ירידה בשמיעה – רופא תעסוקתי

בל (נצ') 1079/03 ירידה בשמיעה – רופא תעסוקתי

1. המערער ניהל מתפרה החל משנת 1978. במתפרה נחשף המערער לרעש מזיק. ברבות השנים, לקה המערער בשמיעתו ופנה לטיפול רפואי.

ביום 31/12/99, עבר המערער בדיקת שמיעה. ביום 3/1/00, היה המערער אצל רופא אא"ג, שהפנה אותו לרופא תעסוקתי. ביום 21/2/00, נתן רופא תעסוקתי תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, שבה נרשם כי אצל המערער יש ממצא של ירידה בשמיעה וטנטון.

ביום 5/11/01, עבר המערער בדיקת שמיעה נוספת.

2. המערער פנה למשיב - עוד ביום 31/12/99 - להכיר בו כמי שנפגע פגיעה בעבודה. המשיב, אכן, הכיר במערער כמי שנפגע - פגיעה בעבודה והודיע לו על כך במכתבו מיום 20/11/01 (כך, על פי האמור בסעיף 4 לסיכומיו המשיב).


3. המערער הגיש למשיב בקשה לקבוע את דרגת נכותו מעבודה. המשיב לא דאג לדעת מתי הוגשה הבקשה. (ראו סעיף 4 לסיכומי ב"כ המשיב).

4. ביום 25/3/02, הועמד המערער לבדיקת פוסק רפואי, שקבע כי החל מיום 5/11/01, דרגת נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 0%.

המערער ערר על החלטתו של הפוסק הרפואי. הערר נדון ביום 30/10/02, בפני ועדה רפואית לעררים (שתיקרא להלן: "הועדה"). הועדה החליטה לקבל את עררו של המערער תוך שקבעה למערער נכות מעבודה בשיעור 10%, בגין טנטון תמידי, לפי פריט 72(4)(ד)(II) למבחנים שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 (שייקראו להלן: "התקנות").

5. הועדה קבעה כי מועד תחילת הנכות מעבודה הוא יום 5/11/01. על קביעה זו, בדבר מועד תחילת הנכות - הוגש הערעור שבפני.

תמצית טענות הצדדים

6. לטענת ב"כ המערער - היו לועדה מסמכים המצביעים על כך שנכותו של המערער החלה במועד מוקדם יותר מאשר יום 5/11/01 והתאריך שהועדה קבעה אינו נסמך עליהם. כן טען ב"כ המערער כי הועדה לא הסבירה מדוע היא בוחרת דווקא בתאריך זה (5/11/01) ולא בתאריכים הנלמדים מהמסמכים שהיו בפניה.

7. לטענת ב"כ המשיב - לפי תקנה 20 לתקנות, הועדה אמורה לקבוע את תחילת דרגת הנכות על פי מועד הגשת הבקשה, אלא אם היא מוצאת סיבה לקבוע תאריך אחר. מועד זה - לטענת ב"כ המשיב - היה לכל המוקדם ביום 20/11/01, כך שתאריך ברירת המחדל הוא מאוחר לתאריך שקבעה הועדה. הועדה קבעה את התאריך על פי מועד הבדיקה שבה התגלה קיומו של הטנטון התמידי. הועדה לא חרגה מסמכותה, החלטתה היא בתוך מתחם הסבירות וביה"ד אינו אמור להתערב בהחלטתה.


גורל הערעור

8. הלכה פסוקה היא שמכח תקנות 24(ב) ו-31 לתקנות, שומה על ועדה רפואית לעררים לנמק את החלטותיה. אחת מטענותיו של ב"כ המערער היתה שהועדה לא נימקה את החלטתה על מועד תחילת דרגת נכותו של המערער. עיון בטיעוניו של ב"כ המשיב מעלה שהמשיב לא התמודד עם טענה זו. במקום להתייחס לטענה לגופה, בחר ב"כ המשיב לתת הנמקה משל עצמו להחלטתה של הועדה.

יפה שב"כ המשיב מקבל על עצמו את החובות המוטלות על הועדה ומנסה לתת הסברים להחלטותיה של הועדה, אך לא ניתן לקבל את הנמקותיו במקום את הנמקותיה של הועדה. הועדה עצמה היתה אמורה לנמק את החלטתה, ואם היא לא עשתה כן, הרי שהחלטתה פגומה, גם אם המשיב מנסה לתרץ את החלטתה בעצמו.

9. בחינת החלטתה של הועדה מעלה שאכן - החלטתה בדבר מועד תחילת דרגת הנכות אינה מנומקת כלל.

הצורך בהנמקת ההחלטה בענין תאריך תחילת דרגת הנכות, נובע מהעובדה שבפני הועדה היו מסמכים המעידים על כך שהטנטון התמידי לא החל רק ביום 5/11/01. כזכור, כבר ביום 31/12/99 פנה המערער אל המשיב בתביעה להכיר בו כנפגע עבודה. באותו יום עבר המערער בדיקת שמיעה. בהפניה שניתנה ביום 3/1/00, מרופא אא"ג לרופא התעסוקתי, נרשמה תלונת המערער על "רעשים באוזניים". הממצא על הטינטון נרשם במפורש בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה, מיום 21/2/00.

יתרה מכך, הועדה עצמה קבעה בממצאיה (בסעיף 21 לפרוטוקול שערכה), כי התלונות על הרעשים באוזניים הן במיוחד בשלוש השנים האחרונות.

בנסיבות אלה, לא ניתן להבין מהחלטתה של הועדה כיצד היא הגיעה למסקנה שתחילת דרגת הנכות היתה דווקא ביום 5/11/01.


10. הפנייתו של ב"כ המשיב לאמור בתקנה 20 לתקנות, היתה אכן במקומה. אולם, אין בכך כדי לפטור את הועדה מהצורך לנמק את החלטתה. בתקנה 20 לתקנות נאמר:
"דרגת הנכות אשר נקבעה על ידי הועדה היא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע את דרגת הנכות מתאריך מוקדם מזה, ויכולה, בשים לב לשינויים הצפויים בדרגת הנכות, לקבוע דרגת נכות שונה מתאריך מאוחר יותר.".נ

מכאן, שלועדה היה שיקול דעת לקבוע למערער את דרגת הנכות במועד מוקדם יותר מאשר מועד הגשת הבקשה (למעשה - על פי עמדת ב"כ המשיב, שלפיה בקשתו של המערער הוגשה ביום 20/11/01, הועדה אכן הפעילה את שיקול דעתה וקבעה למערער נכות ממועד מוקדם יותר - מיום 5/11/01).

על הועדה היה לדאוג לכך שמהפרוטוקול שהיא עורכת יובן כיצד היא השתמשה בשיקול דעתה, ומדוע - בהתחשב במסמכים המלמדים על כך שהטנטון החל עוד טרם יום 5/11/01 - היא החליטה לקבוע את מועד תחילת דרגת הנכות דווקא מיום 5/11/01 ולא ממועד מוקדם יותר.

11. לפיכך, יש להשיב את עניינו של המערער אל הועדה.

לסיכום

12. אשר על כן, אני מקבל את הערעור ומורה על השבת עניינו של המערער אל הועדה.

על הועדה יהיה לשקול מחדש את מועד תחילת הנכות, לקבוע את המועד שממנו תתחיל הנכות ולנמק מועד זה, תוך התייחסות למסמכים הרפואיים שהיו בפני הועדה ואשר מצביעים לכאורה על כך שהמערער החל לסבול מטנטון כבר בתחילת שנת 2000 (לכל המאוחר), וכן תוך התייחסות לקביעתה של הועדה עצמה על כך שלפי תלונתו של המערער, הטנטון הוא במיוחד בשלוש השנים האחרונות.

13. על המשיב לשלם למערער את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ, שישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום 16/9/03, אם לא ישולמו קודם לכן.ב

14. כל אחד מהצדדים זכאי לבקש, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, רשות לערער על פסק דין זה, תוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרעות שמיעה בצבא

 2. ליקוי שמיעה מעורב

 3. הכרה בירידה בשמיעה

 4. נזקי שמיעה כתב תביעה

 5. השוואה בין בדיקות שמיעה

 6. ירידה בשמיעה 20 דציבל

 7. אי הכרה בליקוי שמיעה

 8. ירידה בשמיעה עובד מוסך

 9. ליקוי שמיעה מחלת מקצוע

 10. ירידה בשמיעה עקב צלילה

 11. אזניים / שמיעה - אחוזי נכות

 12. בדיקת שמיעה בעבודה ברעש

 13. ליקוי שמיעה מיקרוטראומה

 14. פגיעה בשמיעה תאונת דרכים

 15. תנאי להכרה בליקוי שמיעה

 16. ליקויי שמיעה מורה לנהיגה

 17. ירידה בשמיעה טכנאי מזגנים

 18. פגיעה בשמיעה עבודות ריתוך

 19. ירידה בשמיעה במידה בינונית

 20. ירידה בשמיעה – רופא תעסוקתי

 21. דמי פגיעה בגין ירידה בשמיעה

 22. ליקויי שמיעה של פועל בניין

 23. בעיות שמיעה בגלל רעש מטוסים

 24. ירידה בשמיעה בגלל רעש מנוע

 25. ירידה בשמיעה בשתי האוזניים

 26. ירידה בשמיעה עקב פגיעה בראש

 27. ירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש

 28. ירידה בשמיעה בעבודה עם מסור

 29. ירידה בשמיעה אצל עובד נגריה

 30. הכרה בליקויי שמיעה של חקלאי

 31. אבדן מכשיר שמיעה בתאונת דרכים

 32. ליקוי שמיעה עקב עבודה בצה''ל

 33. ירידה בשמיעה עקב פציעה בעבודה

 34. צפצופים באוזניים וירידה בשמיעה

 35. הוכחת ירידה בשמיעה בגלל העבודה

 36. הכרה בבעיות שמיעה כתאונת עבודה

 37. הכרה בפגיעה בשמיעה כתאונת עבודה

 38. התיישנות תביעה בגין ליקויי שמיעה

 39. ירידה בשמיעה לעובד במפעלי ים המלח

 40. תשלום מביטוח לאומי על ירידה בשמיעה

 41. חוות דעת מומחה לליקויי שמיעה בעבודה

 42. ירידה פתאומית בשמיעה בגלל רעש בעבודה

 43. סירוב ביטוח לאומי להכרה בליקוי שמיעה

 44. אי הכרה בליקוי שמיעה על יסוד חוות דעת

 45. ירידה בשמיעה אצל ילד לאחר תאונת דרכים

 46. התיישנות תביעה לביטוח לאומי בגין בעיות שמיעה

 47. הכרעה בין שתי בדיקות שמיעה סותרות בביטוח לאומי

 48. ירידה חושית עצבית עמוקה בטונים הגבוהים וירידה קלה בטונים של דיבור החל מ- 1500 הרץ

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון