מס רכישה הארכת חכירה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מס רכישה הארכת חכירה:

בתאריך 26.7.76נרשמה חכירה בלשכת רישום מקרקעין כשתקופת החכירה היא מיום 1.9.33עד .31.8.82לפי סעיף 22לחוזה בין העוררים והמינהל, ניתנה ברירה לעוררים להאריך את החכירה לעוד 49שנה לאחר גמר התקופה הראשונה של החכירה. יצויין שחוק מס-שבח מקרקעין הותקן ב-.193

בהשגה מיום 7.1.86, טען ב"כ העוררים שהארכת החכירה לתקופת חכירה נוספת של 49שנים, איננה מהווה עיסקה שניה כהחלטת המשיב. המנהל היה סבור שאכן נעשתה עיסקה מחודשת באפריל .1985בענין תאריך החידוש קיימת פלוגתה בין הצדדים אך אין לכך חשיבות לאור מסקנתנו הסופית. ביום 15.4.85אושר כי נעשה חידוש חכירה לתקופה נוספת של 49שנה, החל מיום 1.9.82עד שנת .2031התאריך 1.9.82הוא היום בו תמה החכירה הראשונה.

חוק מס-שבח מקרקעין מגדיר את המונח "חכירה". הגדרה זו באה ללמדנו כי חכירה כוללת גם חכירת משנה וחכירתה של חכירה מדרגה כל שהיא. מכירה אף היא מוגדרת. הרכישה נובעת ממכירה. מכירה היא, בין השאר, הענקתה של זכות במקרקעין.

נוסח החוק מראה לנו כי גם מס שבח משולם בעד מכירת זכות במקרקעין ומס רכישה משתלם ברכישת זכות במקרקעין. סעיף 9של החוק.

כך נובע גם מסעיפים רבים אחרים (ראה סעיפים 12, 13, 15והסעיפים הבאים אחריהם). בתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) תשל"ה- 197, תקנה 2מחייבת תשלום מס רכישה במכירת זכות במקרקעין. ההגדרה השלטת היא ההגדרה של "זכות במקרקעין". נאמר בהגדרה שזכות במקרקעין כוללת חכירה לתקופה העולה על עשר שנים "ולענין זה יראו את תקופת החכירה, את התקופה המקסימלית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי זכות שיש לחוכר מכח הסכם או מכח זכות ברירה הנתונה לחוכר... בהסכם".

הנה כי כן, אנו רואים שעוד לפני מימוש זכות הברירה, כבר כלל החוק את תקופת החכירה הנוספת שהחוכר חופשי לבחור בה לפי הברירה שנתנה לו וכי צרוף שתי התקופות היא התקופה המקסימלית. במקרה שלפנינו התקופה המקסימלית היא 49+ 49שנים, וזה מכח ההגדרה שבחוק.

משבאנו למסקנה זאת, בעל כרחנו נגיד, שמכח ההגדרה המובאת לעיל, התקופה המקסימלית של החכירה היא 98 שנים ואין לראות במימוש הברירה עיסקה חדשה או מחודשת המחייבת תשלום מס רכישה.

אמנם בחוזה החכירה המקורי נאמר שהרשות בידי המינהל להכניס שינוי בתנאי החכירה בתום תקופת החכירה המקורית. אפילו התייחס תנאי זה של סמכות מינהל מקרקעין ישראל, גם לדרישת תשלום נוסף לתשלום המקורי, גם אז אין מימוש הברירה בחינת חכירה חדשה שכן ענין זה של שינוי התנאים, איננו מופיע כיסוד מאבחן בהגדרה "זכות במקרקעין". השאלה שנתעוררה בערר זה שונה מהבעיה שנתעוררה בע"א 156/.83

אי-לכך הוחלט לקבל את הערר ולבטל את החלטת המשיב. אנו פוסקים הוצאות בסך 1000ש"ח לטובת העוררים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון