הוצאה לפועל מזונות ילדים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הוצאה לפועל מזונות ילדים:

תיק הוצל"פ נפתח בלשכת ההוצל"פ בת"א לביצוע פס"ד של ביהמ"ש המחוזי המחייב את המשיב לשלם למערערים הקטינים את מזונותיהם. לבקשת אם המערערים הועבר תיק ההוצל"פ ללשכת רחובות, מקום שם הוגשו בקשות ביצוע שונות, והמשיב הגיש בקשות שונות ורבות.
למרות שאף בקשה מבקשות המשיב לא הוגשה כדין, ובצורה הנדרשת עפ"י סעיף 19לחוק ההוצל"פ [1], הרי הסכים ראש ההוצל"פ לפנים משורת הדין לראות בבקשות אלו כבקשה עפ"י סעיף 19לחוק ההוצל"פ [1] והצדדים הוזמנו לדיון.
לאחר שאם הקטינים -המערערים והמשיב נחקרו על תצהירים - והטענות סוכמו בע"פ הוחלט בהחלטה ארוכה ומנומקת המשתרעת על-פני 7עמודים המודפסים באופן צפוף - כי המשיב אכן חייב ליום 15.2.85סך 967,365, 1שקלים, מזונות, וזאת ללא המזונות השוטפים לתאריך זה ואילך. בזאת נדחתה טענתו של המשיב עפ"י סעיף 19לחוק ההוצל"פ. אולם המשיב המשיך להגיש בקשות נוספות לתיק ההוצל"פ וביקש עפ"י סעיף 20לחוק ההוצל"פ להחזיר לו הכספים שנגבו "גביית-יתר", והוא הופנה לדרגת הערעור ע"מ שיגיש ערעור על ההחלטה עפ"י ס' 19בהתאם לחוק.
עתה הוגשה בקשה מטעם המשיב להאריך המועד להגשת הערעור כאשר המועד חלף ועבר מזמן. רשם בימ"ש זה נעתר לבקשה והאריך המועד, וכן נעתר גם לבקשתו הנוספת של המשיב ועיכב את הליכי ההוצל"פ בתנאי שהמשיב ישלם עד 29.9.85סך 000, 750שקל על חשבון המזונות.
ב"כ המערערים מבקש מבימ"ש זה לבטל ההחלטה בדבר הארכת המועד, וכן ההחלטה בדבר עיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ וטוען כי נמנע ממנו מלחקור את המצהיר על תצהירו - ובמצב דברים זה לא ניתן היה להסתמך על תצהיר זה ולהעתר לבקשה להארכת המועד.

כן טוען ב"כ המערערים כי לשם הארכת המועד עפ"י תקנה 528לחסד"א התמ"ד- 1984דרושים נימוקים מיוחדים, ונימוקים כלל לא היו למערער. זאת ועוד - הבקשה לעיכוב הליכי ההוצל"פ כלל לא נדונה ע"י כב' הרשם וניתנה בבקשה זו החלטה במצורף להחלטה בדבר הארכת המועד.
לכאורה נראה אכן כי חלה טעות בהחלטת כב' הרשם אשר קבע כדלקמן:ב "תיק ההוצל"פ שבו משתלמים מזונות הינו תיק שההליך חי ועומד בו כל הזמן, ונדמה לי בכל עת אפשר לעורר את טענת הפרעתי באותו תיק אפילו כבר ניתנה החלטה בו".
במידה ומוגשת בקשה עפ"י ס' 19לחוק ההוצל"פ וראש ההוצל"פ דן בבקשה זו וניתנת החלטה, הרי החלטה זו דינה כדין פסק-דין של ביהמ"ש השלום. פס"ד זה סופי אלא אם ביהמ"ש של ערעור יחליט אחרת. במידה ולא מוגש ערעור במועד, הרי נהפך פס"ד זה - לפס"ד סופי ואין אף צד רשאי לשוב לטעון אותן הטענות שנדחו. כלל זה ידוע בתורת הכלל של סופיות הדיון ומשקבע כב' רשם בימ"ש זה אחרת - אין דעתי כדעתו.
באשר לאי-חקירת המצהיר - במידה ונמנע מאת ב"כ המערערים לחקור המצהיר על תצהירו, חרף דרישתו המפורשת - שוב לא יהא זה נכון להשתית את ההחלטה על העובדות הנקובות בתצהיר זה כאילו נמנע ב"כ המערערים מלחקור המצהיר. בפועל לא ניתנו כל טעמים מיוחדים שיש בהם כדי להאריך המועד כמצוות תק' 528לחסד"א התשמ"ד- 1984. באשר לעיכוב ההליכים ככלל לא ינתן עיכוב הליכים בתיקי מזונות בהוצל"פ - אלא במקרים יוצאי דופן.
לאור כל האמור לעיל, הוחלט לבטל את החלטות כב' הרשם, הן ההחלטה להארכת המועד והן ההחלטה לעיכוב ההליכים.

ב"כ הצדדים הצהירו בפני בתום שמיעת טענותיהם כי במידה וביהמ"ש יחליט לקבל הערעור הרי מוסכם על דעת שני הצדדים להחזיר התיק לדיון לראש ההוצל"פ ע"מ שיעיין בשנית בהחלטתו תוך מתן הזדמנות לב"כ הצדדים לטעון טענותיהם.
אי-לזאת מכח הסכמת ב"כ הצדדים החלט - לפנים משורת הדין להחזיר הדיון לראש ההוצל"פ לשם עיון מחדש בטענת המשיב עפ"י ס' 19לחוק ההוצל"פ.
הוצאות לחובת המשיב 500ש"ח ללא כל קשר לתוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון