כתב אישור מגורים בישוב

תא (טב') 1761/01 כתב אישור מגורים בישוב

רקע :נ
 
1. משה הגיש תביעה בתיק 1760/01 כנגד הועד המקומי רמות (להלן:ו "הועד").
 
לטענתו חייב אותו הועד שלא כדין לשלם סכום של 5,000 ש"ח כאשר ביקש כתבי אישור מגורים בישוב.
 
לטענת משה שילם את הסך הנ"ל תחת מחאה.
 
2. מאוחר יותר כאשר סירב הועד לקיים חובתו במתן אישורי התושבות הנ"ל הגיש משה תביעתו להשבת הסך הנ"ל.
 
בתביעתו טוען משה כי הועד אינו מוסמך לגבות הסכומים הנ"ל וכמו כן אינו מוסמך לחייבו בחיובים נוספים שחוייב בהם.
  
3. יצויין כי משה הנו בעל זכויות במשבצת קרקע ביישוב רמות.
 
לטענתו סמכויות ועד הישוב חלות על תושבים שהינם חברי האגודה השיתופית אך אינם חלות על תושבים שנתקבלו לישוב במסגרת ההרחבה המוניציפלית של היישוב ואשר אינם חברי האגודה השיתופית, כמוהו.
 
4. הועד מצדו הגיש כנגד משה ואשתו זיוה בת.א 2124/01 תביעה כספית לתשלום סך 9,813 ש"ח ביום 3.10.01, בגין מיסים מוניציפלים שלא שילמו לטענת הועד, בניגוד להתחייבותם לשלם מיסים אלו עפ"י מסמך שצורף לכתב התביעה.
 
5. הואיל שבשתי התובענות עומדת שאלה משפטית הנוגעת לסמכות הועד להורות על גבית מיסים הסכימו הצדדים שהתובענות תידונה במשותף.
 
6. כמו כן בישיבת 30.5.02 הגיעו הצדדים להסדר דיוני כהאי לישנא:נ
 
"מוסכם על הגשת טיעונים בכתב הואיל שמדובר בשאלה משפטית.
 
הואיל שטיעוני הועד המקומי מתבססים על הרשאה בכתב מן המועצה המקנה לועד המקומי סמכות, מסכימים שמסמך זה יצורף לטיעוני הועד המקומי ובמידה שאכן יצורף יהיה למשה לוי זכות להגיב לטיעוני הועד המקומי תוך 14 יום מקבלת טיעוני הועד המקומי בצירוף המסמך."
 
להסכמת הצדדים ניתן תוקף של החלטה ביום 30.5.02.
 
טיעוני משה
 
7.                   בתביעתו בתיק א 1761/01 טוען משה כי על הועד להשיב לו סך 5,000 ש"ח ששולם על ידו ע"ח מיסי הועד. סכום זה לטענתו שולם תחת מחאה מאחר שסכום זה נגבה שלא בסמכות ועל כן יש להשיבו.
 
8.                   אשר לסמכות הועד טען משה בסיכומיו באריכות רבה והרבה מעבר לנדרש לכך שהועד המקומי אינו מוסמך לחייבו במיסים וממילא אינו מוסמך ורשאי לגבות מיסים אלו.
 
עוד טוען הוא לחילופין כי יש לערוך חישוב מתוקן לחיובים שכן בקשתו להקלה בשיעור התשלום שהוגשה למועצה אושרה ולכן גם בתשלום לועד המקומי יש להקל בהתאם ועל פי תקנות ההסדרים במשק (הנחות מארנונה).
 
כן טוען משה כי מכל חוב אשר הוא חייב יש לקזז סך של 4,000 ש"ח בגין נזקים שגרם לו הועד. טענה זו לא הועלתה בתצהיר בקשת רשות להתגונן ולכן אין מקום לדון בה כשהיא עולה בסיכומים.
 
אציין עוד כי טיעוניו של משה נפרסו על גבי 54 עמודי סיכומים וברובם מהווים שינוי חזית הרבה מעבר לנטען בכתבי טענותיו ולכן אין להידרש למרבית הטענות.
 
טיעוני הועד:ב
 
9. לטענת הועד מקור סמכותו לגבית המיסים מצוי בסעיף 133 (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן:ו "הצו") המאשר לועד להטיל בתחום הנהלתו מיסים באישור המועצה.
 
מוסיף וטוען הועד כי קיבל את אישור המועצה. לתמיכה בטענה זו צירף ב"כ הועד (בהתאם להסכמה הדיונית המפורטת בסעיף 6 להחלטה זו) מכתב מיום 26.6.97 שנשלח ע"י מזכירות המועצה האזורית גולן ובו נאמר:נ
 
"לכבוד
מזכירות מושב רמות כ"א בסיון תשנ"ז
רמת הגולן 26 ביוני 1997
 
שלום רב
 
הנדון:ב תקציב הועד המקומי/מוניציפלי/ מכסות לשנת –1997
 
1. למען הסדר הטוב אביא לידיעתכם כי מליאת המועצה בישיבת מס' 112 מיום 24.6.97 קיבלה ורשמה לפניה את תקציב הועד המקומי/מוניציפלי/מכסות של ישובך לשנת 1997.
 
2. אתכבד להודיעכם, כי העברת כספי המועצה תעשה אך ורק בהתאם ליכולת הכספית של המועצה, ובהתאם לקבלת תקציבים ממשרדי הממשלה, וכי אין באישור המועצה כדי לחייב את המועצה ו/או מי מטעמה להעביר לכם את מלוא תקציב המועצה הצפוי כמופיע בהצעת התקציב שלכם.
 
 
בברכה
(-)
שמואל בן ציון
מזכיר המועצה "
 
כמו כן צורפו 4 מכתבים בנוסח כמעט זהה לשנים 2000,1999,1998 ו-2001.
צירוף מכתבים אלה לסיכומים נעשה בהתאם להסכמה הדיונית הנ"ל.
 
אולם ב"כ הועד צירף בסמוך לכל מכתב שכזה גם מסמך נוסף שלטענתו מהווה את תקציב הישוב המוזכר באישורי המועצה הנ"ל לכל אחת מן השנים הנ"ל.
 
צירוף זה חורג מן ההסכמה הדיונית ואינני מאפשר אותו, היינו לדפי "התקציב" שהוגשו לא תינתן כל משמעות ראייתית במסגרת פס"ד זה.
 
10. עוד טוען הועד כי מסעיף 133 (ז) לצו ניתן ללמוד כי הסמכות הראשונית לגביית המיסים נתונה לועד ורק כאשר מתרשל הוא עוברת סמכות זו למועצה.
 
דיון
 
11. השאלה העיקרית השנויה במחלוקת בין הצדדים הינה האם מוסמך הועד המקומי לגבות מיסים מוניציפליים מאת הנתבעים.
 
12. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 מסדיר את היקף סמכותו של הועד המקומי. היקף הסמכות מוסדר בין השאר בהוראות סעיף 132 (א) לצו הקובע :ו
 
"132. (א) לועד מקומי יהיה, בתחום הנהלתו, אותן הסמכויות שיש למועצה בתחום המועצה לפי סעיף 63 לצו זה, בכל אותם התנאים וההגבלות שסמכויות המועצה מותנות או מוגבלות בהם, אולם הועד לא יהיה רשאי להשתמש בסמכויות אלה אלא במידה שהמועצה אינה משתמשת בהן וכל עוד שאין בכך משום סתירה להחלטות המועצה שהודיעו עליהן לועד, ולחוקי-העזר שלה."
  
13. ענייני מיסי הועד המקומי וגביתן מוסדרות בהוראות סעיך 133 (א) ו- 133 (ג) :נ
 
"133 (א) ועד מקומי רשאי להטיל בתחום הנהלתו כל מס או ארנונה כללית שהמועצה רשאית להטילם לפי סעיף 68(א), ולפי חוק הסדרים במשק המדינה '(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 (להלן - חוק ההסדרים) והתקנות שהותקנו לפיו (להלן - התקנות), ובכפוף למגבלות לועד שנקבעו בהם, ובלבד שהועד יקבל לכל פעולה כזו את אישור המועצה."
(ההדגשה אינה במקור, י.א)
(ב) ...
 
(ג) דיני גבייתם של מסי המועצה, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על גבייתם של מסי ועד מקומי, ולצורך זה יהיו ליושב-ראש ועד מקומי אותן הסמכויות, הנתונות לראש המועצה בקשר לגביית מסיה."
 
14. סעיפים אילו מסמיכים את הועד המקומי להטיל ולגבות כל מס או ארנונה בתחום הנהלתו ובלבד שמדובר במס או ארנונה שהמועצה רשאית להטילם. ברם, סמכות זו מותנית באישור המועצה לפעולה.
 
15. האם אישרה המועצה את פעולת הטלת המיסים וגביתן במקרה דנן ?
לטענת הועד, תקציב הועד המקומי הוגש למועצה ואישור המועצה כי רשמה את התקציב מהווה אישור המועצה להטלת המס וגביתו כדרישת סעיף 133 (א) לעיל.
 
האם ניתן לראות באישור זה אישור מכללא להטלת וגבית הארנונה כדרישת סעיף 133 (א) לעיל ? סבורני כי יש להשיב לשאלה זו בשלילה ואבהיר עמדתי להלן.
 
16. בתשובת המועצה לתקציב הועד שהוגש לה אשר לטענת הועד מהווה אישור נאמר :ב
"...מליאת המועצה בישיבתה ... קיבלה ורשמה את תקציב הועד המקומי / מוניציפלי / מכסות של ישובך לשנת..."
 
17. סבורני שאישור לפי סעיף 133(א) סיפא לצו צריך להיות ברור וחד משמעי. ללא קבלת אישור ברור ומפורש מהמועצה לא יוכל הועד להטיל ולגבות מיסים.
לענין זה ראה ת.א 4676/95 הועד המקומי כרמי יוסף נ' זמיר משה ואח', דינים שלום ט 901.
 
18. האישורים שהציג ב"כ הועד בצירוף לסיכומיו אינם עומדים בקריטריונים הנ"ל.
 
19. ראשית, לא מצאתי בלשון המכתבים הנ"ל מילים שמשמעותן אישור לגבית ארנונה או מסים אחרים שרשאית לגבות המועצה.
 
במכתבים נאמר כי מליאת המועצה "קיבלה ורשמה לפניה את תקציב הועד המקומי/מוניציפלי/מכסות של ישובך לשנת 1997".
 
לא נאמר כי המועצה מסמיכה את הועד לגבות מיסים, ודאי שלא נאמר כך באופן מפורש.
ענינם של המכתבים הנו אישור תקציב כפי שמופיע בכותרת ולא הסמכה לגבית מיסים.
 
20. שנית, (ולאור האמור בסעיף 9 להחלטה זו אודות מסמכים שצורפו לסיכומים שלא כדין), אין בפני ראיה כלשהיא באשר לתוכנו של התקציב, סעיפיו וסוגי המיסים שהועד גבה בפועל.
 
21. אשר על כן אני קובע כי הועד לא עמד בנטל ההוכחה של טענתו כי המועצה אישרה לו להטיל ולגבות מיסים.
 
22. גם טענת הוועד ופרשנותו את סעיף 133 (ז) לאמור כי הסמכות הראשונית לגבית המיסים נתונה לועד ורק כאשר מתרשל הוא בגביית המיסים עוברת הסמכות למועצה דינה להידחות.
את סעיף 133(ז) יש לקרוא יחד עם הוראת סעיף 133(א) היינו מקום בו הוסמך הועד לפי סעיף 133(א) והתרשל, אזי רשאית המועצה לגבות המס בעצמה.
 
סוף דבר :ו
 
23. תיק א' 1761/01 :נ
         א.         אני מקבל את התביעה בת.א 1761/01.
         ב.         הנתבע (וועד מושב רמות) ישיב לתובע סך 5,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת תביעתו 17.6.01.
          ג.          כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות בסכום כולל של 1,000 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.
 
24. תיק א' 2124/01 :ב
         א.         אני דוחה את התביעה בת.א 2124/01.
         ב.         התובע וועד מושב רמות יישא בהוצאות הנתבעים בסך 1,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישור שם חברה

 2. אישור צו מעצר

 3. אישור פקיד היערות

 4. אישור עיקול זמני

 5. אישור תוכנית ביוב

 6. אישור העדר חובות

 7. אישור הסדר נושים

 8. אישור חריגות בניה

 9. אישור תביעה נגזרת

 10. אישור יחידות דיור

 11. אישור ארנונה לטאבו

 12. אישור שקילות לתואר

 13. התקף לב באימון בחדר כושר

 14. אישור העסקת בני נוער

 15. אישור חוק עזר עירוני

 16. סגירת מרפסת ללא אישור

 17. כתב אישור מגורים בישוב

 18. אישור להחזקת בלוני גז

 19. אישור בדבר פרטי החייב

 20. אישור חבות בהיטל השבחה

 21. אישור מחלה מזויף לעבודה

 22. אישור פסק בורר אינג'ינר

 23. אישור העדר חובות לעירייה

 24. אישור הרחבת דירות בבניין

 25. אישור חלקי של תוספות בניה

 26. אישור רפואי על החמרת מצב

 27. אישור ביצוע עבודות חציבה

 28. אישור עירייה החכרת דירות

 29. אישור וטרינרי לשיווק בשר

 30. אישור פסק בורר רואה חשבון

 31. אישור יציאה לחתונה בחו''ל

 32. היעדרות מהעבודה ללא אישור

 33. אישור להפעלת טיסות לאירופה

 34. אישור חוזה אחיד של חברת יס

 35. אישור מפסיכיאטר לביטוח לאומי

 36. אישור הסכם פשרה בתביעה נגזרת

 37. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 38. חפירה באתר עתיקות ללא אישור

 39. אישור פסק בורר סכסוך במשפחה

 40. אישור מהבנק לקבלן למכירת דירה

 41. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום

 42. אישור הקמת צימרים בנחלה במושב

 43. אישור פסק בוררות ללא הסכם בכתב

 44. אישור מקופת חולים על החמרת מצב

 45. אישור ביקורים אסירים ביטחוניים

 46. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 47. אישור תשריט חלוקה ע''י בית משפט

 48. אישור מהעירייה להקים אוהל מחאה

 49. אישור הסדר פשרה בין נושה לחייב

 50. אישור על החמרת מצב מרופא תעסוקתי

 51. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 52. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 53. אישור פסק בוררות בבית הדין הרבני

 54. אישור הסכם ממון - - סעיף 2 לחוק יחסי ממון

 55. אישור מצב סופי של בית לאחר תיקונים

 56. אישור להפעלת מעלית ע''י מכון התקנים

 57. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 58. אישור תביעה ייצוגית נגד רכבת ישראל

 59. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 60. אישור פסק בוררות של ההתאחדות לכדורגל

 61. אישור פשרה בתביעה ייצוגית נגד סלקום

 62. אישור הסכם גירושין בהעדר אחד מהצדדים

 63. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 64. אישור השתתפות בבחירות לארגון הגמלאים

 65. אישור לשימוש חורג מתעשייה למגורי עובדים

 66. אישור תביעה ייצוגית בנושא אגרת שמירה

 67. אישור מרופא על אי יכולת להמשיך בעבודה

 68. אישור פסק בוררות חוץ לפי אמנת ניו יורק

 69. אישור בקשה לבניית 2 יחידות דיור במקרקעין

 70. אישור מבית המשפט לתרומת מח עצם של קטין

 71. אישור הסדר נושים של חברה בהקפאת הליכים

 72. אישור הסכם גירושין לאחר ניסיון שלום בית

 73. החזר תשלום לאדריכל עקב העדר אישור תכנית

 74. אישור פעולה חריגה בסכום גדול - רשלנות בנק

 75. אישור נהיגה ברכב חברה לאדם שאין לו רישיון

 76. אישור תוספת למחסן חוץ ללא קבלת הסכמת השכנים

 77. אישור הסכם מקרקעין עם קטין ע''י בית המשפט

 78. אישור הסכם זכיה בהתמחרות ע''י ראש ההוצל''פ

 79. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 80. אישור הסדר נושים בכפוף להסכמה לא לדלל מניות

 81. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 82. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 83. אישור להגשת תביעה אישית נגד נאמן להסדר נושים

 84. אישור הסכם פשרה של רוכש דירה לאחר פרשת חפציבה

 85. אישור הגשת תביעה נגזרת ע''י מחצית מבעלי המניות

 86. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 87. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום בגין הטעיית הצרכן

 88. אישור חוזה עם חברת סלולר בבית הדין לחוזים אחידים

 89. אישור פשרה בתביעה ייצוגית בנושא מנוי לעיתון מעריב

 90. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 91. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 92. תשלום מיוחד האסור לגבייה בהעדר אישור לפי סעיף 124 לחוק המים

 93. אישור בקשה להיתר הסותרת החלטת וועדת הערר בהעדר שינוי נסיבות מהותי

 94. אישור תכנית שינויים מהיתר תוספת חדר למערכות טכניות, בשטח 8.84 מ"ר בקומה א

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון