המועד להגשת ערעור על החלטת רשם

תקנה 400 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, קובעת את המועד להגשת ערעור על החלטת רשם, כדלהלן:נ

"ערעור על החלטת רשם לפי סעיף 96 לחוק בתי המשפט, לרבות החלטה לגבי בקשה לבטל החלטה על פי צד אחד או בהיעדר כתבי טענות של הצד השני, יהיה שבעה ימים מהיום שבו ניתנה ההחלטה, והוראות פרק זה, למעט סימן ד', יחולו על הערעור האמור בשינויים המחוייבים".


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא המועד להגשת ערעור על החלטת רשם בית משפט:

ערעור על החלטת כבוד הרשמת של בית משפט זה, השופטת ד' וכסלר, מיום 11/7/99, בת"א 1259/99, לפיה נדחתה בקשת המערערת למתן פסק דין נגד המשיב בהעדר הגנה.

רקע עובדתי
1. המערערת, חברה העוסקת במערכות תוכנה להפעלה במחשבים, הגישה תובענה נגד חמישה נתבעים בעילה של אי תשלום עבור מחשבים שרכשו (ת"א 904/91; להלן - ההליך הראשון). בפסק הדין מיום 19/1/99 דחתה כבוד השופטת י' הכט את התובענה.

2. מבלי להמתין לתוצאות הערעור שהגישה המערערת לבית המשפט העליון, הגישה המערערת תובענה נוספת לבית משפט זה (ת"א 1259/99; להלן - התובענה השניה) לביטול פסק הדין שנתנה כבוד השופטת הכט ולפיצויים כספיים. לתובענה השניה צורפו נתבעים שלא היו צד להליך הראשון, ובכללם המשיב בערעור זה (הנתבע מספר 7 בתובענה השניה).

3. ועוד זאת:ב המערערת הגישה בקשה למתן פסק דין נגד המשיב בהיעדר הגנה. בעניין זה החליטה כבוד הרשמת וכסלר, כדלהלן:ו

"מאחר ונתבע 7 לא היה צד למשפט הקודם (כמבואר בע"א 143/51 בעמוד 1817, מול האות ה) ומאח וכתב התביעה אינו בסמכות בית משפט זה נדחית הבקשה".

המערערת משיגה על החלטה זו, משום, שלטענתה, הומצאו לידי המשיב כתבי בי-דין, כדין, ומשלא הוגש כתב הגנה, היה על כבוד הרשמת ליתן פסק דין נגד המשיב.
מעמד המשיב בתובענה ובערעור
4. ביום 4/7/99 הגישו הנתבעים בתובענה השניה, ובכללם המשיב, בקשה לדחות או למחוק על הסף את התובענה, וכן בקשה להאריך את המועד להגשת כתב הגנה. אין ללמוד מהכיתוב בכותרת "המבקשים הנתבעים 6-1" כי המשיב אינו נכלל במסגרת זו, שכן, צויין כי "כולם", דהיינו המבקשים 1 עד 7, מיוצגים על ידי אותו בא כוח. לפיכך, די בכך כדי לקבוע כי בדין – לא ניתן פסק דין בהיעדר הגנה נגד המשיב.

אמת נכון, שאין ללמוד לענייננו מע"א 143/51 עיריית רמת גן ואח' נ' פרדס ינאי בע"מ (פ"ד י 1804), שכן, בפסק הדין בעניין האמור עלתה סוגיית זכאותו של תובע להגיש תובענה לביטול פסק דין שהושג במרמה, ובענייננו, מדובר בעילה שונה ובתובענה חדשה שהגיש התובע כלפי נתבעים אחרים שלא היו צד בהתדיינות הראשונה.

5. בין כך ובין אחרת, תקנה 400 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, קובעת את המועד להגשת ערעור על החלטת רשם, כדלהלן:נ

"ערעור על החלטת רשם לפי סעיף 96 לחוק בתי המשפט, לרבות החלטה לגבי בקשה לבטל החלטה על פי צד אחד או בהיעדר כתבי טענות של הצד השני, יהיה שבעה ימים מהיום שבו ניתנה ההחלטה, והוראות פרק זה, למעט סימן ד', יחולו על הערעור האמור בשינויים המחוייבים".

החלטת כבוד הרשמת וכסלר ניתנה ביום 11/7/99 וערעור זה הוגש לבית המשפט ביום 4/10/99, משמע, כחודשים וחצי לאחר המועד הקבוע בתקנות להגשת ערעור, ודי בטעם הזה כדי לדחות את הערעור.

זאת ועוד, הבקשה לחיוב כספי של המשיב בסכום של 100,000 ש"ח לפי התובענה השניה - מצוי בתחום סמכותו של בית משפט השלום, ובעניין זה קיבלה המערערת את הצעת בית המשפט להפריד את התביעה הנזיקית, כלפי המשיב ולהגישה כתובענה נפרדת.

6. בדיון בערעור זה, שהתקיים ביום 21/11/99 העלה ב"כ המשיב טענה, שלפיה הוא שלח למערערת בדואר רשום את עיקרי הטיעון, ולטענת מנהל המערערת הטוען בשמה בהליך זה - עיקרי הטיעון האמורים לא הגיעו לידיו. בעניין זה מסר מנהל המערערת, הודעה לבית המשפט, לפיה, לאחר בדיקה עם רשויות הדואר עולה כי אין אפשרות שעיקרי הטיעון שנשלחו ביום 11/11/99 בדואר רשום יוחזרו לידי השולח עשרה ימים לאחר מכן. אין בטענה זו כדי לשנות את התוצאה אליה הגעתי ומכל מקום קיים ספק בנוגע לקבלת עיקרי הטיעון על ידי המערערת.

7. אם המערערת חפצה בכך, היא רשאית להגיש תובענה נפרדת בבית המשפט המוסמך נגד המשיב ונגד מי מן המשיבים האחרים – שלא היו צד להליך בת"א 904/91.

ברור, כי אם עומדת בעינה בקשת המשיבים 12-7 למחיקה או לדחייה על הסף של התובענה השניה (בת"א 1259/99), וההחלטה בה להשליך על הגשת תובענה נפרדת כאמור.

8. לפיכך, הערעור נדחה, ובנסיבות העניין המערערת תשלם למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסכום של 1,500 ש"ח בתוספת ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור סרק

 2. זכות הערעור

 3. ערבון בערעור

 4. הגשת ערעור מאוחד

 5. ערעור בגלגול שני

 6. הסיכויים של ערעור בבית משפט

 7. מחיקת ערעור על הסף

 8. טענות חדשות בערעור

 9. ערעור לפצל שטחי חניה

 10. משיב פורמאלי בערעור

 11. צירוף בעל דין בערעור

 12. שינוי קו הגנה בערעור

 13. איחור קל בהגשת ערעור

 14. איך כותבים ערעור מנהלי

 15. אי התערבות ערכאת הערעור

 16. ערעור על "שאלה משפטית" בלבד

 17. דיון מקדמי בערעור מנהלי

 18. דחיית ערעור שהוגש באיחור

 19. איחור בהגשת ערעור למחוזי

 20. מחיקת ערעור שהוגש באיחור

 21. בקשה לצירוף משיבים לערעור

 22. ערעור לעליון בתיק פלת''ד

 23. ערעור לעליון בדיני עבודה

 24. ערעור באותו עניין על הוצאות

 25. פיצוי על סרבנות גט - ערעור

 26. בקשה למחיקת ערעור ללא הוצאות

 27. איחור של יום אחד בהגשת ערעור

 28. הסתרת עובדות מבית המשפט בערעור

 29. הפקדת כסף להבטחת הוצאות בערעור

 30. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם

 31. הגשת ערעור על תביעת חוב באיחור

 32. הודעה על כוונה להגיש ערעור בדיון

 33. ויתור על זכות ערעור על שמאי מוסכם

 34. הגשת ערעור ע''י המעביד בשם העובד

 35. זיכוי נאשם בערעור - תביעת פיצויים

 36. ערעור עקב אי הכרעה בשאלות מהותיות

 37. ביקורת בית משפט קמא על ערכאת הערעור

 38. ערעור על הרשעה בעבירת ריבוי נישואין

 39. מי "מחליף" אדם שנפטר במהלך הערעור ?

 40. דחיית ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 41. צירוף ההחלטה נשוא הערעור להודעת ערעור

 42. תקנה 93(ב) חובת פירוט רקע עובדתי בערעור

 43. הפחתת סכום הפיצויים בערעור בתיק פלת''ד

 44. תביעה לרשות השיפוט של ההסתדרות - ערעור

 45. מחיקת ערעור בזכות שהיה אמור להיות ברשות

 46. איחור בהגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 47. הרכב בית המשפט לערעורים - סקירה היסטורית

 48. התפרצות למקום מגורים וגניבה - ערעור לעליון

 49. פסילת שאלות בבחינות הלשכה: ערעור לביהמ"ש העליון

 50. דין הערעור על ההחלטה לבטל את פסק הדין להתקבל באופן חלקי

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון