מכרז לבניית בריכת מים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז לבניית בריכת מים:

זוהי המרצת פתיחה למתן פס"ד הצהרתי לפי הצעת המבקשת היא ההצעה הזוכה במכרז מספר 98/19-1 שפרסמה המשיבה (להלן:נ המועצה) ב - 98/2/2 לבניית בריכת מים בנפח 500 מ"ק, מאחר והצעתה הייתה ההצעה הזולה ביותר.

יחד עם המרצת הפתיחה הוגשה ב - 98/5/6 בקשה למתן צו מניעה האוסר על המשיבה - המועצה, להתקשר או להמשיך בביצוע הסכם לביצוע העבודה נשוא המכרז עם משתתף אחר במכרז, שהצעתו בעת פתיחת תיבת ההצעות לא הייתה ההצעה הזולה ביותר. משתתף זה צורף בשלב מאוחר יותר כצד להליך והוא סלום תאופיק. בו ביום ניתן צו ארעי להקפאת הליכי המכרז ותוצאותיו עד לבירור הבקשה במעמד שני הצדדים.

הבקשה התבררה וב - 98/6/4 ניתן צו זמני האוסר על המועצה להתקשר בהסכם עם משתתף כל שהוא במכרז ובמידה ונחתם הסכם עם משתתף אחר, לאסור את תחילת העבודה, ואם החלה להורות על הפסקתה, וזאת עד למתן פס"ד סופי בתביעה העיקרית שהוגשה ע"י המבקשת נגד המועצה.

לא אחזור על כל הנימוקים שנתתי בבקשה למתן צו מניעה זמני. אני מאמצת את כל אותם הנימוקים כחלק מפס"ד זה. העובדות הן אותן העובדות, וסברתי לתומי שבעקבות צו המניעה הזמני יגיעו הצדדים להסכם, דבר זה לא קרה.

בפרסום המכרז צויין כי "על המשתתף במכרז לצרף להצעתו אישור על קבלן רשום לפי פנקס קבלנים לביצוע העבודה נושא המכרז סיווג 193 ובעל נסיון בבנית בריכות מים" כמו כן צויין כי אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.
הקבלן תופיק סלום הגיש הצעה בסכום של 500,000 ש"ח כולל מע"מ והנחה של 16,855 ש"ח בסיווג 193.
המבקשת הגישה הצעה בסכום של 385,653 ש"ח כולל מע"מ בלי הנחה בסיווג 100 שהוא סיווג כללי.

קבלן שלישי שהשתתף עפיפי הציע את ההצעה הגבוהה ביותר וגם סיווגו לא כלל 193 אלא 100.

לאחר פתיחת תיבת ההצעות, נתן הקבלן סלום תאופיק הנחה נוספת להצעתו.

וועדת המכרזים החליטה בישיבתה מיום 98/2/28 (ישיבה מס' 98/31) כי המבקשת והקבלן עפיפי לא ענו על תנאי המכרז מאחר ואין להם סיווג 193 אצל רשם הקבלנים.

בינתיים נעשתה פניה לקבלן סלום למתן הנחה נוספת אותה הוא אכן נתן
בישיבה שהתקיימה ב98-/3/28. כתוצאה מההנחה הנוספת ירדה הצעתו מתחת להצעת המבקשת והיתה זולה ממנה בכ2,000- ש"ח. אז קיבלה וועדת המכרזים החלטה פה אחד להמליץ לראש המועצה לקבל את הצעתו של סלום וזה לשונה:ב

"הואיל והקבלן סלום עונה על כל הדרישות של המכרז במיוחד סיווג 193 שלא נמצא אצל אחרים, הואיל והנחה נוספת שהוא נתן מזכה אותו להיות בעל ההנחה הזולה ביותר. הואיל והמהנדס בדק את ההצעות ואישר את האמור לעיל, לכן אנו ממליצים למסור את העבודה לקבלן סלום ובניו".
הודעה לקבלן תופיק סלום על זכייתו במכרז נשלחה לו ב98-/4/15.

המבקשת טענה בפני כי וועדת המכרזים נהגה באופן פסול ולמעשה תפרה את המכרז עבור הזוכה. ניהול המשא ומתן לאחר פתיחת המעטפות עם הקבלן סלום לצורך מתן הנחות היתה פעולה פסולה ומנוגדת לחוק.

אין ספק שניהול משא ומתן ע"י ועדת המכרזים לקבלת הנחה עם אחד המציעים, להבדיל מקבלת הבהרות, אחרי פתיחת תיבת ההצעות ולפני שנפלה הכרעה סופית מי יזכה במכרז הינו דבר פסול בתכלית. הכרזתו של תופיק כזוכה נעשתה כאמור רק לאחר שהומלץ על ידי וועדת המכרזים, בישיבתה מיום 98/3/28 בעוד המשא ומתן איתו לקבלת הנחה אחת והנחה שנייה נעשו קודם לכן. לפיכך דבר זה בלבד פוסל את המכרז.

בערעור אזרחי 89/700 חברת החשמל לישראל בע"מ נגד מליבו ישראל בע"מ ואח' וערעור שכנגד פד"י מ"ז חלק ראשון עמ' 667 בעמ' 681 נפסק:ו


"כלל הוא בדין המכרזים של רשות ציבור, שבעל מכרז אמור לקבל או לדחות, כמות שהיא, הצעה שהועלתה לפניו, ואסור הוא במשא ומתן בגדריהם של הליכי המכרז. "מקבלים הצעה או דוחים אותה, כמות שהיא, אך אין מנהלים משא ומתן":נ בג"צ 63/315 גזית ושחם, חברה לבנין בע"מ נגד רשות הנמלים ואח' בעמ' 181 מפי השופט זוסמן...
..."משא ומתן" בהקשר זה אין פרושו רק דין ודברים ארוכים ומיגעים אלא משמעותו כל החלפת דעות בין מוציא המכרז ובין אחד המשתתפים אשר בעקבותיהם בא שינוי בהצעה"...
וכן ראה בג"ץ 77/45 רחמים יעקב ובניו נגד עירית צפת ואח'.

זה היה הנימוק העיקרי בגינו הוצא צו המניעה הזמני.

המבקשת טענה טענה נוספת והיא כי פסילת הצעתה יחד עם זו של הקבלן עפיפי עקב העדר סיווג 193 היה אף הוא פסול, מאחר וסיווג 100, שהוא ענף ראשי בבנייה, על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה) התשנ"ג - 1993, כולל בתוכו ענף משנה 193 הקרוי בריכות מים. המבקשת רשומה אצל רשם הקבלנים בסיווג 100 ורשאית לבצע עבודה בענף 193 שהינו ענף משנה לענף ראשי 100.

המועצה טענה לעומת זאת והיא טוענת גם עתה כי הצעת המבקשת פסולה מאחר והמבקשת מסווגת כ100- ולא 193 ואילו המכרז הציב תנאי שלקבלן יהיה סיווג של 193 ולא 100 מתוך כוונה שלזוכה יהיה נסיון ומומחיות מיוחדים בבריכות מים ולא בענפי בניין אחרים. המועצה גם טוענת כי המבקשת נהגה בשיהוי.

המבקשת חוזרת על טענתה שהיא כשרה להשתתף במכרז למרות שאין לה סיווג 193 ולפיכך טוענת כי אין מקום לפסול את המכרז ויש להכריז עליה כעל הזוכה מאחר והצעתה היתה הזולה ביותר. המבקשת טוענת כי פסילה של מכרז אפשרית כאשר נופל פגם במכרז אולם לא כאשר נופל פגם בהחלטה של ועדת המכרזים.

לדעתה אין מקום לבטל את המכרז משום שביטולו משמעו פעולה נגד עיקרון יסוד בדיני מכרזים של סודיות ההצעות. ועפ"י תקנות המכרזים אם מבוטל מכרז לא ניתן לפרסם מכרז חדש אלא באישור מיוחד ובחלוף תקופת זמן מינימלית על מנת שתיפתח תחרות הוגנת ושמירה על סודיות ההצעות. לציבור לא תצמח שום תועלת מביטול המכרז כאשר ברור לחלוטין מה עומדים המשתתפים להציע. מכרז חדש רק יוביא לכך שיתארך הזמן בו לא תתבצע העבודה (בג"ץ 76/378 גוזלן נגד מועצה מקומית בית שמש פד"י ל"א 505). לטענת המבקשת צריכה לבוא עתירה לפני בית המשפט לבטל את המכרז ועתירה כזו אינה קיימת. בית המשפט ביטל מכרז ללא עתירה כזו רק כאשר נמצאו פגמים חמורים במכרז ולא הייתה כל הצעה כשרה (בג"ץ 88/725 בוכריס נגד ראש מועצה מקומית קרית עקרון ואחרים פד"י מ"ג (3) 873).

בצו המניעה הזמני שנתתי ציינתי כי טענת המועצה שהמכרז שפרסמה דרש סיווג של 193 בלבד, בכוונה שלזוכה יהיה נסיון ומומחיות בבניית בריכות מים, איננה נקייה מספקות.


סעיף 2 (ב) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969- קובע כי מי שרשום בפנקס הענף בכללותו רשאי לבצע עבודות בכל ענפי המשנה של הענף. המבקשת טוענת כי היא מסווגת בענף ראשי בניה 100 הכולל ענפי משנה לרבות 193 בריכות מים, וכי יש לה נסיון עשיר מאוד בבנייה של בריכות ומאגרי מים עבור רשויות ציבוריות. בתצהיר מנהלה מצויינות 11 בריכות שהמבקשת בנתה עבור רשויות ציבוריות. לפיכך אין לומר עליה כי המבקשת בעלת סיווג קבלני בענף ראשי 100 פסולה עם כל נסיונה העשיר לבצע עבודה המסווגת כענף משנה 193.

הכלל הוא שבית המשפט איננו מתערב בהחלטות וועדת המכרזים אלא אם כן ההחלטה איננה סבירה. (ע"א 85/81 חסיד אליהו נ. מ"מ ישראל, פד"י ל"ט חלק שלישי עמ' 242). ברע"א 98/202 צרפתי צבי ושות' חב' לבנין וקבלנות בע"מ נ. מ"מ ישראל תק' על' 98(1) 39 וכן בבג"צ 91/55 החב' הכלכלית לירושלים בע"מ נ. מ.מ. ישראל תק' על' 91(1) 174).

לרשויות מינהל מוקנה שיקול דעת נרחב (פרופ' יצחק זמיר, הנחיות מינהליות, הפרקליט ל"ח תשמ"ח מ"ט עמ' 18).

יש לציין שהמועצה שמרה לעצמה את הזכות שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא ואין להתעלם מתנאי זה במכרז.

הדבר עולה בקנה אחד עם חוק חובת מכרזים וסעיף 21(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993, הקובע:ב

"... הוועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מיטב היתרונות לעורך המכרז."

במקרה זה לא הייתי אומרת שהחלטת המועצה כי היא מבקשת קבלן שמומחיותו הינה בתחום בריכות המים בלבד הינה בלתי סבירה. המבקשת עם כל נסיונה הרב בבנית בריכות מים יכלה לבקש סיווג של 193 אצל רשם הקבלנים ולא עשתה כן ואין היא יכולה להלין אלא על עצמה בלבד.

לפיכך, אני פוסלת את המכרז נשוא ההמרצה בגלל ניהול המשא ומתן לגבי הנחות עם המשתתף תאופיק סלום ומבטלת אותו. אינני מכריזה על המבקשת כזוכה במכרז מאחר והיא חסרה את הסיווג 193 כפי שנדרש במכרז.

בנסיבות הענין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון