טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טעות ביתרת חוב בהוצל''פ:

1.     אני דנה בבקשה זו כבערעור עצמו.

2.     כב' הנשיא ו. זיילר הורה ליו"ר הוצל"פ ביום 2.9.97, בבר"ע 3191/97, להתייחס לסכום של 2,400 ש"ח עבור הוצאת מעוקלים שאושר על-ידי ראש הוצל"פ ב4.5.92-, ולסכום של 8,628 ש"ח שכ"ט שנפסק על-ידי ראש הוצל"פ ב25.5.92-, אשר לטענת הזוכה הושמטו מן החוב, ויש להוסיפם לו, וזאת על סמך בדיקה שתעשה בעניין זה.

3.     ביום 5.2.98 התקיים דיון במעמד הצדדים בפני ראש הוצל"פ.
     ביום 20.7.98 נתן ראש הוצל"פ החלטה בה קבע כי לפי בקשתו נערכה בדיקה חשבונאית של יתרת החוב הפסוק, ועל פי הבדיקה שנערכה על סמך החומר הקיים בתיק - הגיע ראש הוצל"פ למסקנה כי כל החיובים באו לידי ביטוי בחישוב שנערך על ידיו כמפורט בהחלטתו מיום 12.1.97 - עליה הוגשה בקשת רשות הערעור בפני כב' הנשיא זיילר, ועל כן אין מקום להוסיף את הסכומים המבוקשים על-ידי הזוכה.

4.     על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.

5.     בקשתי את תגובת המשיב והוא אכן הגיב לבקשה תוך תיאור כל ההליכים עד כה, וטען כי המבקש חוזר על טענותיו הקודמות.
מאחר שהיו בפני הבקשה והתגובה - החלטתי לדון בבקשה כבערעור עצמו.
6.     נראה לי כי ראש הוצל"פ היה יכול למנוע הגשת בקשה זו אילו היה מצרף להחלטתו את החישובים שנערכו בבדיקה החדשה, מהם ניתן היה להיווכח כי שני הסכומים שבמחלוקת - אכן הובאו בחשבון החוב.

7.     כאשר ראש הוצל"פ מסתפק בהודעה כללית כי הנושא נבדק, והוא הגיע לכלל מסקנה שהסכומים שבמחלוקת נכללו בחישוב החוב - לא ייפלא שטענה סתמית זו אינה מקובלת על הזוכה.

8.     אני מורה, איפוא, לראש הוצל"פ להמציא לצדדים בכתב את החישובים שנערכו, תוך הדגשת שני הסכומים שבמחלוקת, על מנת ששני הצדדים יוכלו להיווכח כי שני הסכומים שבמחלוקת, שכב' הנשיא זיילר הורה על בחינתם מחדש - אכן נכללו בחישוב החוב שנקבע על-ידי ראש הוצל"פ ביום 12.1.97.

9.     מאחר שמדובר בחוב ישן, אני מורה לראש הוצל"פ למלא אחר פסק דין זה - בהקדם (ולא לאחר חודשים רבים כפי שעשה לגבי פסק הדין של כב' הנשיא זיילר).

10.     שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח + מע"מ - לפי התוצאות שיתקבלו לאחר החלטה נוספת של ראש הוצל"פ לפי פסק דין זה.
     (אם יוכח כי הסכומים נכללו בחישוב החוב - ישלם המבקש את ההוצאות ושכ"ט עו"ד למשיב, והיפוכו של דבר אם יסתבר כי הסכומים לא נכללו בחישוב החוב).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון