הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש:

השאלה העומדת להכרעה היא, האם המערערת היא בגדר "בעל" במובן סעיף 1(ג) להגדרת בעל בסעיף 1 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים.

הגדרה זו אומרת:

"אם המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל היא הבעל לפי פסקאות משנה (א) או (ב) והקרקע מוחזקת על ידי אחר על פי חוזה או רשיון – יראו את המחזיק כבעל הקרקע".

מרכז הכובד של המחלוקת, הוא בשאלה אם המערערת היא בגדר "מחזיק" עפ"י חוזה או רישיון.

לדעתי, התשובה היא בשלילה. אנמק את דברי:

המערערת ניגשה למכרז שכותרתו היא "הזמנה לתכנון וחכירת השטח המוגדר כמלונאות בתכנית ח.פ. 1096ב". בסעיף 3 לתנאי המכרז נאמר ש"על הזוכה במכרז להכין תכנית מפורטת ולגרום לאישורה", ובהמשך "לפתח ולבנות את השטח בכפוף לתנאי חוזה פיתוח המצורף כנספח ד' למכרז".

במכרז מדובר איפוא על שלושה שלבים (ראה סעיף 3ג לתנאי המכרז):התכנון.
הפיתוח.
הבניה.


לאחר שהמערערת זכתה במכרז, היא חתמה ביום 1.11.95 על הסכם הרשאה לתכנון ובכך הופעל השלב הראשון שבו דובר בתנאי המכרז, קרי: שלב התכנון.

בסעיף 8 להסכם ההרשאה לתכנון, נאמר:

"אין בהסכם זה הרשאה למורשה לתפוס חזקה בנכס או לפעול בו בכל דרך אחרת ללא אישור מפורש בכתב מהמינהל, למעט לעשיית פעולות הדרושות לביצוע התכנון עפ"י הסכם זה. אם המורשה יתפוס חזקה בנכס בדרך כלשהי, או יפעל בו בכל דרך אחרת בניגוד לאמור לעיל, יהיה המינהל רשאי לסלק את ידו של המורשה בכל דרך אחרת בניגוד לאמור לעיל, יהיה המינהל רשאי לסלק את ידו של המורשה מנכס ולתבוע ממנו את כל הנזקים שייגרמו לו, וזאת מבלי לגרוע מכל התרופות שהמינהל יהיה זכאי להן על פי הסכם זה ועל פי כל דין".

לשונו המפורשת של הסעיף הנ"ל, קובעת שבשלב התכנון אין מוקנית למערערת חזקה בנכס ואין ניתנת לה הרשות לפעול בנכס בכל דרך, ללא אישור מפורש או בכתב של המינהל.

ההרשאה לעשיית פעולות הדרושות לביצוע התכנון, אין לראותה כמסירת חזקה ולו גם מסירת חזקה משותפת עם המינהל.

ה"חזקה" המוגבלת הניתנת למערערת לצורך התכנון, אינה אלא הפעלת החזקה של המינהל עצמו (במושגים של המשפט האנגלי בידי המערער ניתנה לכל היותר (משמורת Custody ולא חזקה). משל למה הדבר דומה? לאדם שהתקשר בחוזה למכירת דירתו כאשר מועד מסירת החזקה טרם הגיע, וכאשר המוכר נותן לאדריכל של הקונה רשות להיכנס לדירה על מנת לערוך בה מדידות והכל לצורך תכנון שיפוצים עתידיים בדירה, או להבדיל, הרשאה הניתנת ע"י בעל מגרש המעוניין להקים עליו בית, לקבלן ולאדריכל מטעם הקבלן לבקר בחלקה ע"מ להכין תכניות ולהגיש הצעה לדרך בניית הבית לרבות הצעת מחיר.

לא ניתן לאמר שהרשאות מעין אלה עולות כדי מסירת חזקה ולו גם חזקה משותפת עם בעלי הדירה או המגרש.

אמנם המגרש "שואף" כולו לקראת הבנייה שתבוצע בסופו של דבר, אך לא ניתן להתעלם מכך שהוא בנוי כאמור משלושה שלבים; העובדה שבסופו של דבר יחתם חוזה פיתוח ותבוצע הבניה, אין בה כדי להוביל למסקנה העומדת בניגוד לאמור במפורש בסעיף 8 להסכם ההרשאה לתכנון, כאילו כבר בשלב זה יש לראות את מי שזכה במכרז כ"בעל החזקה".

כפי שנאמר בע"א 756/88 הממונה על מס רכוש וקרן פיצויים ירושלים נ' שיכון עובדים פד"י מ"ז(3) עמ' 867 בעמ' 870, המטרה החקיקתית של סעיף (1)(ג) להגדרת "בעל", היא להטיל את החיוב לתשלום מס רכוש על מי שנהנים ממקרקעין של המדינה.

במקרה הנדון, אמנם צפויה הנאתה של המערערת מהמקרקעין בעתיד, אך ציפיות זו טרם נתממשה בשלב זה וטרם הבשילה לכלל חזקה.

כפי שנאמר בפס"ד שיכון עובדים, בהמשך אותו עמוד "השאלה אם ניתנו זכויות בנכסים לפלוני, תלויה בנסיבות".

במקרה הנדון, טרם נשתכללה הזכות של המערערת לכלל חזקה.

בהבדל מפסק הדין בע"ש חיפה 5691/97 שופרסל נ' מנהל אגף מס רכוש וקרן פיצויים תקדין מחוזי 98(2) עמ' 190 פיסקה ה1 – טרם נחתם במקרה זה הסכם הפיתוח וגם אם קיימת הסתברות גבוהה ביותר שהוא יחתם בסופו של דבר, אין לראות את מה ש"ראוי להעשות – כעשוי".לפיכך, מתקבל הערעור.


המשיב ישלם למערערת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ש"ח + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון