הודעה על הסדר פשרה - דוגמא

הודעה על הסדר פשרה לדוגמא

1. הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו להסדר פשרה בתיק זה לפי התנאים שלהלן:ו

(א) לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעות התובע ותביעות מיטיבים וצדדים שלישיים למיניהם, אך מעבר לתשלומי המוסד לביטוח הלאומי, ולסילוק סופי ומלא של התביעה בתיק זה, ישלמו הנתבעים לתובע את הסך
(ב) הסכום ישולם לתובע, בהמחאה ערוכה לפקודת בא-כוחו, עו"ד


(ג) התובע יחתום על כתב קבלה ויתור ושחרור בנוסח המקובל אצל הנתבעת מס' 2, שיועבר לידי בא-כוחו תוך 3 ימים מהיום, ויוחזר חתום ומאושר כנדרש בתוך 10 ימים נוספים. כל איחור בהחזרת כתב הקבלה - החתום והמאושר כנדרש - יגרור אחריו איחור מתאים בתשלום הסכום, בלא שהנתבעים יהיו חייבים בתוספת כלשהי, לרבות בגין הפרשי הצמדה וגם/או ריבית;

(ד) אין צו להוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו;

(ה) הסכום כולל אגרת משפט ששילם התובע בהגשת התביעה, אך ביתרת אגרה - אם וככל שתחול - תשא הנתבעת מס' 2.


2. הצדדים מבקשים מבית המשפט הנכבד ליתן להסדר פשרה זה תוקף של פסק-דין בלא צו להוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו כאמור.

X, עו"ד X , עו"ד
ב"כ התובע ב"כ הנתבעים
פסק דין


נותנת להסכמת הצדדים דלעיל תוקף של פסק-דין כמבוקש.
שופט      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פשרה במשפט

 2. פשרה במשפט העברי

 3. פסק דין בדרך של פשרה

 4. תשלום חלק מהסכם פשרה

 5. ביטול חלק מהסכם פשרה

 6. פסק דין על דרך הפשרה

 7. בקשה לביטול הסדר פשרה

 8. האם אפשר לבטל הסכם פשרה

 9. סירוב לחתום על הסכם פשרה

 10. תביעה חדשה לאחר הסכם פשרה

 11. הודעה על הסדר פשרה - דוגמא

 12. הסכם פשרה בין שוכר למשכיר

 13. פסיקת הוצאות במקרה של פשרה

 14. אישור הסכם פשרה בתביעה נגזרת

 15. חתימה ללא הרשאה על הסכם פשרה

 16. גבייה מנהלית בניגוד להסכם פשרה

 17. אישור הסדר פשרה בין נושה לחייב

 18. פסק דין בפשרה בניגוד לדין המהותי

 19. סנקציות על איחור בתשלום הסכם פשרה

 20. חתימה על הסכם פשרה ללא הסכמת הלקוח

 21. ערעור על פסק דין שניתן על דרך הפשרה

 22. הסדר פשרה בשלב אישור תובענה ייצוגית

 23. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסדר פשרה

 24. פשרה או הסדר לפי סעיף 350(ט) לחוק החברות

 25. דוגמא לפסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 26. ערעור על פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 27. אי הגשת הסכם פשרה לאחר קבלת ארכה להגשתו

 28. תביעה כספית המבוססת על הסכם פשרה שנחתם בעבר

 29. חתימה על הסכם הפשרה ע''י מי שלא היה צד להליך

 30. אישור הסכם פשרה של רוכש דירה לאחר פרשת חפציבה

 31. האם חייבים להודיע להוצאה לפועל על הסדר פשרה ?

 32. פשרה: סעיף 79א' חוק בית המשפט / סעיף 4ג' חוק הפיצויים

 33. אי פינוי דירה בשכירות מוגנת תוך הפרת הסכם פשרה

 34. מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שהושג בין הצדדים

 35. דחיית הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בהעדר "פיצוי הולם"

 36. התנגדות לפשרה בתביעה ייצוגית: העדר פיצוי ממשי לקבוצה

 37. פיצוי בגין עוגמת נפש והפרת הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים

 38. האם רשאי בית המשפט (הדן בסכסוך) להכריע בשאלה עם הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה ?

 39. עתירה לבג"ץ בטענה כי אין זה ראוי שבית הדין לעבודה יכפה פשרה על צד שאיננו מעוניין

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון