השכרת חדר בדירה לעולים חדשים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא השכרת חדר בדירה לעולים חדשים:

1. התביעה

התובעת השכירה לנתבע (שניהם עולים מרוסיה) חדר אחד בדירה שבחזקתה (ובה היא עצמה מחזיקה כשוכרת) לתקופה של 6 חדשים - בין ה95-/12/01 ועד 96/05/31, תמורת דמי שכירות של 200 $ לחודש והשתתפות במחצית הוצאות החזקה שוטפות.

לטענת התובעת, בכתב תביעתה, שילם הנתבע את דמי השכירות ל3- חדשים בלבד ועל כן נדרש להוסיף ולשלם את דמי השכירות עבור 3 חדשים נוספים ובנוסף על כך את חלקו בהוצאות השוטפות, מאז חודש אפריל ועד תום תקופת השכירות, על פי פירוט "שינתן בעל פה במועד הדיון" (כלשון כתב התביעה). סה"כ תביעתה - 1,528.- ש"ח.

2. השתלשלות ההליך

התביעה הוגשה בתאריך 96/09/18 והדיון נקבע לתאריך 96/11/24; במועד זה לא התייצב איש מן הצדדים ולפיכך ניתן, אז, פסק דין על פיו נמחקה התביעה;

בתאריך 96/12/03 הגישה התובעת בקשה לביטול המחיקה בטענה שלא קיבלה הודעה על מועד הדיון בתביעה, ונעתרתי לבקשתה;

בדיון שהתקיים ב97-/02/03, התייצבה התובעת אך הנתבע לא התייצב. התובעת הגישה "אישור מסירה", הצהירה בבית המשפט כי מסרה אישית את מסמכי התביעה לנתבע, אשר לא הסכים לקבלם. בהמשך אותו דיון חזרה התובעת ופירטה טענותיה ובסופו של הדיון ניתן פסק דין על פיו התקבלה התביעה והנתבע חוייב בתשלום הסכום הנתבע בצירוף הוצאות, ריבית והפרשי הצמדה.

בתאריך 97/05/22 הגיש הנתבע בקשה לביטול פסק הדין, לדבריו (המאושרים בתצהיר), מעולם לא קיבל הודעה על הגשת התביעה ולא הוזמן לדיון; לעיצומו של ענין טען בבקשתו שלא גר בדירה מאז סוף חודש אפריל ועל כן איננו חייב בדמי השכירות אלא בעבור 5 חדשים וממילא אף איננו חייב בהוצאות השוטפות עבור תקופה שבה לא החזיק בחדר.

קבעתי את הדיון בבקשה לתאריך 97/06/02, ואולם גם מועד זה נדחה לבקשת התובעת עקב נסיעה לחו"ל.

בינתיים, על פי דרישת הנתבע, אשר איננו שולט בשפה העברית, תורגמו כל מסמכי התביעה לשפה הרוסית ע"י מתורגמנית בית המשפט; הנתבע הגיש כתב הגנה ארוך ומפורט ומסמכים מצורפים לו, כולו בשפה הרוסית, ואף כל אלו תורגמו על ידי מתורגמנית בית המשפט לשפה העברית.

הדיון בבקשה לביטול פסק הדין נקבע לתאריך 97/09/07 - ושוב התייצבה התובעת בלבד והנתבע לא התייצב;

שמעתי את תגובת התובעת לטענות אותן העלה הנתבע בכתב הגנתו, ובסופו של אותו דיון, דחיתי את הבקשה לביטול פסק הדין.

בתאריך 97/10/14 שוב הגיש הנתבע בקשה לבטל את ההחלטה אשר ניתנה בהעדרו; את אי התייצבותו הפעם הסביר בשביתת עובדי בית המשפט, לדבריו לא ניתן לו להכנס לבנין בית המשפט על מנת להמציא את המסמכים ועל כן לא יכול היה לנצל את 15 הימים אשר עמדו לרשותו להגשת כתב הגנה ואף לא ידע כי למרות השביתה עליה שמע באמצעי התקשורת ממשיך בית המשפט לשבת על מדין. גם בבקשתו זו פירט הנתבע באריכות את כל טעמי הגנתו.

אף שאינני משוכנע בנכונות טענות הנתבע בבקשתו זו (שהרי בעת הדיון שהתקיים ב97-/09/16, היה כבר כתב הגנה מפורט בצירוף תרגומו מצויים בפני בית המשפט, ואף ידוע היה כמדומני לכל כי בתי המשפט פועלים חרף השביתה), הוריתי לזמן את הצדדים לדיון בתאירך 97/11/16 - ובמועד זה אכן, סוף סוף, התייצבו שני הצדדים ונשמעו טענותיהם;

3. ההגנה

כאמור, הגיש הנתבע כתב הגנה ארוך ומפורט, אין הוא מכחיש קיום ההסכם בינו לבין התובעת לפיו שכר את החדר לתקופה של 6 חדשים, אלא, לדבריו, התגורר בחדר 4 חדשים בלבד, שכן התובעת מנעה ממנו להמשיך ולהתגורר בו; החל מ96-/04/22 כבר התגורר בחדר אחר שהועמד לרשותו ע"י משרד הקליטה במלון דיפלומט; בעבור 4 חדשי מגוריו בדירה שילם את מלוא דמי השכירות; אשר להשתתפותו בהוצאות טוען הוא כי שילם את המגיע ממנו במלואו ובהעדר פירוט ההוצאות להן טוענת התובעת אין הוא יכול להגיב על תביעה זו ואיננו חייב דבר.

4. הדיון

כאמור התקיים הדיון במעמד שני הצדדים ב97-/11/16. במועד זה הודתה התובעת כי דמי השכירות שולמו עבור 4 חדשים (ולא 3, כנטען בכתב התביעה) ואף הודתה כי הנתבע שילם את חלקו בהוצאות השוטפות עבור חדשי השכירות הראשונים. התובעת אף אישרה כי מנעה מהתובע להכנס לדירה, כאשר לא שילם את דמי השכירות, אך זאת, ללילה אחד בלבד שלאחריו חזר הנתבע, שבידיו היה מפתח הדירה, ונכנס אל חדרו.

הנתבע חזר ואישר כי לא שילם אלא בעבור 4 חדשים אף שהחוזה היה ל6- חדשים; לדבריו (עמ' 1 ש' 25):ב "לא גרתי במקום בחדשים מאי ויוני ועל כן לא שילמתי". הוא חזר על טענתו כי לאחר 4 חדשי שכירות לא נתנה לו התובעת לשוב ולהכנס לדירה. עם זאת, אישר, כי במקום נשארו מטלטליו עד לתאריך 96/05/31.
במהלך הדיון אף אישר כי לאחר שהתובעת לא איפשרה לו להכנס לדירה "הצליח" (לאחר שהערים על התובעת ...) לשוב ולהכנס לדירה ונשאר בה, בלא לצאת הימנה (כאשר ילדיו ונכדיו מביאים לו אוכל למקום) עד לתאריך 96/04/23.
החל מ96-/05/05 שילם דמי שכירות בחדרו החדש במלון דיפלומט ובין התאריך 96/04/23 עד 96/05/05 התגורר אצל מכרים.

5. ההכרעה

(א) חרף ספקותי אם היתה הצדקה לאי התייצבות הנתבע לדיון שהתקיים ב97-/09/07, לפנים משורת הדין ומשום התחשבות בקשייו, חוסר שליטתו בשפה העברית, גילו הגבוה ואמצעיו הכספיים המוגבלים המונעים ממנו קבלת ייעוץ והכוונה - אני נעתר לבקשתו ומבטל את פסק הדין אשר ניתן בהעדרו בתאריך 97/02/03;

(ב) אני קובע כי הנתבע חייב בדמי שכירות, על פי המוסכם, בסך 200.- $ לחודש, עבור 6 חדשי שכירות - החל מ95-/12/01 ועד 96/05/31 - וזאת מכמה טעמים:ו

(1) כאמור, קיים חוזה ל6- חדשי שכירות, ולפיכך חייב הנתבע בקיום התחייבויותיו על פי החוזה גם אם בפועל יצא מהמושכר קודם סיום תקופת השכירות.

(2) אני דוחה את טענת הנתבע כי התובעת מנעה ממנו את המשך חזקתו בחדר; כפי שהודה הנתבע בעצמו המשיך והתגורר בחדר גם לאחר אותה תקרית עד קרוב לסוף חודש אפריל.
גם אם עבר לאחר מכן לחדר אחר במלון דיפלומט אין זה פוטר אותו מקיום התחייבויותיו על פי החוזה עם התובעת;

(3) הוגש לי פתק מתאריך 96/05/31 בחתימת יד הנתבע (שלא הוכחש) ושלשונו (על פי תרגום מתורגמנית בית המשפט):נ "אם יש רצון, שאני אנקה את הזבל שנשאר אחרי יציאתי הסופית היום, אני מוכן לעשות את זה לא יותר מוקדם מיום שלישי".
בפתק זה מודה הנתבע שיצא מהדירה "היום" קרי - 96/05/31 - ואף אז עדיין השאיר מטלטלים משלו (או בלשונו "זבל").

(ג) אשר להוצאות השוטפות, כאמור הודתה התובעת כי הנתבע שילם את המגיע ממנו עבור חדשי השכירות הראשונים; התובעת לא הגישה חשבונות המעידים על חיוב בגין צריכה שוטפת לחדשי השכירות האחרונים; היא הודתה גם שהחל מראשית אפריל מנעה מהנתבע להשתמש בכירת הגאז שבמטבח; כאמור עזב הנתבע את מגוריו בפועל בסוף אפריל או בראשית מאי ובתקופה זו בודאי לא צרך מים או חשמל.
יחד עם זאת, בתקופה שבה עדיין התגורר בחדר חייב הוא בהשתתפות בהוצאות החזקה, ובהעדר ראיות מהימנות אני מחייב את הנתבע, על פי אומדן ועל פי הצריכה בחדשי השכירות הראשונים, בעבור השתתפותו בהוצאות שוטפות בסך 150.- ש"ח.

6. התוצאה היא שאני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת דמי שכירות בסך 774.- ש"ח השווה ל400.- $ לפי שערם במועד הגשת התביעה, ובצירוף 150.- ש"ח השתתפות בהוצאות השוטפות כאמור לעיל - סה"כ 924.- ש"ח בצירוף אגרת תביעה בסך 31.- ש"ח וכל הסכומים הללו ישאו ריבית כדין והפרשי הצמדה ממועד הגשת התביעה (96/09/18) ועד לתשלום - ובנוף על כך בעבור ביטול זמנה של התובעת בהליך זה סך 150.- ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קניית שלד דירה

 2. פגם נסתר בדירה

 3. בעיות בדירה חדשה

 4. עסקת החלפת דירות

 5. פטירת משכיר דירה

 6. איחור בקבלת דירות

 7. הגנת דירת המגורים

 8. קניית דירה משועבדת

 9. איחור במסירת דירות

 10. עורך דין השכרת דירה

 11. מכירת דירה ממושכנת

 12. איסור שימוש בדירות

 13. תביעה נגד שוכר דירה

 14. עורך דין קניית דירה

 15. תביעה נגד משכיר דירה

 16. חילופי בעלות על דירות

 17. הענקת רשות בלתי הדירה

 18. השכרת דירה בלי טופס 4

 19. תביעה בגין ריצוף דירה

 20. מכירת דירה המשמשת כעסק

 21. זכות שימוש זמנית בדירה

 22. תביעה לתשלום שכר דירה

 23. קניית דירה דיור ציבורי

 24. השכרת דירה לעולים חדשים

 25. מכירת רהיטים לשוכר דירה

 26. אישור הרחבת דירות בבניין

 27. העברת זכויות בדירה במרמה

 28. התנגשות בדלת זכוכית בדירה

 29. אישור עירייה החכרת דירות

 30. שימוש בדירת מגורים לתפילה

 31. פיצוץ בדירה עקב דליפת גז

 32. הצהרת בעלות על רכוש בדירה

 33. איחור בהעברת זכויות בדירה

 34. תביעת בעלות על רכוש בדירה

 35. איסור על הבעל להכנס לדירה בשל בגידה

 36. הרחבת כביש ליד דירת מגורים

 37. השוכר לא נותן להיכנס לדירה

 38. השארת דירה שכורה במצב לקוי

 39. ויתור קונה דירה על אי התאמה

 40. עזיבת דירה שכורה אחרי חודש

 41. השכרת חדר בדירה לעולים חדשים

 42. צו האוסר על נגד כניסה לדירה

 43. חתימת רוכש דירה על כתב ויתור

 44. זכויות רוכש דירה בפרשת חפציבה

 45. דליפות מים מהשכנים בדירה למעלה

 46. חתימה על טופס הרשמה לרכישת דירה

 47. אי התקנת מערכת מיזוג בדירה חדשה

 48. כניסה לדירה של השכנים ללא רשות

 49. איחור בקבלת טופס 4 בכניסה לדירה

 50. קניית דירה ע''י שוכרים מהמשכיר

 51. זכות שימוש בלתי הדירה מכוח שנים

 52. ביטול מכירת דירה בסכום נמוך מדי

 53. אי התאמה בגובה תקרה נמוכה בדירה

 54. תביעה להעביר אחוזי בעלות על דירה

 55. מבצע כאן ביתי תשלום חוב שכר דירה

 56. תביעה לקבלת בעלות על ריהוט בדירה

 57. הצגת דירת 3.5 חדשים כדירת 4 חדרים

 58. אי התאמה במידות החדרים בדירה חדשה

 59. חדירת מי גשם לדירה עקב שיפוצים בגג

 60. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 61. הודעה לעירייה על הפסקת מגורים בדירה

 62. קניית דירה עם דוד שמש - הפרת התחייבות

 63. דירות שלא אושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון

 64. מסירת מפתח לדירה לפני קבלת התשלום האחרון

 65. גביית כספים ביתר בגין חיבור דירות למערכת גז

 66. הפרת צו האוסר על שימוש בדירה לא למטרות מגורים

 67. מסירת החזקה בדירה לפני קבלת התשלום המלא מהקונה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון