התנגדות לגובה שכר טרחת מומחה

המערערים ביקשו ב"הודעה על התנגדות לגובה שכר מומחה" שהגישו לבית משפט, שבית המשפט "לא יאשר את שכר המומחה של רו"ח חנה יוחנן כפי שהתבקש על ידה".


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התנגדות לגובה שכר טרחת מומחה / שכר טרחת רואה חשבון בתיק אפוטרופסות:

1. המערערים הם יורשי מחצית עזבונו של המנוח ז"ל (להלן - "המנוח") והמשיבה 1, , היא היורשת של המחצית השניה של עזבון המנוח.

2. המשיבה 1 מונתה בחיי המנוח להיות אפוטרופא על גופו ועל רכושו של המנוח, ובענין זה התנהלו בבית-משפט זה הליכים שונים (תיק אפוטרופסות מ"א 1253/92).

3. לגבי עזבון המנוח ניתן צו ירושה ומונה מנהל עזבון לבדיקת סוגיות מסוימות הכרוכות בניהול נכסי המנוח לפני פטירתו - בהיותו חסוי.
במסגרת הליך האפוטרופסות מונתה רואת-חשבון, חנה יוחנן, לבדוק, בין היתר, את הדו"ח שערכה המשיבה 1 ואת פעולותיה כאפוטרופא. גב' יוחנן הגישה דו"ח ביקורת וחשבון שכר טרחה בסכום של 35,8000 ש"ח (ללא מע"מ). חשבון זה נמצא בבדיקה על-ידי האפוטרופוס הכללי, ועד כה לא קבע את עמדתו לענין סבירותו, או לענין אישורו, כולו או חלקו.

4. המערערים ביקשו ב"הודעה על התנגדות לגובה שכר מומחה" (המ' 6607/97) שהגישו לבית משפט זה, שבית המשפט "לא יאשר את שכר המומחה של רו"ח חנה יוחנן כפי שהתבקש על ידה".
כב' הרשמת של בית-משפט זה, השופטת דניאלה וכסלר, שמעה את תגובת ב"כ האפוטרופוס הכללי, והחליטה, מנימוקי האפוטרופוס הכללי, למחוק את הבקשה.
טעמי האפוטרופוס הכללי היו אלה:ב
(א) בית-המשפט אינו מוסמך לאשר תשלם הקשור בתיק אפוטרופסות, ואין הוא הפורום המתאים;
(ב) לא הוגש לבית המשפט בקשה לאשר (או לא לאשר) תשלום שכרו של המומחה, ואין מקום לדון בענין.
לשון אחרת, עמדת האפוטרופוס הכללי היתה כי הבקשה היתה מוקדמת ו"טרם זמנה", שהרי האפוטרופוס הכללי לא סיים, עד אז, את בדיקותיו ולא קבע את עמדתו לענין שכר המומחה, כאמור.
מן ההיבט העובדתי, הבדיקה האמורה לא הסתיימה עד היום, כשלושה חודשים אחרי מועד הדיון בבקשה האמורה.
מכאן - הערעור על החלטת כב' הרשמת.

5. על-פי המלצת בית-המשפט (בהליך הערעור), הצהירה ב"כ האפוטרופוס, עו"ד שני-שרפסקי המלומדה, כי האפוטרופוס הכללי יודיע לב"כ המערערים לפני אישור שכרה של רו"ח גב' יוחנן, או על פניה לבית המשפט לקבלת הוראות, לפי הענין. זאת, כדי לאפשר למערערים לנקוט כל הליך שירצו לנקוט.
יש להצטער על כך שעמדה זו, לפי המלצת בית-המשפט, לא באה בפני כב' הרשמת.

6. המשיבה 1 נתמנתה, בזמנו, להיות אפוטרופא על גופו ורכושו של המנוח, על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב1962-, ולכאורה רשאי בית-המשפט, אם מיוזמתו הוא או מיוזמת צד מעונין, ליתן הוראות אף בענין כמו זה שבא בפני כב' הרשמת. אולם, לפי סעיף 78 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - בית-המשפט, למן תיקון התשנ"ה, "בית-המשפט" הוא בית-המשפט לעניני משפחה.
עם זאת, המינוי של המשיבה 1 כאפוטרופא בא לפני התיקון האמור, ואפשר שהענין צריך להידון - כאן. בענין זה אינני צריך לקבוע עמדה, ואם תוגש בקשה למתן הוראות על-ידי בית-המשפט - תידון שאלה זו, לגופה.

7. אין בהחלטתה של כב' הרשמת כל טעות משפטית. אולם, מכל מקום, ולנוכח הצהרתה של ב"כ האפוטרופוס, כאמור, נראה לי לקבל את הערעור במובן זה שההצהרה האמורה תהיה להחלטת בית-המשפט, לפיה יודיע האפוטרופוס הכללי לב"כ המערערים אם בכוונתו ליתן אישור לשכר של רו"ח יונן, בכל שיעור שהוא, או אם בכוונתו לבקש הוראות מבית המשפט, לפי הענין, הכל תוך ימים מספר לפני אישור או פניה לבית המשפט כאמור, כדי לאפשר למערערים לנקוט הליך - אם רצונם בכך.

בהתאם לכך - פסיקת ההוצאות ושכ"ט עורך דין בבקשה שבפני כב' הרשמת - בטלה.

8. בערעור זה, ומשום דרכי שלום - כל צד יישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכר טרחה לפי שעות

 2. שכר טרחת שמאי רכב

 3. אכיפת הסכם שכר טרחה

 4. תביעת שכר טרחה ראוי

 5. הסכם שכר טרחה בכתב

 6. גביית שכר טרחה מופרז

 7. תביעה לשכר טרחה ראוי

 8. שכר טרחה ראוי לשמאי

 9. הסכם שכר טרחה מקרקעין

 10. פסיקת שכר טרחה מע''מ

 11. סכסוך שכר טרחה בוררות

 12. שכר טרחה על בסיס הצלחה

 13. שכר טרחה לתובע ייצוגי

 14. תביעה ייצוגית שכר טרחה

 15. שכר טרחה תביעה ייצוגית

 16. שכר טרחה תכנון אדריכלי

 17. שכר טרחה מקובל במקרקעין

 18. פסק דין בנושא שכר טרחה

 19. אי חתימה על הסכם שכר טרחה

 20. שכר טרחה ראוי רואה חשבון

 21. בקשה לפסיקת שכר טרחת מפרק

 22. תקנות שמאי מכריע שכר טרחה

 23. שכר טרחה מקסימלי עורך דין

 24. תשלום שכר טרחת כונס נכסים

 25. הפרת הסכם שכר טרחה עם עו''ד

 26. התנגדות לגובה שכר טרחת מומחה

 27. סכסוך שכר טרחה שהוסכם בעל פה

 28. שכר טרחה במקרה של הפסקת ייצוג

 29. ערעור על שכר טרחת כונס נכסים

 30. תביעה לשכר טרחת משרד אדריכלים

 31. שכר טרחת ביניים למנהל המיוחד

 32. שכר טרחה מקסימלי תאונות דרכים

 33. זכאות לקבל עותק מהסכם שכר טרחה

 34. תביעה לגילוי חשבוניות שכר טרחה

 35. שכר טרחת כונס נכסים מימוש משכון

 36. ביטול הסכם שכר טרחה עם עורך דין

 37. בקשה לקביעת שכר טרחה מנהל עיזבון

 38. שכר טרחת כונס נכסים בהוצאה לפועל

 39. שכר טרחה עבור ייעוץ בנושא משכנתא

 40. שכר טרחת רואה חשבון בהוצאה לפועל

 41. תביעה לתשלום שכר טרחת אדריכלית נוף

 42. החזר שכר טרחה עקב רשלנות עורך דין

 43. שכר טרחה ראוי בגין תכנון אדריכלי

 44. שכר טרחת נאמן על ניהול נכס בנאמנות

 45. ערעור על גובה שכר טרחת מנהל עיזבון

 46. תביעה נגד עורך דין להחזיר שכר טרחה

 47. פסק דין הצהרתי תוקף הסכם שכר טרחה

 48. תביעה לשכר טרחה ראוי של רואה חשבון

 49. חוב שכר טרחה עקב הפסקת השירות המשפטי

 50. בקשה לקביעת שכר טרחה בתביעה ייצוגית

 51. ? מה שכר הטרחה של עורכי דין בתיק תאונות דרכים

 52. שכר טרחה בגין יחסי ציבור לעורכי דין

 53. שכר טרחה של מפרק - תוספת מאמץ מיוחד

 54. שכר טרחת כונס נכסים 5% משווי המכירה

 55. סעיף הפסקת ייצוג עו''ד בהסכם שכר טרחה

 56. שכר טרחת כונס נכסים - עסקת קומבינציה

 57. שכר טרחת כונס נכסים בהליך הוצאה לפועל

 58. החלפת עורך דין שלוקח שכר טרחה באחוזים

 59. תביעה לשכר טרחה של שותף במשרד עורכי דין

 60. תביעה של עורך דין נגד לקוח על חוב שכר טרחה

 61. הפחתת שכר טרחת נאמן מהכספים המועברים לנושים

 62. איסור השתתפות בשכר טרחה למי שאינו עורך דין

 63. החזר שכר טרחה ששולם לעורך דין שהתפטר מייצוג

 64. תביעה שעניינה שכר טרחה בגין חוות דעת חשבונאית

 65. מינוי מומחה מטעם בית משפט עקב סכסוך שכר טרחה

 66. האם שכר טרחת מומחים הינו חלק מ"הוצאות משפט" ?

 67. תשלום שכר טרחת נאמן מכספי פיקדון בחשבון נאמנות

 68. שכר טרחה ראוי בגין שירותים מקצועיים למדינת ישראל

 69. מה סוכם בין הצדדים בנושא שכר הטרחה לו זכאי התובע ?

 70. שכר טרחה בגין הפסקת טיפול עו"ד לפני השלמת כל השירותים

 71. תביעה לתשלום שכר טרחתו של אדריכל בגין פרוייקט שתכנן עבור קבלן בניין

 72. הגיש בקשה לפסיקת גמול מיוחד ושכר טרחה לפי סעיף 9 (ג) של חוק תובענות ייצוגיות

 73. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון