התפטרות עקב אי תשלום על שעות נוספות

בכתב התביעה ובתצהיר טען התובע כי התפטר לאחר שנוכח כי לא שולם לו גמול בגין העסקה בשעות נוספות, תמורתן עבד.

עב (ב"ש) 2425/01 התפטרות עקב אי תשלום על שעות נוספות

1. התביעה נשוא פסק דין זה עניינה תשלום פיצוי פיטורים הנתבעים בעקבות סיום העסקתו של התובע בשירות הנתבעת.

2. בדיון שהתקיים בפני כב' הרשם זיידרמן ביום 18/2/02 הסכימו הצדדים על העובדות המוסכמות כדלקמן:

א. התובע עבד אצל הנתבעת מחודש אפריל 1995 ועד חודש מאי 2001.

ב. התובע התפטר ביום 31/5/01.

ג. השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים עומד על סך של 3,325 ₪ לחודש.

3. כמצוין ברשימת הפלוגתאות, אשר גובשה באותו דיון מוקדם בפני כבוד הרשם, חלוקים הצדדים על נסיבות ההתפטרות ועל זכותו של התובע לתשלום פיצוי פיטורים.


4. בעניין זה טען התובע הן בכתב התביעה והן בתצהירו, כי התפטר בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים מכוח סעיף 11 א' לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים").

כך טען התובע כי התפטר לאחר שהנתבעת נמנעה מלשלם גמול בגין העסקה בשעות נוספות ובעקבות קיזוזים משכר העבודה.

5. לדעת הנתבעת דין התביעה להידחות, משאין ממש בטענות התובע על הסיבות אשר הביאו להתפטרותו.

לעניין זה הפנתה הנתבעת לעובדה כי לא עלתה כל השגה או תלונה מצד התובע על תנאי העסקתו, במהלך העסקתו קודם להתפטרות.

הנתבעת הוסיפה וטענה כי גם בדרישה הראשונה לתשלום פיצויי פיטורים מיום 17/7/01 לא טען התובע להתפטרות במסגרת סעיף 11 א' לחוק פיצויי פיטורים.

6. מקום שאין בפני ולו השגה אחת על תנאי העסקתו של התובע במהלך תקופת העבודה קודם להתפטרות - אין בידי לקבל את טענת התובע, כי התפטר "בנסיבות אחרות שביחסי עבודה... שבהם אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו".

7. נוסיף עוד.

הפנייה הראשונה של התובע לנתבעת לתשלום פיצויי פיטורים היא מיום 17/7/01 כחודש וחצי לאחר סיום יחסי עובד מעביד בין הצדדים.

גם בפנייה זו לא טוען התובע, כי התפטר על רקע הרעת תנאים או בשל נסיבות אחרות שביחסי עבודה בהם אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.

כך כותב התובע בפנייתו לנתבעת כי, על רקע התשובה השלילית שקיבל ממנכ"ל הנתבעת בנוגע לקבלת פיצויי הפיטורים נאלץ "ללכת לקבל יעוץ ממועצת הפועלים על מנת שינחו לי את הדרך הנכונה והחוקית לקבלת הפיצויים".

8. זאת ועוד.

בכתב התביעה ובתצהיר טען התובע כי התפטר לאחר שנוכח כי לא שולם לו גמול בגין העסקה בשעות נוספות, תמורתן עבד.

התובע הסביר, כי נדרש להסיע את מנכ"ל הנתבעת, מביתו של האחרון במושב עשרת לשדה התעופה או לחיפה.

התובע הוסיף, כי יצא לנסיעות אלו בטרם הגיע למקום העבודה ולאחר סיום יום העבודה - כך שלא יכל היה להחתים את שעון הנוכחות.

לבסוף טען התובע, כי חרף דרישותיו לא שולמה לו תמורה בגין העסקה בשעות נוספות המתייחסת להעסקתו כאמור.

9. מעיון בתלושי השכר ודוחות הנוכחות עולה, כי אין התאמה בין הרשום בדוח הנוכחות לבין השכר ששולם לתובע עבור העסקה בשעות נוספות.

כך לדוגמא, בחודש אפריל 2001 שולם לתובע גמול בגין העסקה בשעות נוספות עבור 29 שעות נוספות עבורן הוא זכאי לגמול בשיעור של 150% מערך שעה רגילה. זאת בשעה שעל פי דוח הנוכחות עבד התובע 26 שעות נוספות בלבד בגינן הוא זכאי לגמול האמור.

כך גם בחודשים ינואר 2001, דצמבר 2000, אוקטובר 2000 וספטמבר 2000, שולם לתובע גמול בגין העסקה בשעות נוספות, אשר איננו תואם את הרישום בדוח הנוכחות. בכל אחד מחודשים אלו, שולם לתובע גמול בגין העסקה בשעות נוספות העולה על הרישום בדוח הנוכחות.

10. עובדה זו, לפיה שולם לתובע גמול בגין העסקה בשעות נוספות מעבר למתחייב ברישום בדוח הנוכחות, תואמת את גרסת הנתבעת לפיה שולם לתובע מלוא הגמול בגין העסקה בשעות נוספות ועומדת בניגוד לגרסת התובע על השגות שבפיו ועניינן, שיעור גמול בגין העסקה בשעות נוספות להם הוא זכאי.

כפועל יוצא מכך נשמטת הטענה להתפטרות בתנאים המזכים בתשלום פיצויי פיטורים מכוח סעיף 11 א' לחוק פיצויי פיטורים, המתבססת על הטענה לפיה לא שולם לתובע גמול בגין העסקה בשעות נוספות.

11. א. אין בפני ולו עדות אחת לטענות שהעלה התובע על קיזוז שלא כדין משכר העבודה – בתקופת העבודה.

ב. מתוך תצהיר התובע עצמו עולה כי הקיזוז האחרון שבוצע מהשכר הוא מחודש דצמבר 00 בשיעור של 30 ₪.נ

בנסיבות אלו אין בידי לקבל את טענת התובע על קשר בין ההתפטרות לבין הקיזוז מהשכר, מקום שהתפטר התובע בחודש מאי 01.ב

12. אוסיף עוד, אפוא, כי על מנת שתוקם לעובד הזכות לתשלום פיצוי פיטורים במסגרת סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, עליו להעמיד את המעביד על הרעת התנאים לחילופין על הנסיבות אשר בגינן הוא מבקש להתפטר – קודם למימוש ההתפטרות.ראה:
דב"ע תש"ן/ 10-3, חיים כהן נגד הלר פיסול ותכשיטים בע"מ, פד"ע כא 238 בעמ' 242.ו

לא מצאתי כל ביטוי במסמך או בעדות אחרת לגרסת התובע לפיה העמיד את הנתבעת לפני כוונתו להתפטר על רקע הרעת תנאים ו/או נסיבות אחרות בתנאי העסקתו, אשר בגינם אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודה בשירות הנתבעת.

13. סוף דבר - התביעה נדחית.נ

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תחשיב שעות נוספות

 2. עובד נמל שעות נוספות

 3. נטל ההוכחה שעות נוספות

 4. שעות נוספות לנהג משאית

 5. סירוב לעבוד שעות נוספות

 6. שעות נוספות לנהגי אוטובוס

 7. עבודה במתכונת שעות נוספות

 8. שעות נוספות לעובדת משק בית

 9. שעות נוספות גלובליות בעבודה

 10. שעות נוספות לעובדי מס הכנסה

 11. קיזוז הפסקות עם שעות נוספות

 12. עבודה בשעות נוספות ללא תשלום

 13. תביעה על אי תשלום שעות נוספות

 14. עבודה 10 שעות ביום - שעות נוספות

 15. שלילת תוספת שעות נוספות גלובליות

 16. תשלום שעות נוספות לעובד זר סיעודי

 17. זכאות מורה לתשלום על שעות נוספות

 18. זכאות לרכיב שכר שעות נוספות למפרע

 19. התפטרות עקב אי תשלום על שעות נוספות

 20. רכיב שעות נוספות פנסיונר עובד מדינה

 21. שעות נוספות לעובדי רשות שדות התעופה

 22. הפרשות לקרן חיסכון בגין שעות נוספות

 23. זכאות לשעות נוספות בגין הסעת עובדים

 24. שעות נוספות גלובליות לעובד בנק ישראל

 25. הסכם שעות נוספות מצילים בחופי תל אביב

 26. שנוי שיטת חישוב של שעות נוספות גלובליות

 27. תביעה לגמול בגין שעות נוספות – נטל ההוכחה

 28. שעות נוספות כחלק מהמשכורת הקובעת לקבלת גמלה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון