היה המצב לגביה. עוד היא מוסיפה, כי כשם שבמקרים של בני זוג גרושים, בוחנים האם הם מנהלים משק בית משותף בפועל, כך - יש לבחון את עניינה לפי המצב בפועל.

טענות המוסד לביטוח לאומי

9. המל"ל טוען כי בכל מקרה, בעלת הדין שהיתה זכאית לתבוע את הגמלה היתה אמה של התובעת, ולא התובעת עצמה.

10. לטענת המל"ל, הגדרת "ילד" בחוק הביטוח הלאומי היא: "לרבות ילד חורג וילד מאומץ ולמעט נער ונערה נשואים". מכאן, שלטענת המל"ל כוונת המחוקק ברורה לחלוטין, ואינה טעונה פרשנות כלשהי.

11. עוד טוען ב"כ המל"ל, כי משהותקנו התקנות, תוקן גם חוק הביטוח הלאומי, ואין יותר הפניה לתקנות בהגדרת "ילד", היות ובוטלה התוספת: "זולת אם היא נמנית עם סוג מקרים שנקבע בתקנות". כמו כן, ב"כ המל"ל מביא מדברי הצעת החוק, בהם נכתב כי "מוצע לקבוע כעיקרון שנער או נערה נשואים לא ייחשבו כילד לעניין החוק".
הכרעה

12. לאחר שעיינו בדברי ההסבר להצעת החוק, אנו סבורים שהצדק עם ב"כ הנתבע. גם רוח הדברים בדיון בהצעת החוק בכנסת (מיום 12.1.1981), מבהירה היטב את כוונת המחוקק.

13. ברע"א 3527/96 - דונין דוד צ'צ'קס נ' מנהל מס רכוש-אזור (פ"ד נב(5), 385 ,עמ' 398-399) פסקה כב' השופטת בייניש כי:

"פרשנות חוק כפרשנותו של כל טקסט כתוב אחר אינה יכולה להתנתק מהשיקול הלשוני ומהאפשרויות הלשוניות שהחוק מציב. "אין לך משמעות
'נכונה' של דיבור, אם אין לו עיגון לשוני ולו מינימלי בתורת הלשון. חייבת להיות נקודת אחיזה ארכימדית לפירוש הנכון בלשון החוק ". (ענין חצור, שם, בעמ' 74)".

14. בענייננו, הפרשנות שמציע ב"כ הנתבע, היא המתיישבת עם לשון החוק כפשוטה, ושעה שלשון החוק כה ברורה ונהירה, אין לנו צורך של ממש לפנות ולבחון את תכלית החקיקה. ואולם, בע"א 3207/93 - פדר אברהם נ' מנהל מס שבח מקרקעין (תק-על 97(4), 11 ,עמ'
16) הובאו דבריו של פרופ' א' ברק בספרו פרשנות במשפט - פרשנות החקיקה (תשנ"ג, כרך שני) 279, על "לשון ותכלית - סדר העדיפות בתהליך הפרשני" ולפיהם:

"פרשנות החקיקה מבוססת על לשון החוק ועל תכליתו. כל אחד משני המרכיבים הללו חיוני הוא לתהליך הפרשני. ללא לשון, אין התכלית פועלת, שכן אין לה עיגון נורמטיבי. ללא תכלית, אין ללשון פועל נורמטיבי, שכן אין לה משמעות נורמטיבית. שני המרכיבים גם יחד הם בעלי חשיבות, ואין לקיים פרשנות בלא אחד מהם. תכלית החוק ולשונו הם כלים שלובים.....יש לתת לתהליך הפרשני לזרום, ולהתגבש רק לאחר שכל מרכיביו מוצו עד תום.
התהליך הפרשני אינו מסתיים כל עוד לא מושג האיזון בין הלשון לבין התכלית. נקודות ההתחלה יכולות להיות שונות. נקודת הסיום היא אחת". (שם, 280-279)".ב

משכך, פנינו לנתיב זה, ואולם גם על דרך הפרשנות התכליתית, מצאנו, כי הכוונה היתה להוציא את הנערות הנשואות מהגדרת "ילד" שבסע' 1 לחוק הביטוח הלאומי.

15. סוף דבר - אין לתקנות תחולה בעניינה של התובעת, ומכאן - שדין תביעתה להידחות ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון