הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

בשא (י-ם) 6322/00 הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

בפני בקשה להסרת הגבלה שהטיל המשיב על חשבונה של המבקשת בסניף שלמה המלך בירושלים. הבקשה הוגשה לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א - 1981.

ביום 23.6.00, שלח המשיב הודעה למבקשת על החלת הגבלה בחשבונה שמספרו 140945. בהודעה זו, פורטו 15 שיקים אשר סורבו על ידי המשיב.

להלן פירוט השיקים שסורבו:ב


סכום השיק אסמכתא תאריך סירוב השיק מספר סידורי                     
34,913.97      577      7.1.2000      1      
42,116      544      7.1.2000      2      
13,323      926      28.4.2000      3      
14,957      927      28.4.2000      4      
14,625      047      28.4.2000      5      
17,479      900      28.4.2000      6      
100,000      311      23.5.2000      7      
16,379      091      1.6.2000      8      
3641      511      22.6.2000      9      
3637      277      22.6.2000      10      
20,000      490      22.6.2000      11      
20,000      506      22.6.2000      12      
6875      973      22.6.2000      13      
5514      254      22.6.2000      14      
50,000      334      22.6.2000      15      


בד בבד עם הגשת הבקשה ביום 12.7.00, ביקשה המבקשת סעד זמני בענין השהיית תחולת ההגבלה על חשבונה ובקשתה נעתרה.

מסיבה שלא הובהרה די צורכה, הגיש ב"כ המבקשת ביום 24.7.00 בקשה לביטול הצו בדבר הסעד הזמני ובקשתו נעתרה.

המבקשת טענה, כי התקשרה בהסכם עם יזם בשם איציק לוי לפיו התחייבה המבקשת, כקבלן, לבנות עבור היזם בתים בישוב מכמש. לדבריה, בהתאם להסכם ההתקשרות, התחייבה המבקשת לבנות 24 יחידות דיור תמורת סכום של 1,500,000 דולר של ארה"ב כערכם בשקלים ישראלים ובשלב מאוחר יותר 26 יחידות דיור תמורת סכום של 1,500,000 דולר של ארה"ב. לטענתה, מיד ובסמוך לאחר ההתקשרות, קיבלה המבקשת מהמשיב אשראי בחשבון הבנק שלה בסכום של 1,200,000 ש"ח מתוכו, אשראי בסך 440,000 ש"ח ניתן למבקשת בכפוף להצגת בטחונות של חשבונות עבודה, ואשראי בסך 820,000 ש"ח ניתן בכפוף להפקדת שיקים, מעותדים לתשלום, שמסר היזם.

בהמשך, במהלך החודשים מאי ויוני 2000, לאחר שהשיקים של היזם לא כובדו, סירב המשיב לכבד את השיקים שמשכה המבקשת מחשבון הבנק וזאת בשל חריגה ממסגרת האשראי שהוקצתה לה. המבקשת הסבירה, כי החריגה ממסגרת האשראי נבעה כתוצאה של אי כיבוד השיקים, שנמסרו על ידי היזם, מחמת הוראת ביטול שניתנה על ידו. המבקשת טענה, כי העמידה למשיב בטוחות המבוססות על התחייבויות ושיקים של היזם ולא היה לה כל יסוד לחשוש כי היזם יבטל את השיקים ולא יכבד את התחייבויותיו כלפיה.

בתצהירה טענה המבקשת, כי במשך כל התקופה הרלוונטית לא קיבלה כל הודעה מהמשיב, כי הבטוחות שנמסרו לו אינן טובות וכי עליה להחליפן בבטוחות אחרות וכי מסגרת האשראי שניתנה למבקשת אצל המשיב תוקטן.

מנגד טען המשיב, כי יש לדחות את בקשתה של המבקשת מן הטעמים הבאים:ו ראשית, בבקשתה, מתייחסת המבקשת לשיקים שלא כובדו בחודשים מאי ויוני 2000 ומכאן, שיש להוריד ממניין השיקים המפורטים השיקים 1-6, שכן אלה מתייחסים לחודשי ינואר ואפריל, עוד לפני מועד סירובם של השקים שמשך היזם. שנית, טוען המשיב, כי על אף שמסגרת האשראי שאושרה למבקשת הינה 1,200,000 ש"ח, השיקים נשוא הבקשה סורבו על ידי המשיב לאחר שהמבקשת חרגה ממסגרת אשראי זו. שלישית, טוען, כי לא יתכן, שהמבקשת צפתה שתשלומי היזם יכובדו וזאת מאחר שכבר בחודשים קודמים לא כובדו שיקים שנמשכו לפקודת המבקשת על ידי היזם איציק לוי, ועל כן לא ניתן לראות בשיקים המעותדים כבטוחות טובות.

השאלה הצריכה לענייננו הינה, האם אכן היה למבקשת יסוד סביר להניח שחלה חובה על הבנק לפרוע את השיקים, כאשר, לטענת המבקשת, היא סמכה על כך שהתשלומים שמגיעים לה מצד ג' (היזם) יכובדו. כאמור, טוענת המבקשת, כי היא רשאית להסתמך על ההפקדות הצפויות ולהניח כי השיקים שקיבלה מהיזם יכובדו.

ב"כ המשיב טען, כי העובדה שהיעדרה של יתרה מספקת בחשבון נובע ממעשיו או ממחדליו של צד ג', איננה מפחיתה מחובתו ומאחריותו של בעל החשבון וכי אין זה מתפקידו או מאחריותו של המשיב לברר מהן הסיבות לאי כיבוד ההפקדות.

כמו כן, הוסיף ב"כ המשיב וטען, כי האחריות למצב החשבון והיתרות שבו, מוטלת באופן בלעדי על המבקשת (בעיקר לנוכח האמור ב"בקשה להצטרפות להסדר מסגרת להלוואות קצרות מועד" (נספח ג' ובעיקר סעיף 7).

טענתו העיקרית של ב"כ המשיב הינה, כי אם תתקבל טענת המשיב, עלול הדבר לגרום לאפשרות לעקיפת החוק, שכן, על מנת להימלט מההגבלות ומהאחריות שהבנק מטיל על בעלי חשבון, עלולים בעלי חשבון להגיע להסכמות עם צדדים שלישיים באופן שעלול לגרום לריקון החוק מתוכנו.

מתברר, כי כבר בחודשים נובמבר ודצמבר 1999 לא כובדו שיקים שנמשכו לפקודת המבקשת על ידי היזם וכבר אז נקלעה המבקשת לחריגה גדולה ממסגרת האשראי המאושרת בחשבון. מכאן, שהמבקשת והמשיב ידעו, מנסיונם המשותף, כי השיקים המעותדים של היזם, אינם מהווים הפקדות בטוחות .

יצויין, כי הצדדים ויתרו על חקירות נגדיות ולפיכך, יש לקבל את הטענות העובדתיות של הצדדים כמוכחות.

על פי דו"ח פירוט התנועות אותם הגישה המבקשת, מתברר, כי מסגרת האשראי שעמדה למבקשת עד יום 11.6.00 היתה על סך של 600,000 ש"ח ומסגרת האשראי הועלתה לסך של 1,200,000 ש"ח החל מיום 12.6.00. מכאן, שששת השיקים הראשונים נשוא הבקשה, שהם מתאריכים ינואר עד אפריל 2000, אינם מתייחסים כלל לשיקים שנמשכו על ידי היזם ולפיכך אין כל נימוק בבקשה בדבר השיקים 1-6.

בדוחות שהוגשו, מנתה המבקשת תשעה שיקים שלא כובדו על ידי היזם בתאריכים 27.4.00, 8.5.00, 16.5.00 (שלושה שיקים), 25.5.00, 29.5.00, 4.6.00, 16.6.00. תמוה הדבר, שגם אחרי שסורב שיק אחד משיקים אלה, המשיכה המבקשת "להניח", כי היזם יכבד את השיקים הבאים, לא כל שכן, לאחר שכבר בחודשים נובמבר ודצמבר 1999, לא כובדו שיקים שנמשכו לפקודת המבקשת על ידי היזם.

יתירה מזו, המבקשת נמנעה מלהסביר מה היו הסיבות לאי כיבוד השיקים של היזם וגם על סמך זאת, מתערער הבסיס לאמונתה ביציבות מקור התשלום.

בענין אחר נקבע, כי:נ

"משמעותו של יסוד ה"סביר להניח" שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק... כוללת מרכיב אוביקטיבי ומרכיב סוביקטיבי, המשמשים זה במשולב עם זה ונבחנים זה לאורו של זה... מכיוון שכך, נדמה, כי סבירות הנחתו של הלקוח, היינו היסוד האוביקטיבי, צריכה שתיבחן על רקע היסוד הסוביקטיבי..." (ע.א. (חיפה) 583/94 ש.א. דפוס אופסט תפן בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דינים מחוזיים כ"ו(3) 108).

אני דוחה גם את טענת המבקשת, כי במשך כל אותה תקופה, טרם הודעת ההגבלה, לא קיבלה כל הודעה לגבי טיב הבטוחות. ברור, כי כאשר הבנק מחזיר שיק ומסרב לכבדו, הרי עובדה זו נודעת ללקוח ועל כן אין הוא יכול לעצום את עיניו ולהתעלם מעובדה זו כלא היתה והלקוח יכול וצריך להבין, שהבנק לא ימשיך בקיומו של הסדר החריגה מהאשראי ועובדה זו צריכה להדליק אצלו נורה אדומה.

ב"כ המשיב ציינה, כי לאחר סירוב השיקים נשוא הבקשה, סורבו בחשבונה של המבקשת 14 שיקים נוספים ולפיכך, אף אם תתקבל הבקשה, החשבון ישאר מוגבל עקב סירובם של יותר מעשרה שיקים נוספים.

סיכומו של דבר, למבקשת לא היה יסוד להניח שהיתה חובה על המשיב לפרוע את השיקים המפורטים בבקשתו. לפיכך, אני דוחה את הבקשה ומחייב את המבקשת בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בנקאי

 2. חוזה עם הבנק

 3. משכון בנקאי

 4. ארנונה - בנקים

 5. ארנונה על בנק

 6. חוב לבנק לאומי

 7. עורך דין בנקאות

 8. תרגיל עוקץ בבנק

 9. עורך דין בנקים

 10. התחזות לפקיד בנק

 11. אחריות בנק מלווה

 12. חשבון משותף בבנק

 13. הפרת הסדר עם הבנק

 14. התיישנות חוב לבנק

 15. ציפיות הלקוח בבנק

 16. חובת האמון הבנקאית

 17. עורך דין חשבון בנק

 18. התיישנות תביעת בנק

 19. חובת האמון של הבנק

 20. מניעת פעולות בנקאיות

 21. הפרת החוק מצד הבנק

 22. חוזה בין הבנק ללקוח

 23. עורך דין דיני בנקאות

 24. בונוסים למנהלי בנקים

 25. גביית יתר עמלות בנק

 26. יציבות כלכלית של בנק

 27. תביעה נגד בנק החקלאות

 28. ביטול סגירת חשבון בנק

 29. עמלת שורה בנק הפועלים

 30. תביעה של בנק נגד ערב

 31. ערעור על תביעה של בנק

 32. מענק יובל לעובדי בנק

 33. טעות בהסדר חוב עם הבנק

 34. תביעה נגד בנק דיסקונט

 35. גביית תוספת סיכון בבנק

 36. בקשה לביטול הגבלה בבנק

 37. תעריף הארנונה של בנקים

 38. קניית רכב משועבד לבנק

 39. מימוש שעבוד לבנק מלווה

 40. תביעת בנק להחזרת כספים

 41. עמלות אופציות מעוף בבנק

 42. חתימה על טופס ריק בבנק

 43. "מכתב העברה" לעובד בנק

 44. שביתת עובדי בנק דיסקונט

 45. תביעה נגד לקוח בנק לאומי

 46. פיצוי על סגירת חשבון בנק

 47. אחריות הבנק כיועץ השקעות

 48. חובת הבנק לעדכן את הערב

 49. תביעה נגד הבנק הבינלאומי

 50. אי עמידה בהסדר חוב עם הבנק

 51. גביה בלתי חוקית בחשבון בנק

 52. עורך דין תביעות נגד בנקים

 53. תביעת בנק נגד לקוח על חוב

 54. עמלת פירעון מוקדם בנק לאומי

 55. תביעה נגד בנק על הפסד במכרז

 56. תביעה נגד בנק לאומי לישראל

 57. תיאום גובה עמלות בין הבנקים

 58. רישום הסדר מחיקת חובות בבנק

 59. פעולות בחשבון בנק ללא הרשאה

 60. חובת הקטנת הנזק של לקוח בנק

 61. עבירות כלכליות מנהל סניף בנק

 62. זכות עכבון רכב מול שעבוד לבנק

 63. תביעה של בנק המזרחי נגד לקוח

 64. תביעה של בנק דיסקונט נגד ערב

 65. תביעה נגד בנק בגין הגבלת חשבון

 66. ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות

 67. חיוב לפתוח תוכניות חיסכון בבנק

 68. התנהגות בנק ברגעי משבר חריגים

 69. תביעה בגין הפרת יחסי בנק לקוח

 70. צ'קים חוזרים של לקוח בבנק לאומי

 71. תביעה על זכויות בכסף בחשבון בנק

 72. בעלות על רכב מעוקל על ידי הבנק

 73. הגבלת חשבון בנק בגלל סירוב צ'קים

 74. תביעת בנק נגד מורשה חתימה בחשבון

 75. תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון

 76. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 77. תביעה של בנק המזרחי על חוב בחשבון

 78. מעבר בנקים לשבוע עבודה של 5 ימים

 79. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו

 80. סגירת חשבון בנק עקב חשד להלבנת הון

 81. תביעה להחזר כסף שהופקד בבנק הדואר

 82. משיכת כסף מכספומט - תביעה נגד הבנק

 83. אי ביצוע הוראת תשלום של הלקוח בבנק

 84. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 85. תביעה נגד בנק המזרחי לחייב כיבוד צ'קים

 86. אחריות בנק מלווה על איחור במסירת דירות

 87. חובת הבנק למסור מידע לערבים על הסדר חוב

 88. אחריות הבנק כלפי לקוח שאינו דובר עברית

 89. הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

 90. פתיחת חשבון חיסכון בבנק כתנאי להגדלת מסגרת

 91. תביעה נגד בנק לאומי בגין ניהול חשבונות לקוי

 92. מששילם הבנק לעובדו הוא זכאי כמיטיב להטבת נזקיו

 93. ויתור על דיור חלופי - חובת הסבר ע''י פקיד הבנק

 94. הגבלת אחריות בגין שירותים בנקאיים של דואר ישראל

 95. החתמת עולים חדשים שלא יודעים עברית על הסכם בבנק

 96. תביעה נגד בנק מזרחי טפחות – טעות בהוראה טלפונית

 97. נטען כי הבנק ידע אשת הנתבע "אשת קש" בלבד ללא שליטה אמיתית בחברה

 98. האם הבנק חייב כספים וזאת מכוח יישומו של "היתר עסקה" שנכרת בין הצדדים ?

 99. תביעה בשל נזקים כספיים שנגרמו (כביכול) עקב התנהלות רשלנית של הבנק ופקידיו

 100. משנקלעה החברה לחדלות פירעון הגיש הבנק את התביעה בטענה לחתימה על כתב ערבות

 101. בעסקאות ניכיון נוהג הבנק לעיתים ליצור קשר עם הסניף הנמשך על מנת לקבל אינפורמציה בדבר יכולת כלכלית

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון