הגשת רשימון כוזב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגשת רשימון כוזב:

.1בפנינו ערעור על פסק הדין של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת שטמר) שניתן בת.פ. 2291/91בתאריך ה- .7.9.92המערערים הואשמו בעבירות של
הגשת רשומון כוזב או לא נכון בפרט מסויים על פי סעיף 212(א)(4) לפקודת המכס ומסירת תעודה לפקיד המכס, אשר בה אמירה שאינה נכונה, על פי סעיף 212(א)(6) לפקודה הנ"ל. המערער 2, כאחראי על היבוא של המערערת 1, הואשם מכוח סעיף 218לפקודה הנ"ל. האישום מתיחס ליבוא של 11משלוחי חומר הקרוי פוליפרופילן בשנים 1987-.1988
בימ"ש קמא גזר על המערערת 1עונש קנס בסך 000, 110שקלים ועל המערער 2קנס בסך 3000שקלים וחייבו במתן התחייבות עצמית על סך 000, 10שקלים להמנע מעבור עבירה על פי הסעיפים שבהם הורשע תוך שנתיים מתאריך מתן גזה"ד.

.2העובדות הן הבאות:נ
המערערת מס' 1(להלן:ב המערערת) היא מפעל העוסק ביצור אריגים ושקים מפוליפרופילן. המערער מס' 2שמש כמנהלה של המערערת 1(להלן:ו המערער) האחראי, בין היתר, על יבוא החומר למערערת .1
בתהליך שחרור חומר הפליפרופילן מהמכס בשנים 8- 1987הוצגו לפקיד המכס,
העד מואס, הרשימונים ת/1-ת/ .7מעיון ברשימונים, ולדוגמא ת/7, עולה
כי ארץ מקור הטובין המוצהרת היא הולנד, ומאחר והמדובר בטובין שמקורם
בארצות הקהליה האירופית, המכס ששולם היה לפי תעריף מכס מופחת, שהוא
% 2.7מערך הסחורה בתוספת % 2היטל במקום בשעור הכללי הוא % .16אחד
התנאים להפחתת שעור המכס הוא שהטובין יובאו ישירות מארץ המקור בלא שעברו דרך ארץ ביניים אלא אם המעבר כרוך בנסיבות שנבעו מההובלה וכי בשלב מעבר זה היו בפיקוח רשות המכס, בלא שנסחר בהם באותה ארץ, וכי דבר היותם בפקוחו כאמור מאושר בתעודה של רשות המכס.

.3לרשומון צורפה תעודה 1eurת/7א - המאשרת כי הטובין הם מתוצרת מקור של
ארץ הקהיליה האירופית וכי היצואן לישראל הוא אחד בשם וינצה מהולנד.
תעודה זו היא שמקנה את הנחת המכס למוצרי ארצות הקהיליה.
נספח נוסף לרשומון הוא תצהיר היבואן - ת/7ב - המציין את שם הספק וינצה מהולנד ושמו צויין גם כשם היצרן על ידי סימון של שני קוים מקבילים. עוד עולה מחשבון המטענים 4076שצורף ל-ת/7, שנמל הטעינה הוא רוטרדאם. הרשומונים ונספחיהם מוגשים לעובד המכס על ידי סוכן המכס.

.4הרשומונים סווגו כקבוצה ב' לאמור, שהם מוגשים בתהליך "ישיר לקופה"
(ע' 12) כשהרשימה היא עצמית של הסוכן או היבואן המצהיר על נכונות תאור הטובין וכי שעורי המסוי הם נכונים ואין כל בעיות מיוחדות בקשר ליבואם. בנסיבות אלה לא נעשית בדיקה מיקדמית מטעם המכס. המסמכים מגיעים לפקיד המכס לשם חתימה לצורך התרתם, והוא רשאי לקבלם כנכונים ולא לבדקם.
מפעם לפעם נערכת בדיקה על פי מדגם מחשב או כשיש חשדות בנכונות הרישום. במקרה דנן התיר העד מואס, עובד המכס, את הרשומונים ללא כל בדיקה מסוג כלשהו. העד כהן, שניהל את החקירה בתיק זה, הגיש רשומונים דומים נוספים - ת/8א-ב - בפרטים הרלונטים לעניננו.
מעריך המכס גולדברג, שעבד כמשחרר טובין, הציג רשומונים נוספים
ת/12-ת/ 15בהם צוין כי ארץ מקור הסחורה היא הולנד. ברשומון ת/16
צויינה סינגפור כארץ המקור וכי הסחורה הגיעה ארצה דרך הולנד. הסחורה בכל הרשומונים היתה פוליפרופלין. הרשומונים לא נבדקו בהיותם מסווגים "ב". לרשומונים ת/12-ת/ 15צורפה תעודת 1eurכך שחל שעור המכס המופחת הנ"ל.

.5המערער ששמש בתקופת השנים 84עד 89כמנהל מפעל המערערת 1ועסק ביבוא
החומר בשנים 88- 86העיד - ע' 13ואילך - כי הסחורה יובאה ארצה על ידי
הספק ההולנדי בצורה שפורטה, וכי ידע שמקורה מהמזרח הרחוק אך לא העלה
על דעתו שפעל במרמה, דבר שהסתבר לו מאוחר יותר. המערער לא טיפל בעריכת הרשומונים, הכל נעשה באמצעות חברת יבוא של הקבוצים "תואם" ועמיל המכס. העד אישר באמרתו ת/9א, ע' 2שורות 26ואילך לגבי היבוא בשנים 85- 89באמצעות הספק וינצה כי:נ "היה לי יסוד סביר להניח בהחלט שחלק מהסחורה מיוצר במזרח הרחוק..." וכששאל וברר היכן מקום יצורה נענה שבתאילנד. העד גם ידע שתשלום מסי המכס בשעור הנמוך בשל הצגת יבוא טובין שיוצרו בתאילנד כמוצרים שמקורם בהולנד היא עבירה על החוק.
העד בארי, חבר קבוץ נאות מרדכי, שבתקופה מינואר 87ו- 88שמש כמשווק
אריזות בשוק המקומי מתוצרת המערערת שליצואן יובאו שקי פוליפרופילין
העיד כי ידע שהחומר המגיע מרוטרדאם אכן יוצר במזרח הרחוק.

.6סעיף 3(א) לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, קובע כי "ההסכם בין מדינת ישראל והקהליה הכלכלית האירופית מהווה חלק בלתי נפרד מן התוספת הראשונה" ובכך שולב הסכם זה בחקיקה הישראלית. על פי התוספת הראשונה לצו הנ"ל חלות ההנחות בשעורי המכס על טובין שמקורם בקהיליה, אם הוגשה לרשות המכס תעודת תנועה 1eurלא יאוחר משעת התרת
הרשומון, תעודת תנועה 1eurמהווה ראיה למעמדם המקורי של המוצרים כאמור בסעיף 6(1) לפרטיכל מס' 3והיא מוצאת בשעת יצוא הטובין ע"י רשויות
המכס של המדינה המיצאת כאמור בסעיף 7(1) לפרטיכל הנ"ל. סעיף 2לפרטיכל קובע את טיבם של מוצרי המקור של הקהיליה שהם:ב
"א. מוצרים שהופקו כליל בקהיליה.
ב. המוצרים שהופקו בקהיליה ואשר ביצורם הוכנסו מוצרים שאינם אלה שהופקו כליל בקהיליה, בתנאי שהמוצרים האמורים עברו עבוד או שינוי במשמעות סעיף ...3"

.7הגשת הרשומונים לגבי מוצרים שיוצרו במזרח הרחוק כמוצרים שיוצרו במקור
בהולנד, בארץ הקהיליה, כשהם מלווים במסמך 1eurאליהם מצורף תצהיר היבואן המאמת עובדה זו, כשברור שארץ המקור אינה הולנד, מלמדת בדרך נסיבתית על כוונת השתמטות מלשלם את מלוא המכס. השאלה היא אם מעשה הכזב וההטעיה ומסירת המידע הלא נכון נעשו במחשבה פלילית, ביודעין, כדי שיהא ניתן להסיק קיומה של כונת השתמטות.

.8נראה לי, על רקע ידיעתו של המערער כי לפחות חלק מהטובין נשוא הרשומונים מיובאים מהמזרח הרחוק ואינם מוצרי מקור הולנדים, כי התעלמותו מכך בתרוץ שאין הוא מטפל במלוי הרשומונים ושזהו ענינו של היצרן, אינה אלא התממות ובבחינת עוורון מכוון ועצימת עינים מפני התוצאה של מסירת מידע אמין על כך למכס, מחשש שבדיקה תגלה את דבר המרמה לאמיתה ויעלה שעור המכס המגיע. נעיר כי מעדותו של העד בארי, שלא עבד ישירות ביבוא החומר, עולה כי היה ידוע שהחומר מיובא מהמזרח הרחוק.
אין להעלות על הדעת שהזמנת כמויות כה גדולות של חומר מהותי ליצור
המערערת לא נבדק לפני ההזמנה לגבי טיבו ומקורו. ידיעתו של המערער על מקורו בתאילנד היתה מחוייבת המציאות מצדו כאחראי ליבוא החומר. ידיעתו כמפורט לעיל מחזקת את המסקנה כי בדיקה כזו אכן נעשתה ויבוא החומר נעשה, לכאורה, בידיעת המזמין, קרי המערערים, ובתאום עימם, ומתוך כוונה להתחמק מתשלום דמי המכס המלאים.

.9המסקנה המתבקשת היא כי עלה בידי התביעה להוכיח כי המערערים השתמטו מתשלום מלוא המכס החל על יבוא החומר לפי הרשומונים שהוצגו, בדרך של הגשת רשומונים ותצהירים כוזבים בפרט המהותי של מקור המוצר וזאת מתוך מחשבה פלילית וכונה הדרושים להרשעה בעבירות שבהן הואשמו.

.10העונש שהוטל על המערערים לאור נסיבות המרמה ושעור הפחתת המכס שהושגה
באמצעותה, אינו חמור במידה המצדיקה את התערבותנו.
לדעתי יש לדחות את הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגשת רשימון כוזב

 2. הגשת תביעה חלקית

 3. אי הגשת הצהרת הון

 4. השתהות בהגשת תביעה

 5. הגשת תביעה קנטרנית

 6. אי הגשת תיק מוצגים

 7. השתהות בהגשת תביעה

 8. הגשת כתבי בי דין בפקס

 9. התראה לפני הגשת תביעה

 10. הגשת תביעה חסרת כל בסיס

 11. פורמט הגשת עדות מומחה של מודד

 12. התנכלות לעובד עקב הגשת תלונה

 13. נדחתה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 14. הגשת תביעה לאחר חתימה על כתב ויתור

 15. התייצבות בלשכת התעסוקה לאחר הגשת תביעה

 16. אי הגשת תגובה בכתב לדו''ח הכונס הרשמי

 17. האם אפשר לקבל פיצויים על הגשת תביעת סרק ?

 18. הגשת תמלילים של נחקרים ללא עדותם בבית המשפט

 19. ערעור על החלטה שלא נקבע במסגרתה "מועד" להגשתו

 20. איחור בהגשת ערעור על פסק דין של המפקח על המקרקעין

 21. האם תאונה של בעל דין יכולה להאריך מועד להגשת ערעור ?

 22. טען כי הסיבה לאיחור בהגשת הבקשה כי אינו מיוצג ע"י עו"ד

 23. תקנה 466 - הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון